ค่าใช้จ่ายรายงานตัวและตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
คณะ
(เรียงอักษร)
สาขาค่าธรรมเนียมรายงานตัว
(ยอดเต็ม)
ค่าธรรมเนียมรายงานตัว
(ลด 10% แล้วเหลือชำระ)
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ตลอดหลักสูตร
(ประมาณ)
ติดต่อหมายเหตุ
2
ค่าธรรมเนียมรายงานตัวทดสอบวัดภาษาอังกฤษ
3
ปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
กลุ่มวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,6004007,20065,870
คุณไชยญา โทร. 038-102729
4
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้กลุ่มวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,40040012,420170,450
คุณไชยญา โทร. 038-102729
5
กลุ่มวิชาการเงิน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,6004007,20066,070
คุณไชยญา โทร. 038-102729
6
กลุ่มวิชาการเงิน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,40040012,420177,650
คุณไชยญา โทร. 038-102729
7
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
7,6004007,20066,170
คุณไชยญา โทร. 038-102729
8
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
13,40040012,420176,250
คุณไชยญา โทร. 038-102729
9
กลุ่มวิชาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,6004007,20065,770
คุณไชยญา โทร. 038-102729
10
กลุ่มวิชาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,40040012,420173,650
คุณไชยญา โทร. 038-102729
11
กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,6004007,20066,870
คุณไชยญา โทร. 038-102729
12
กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,40040012,420177,650
คุณไชยญา โทร. 038-102729
13
กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,6004007,20065,970
คุณไชยญา โทร. 038-102729
14
กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
13,40040012,420173,950
คุณไชยญา โทร. 038-102729
15
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
7,6004007,20065,970
คุณไชยญา โทร. 038-102729
16
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,6004007,20066,070
คุณไชยญา โทร. 038-102729
17
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,40040012,420175,450
คุณไชยญา โทร. 038-102729
18
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,6004007,20065,570
คุณไชยญา โทร. 038-102729
19
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,40040012,420175,350
คุณไชยญา โทร. 038-102729
20
21
ปริญญาตรี
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560
13,60040012,600136,870
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
*สำหรับนิสิตที่สถาบันพระบรมราชนนกรับให้
ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการรายงานตัว
เนื่องจากได้ชำระผ่านทางสถาบันพระบรมราชนนกแล้ว
22
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 255913,60040012,600126,470
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
23
24
25
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภาคปกติ6,6004006,30064,570
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
26
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ6,6004006,30064,170
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
27
เกษตรศาสตร์ ภาคปกติ6,6004006,30062,070
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
28
29
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีทางทะเลเทคโนโลยีทางทะเล (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ8,6004008,10082,070
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
30
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เทคโนโลยีทางทะเล (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ9,4004008,820145,300
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
31
32
ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 255923,60040021,600189,470
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
33
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2561
2,0004002,160802,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
39
.
40
ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) พ.ศ. 2563102,00040092,1601,202,400
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
คณะให้เก็บพร้อมรายงานตัว (อว 8107/00252)
41
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้(ระเบียบ ฉบับ 22)
45
46
ปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ9,6004009,00093,070
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
47
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,40040012,420187,550
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
48
49
ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์- ทุกสาขา -77,00040069,660900,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
เหมาจ่ายภาคเรียนละ 75,000 บาท
50
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ประกาศ ฉบับ 6
51
52
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ20,10040018,450168,970
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าลงทะเบียนจ่ายตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
53
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มการสื่อสารตราสินค้า (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,5006,750140,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
54
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
5,1704,65350,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
55
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,5006,750140,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
56
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มการสื่อสารองค์กร (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
5,1704,65350,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
57
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มการสื่อสารองค์กร (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,5006,750133,250
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
58
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ17,00040015,660122,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000
59
จิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,5004007,110122,750
คุณสมพร โทร. 038-102723
ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000 ถ้าลงฤดูร้อน 7500
60
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ17,00040015,660122,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000
61
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,5004007,110115,150
คุณสมพร โทร. 038-102723
62
ศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ17,00040015,660122,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000
63
ศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,5004007,110123,650
คุณสมพร โทร. 038-102723
64
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,00040017,460138,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 17,000
65
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ19,00040017,460172,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 17,000 ฤดูร้อน 8500
66
ภาษาเกาหลี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,00040017,460138,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 17,000
67
ภาษาเกาหลี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,5004007,110140,050
คุณสมพร โทร. 038-102723
68
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ17,00040015,660122,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000
69
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,5004007,110125,450
คุณสมพร โทร. 038-102723
70
ภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,00040017,460138,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 17,000
71
ภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,5004007,110128,350
คุณสมพร โทร. 038-102723
72
สารสนเทศศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ17,00040015,660122,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000
73
สารสนเทศศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,5004007,110125,450
คุณสมพร โทร. 038-102723
74
ภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ17,00040015,660122,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000
75
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,00040017,460138,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 17,000
76
ประวัติศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ17,00040015,660122,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000
78
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,00040017,460138,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 17,000
79
บรรณาธิการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,1704005,01348,370
คุณสมพร โทร. 038-102723
80
การจัดการบริการสังคม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ (ประกาศ ฉบับ 7)
16,00040014,760114,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 14,000 บาท
81
82
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
การบริหารทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,60040017,100154,470
คุณรินทราย โทร. 038-102727
83
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้การบริหารทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ21,40040019,620253,250
คุณรินทราย โทร. 038-102727
85
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,60040017,100154,770
คุณรินทราย โทร. 038-102727
86
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ21,40040019,620254,450
คุณรินทราย โทร. 038-102727
87
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,60040017,100152,270
คุณรินทราย โทร. 038-102727
88
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ21,40040019,620247,450
คุณรินทราย โทร. 038-102727
89
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี ภาคบัณฑิต) ภาคพิเศษ
21,10040019,350183,500
คุณรินทราย โทร. 038-102727
90
การบริหารท้องถิ่น (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,60040017,100153,870
คุณรินทราย โทร. 038-102727
91
การบริหารท้องถิ่น (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ21,40040019,620250,850
คุณรินทราย โทร. 038-102727
93
94
ปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน พ.ศ. 256318,60040017,100
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
95
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ พ.ศ. 255918,60040017,100110,770
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
96
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี พ.ศ. 2554
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
97
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี พ.ศ. 2562 (เหมาจ่าย)28,00040025,560132,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
98
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี พ.ศ. 255918,60040017,100110,770
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
99
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พ.ศ. 2559
18,60040017,100110,700
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
100
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) พ.ศ. 2559
20,60040018,900180,770
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
106
107
ปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,60040018,000173,270
คุณกติกา โทร. 038-102724
108
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,60040017,100165,270
คุณกติกา โทร. 038-102724
109
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ20,60040018,900181,270
คุณกติกา โทร. 038-102724
110
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (4 ปี) 2,0004002,160
คุณกติกา โทร. 038-102724
ต้น-ปลาย 25000 บาท, ฤดูร้อน 12500 บาท
111
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ต่อเนื่อง)2,0004002,160260,500
คุณกติกา โทร. 038-102724
ต้น-ปลาย 27500 บาท, ฤดูร้อน 13500 บาท
112
113
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์- ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา - 20,60040018,900182,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
114
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้- ภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชา -24,40040022,320324,550
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
115
116
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา พ.ศ. 25596,6004006,30067,270
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
Loading...