ค่าใช้จ่ายรายงานตัวและตลอดหลักสูตร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คณะ
(เรียงอักษร)
สาขา
ค่าธรรมเนียม
รายงานตัว
ตลอดหลักสูตร
(ประมาณ)
ติดต่อหมายเหตุ
2
ปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
กลุ่มวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67065,870
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
3
กลุ่มวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500170,450
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
4
กลุ่มวิชาการเงิน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67066,070
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
5
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
7,67066,170
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
6
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
13,500176,250
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
7
กลุ่มวิชาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67065,770
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
8
กลุ่มวิชาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500173,650
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
9
กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
7,67066,870
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
10
กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
13,500177,650
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
11
กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
7,67065,970
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
12
กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
13,500173,950
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
13
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67066,070
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
14
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500175,450
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
15
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
7,67065,570
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
16
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
13,500175,350
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
17
18
ปริญญาตรี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
- ทุกสาขา -13,670125,370
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
19
20
21
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภาคปกติ6,67064,570
คุณจริยา โทร. 038-102726
22
เกษตรศาสตร์ ภาคปกติ6,67062,070
คุณจริยา โทร. 038-102726
23
24
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีทางทะเลเทคโนโลยีทางทะเล (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ8,67079,370
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
25
เทคโนโลยีทางทะเล (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ9,500145,300
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
26
27
ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์- ทุกสาขา -23,670213,070
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
28
29
30
ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์- ทุกสาขา -11,670192,570
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
ปี 4-6 ชำระค่าธรรมเนียมเป็นปี
31
32
33
ปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ9,67093,070
คุณจริยา โทร. 038-102726
34
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500187,550
คุณจริยา โทร. 038-102726
35
36
ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์- ทุกสาขา -77,000900,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
เหมาจ่ายภาคเรียนละ 75,000 บาท
37
38
39
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์ กลุ่มภาพยนต์และโทรทัศน์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
5,17073,970
คุณสมพร โทร. 038-102723
เริ่มใช้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาคปลายเป็นต้นไป
40
นิเทศศาสตร์ กลุ่มภาพยนต์และโทรทัศน์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,500163,650
คุณสมพร โทร. 038-102723
เริ่มใช้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาคปลายเป็นต้นไป
41
นิเทศศาสตร์ กลุ่มประชาสัมพันธ์ วารสารฯ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
5,17048,970
คุณสมพร โทร. 038-102723
42
นิเทศศาสตร์ กลุ่มประชาสัมพันธ์ วารสารฯ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,500133,650
คุณสมพร โทร. 038-102723
43
จิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,670
คุณสมพร โทร. 038-102723
44
จิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500123,050
คุณสมพร โทร. 038-102723
45
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,470
คุณสมพร โทร. 038-102723
46
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500115,450
คุณสมพร โทร. 038-102723
47
ศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17045,770
คุณสมพร โทร. 038-102723
48
ศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500124,050
คุณสมพร โทร. 038-102723
49
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17049,570
คุณสมพร โทร. 038-102723
50
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500130,350
คุณสมพร โทร. 038-102723
51
ภาษาเกาหลี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17046,770
คุณสมพร โทร. 038-102723
52
ภาษาเกาหลี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500140,450
คุณสมพร โทร. 038-102723
53
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
5,17047,570
คุณสมพร โทร. 038-102723
54
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,500125,850
คุณสมพร โทร. 038-102723
55
ภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,170
คุณสมพร โทร. 038-102723
56
ภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500128,750
คุณสมพร โทร. 038-102723
57
สารสนเทศศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17048,570
คุณสมพร โทร. 038-102723
58
สารสนเทศศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500125,850
คุณสมพร โทร. 038-102723
59
ภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17046,570
คุณสมพร โทร. 038-102723
60
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,270
คุณสมพร โทร. 038-102723
61
ประวัติศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17048,470
คุณสมพร โทร. 038-102723
62
การพัฒนาชุมชน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,870
คุณสมพร โทร. 038-102723
63
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
5,17050,270
คุณสมพร โทร. 038-102723
64
บรรณาธิการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17048,770
คุณสมพร โทร. 038-102723
65
การจัดการบริการสังคม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ2,000112,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 14,000 บาท
66
67
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
การบริหารทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17046,270
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
68
การบริหารทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500112,350
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
69
การบริหารทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) ภาคพิเศษ
4,50064,300
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
เข้าเทอมฤดูร้อน
70
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17044,470
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
71
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500119,950
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
72
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17046,470
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
73
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,500115,150
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
74
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี ภาคบัณฑิต) ภาคพิเศษ
7,50088,850
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
75
การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500118,550
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
76
77
ปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์วิทยาการเดินเรือ ภาคปกติ9,670128,170
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
78
การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ7,67070,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
79
การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ7,500125,050
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
80
การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ภาคปกติ7,67070,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
81
การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ภาคพิเศษ7,500124,250
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
82
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
7,67070,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
83
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
7,500125,050
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
84
ธุรกิจพาณิชยนาวี (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) ภาคพิเศษ
7,50064,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
85
86
ปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,670173,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
87
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,670165,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
88
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ20,670181,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
89
90
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์- ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา - 20,620182,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
91
- ภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชา -24,500324,550
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
92
93
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา6,67067,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
94
สื่อสารมวลชนทางการกีฬา6,67066,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
95
กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา6,67066,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
96
97
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
กลุ่มบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ6,67059,970
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
98
กลุ่มบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500116,600
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
99
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
6,67057,170
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
100
ระบบสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ8,67076,470
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
Loading...
 
 
 
ปริญญาตรี
Form Responses 1