ค่าใช้จ่ายรายงานตัวและตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คณะ
(เรียงอักษร)
สาขาค่าธรรมเนียมรายงานตัว
ตลอดหลักสูตร
(ประมาณ)
ติดต่อหมายเหตุ
2
ปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
กลุ่มวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67065,870
คุณไชยญา โทร. 038-102726
3
กลุ่มวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500170,450
คุณไชยญา โทร. 038-102726
4
กลุ่มวิชาการเงิน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67066,070
คุณไชยญา โทร. 038-102726
5
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
7,67066,170
คุณไชยญา โทร. 038-102726
6
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
13,500176,250
คุณไชยญา โทร. 038-102726
7
กลุ่มวิชาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67065,770
คุณไชยญา โทร. 038-102726
8
กลุ่มวิชาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500173,650
คุณไชยญา โทร. 038-102726
9
กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67066,870
คุณไชยญา โทร. 038-102726
10
กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500177,650
คุณไชยญา โทร. 038-102726
11
กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67065,970
คุณไชยญา โทร. 038-102726
12
กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
13,500173,950
คุณไชยญา โทร. 038-102726
13
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
7,67065,970
คุณไชยญา โทร. 038-102726
14
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67066,070
คุณไชยญา โทร. 038-102726
15
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500175,450
คุณไชยญา โทร. 038-102726
16
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67065,570
คุณไชยญา โทร. 038-102726
17
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500175,350
คุณไชยญา โทร. 038-102726
18
19
ปริญญาตรี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
- ทุกสาขา -13,670125,370
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
20
21
22
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภาคปกติ6,67064,570
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
23
เกษตรศาสตร์ ภาคปกติ6,67062,070
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
24
25
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีทางทะเลเทคโนโลยีทางทะเล (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ8,67079,370
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
26
เทคโนโลยีทางทะเล (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ9,500145,300
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
27
28
ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรภาษาไทย23,670213,070
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
29
หลัักสูตรภาษาอังกฤษ2,000802,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
ต้น-ปลาย 85,000 บาท ฤดูร้อน 60,000 บาท ตั้งแต่ 1/61
30
31
32
ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์- ทุกสาขา -11,670192,570
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
ปี 4-6 ชำระค่าธรรมเนียมเป็นปี
33
34
35
ปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ9,67093,070
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
36
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500187,550
คุณสิริกุล โทร. 038-102729
37
38
ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์- ทุกสาขา -77,000900,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
เหมาจ่ายภาคเรียนละ 75,000 บาท
39
40
41
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มการสื่อสารตราสินค้า (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
5,17050,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
42
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มการสื่อสารตราสินค้า (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,500140,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
43
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
5,17050,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
44
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,500140,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
45
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มการสื่อสารองค์กร (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
5,17050,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
46
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มการสื่อสารองค์กร (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,500140,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
47
จิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,670
คุณสมพร โทร. 038-102723
48
จิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500123,050
คุณสมพร โทร. 038-102723
49
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,470
คุณสมพร โทร. 038-102723
50
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500115,450
คุณสมพร โทร. 038-102723
51
ศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17045,770
คุณสมพร โทร. 038-102723
52
ศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500124,050
คุณสมพร โทร. 038-102723
53
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17049,570
คุณสมพร โทร. 038-102723
54
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500130,350
คุณสมพร โทร. 038-102723
55
ภาษาเกาหลี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17046,770
คุณสมพร โทร. 038-102723
56
ภาษาเกาหลี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500140,450
คุณสมพร โทร. 038-102723
57
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,570
คุณสมพร โทร. 038-102723
58
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500125,850
คุณสมพร โทร. 038-102723
59
ภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,170
คุณสมพร โทร. 038-102723
60
ภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500128,750
คุณสมพร โทร. 038-102723
61
สารสนเทศศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17048,570
คุณสมพร โทร. 038-102723
62
สารสนเทศศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500125,850
คุณสมพร โทร. 038-102723
63
ภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17046,570
คุณสมพร โทร. 038-102723
64
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,270
คุณสมพร โทร. 038-102723
65
ประวัติศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17048,470
คุณสมพร โทร. 038-102723
66
การพัฒนาชุมชน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,870
คุณสมพร โทร. 038-102723
67
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17050,270
คุณสมพร โทร. 038-102723
68
บรรณาธิการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17048,770
คุณสมพร โทร. 038-102723
69
การจัดการบริการสังคม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ2,000112,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 14,000 บาท
70
71
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
การบริหารทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17046,270
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
72
การบริหารทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500112,350
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
73
การบริหารทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) ภาคพิเศษ4,50064,300
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
เข้าเทอมฤดูร้อน
74
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17044,470
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
75
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500119,950
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
76
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17046,470
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
77
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500115,150
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
78
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี ภาคบัณฑิต) ภาคพิเศษ
7,50088,850
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
79
การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500118,550
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
80
81
ปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์วิทยาการเดินเรือ ภาคปกติ20,670238,170
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
82
การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ18,670158,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
83
การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ภาคปกติ18,670158,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
84
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ18,670158,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
85
86
ปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,670173,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
87
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,670165,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
88
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ20,670181,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
89
90
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์- ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา - 20,620182,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
91
- ภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชา -24,500324,550
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
92
93
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา6,67067,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
94
สื่อสารมวลชนทางการกีฬา6,67066,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
95
การจัดการและการสอนกีฬา6,67066,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
96
97
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
กลุ่มบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ6,67059,970
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
98
กลุ่มบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500116,600
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
99
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
6,67057,170
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
100
ระบบสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ8,67076,470
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
Loading...
 
 
 
ปริญญาตรี
Form Responses 1
 
 
Main menu