ค่าใช้จ่ายรายงานตัวและตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
คณะ
(เรียงอักษร)
สาขาค่าธรรมเนียมรายงานตัวค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ตลอดหลักสูตร
(ประมาณ)
ติดต่อหมายเหตุ
2
ค่าธรรมเนียมรายงานตัวทดสอบวัดภาษาอังกฤษ
3
ปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
กลุ่มวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67040065,870
คุณไชยญา โทร. 038-102729
4
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้กลุ่มวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500400170,450
คุณไชยญา โทร. 038-102729
5
กลุ่มวิชาการเงิน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67040066,070
คุณไชยญา โทร. 038-102729
6
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
7,67040066,170
คุณไชยญา โทร. 038-102729
7
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
13,500400176,250
คุณไชยญา โทร. 038-102729
8
กลุ่มวิชาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67040065,770
คุณไชยญา โทร. 038-102729
9
กลุ่มวิชาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500400173,650
คุณไชยญา โทร. 038-102729
10
กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67040066,870
คุณไชยญา โทร. 038-102729
11
กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500400177,650
คุณไชยญา โทร. 038-102729
12
กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67040065,970
คุณไชยญา โทร. 038-102729
13
กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
13,500400173,950
คุณไชยญา โทร. 038-102729
14
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
7,67040065,970
คุณไชยญา โทร. 038-102729
15
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67040066,070
คุณไชยญา โทร. 038-102729
16
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500400175,450
คุณไชยญา โทร. 038-102729
17
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67040065,570
คุณไชยญา โทร. 038-102729
18
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500400175,350
คุณไชยญา โทร. 038-102729
19
20
ปริญญาตรี
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
- ทุกสาขา -13,670400125,370
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
*สำหรับนิสิตที่สถาบันพระบรมราชนนกรับให้
ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการรายงานตัว
เนื่องจากได้ชำระผ่านทางสถาบันพระบรมราชนนกแล้ว
21
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
22
23
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภาคปกติ6,67040064,570
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
24
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ9,52040064,170
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
25
เกษตรศาสตร์ ภาคปกติ6,67040062,070
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
26
27
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีทางทะเลเทคโนโลยีทางทะเล (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ8,67040082,070
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
28
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เทคโนโลยีทางทะเล (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ9,500400145,300
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
29
30
ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรภาษาไทย23,670400213,070
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
31
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หลัักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับคนไทย (ประกาศ ฉบับ 18)2,000400802,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
ต้น-ปลาย 85,000 บาท ฤดูร้อน 60,000 บาท ตั้งแต่ 1/61
32
หลัักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับคนต่างชาติ (ประกาศ ฉบับ 18)2,0004001,002,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
ต้น-ปลาย 105,000 บาท ฤดูร้อน 80,000 บาท ตั้งแต่ 1/61
33
หลักสููตรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 2562 เป็นต้นไป
800,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102727
ยังไม่มีแบ่งงวด
34
.
35
ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กรณีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
102,0004001,202,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
ต้น-ปลาย 100,000 บาท ปี 4-6 เก็บเป็นปีละ 1 ครั้ง (200,000)
36
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
37
38
ปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ9,67040093,070
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
39
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500400187,550
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
40
41
ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์- ทุกสาขา -77,000400900,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
เหมาจ่ายภาคเรียนละ 75,000 บาท
42
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ประกาศ ฉบับ 6
43
44
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ20,170400168,970
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าลงทะเบียนจ่ายตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
45
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มการสื่อสารตราสินค้า (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,500140,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
46
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
5,17050,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
47
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,500140,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
48
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มการสื่อสารองค์กร (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
5,17050,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
49
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มการสื่อสารองค์กร (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,500133,250
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
50
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ17,000400122,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000
51
จิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500400122,750
คุณสมพร โทร. 038-102723
ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000 ถ้าลงฤดูร้อน 7500
52
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ17,000400122,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000
53
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500400115,150
คุณสมพร โทร. 038-102723
54
ศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ17,000400122,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000
55
ศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500400123,650
คุณสมพร โทร. 038-102723
56
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,000400138,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 17,000
57
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ19,000400172,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 17,000 ฤดูร้อน 8500
58
ภาษาเกาหลี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,000400138,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 17,000
59
ภาษาเกาหลี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500400140,050
คุณสมพร โทร. 038-102723
60
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ17,000400122,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000
61
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500400125,450
คุณสมพร โทร. 038-102723
62
ภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,000400138,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 17,000
63
ภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500400128,350
คุณสมพร โทร. 038-102723
64
สารสนเทศศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ17,000400122,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000
65
สารสนเทศศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500400125,450
คุณสมพร โทร. 038-102723
66
ภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ17,000400122,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000
67
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,000400138,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 17,000
68
ประวัติศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ17,000400122,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 15,000
70
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,000400138,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคต้น-ปลาย ภาคเรียนละ 17,000
71
บรรณาธิการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17040048,370
คุณสมพร โทร. 038-102723
72
การจัดการบริการสังคม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ (ประกาศ ฉบับ 7)
16,000400114,400
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 14,000 บาท
73
74
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
การบริหารทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,670400154,670
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
75
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้การบริหารทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ21,500400222,500
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
77
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,670400152,870
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
78
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ21,500400250,350
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
79
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,670400154,870
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
80
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ21,500400245,550
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
81
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี ภาคบัณฑิต) ภาคพิเศษ
21,200400173,150
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
82
การบริหารท้องถิ่น (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,670400154,870
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
83
การบริหารท้องถิ่น (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ21,600400261,150
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
85
86
ปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์วิทยาการเดินเรือ ภาคปกติ20,670400238,170
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
87
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ18,670400158,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
88
การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ภาคปกติ18,670400158,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
89
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ18,670400158,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
90
ธุรกิจพาณิชยนาวี 2 ปี เหมาจ่าย ภาคพิเศษ28,000400130,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
91
92
ปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,670400173,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
93
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,670400165,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
94
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ20,670400181,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
95
96
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์- ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา - 20,670400182,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
97
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้- ภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชา -24,500400324,550
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
98
99
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา6,67040067,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
100
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้สื่อสารมวลชนทางการกีฬา6,67040066,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
101
การจัดการและการสอนกีฬา6,67040066,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
102
103
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
กลุ่มบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ6,67040059,970
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
Loading...