ค่าใช้จ่ายรายงานตัวและตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คณะ
(เรียงอักษร)
สาขาค่าธรรมเนียมรายงานตัว
ตลอดหลักสูตร
(ประมาณ)
ติดต่อหมายเหตุ
2
ปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
กลุ่มวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67065,870
คุณไชยญา โทร. 038-102729
3
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้กลุ่มวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500170,450
คุณไชยญา โทร. 038-102729
4
กลุ่มวิชาการเงิน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67066,070
คุณไชยญา โทร. 038-102729
5
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
7,67066,170
คุณไชยญา โทร. 038-102729
6
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
13,500176,250
คุณไชยญา โทร. 038-102729
7
กลุ่มวิชาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67065,770
คุณไชยญา โทร. 038-102729
8
กลุ่มวิชาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500173,650
คุณไชยญา โทร. 038-102729
9
กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67066,870
คุณไชยญา โทร. 038-102729
10
กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500177,650
คุณไชยญา โทร. 038-102729
11
กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67065,970
คุณไชยญา โทร. 038-102729
12
กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
13,500173,950
คุณไชยญา โทร. 038-102729
13
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
7,67065,970
คุณไชยญา โทร. 038-102729
14
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67066,070
คุณไชยญา โทร. 038-102729
15
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500175,450
คุณไชยญา โทร. 038-102729
16
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ7,67065,570
คุณไชยญา โทร. 038-102729
17
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500175,350
คุณไชยญา โทร. 038-102729
18
19
ปริญญาตรี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
- ทุกสาขา -13,670125,370
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
20
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
21
22
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภาคปกติ6,67064,570
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
23
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ9,52064,170
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
24
เกษตรศาสตร์ ภาคปกติ6,67062,070
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
25
26
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีทางทะเลเทคโนโลยีทางทะเล (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ8,67082,070
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
27
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เทคโนโลยีทางทะเล (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ9,500145,300
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
28
29
ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรภาษาไทย23,670213,070
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
30
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หลัักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับคนไทย2,000802,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
ต้น-ปลาย 85,000 บาท ฤดูร้อน 60,000 บาท ตั้งแต่ 1/61
31
หลัักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับคนต่างชาติ2,0001,002,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
ต้น-ปลาย 105,000 บาท ฤดูร้อน 80,000 บาท ตั้งแต่ 1/61
32
33
ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์- ทุกสาขา -11,670192,570
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
ปี 4-6 ชำระค่าธรรมเนียมเป็นปี
34
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
35
36
ปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ9,67093,070
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
37
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ13,500187,550
คุณสิริกุล โทร. 038-102726
38
39
ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์- ทุกสาขา -77,000900,000
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
เหมาจ่ายภาคเรียนละ 75,000 บาท
40
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
41
42
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มการสื่อสารตราสินค้า (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
20,170170,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
43
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มการสื่อสารตราสินค้า (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,500140,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
44
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
5,17050,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
45
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,500140,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
46
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มการสื่อสารองค์กร (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
5,17050,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
47
นิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มการสื่อสารองค์กร (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
7,500133,250
คุณสมพร โทร. 038-102723
ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน-รอคณะแจ้งข้อมูล
48
จิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,270
คุณสมพร โทร. 038-102723
49
จิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500122,750
คุณสมพร โทร. 038-102723
50
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,070
คุณสมพร โทร. 038-102723
51
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500115,150
คุณสมพร โทร. 038-102723
52
ศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17045,370
คุณสมพร โทร. 038-102723
53
ศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500123,650
คุณสมพร โทร. 038-102723
54
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17049,170
คุณสมพร โทร. 038-102723
55
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500129,950
คุณสมพร โทร. 038-102723
56
ภาษาเกาหลี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17046,370
คุณสมพร โทร. 038-102723
57
ภาษาเกาหลี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500140,050
คุณสมพร โทร. 038-102723
58
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,170
คุณสมพร โทร. 038-102723
59
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500125,450
คุณสมพร โทร. 038-102723
60
ภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17046,770
คุณสมพร โทร. 038-102723
61
ภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500128,350
คุณสมพร โทร. 038-102723
62
สารสนเทศศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17048,170
คุณสมพร โทร. 038-102723
63
สารสนเทศศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500125,450
คุณสมพร โทร. 038-102723
64
ภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17046,170
คุณสมพร โทร. 038-102723
65
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17046,870
คุณสมพร โทร. 038-102723
66
ประวัติศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17048,070
คุณสมพร โทร. 038-102723
67
การพัฒนาชุมชน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17047,370
คุณสมพร โทร. 038-102723
68
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17049,870
คุณสมพร โทร. 038-102723
69
บรรณาธิการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ5,17048,370
คุณสมพร โทร. 038-102723
70
การจัดการบริการสังคม (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ2,000112,000
คุณสมพร โทร. 038-102723
เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 14,000 บาท
71
72
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
การบริหารทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,670154,670
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
73
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้การบริหารทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ21,500222,500
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
75
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,670152,870
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
76
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ21,500250,350
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
77
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,670154,870
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
78
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ21,500245,550
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
79
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี ภาคบัณฑิต) ภาคพิเศษ
21,200173,150
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
80
การบริหารท้องถิ่น (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,670154,870
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
81
การบริหารท้องถิ่น (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ21,600261,150
คุณนารีมาน โทร. 038-102724
83
84
ปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์วิทยาการเดินเรือ ภาคปกติ20,670238,170
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
85
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ18,670158,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
86
การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ภาคปกติ18,670158,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
87
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ18,670158,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
88
89
ปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ19,670173,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
90
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ18,670165,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
91
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ20,670181,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
92
93
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์- ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา - 20,620182,270
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
94
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้- ภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชา -24,500324,550
คุณจิราภรณ์ โทร. 038-102729
95
96
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา6,67067,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
97
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้สื่อสารมวลชนทางการกีฬา6,67066,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
98
การจัดการและการสอนกีฬา6,67066,670
คุณฉัตรทิพย์ โทร. 038-102726
99
100
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
กลุ่มบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ6,67059,970
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
101
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้กลุ่มบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ7,500116,600
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
102
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
6,67057,170
คุณลักษณ์มี โทร. 038-102720
Loading...
Main menu