06 02 62 - 12.30-14.30 น.- แม่ริม (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. ชั้นปี
4. คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education) สาขา (Major)
2
17/1/2019, 18:41:54
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61181039
นายศิลปานันท์ บุญอุ้ม
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
3
20/1/2019, 12:59:46
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
58141903
นางสาว จุฑาภรณ์ ไชยวุฒิ
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชานาฏศิลป์
4
21/1/2019, 13:51:17
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61181005
นางสาวศรีสกุล ตั้งเพชรศักดิ์กุล
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
5
21/1/2019, 13:52:13
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61181066นาย อิทธิภพ แสงปินชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
6
21/1/2019, 14:34:54
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
58151922
นางสาวศศิธร เจริญทรัพย์
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7
21/1/2019, 14:41:20
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161824
นางสาวลลิตพรรณ จุมปู
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
8
21/1/2019, 14:41:37
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161830นางสาวศิริพร สจิโนชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
9
21/1/2019, 14:42:10
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161848นายธนากร แก้วใยชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
10
21/1/2019, 14:42:22
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161869เขมิกา ไชยบาลชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
11
21/1/2019, 14:42:42
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161871
นางสาว สิรินภา เหล่าเนตร
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
12
21/1/2019, 14:43:56
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161867นายชวลา ไชยฝางชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
13
21/1/2019, 14:44:40
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161805
นางสาวกีรติกา​ บัวหลวง
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
14
21/1/2019, 14:44:45
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161850
นายศุภวิชญ์ ศรีสอนใจ
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
15
21/1/2019, 14:44:49
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161842
นางสาวอิศริยาภรณ์ เกตุรัตน์
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
16
21/1/2019, 14:45:14
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161814
นางสาวทิฆัมพร แก้วมา
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
17
21/1/2019, 14:45:17
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161835
นางสาวสุณิสา อร่ามประภาส
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
18
21/1/2019, 14:45:28
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161801
นางสาวกนกวรรณ พานทอง
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
19
21/1/2019, 14:45:29
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161859
นางสาว ณัฐวศา บุญราศรีทรัพย์
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
20
21/1/2019, 14:45:44
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161819
นางสาว ปนัดดา พรหมรักษ์
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
21
21/1/2019, 14:46:12
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161846
นายชูเกียรติ เหมืองอุ่น
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
22
21/1/2019, 14:46:32
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161872
นางสาวพิมพ์ชนก ดิลกประะฤทธิ์
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
23
21/1/2019, 14:46:36
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161840
นางสาวอรพรรณ มาธวรรย์กุล
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
24
21/1/2019, 14:47:23
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161807
นางสาว ขวัญจิรา วุฒิคุณ
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
25
21/1/2019, 14:47:38
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161855
นางสาววิชชุลดา ไชยลังกา
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
26
21/1/2019, 14:48:00
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161837
นางสาวสุทธิชา วงศ์ชมภู
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
27
21/1/2019, 14:53:40
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161816
นางสาวนุชจรินทร์ ใจจง
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
28
21/1/2019, 15:21:05
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161809
นางสาวติณกานต์ พิพัฒน์ศาสตร์
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
29
21/1/2019, 15:43:01
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161803
นางสาวเบญจรัตน์ กองเมือง
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
30
21/1/2019, 17:49:07
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161868
นางสาวการ์ศินิล เจริญ
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
31
21/1/2019, 17:49:43
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161856
นางสาวสุภามาศ ขนหล้า
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
32
21/1/2019, 18:39:39
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161505
นางสาวจิดาภา สาธิพา
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
33
21/1/2019, 18:39:53
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161539นางสาวชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
34
21/1/2019, 18:40:30
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161504
นางสาวกัลยรัตน ์เพ็ชสมัย
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
35
21/1/2019, 18:40:44
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161538
นางสาวศศิวิมล เขตคีรี
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
36
21/1/2019, 18:40:45
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161525
นางสาวพลอยชมพู ประชุมชน
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
37
21/1/2019, 18:40:45
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161572
นางสาวธนัญญา ไชยสว่างวงศ์
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu