แผนปฏิบัติการเครือข่ายนาเยีย221259-1-1.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สารบัญ
2
หน้า
3
1. สรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ ปี 2560
2
4
2. แผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2560
5
1. Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) (4 แผนงาน 12 โครงการ)
6
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (4 โครงการ)
7
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
8
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
9
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
10
4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
11
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (3 โครงการ)
12
1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
13
2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ
14
3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
15
แผนงานที่ 3 : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (3 โครงการ)
16
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
17
2. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
18
3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
19
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (2 โครงการ)
20
1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
21
2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
22
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) (6 แผนงาน 23 โครงการ)
23
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (1 โครงการ)
24
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)
25
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (14 โครงการ)
26
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
27
2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
28
3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
29
4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
30
5. โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แบบประคับประคอง
31
6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
32
7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
33
8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
34
9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
35
10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
36
11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
37
12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
38
13. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก
39
14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
40
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (1 โครงการ)
41
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
42
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ (2 โครงการ)
43
1. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สำหรับสถานพยาบาล
44
2.โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
45
แผนงานที่ 9 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ (3 โครงการ)
46
1.โครงการพัฒนา รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และรพ.สมเด็จพระยุพราช
47
2. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (Migrant Health)
48
3. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้
49
แผนงานที่ 10 : ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข (2 โครงการ)
50
1. โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ
51
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
52
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) (1 แผนงาน 4 โครงการ)
53
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (4 โครงการ)
54
1โครงการพัฒนาการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
55
2. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
56
3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคน
57
4.โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
58
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) (5 แผนงาน 9 โครงการ)
59
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (2 โครงการ)
60
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
61
2. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
62
แผนงานที่ 13 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ)
63
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
64
2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
65
แผนงานที่ 14 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ)
66
1. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
67
2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
68
แผนงานที่ 15 : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ (2 โครงการ)
69
1. โครงการพัฒนางานวิจัย
70
2. โครงการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ
71
แผนงานที่ 16 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1 โครงการ)
72
1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu