สำเนาของ การพัฒนาศักยภาพผุ้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา (อำเภอพิบูลมังสาหาร) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
ประทับเวลาโรงเรียนชื่อ-นามสกุลตำแหน่งจบวิชาเอกสอนระดับชั้น
2
16/4/2017, 20:24:40บ้านนกเต็น
นางสาวทองพันธ์ หินขาว
ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาป.6-ม.3
3
16/4/2017, 20:27:21บ้านนกเต็น
นางสาวรุ่งรัตน์ วัฒนมงคลพงศ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สถิติประยุกต์ป.1-ม.3
4
17/4/2017, 8:18:33บ้านคำเม็กห้วยไผ่นายชีวิน ศรีแสงครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.1-3
5
17/4/2017, 12:17:38
อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
นางชุติกมล มีธรรมครู ภาษาอังกฤษป.1-3
6
17/4/2017, 12:37:46
อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
นางสมจิต พลศรีครูประถมศึกษาป.1-3
7
18/4/2017, 12:17:29บ้านนาโพธิ์
นางอุรารัตน์ ทองมั่น
ครู ชำนาญการพิเศษภาษาไทยประถมศึกษาปีที่ 1
8
18/4/2017, 12:19:39บ้านนาโพธิ์
นางนิตประภา เนตรวีระ
ครู ชำนาญการพิเศษคหกรรมประถมศึกษาปีที่ 3
9
19/4/2017, 17:53:04
นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
สกาวรัตน์ โสภาพนักงานราชการคอมพิวเตอร์ป.1
10
19/4/2017, 17:54:01
นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
สุริเพ็ญ สุขสำราญครูอนุบาลป.2
11
19/4/2017, 18:17:29บ้านผักหย่า
นางสาววิลัยพร ทองสาว
ครูวิทยาศาสตร์ป.6-ม.3
12
19/4/2017, 18:18:45บ้านผักหย่านางนันทิรา พ่วงพีครู คศ.3สังคมศึกษาป.6-ม.3
13
19/4/2017, 21:07:01บ้านนาเจริญ
นางสาวพัชนี โคตรมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษประถมศึกษาป.4
14
19/4/2017, 21:08:16บ้านนาเจริญ
นางพัชรี ธุศรีวรรณ
ครูชำนาญการคหกรรมศาสตร์ป.5
15
19/4/2017, 23:35:46บ้านแก่งดูกใส
นางสาวรัชนีวรรณ การฟุ้ง
พนักงานราชการภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่1
16
19/4/2017, 23:38:08บ้านแก่งดูกใส
นางสาวเดือนเพ็ญ นามเริง
ครูผู้ช่วย
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่4
17
20/4/2017, 8:06:55บ้านหนองโพธิ์
นางนิตยาลักษณ์ วงค์วาน
ครู ชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ทั่วไปป.4-6
18
20/4/2017, 8:08:11บ้านหนองโพธิ์
นางลัดดาวัลย์ สายแวว
ครู ชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ป.4-6
19
20/4/2017, 9:49:54บ้านท่าเสียวคันลึมนางสมรักษ์ นวลศรีครูสังคมศึกษาม.1-3
20
20/4/2017, 9:55:34บ้านท่าเสียวคันลึมนางชนิดา มิ่งไชยครูจิตวิทยาป.1
21
20/4/2017, 12:03:39บ้านดอนโด่โคกเลียบ
นางสาวจินตนา พรทิพย์
พนักงานราชการคอมพิวเตอร์ป.3 - ป.6
22
20/4/2017, 12:06:52บ้านดอนโด่โคกเลียบนางสมพร เหลากลมครู คศ.3ประถมศึกษาป.1
23
20/4/2017, 12:25:56ชุมชนบ้านระเว
นางสุพรรณษา สุริยะกมล
ครูชำนาญการการประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 2
24
20/4/2017, 12:27:16ชุมชนบ้านระเว
นางจินดาวรรณ ทรายทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
คอมพิวเตอร์ครูพี่เลี้ยง
25
20/4/2017, 13:31:18บ้านดอนงัวนางสาวปริตร จันทเวชครูวิทยาศาสตร์ทั่วไปป.1
26
20/4/2017, 13:32:24บ้านดอนงัวนางสาวนุจิราภรณ์สุจริตนาฏศิลป์ป6
27
20/4/2017, 13:56:00บ้านห้วยแดง
นางอุไรวรรณ เล็กสุทธิ์
ครูชำนาญพิเศษภาษาไทยป.1
28
20/4/2017, 13:56:49บ้านห้วยแดงนางทิพวรรณ วงขันครูผู้ช่วยสังคมป.6
29
20/4/2017, 14:51:21
บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
นางมะลิ เค้ามูลครูคณิตศาสตร์ม.1-3
30
20/4/2017, 15:07:46บ้านวังพอก
คุณครูขวัญนภา คำล้าน
ครู คศ.3วิทยาศาสตร์ป.3
31
20/4/2017, 15:14:36บ้านวังพอก
คุณครูศิริลักษณ์ โปร่งมณี
ครูผู้ช่วยปฐมวัยอนุบาล
32
20/4/2017, 15:31:56บ้านนาหว้า
นางกรรณิกา โพธิ์ศรี
ครู คศ.3คณิตศาสตร์ ป.5 ป.6
33
20/4/2017, 15:33:02บ้านนาหว้านางรัตนา มงคลศิริครู คศ.3ประถมศึกษาป.2
34
20/4/2017, 16:10:14บ้านโนนข่าโนนยางนางราตรี พุทธาครู คศ.3การศึกษาปฐมวัยอนุบาล 2
35
20/4/2017, 20:22:31บ้านแก่งกอกนางวรนิจ มารยา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจป.3
36
20/4/2017, 20:24:14บ้านแก่งกอกนางพนิดา ดอกดวงพนักงานราชการชีววิทยาป.4
37
21/4/2017, 10:45:35บ้านนาชุม
นางหนูทิพย์ จันทร์จิตร
ครูชำนาญการพิเศษประถมศึกษาป.3
38
21/4/2017, 10:46:51บ้านนาชุม
นางสาวเกศสุดา จันริโส
ครูปฐมวัยอนุบาล 1
39
21/4/2017, 13:26:45บ้านบัวทอง
นางสาวนิตยา เทพบุญตา
ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยป.3-4
40
21/4/2017, 13:27:52บ้านบัวทองนางสาวราตรี ดวงสีครูคณิตศาสตร์ป.1-2
41
21/4/2017, 16:56:00
บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
นางปราณี สุขสำราญครู คศ.3ภาษาไทยป.1
42
21/4/2017, 16:57:04
บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
นางภัทรภา แสนหอมครู คศ.3หลักสูตรและการสอนป.4 - ป.6
43
21/4/2017, 20:41:08บ้านหนองไผ่
นายเอกพันธ์ คามะทิตย์
ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
44
21/4/2017, 20:42:25บ้านหนองไผ่
นางสาวพิมพ์ประภา พานิชเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษนาฏศิลป์ประถมศึกษา
45
22/4/2017, 10:28:15บ้านโนนค้อลุคุนางศิรัฐชา คำแก่นครูการศึกษาปฐมวัยป.1
46
22/4/2017, 10:29:58บ้านโนนค้อลุคุ
นางสาวศศิธร แย้มยิ้ม
ครูคอมพิวเตอร์ป.3
47
22/4/2017, 11:43:22บ้านนาจานนางมัจฉา พันแสนแก้วครูภาษาไทยป.1
48
22/4/2017, 11:45:05บ้านนาจาน
นางสาวพลอยชมพู แสนทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เด็กเรียนร่วม/เรียนรวม
49
22/4/2017, 11:51:32บ้านนาจาน
นางสาวพลอยชมพู แสนทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เด็กพิการเรียนร่วม/เรียนรวมป.1-ม.3
50
22/4/2017, 14:51:39บ้านโนนข่าโนนยาง
นางพูลทรัพย์ ทองหมื่น
ครู คศ.3หลักสูตรและการสอนป.4
51
22/4/2017, 15:59:08บ้านหนองสองห้อง
นางสุพรรณี. ประเสริฐสิน
พนักงานราชการคอมพิวเตอร์ป.5
52
22/4/2017, 16:00:05บ้านหนองสองห้อง
นางจิตติมา. เหรียญดียิ่ง
ครู คศ.3สังคมป.1
53
23/4/2017, 7:48:56บ้านโนนจันทน์
นายชาคริส พุทธจักร์
ครูชำนาญการพิเศษอุตสาหกรรมป. 3
54
23/4/2017, 7:49:53บ้านโนนจันทน์นางสายชล ลาภมูลครูผู้ช่วยภาษาไทยป. 1
55
24/4/2017, 8:47:40บ้านบุ่งคำ
นางสาวรัชนี จันทร์ส่อง
ครูชำนาญการพิเศษปฐมวัยอนุบาล 1-2
56
24/4/2017, 8:48:35บ้านบุ่งคำ
นางมัลลิกา อิ่มเจือ
ครูชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนป.2
57
24/4/2017, 8:52:39
บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
นางบริสุทธื์ จันทร์ตา
ครูชำนาญการพิเศษการประถมศึกษาป.3-4
58
24/4/2017, 8:53:48
บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
นางสาวดวงแก้ว อสงไขย
ครูอัตราจ้าง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อ.2
59
24/4/2017, 15:38:46บ้านหนองบัวฮี
นายสถาพร ทอนอะนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาประถมศึกษาปี่ที่ 3
60
24/4/2017, 15:40:16บ้านหนองบัวฮี
นางสาวณัฐธิญา ว่องไว
ครู ค.ศ.1
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3
61
24/4/2017, 15:42:05
บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
นางเบ็ญจภรณ์ แสนรัตนทวีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษปฐมวัยประถมศึกษาปีที่ 1
62
24/4/2017, 15:45:53
บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
นางเตือนใจ แหวนแก้ว
ครู ค.ศ.1สัตวศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 5
63
24/4/2017, 16:02:23บ้านดูกอึ่ง
นางสุทธิยา เพ็ชรสีม่วง
ครู ค.ศ.3ประวัติศาสตร์ป.1
64
24/4/2017, 16:03:53บ้านดูกอึ่ง
นางสาวภัทริยา ทองลือ
ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ป.2
65
24/4/2017, 16:46:51บ้านหนองกอกนางประนอม ศรีสุขครูประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1
66
24/4/2017, 16:54:51บ้านเม็ก
นางธไนศวรรย์ แพงคำฮัก
ครูประวัติศาสตร์ป. 1-2
67
24/4/2017, 16:56:07บ้านเม็ก
นางสาววิลาสินี โกฏิโสม
ครูภาษาอังกฤษป.5-6
68
24/4/2017, 17:01:18บ้านหนองกอก
นางพรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์
ครูสังคมศึกษาอนุบาล
69
24/4/2017, 19:19:58บ้านหนองโพธิ์
นางสาวชฏาวรรณ ชิตภักดิ์
ครู ชำนาญการคณิตศาสตร์ป.1-3
70
24/4/2017, 21:09:28บ้านแก่งเจริญ
นางสาวปรารถนา บ่อทอง
ครูจ้างสอนปฐมวัยประถมศึกษาปีที่ 1
71
24/4/2017, 21:10:32บ้านแก่งเจริญนายธีรพล ขลุ่ยแก้วครูจ้างสอนสังคมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 2
72
25/4/2017, 14:23:20บ้านวังแคน
นายแมนสันต์ ร่มเย็น
ครูวิทยาศาสตร์ป.6
73
25/4/2017, 14:24:16บ้านวังแคนนางจงจิต พิลารักษ์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ภาษาไทยป.1
74
25/4/2017, 18:02:59บ้านกุดชมภู
นางศศิวิมล พิมพ์จันทร์
ครูวิทยาศาสตร์ป.1
75
25/4/2017, 18:03:52บ้านกุดชมภู
นางเอื้องไพร ถนอมใจ
ครู คศ.3ภาษาไทยป.2
76
25/4/2017, 21:08:22บ้านม่วงฮี
นางสาวประภาพร สิงห์ละ,และนางสาวเจียมจิต เจือจันทร์
ครู,และครูผู้ช่วย
ภาษอังกฤษ,และเอกประถมศึกษา
ป.5,และป.6
77
25/4/2017, 21:14:06บ้านม่วงฮี
นางสาวเจียมจิต เจือจันทร์
ครูผู้ช่วยประถมศึกษาอนุบาล
78
26/4/2017, 10:25:22บ้านแขมเหนือ
นางอุทัยวรรณ เหลากลม
ครูชำนาญการพิเศษการประถมศึกษาป.1-2
79
26/4/2017, 10:26:31บ้านแขมเหนือ
นางมนทกานติ อุ่มจันทร์สา
ครูชำนาญการพิเศษแนะแนวอนุบาล 1-2
80
26/4/2017, 10:41:25บ้านราษฎร์เจริญ
นางสาวลำพูน บัวใหญ่
ครูอัตราจ้างอุตสาหกรรมศิลป์ป.6
81
26/4/2017, 10:42:13บ้านราษฎร์เจริญ
นางสาวรุ่งนภา อุทาวงศ์
ครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษป.5
82
26/4/2017, 10:43:17บ้านหนองคูณ
นายสุทธิพงษ์ ตินะรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษภาษาอังกฤษป. 6
83
26/4/2017, 10:51:46บ้านอ่างหินน้อย
นางสาววรรณนิสา คำอุด
ครูผู้ช่วยภาษาไทยป.5
84
26/4/2017, 10:53:28บ้านอ่างหินน้อย
นางสาวพรรณสุดา แสนทวีสุข
ครูอัตราจ้างชีววิทยาป.4
85
26/4/2017, 10:56:12บ้านหนองคูณ
นางสาวเกษศิริ หัตถะกิจ
ครูอัตราจ้างพัฒนาชุมชนป.1
86
26/4/2017, 11:09:31
บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
นางวิลักขณา จันทร์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษคหกรรมศาสตร์ป.1
87
26/4/2017, 11:10:26
บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
นางจุฑารัตน์ ขันคำครูชำนาญการพิเศษพลศึกษาป.2
88
26/4/2017, 15:09:14
บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
นางอาวรณ์รัตน์ บุญดก
ครูปฐมวัยอนุบาล
89
27/4/2017, 10:59:33บ้านโนนกาหลงนายบุญมี อินจำปาครูอังกฤษป.5
90
27/4/2017, 11:00:28บ้านโนนกาหลงนางสาวนวลออง ทำดีครูผู้ช่วยการศึกษาปฐมวัยป.3
91
27/4/2017, 19:36:43
ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
นางพัชรินทร์ สายศรครูชำนาญการพิเศษการประถมศึกษาป.1
92
27/4/2017, 19:37:14
ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
นางนิรมล แน่นอุดรครูชำนาญการบรรณารักษ์ป.2
93
28/4/2017, 14:38:46บ้านไทรงาม
นายเทพพิทักษ์ สายศร
ครู คศ.3อุตสาหกรรมศิลป์ป.1
94
28/4/2017, 14:39:49บ้านไทรงาม
นางสาวยุรหญิง ผิวเหลือง
ครู คศ.1การศึกษาปฐมวัยอนุบาล 1-2
95
29/4/2017, 10:59:00บ้านดอนโด่โคกเลียบ
นางสาวพรพิมล ทารัตน์
ครูภาษาไทยป.3-6
96
30/4/2017, 14:46:55บ้านท่าช้าง
นางสาวกันทิมา ไชยโกฏิ
ครูภาษาไทยป.4-ม.3
97
30/4/2017, 14:47:48บ้านท่าช้าง
นางสาวธัีญชนิต ศรีเลิศ
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษป.1-ป.5
98
1/5/2017, 14:34:04
บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
นางสาวโสภิดา พยัคฆ์เกียรติ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจอนุบาล 1
99
1/5/2017, 14:35:30
บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
นางสาวสุชาริณี ทุมมี
ครู คศ.1คณิตศาสตร์ม.1-ม.3
100
1/5/2017, 14:37:27บ้านโดมประดิษฐ์นายศิวกร นนท์ศิริ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เกษตรป.1
Loading...
Main menu