มาตรฐานที่ 4.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรสภา 9 มาตรฐาน
3
ประจำปีการศึกษา 2560
4
................................................................................
5
หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
6
ห้องเรียน 41604
7
8
ลำดับที่
เลขที่สมัครฝึกอบรม
ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
9
1604001นายกรกช อยู่ประเสริฐ
10
2604002นางสาวฐิตาภา สมานสวน
11
3604003นางสาวนุชรุจี ศรีคำ
12
4604004นางสาวปราณี ไกรสุข
13
5604005นางสาวสายชล ดวงรัตน์
14
6604007นางสาววนิชยา หอมขจร
15
7604009นางสาวนฤทัย วงษ์สุวรรณ์
16
8604010นางสาวสุพัตตรา สุขจิตร
17
9604011นางสาวอัจฉรียา ปาณาราช
18
10604012นางสาวอาภา ศรีศริทม
19
11604020
นางสาววิยะดา สวัสดิ์วงค์
20
12604021
นายศุภวิชญ์ ภิรมย์นาค
21
13604022
นางสาวอรอริณฑ์ ลานรอบ
22
14604023
นางสาววินิดา พรมประโคน
23
15604026นางสาวยุวดี ต่ายแสง
24
16604027นายไกรลาศ คงฟ้ารัมย์
25
17604028นายชัยพฤกษ์ ฉายกล้า
26
18604030
นายเสริมศักดิ์ วงษ์ศรี
27
19604035
นางสาวสุมานี ไชยจังหรีด
28
20604037
นางสาวสุุกัญญา พิเลิศรัมย์
29
21604038
นางสาวกัญญ์วรา ติมอนรัมย์
30
22604039
นางสาวฐิติญาวรรณ เกษน้อย
31
23604040
นางสาวปรางมาศ บุตรพรม
32
24604042
นายพลวัฒน์ ปัตตังถาโต
33
25604043นายพศินวรงค์ วิเชียร
34
26604044นางสาวบัณฑิต บุญเพชร
35
27604045
นางสาวธรินทิพย์ จงใจงาม
36
28604046
นางสาวปิยะมาศ เจียมรัมย์
37
29604047
นางสาวกัีรติกา อะโรคา
38
30604048
นางสาวขวัญสุดา สายันเกณะ
39
31604049นายวัชระ ตองติดรัมย์
40
32604054
นางสาววรีรัตน์ วรจันทร์
41
33604055นายวันชัย เชื้อลี
42
34604058
นางสาวสิริมาส นาคสูงเนิน
43
35604060
นายภาณุพงศ์ สมบุญรัมย์
44
36604062นายจีรศักดิ์ วิเศษพันธ์
45
37604067
นางสาวมะลิวัลย์ วุฒิยา
46
38604068
นางสาวอาริญา ลาขุมเหล็ก
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu