ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
2
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ส่วนที่ 2 บันทึกคำตอบนักเรียน
ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
3
เขตพื้นที่การศึกษาขนาดโรงเรียนรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวประชาชนเพศข้อที่
ตรวจคะแนนข้อที่
รวมคะแนนและแปลผล
4
ชื่อ-สกุล1234567891011121314151617181920212223283324.124.225.125.226.126.227.127.229.129.229.329.430.130.230.330.4313234351234567891011121314151617181920212223283324.124.225.125.226.126.227.127.229.129.229.329.430.130.230.330.431323435ท 1.1ท 2.1ท 3.1
5
(ไม่ต้องใส่คำหน้าชื่อ)
1324321412323414434423231451512241222121255572222222222222222222222222222222221.51.51.51.51.51.51.51.5555728.0024.0010.00
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนกฤต สีทา110430115069011324331443324413134423131451524241222121244342222202200220220022222022222220221.51.51.51.51.51.51.51.5443424.0015.0010.00
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธีรวัฒน์ อนุอินทร์
139990034874111324331313323324333433321451524241222111233322222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5333222.5011.008.00
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 3
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พุฒิเมธ ทุมมา
1399000061054113243314133234144244242312515122422221112555622222022202222222022202220222222201.51.51.51.501.51.5555622.5021.008.50
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 4
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธรณินทร์ อังกาบ
1399000064614113243314133234144244242312515122422221112555622222022202222222022202220222222201.51.51.51.501.51.5555622.5021.008.50
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 5
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ทิวากร ไพรเขต
13990000651901132433142232241431232442432422322145112124344222220202222020200202220222#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!01.51.51.51.5434424.0017.00#REF!
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 6
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุรศักดิ์ เพ็งจอหอ
140990368686711324331312324424324223221452412221211121243442222202022220202002022202220022221.51.5001.51.51.51.5434424.0017.005.00
12
สพป.หนองบัวลำภู เขต 7
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อารีฟ สุภาพล
140990373075111324331313323324333433321451524241222111222232222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5222322.509.008.00
13
สพป.หนองบัวลำภู เขต 8
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กรรตพัฒน์ นาปาน
139990033495211324331412324314434423221251432231222222244362222202222220022222222202022002201.51.51.51.501.501.5443621.0019.008.00
14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 9
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เอกรินทร์ บุญธรรม
173870007650511324331312324424324423221251432231222221254452222202022220202002222202022002201.51.51.51.501.51.51.5544520.5020.008.00
15
สพป.หนองบัวลำภู เขต 10
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จักรพงษ์ สุวรรณท้าว
183990201127711324331312333422434433131431534241222222223342222202022202200222202022202200221.51.51.51.501.501.5233419.0014.0010.00
16
สพป.หนองบัวลำภู เขต 11
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วิศรุตน์ ศรีแพง
148070130724711324331443324413134423131451524241222121244342222202200220220022222022222220221.51.51.51.51.51.51.51.5443424.0015.0010.00
17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 12
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปรเมธ ดอกไม้เงิน
139900006695111324331313323324333433321451524241222111233322222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5333222.5011.008.00
18
สพป.หนองบัวลำภู เขต 13
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ไพโรจน์ ปิ่นสกุล
1399900327221113243314133234144244242312515122422221112555622222022202222222022202220222222201.51.51.51.501.51.5555622.5021.008.50
19
สพป.หนองบัวลำภู เขต 14
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐวุฒิ สวยลี
1399000071211113243314133234144244242312515122422221112555622222022202222222022202220222222201.51.51.51.501.51.5555622.5021.008.50
20
สพป.หนองบัวลำภู เขต 15
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อชิระ ป้านภูมิ
139900006335911324331422322414312324424324223221451121245562222202202220222000020000000020221.50001.51.51.51.5455618.0022.003.50
21
สพป.หนองบัวลำภู เขต 16
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นนทพัทธ์ ศุภนิกร
134850010455011324331312324424324223221452412221211121243442222202022220202002022202220022221.51.5001.51.51.51.5434424.0017.005.00
22
สพป.หนองบัวลำภู เขต 17
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
แสงพระจันทร์ รณเรืองฤทธิ์
139900006866111324331313323324333433321451524241222111222232222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5222322.509.008.00
23
สพป.หนองบัวลำภู เขต 18
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ดาราพงศ์ จันทร์ศิลา
139900006520311324331412324314434423221251432231222222244362222202222220022222222202022002201.51.51.51.501.501.5443621.0019.008.00
24
สพป.หนองบัวลำภู เขต 19
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภานุพัฒน์ กัณหาวัตร
120900040277411324331312324424324423221251432231222221254452222202022220202002222202022002201.51.51.51.501.51.51.5544520.5020.008.00
25
สพป.หนองบัวลำภู เขต 20
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อริสา สังกะสี
1399000060716
21324331312333422434433131431534241222222223342222202022202200222202022202200221.51.51.51.501.501.5233419.0014.0010.00
26
สพป.หนองบัวลำภู เขต 21
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สวิชญา อากานิตย์
1399000063448
21324331313323324333433321451524241222121244342222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.51.51.51.5443424.0015.008.00
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 22
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณันภัทร เหง้าประสิทธิ์
1399000068725
21324331413323414424424231251524241222111233322222202220222222202220222022220221.51.51.51.51.501.51.5333222.5011.0010.00
28
สพป.หนองบัวลำภู เขต 23
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุพัชตา ผาสุก
1399000065874
21324331312324424324423221251432231222221254452222202022220202002222202022002201.51.51.51.501.51.51.5544520.5020.008.00
29
สพป.หนองบัวลำภู เขต 24
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นัฐรัตนพร เชื้ออุ่น
1399900331490
21324331312333422434433131431534241222222223342222202022202200222202022202200221.51.51.51.501.501.5233419.0014.0010.00
30
สพป.หนองบัวลำภู เขต 25
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุภาพร สร้อยสูงเนิน
1419902558636
21324331313323324333433321451524241222121244342222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.51.51.51.5443424.0015.008.00
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 26
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จิรัชญา หาญคำแพง
1399900352951
21324331413323414424424231251524241222111244462222202220222222202220222022220221.51.51.51.51.501.51.5444622.5018.0010.00
32
สพป.หนองบัวลำภู เขต 27
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อันธิกา แก้วลอด
1399900326097
21324331312333422434433131431432231222222244562222202022202200222202022202002201.51.51.51.501.501.5445619.0021.0010.00
33
สพป.หนองบัวลำภู เขต 28
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กัญญาพัชร สิทธิบุตร์
1399000062794
21324331313323324333433321451432231222221254472222202020222002020202002222002201.51.51.51.501.51.51.5544722.5020.008.00
34
สพป.หนองบัวลำภู เขต 29
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พิยดา ถมคำ
1119902408882
21324331413323414424424231251534241222222244562222202220222222202220222022200221.51.51.51.501.501.5445621.0019.0010.00
35
สพป.หนองบัวลำภู เขต 30
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กุลณัฐ ภูธะวัฒน์
1399900345032
21324331312324424324423221251524241222121244562222202022220202002222202022220221.51.51.51.51.51.51.51.5445622.0021.008.00
36
สพป.หนองบัวลำภู เขต 31
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
หฤทัย ลาดบัวขาว
1399900346349
21324331312333422434433131431524241222111244572222202022202200222202022202220221.51.51.51.51.501.51.5445720.5022.0010.00
37
สพป.หนองบัวลำภู เขต 32
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กัญญพัชร โรจน์จรุง
1399900348759
21324331313323324333433321451432231222221254572222202020222002020202002222002201.51.51.51.501.51.51.5545722.5021.008.00
38
สพป.หนองบัวลำภู เขต 33
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุดารัตน์ เต่าคำ
1749400095815
21324331413323414424424231251534241222222235352222202220222222202220222022200221.51.51.51.501.501.5353521.0016.0010.00
39
สพป.หนองบัวลำภู เขต 34
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วันวิสา เพ็ชรขันต์
1399000070878
21324331312333422434433131431524241222121254552222202022202200222202022202220221.51.51.51.51.51.51.51.5545522.0021.0010.00
40
สพป.หนองบัวลำภู เขต 35
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อภิชญา คงดอนหัน
1399000062531
21324331313323324333433321451524241222111255562222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555622.5021.008.00
41
สพป.หนองบัวลำภู เขต 36
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วรรษวดี ศรีบุญเรือง
1399000068253
21324331413323414424424231251432231222222244562222202220222222202220222022002201.51.51.51.501.501.5445621.0019.0010.00
42
สพป.หนองบัวลำภู เขต 37
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธิมาพร วันนา
1399000060481
21324331312324424324423221251432231222221254452222202022220202002222202022002201.51.51.51.501.51.51.5544520.5020.008.00
43
สพป.หนองบัวลำภู เขต 38
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กชกร ทวีพรม
1659600027393
21324331312333422434433131431534241222222244562222202022202200222202022202200221.51.51.51.501.501.5445619.0021.0010.00
44
สพป.หนองบัวลำภู เขต 39
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นันทิตา สวดสม
1399900333271
21324331313323324333433321451524241222121244562222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.51.51.51.5445624.0019.008.00
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 40
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จิราภา พรมชมชา
1399000062492
21324331413323414424424231251524241222111255562222202220222222202220222022220221.51.51.51.51.501.51.5555622.5021.0010.00
46
สพป.หนองบัวลำภู เขต 41
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พรธีรา ภูผาดวง
1409903697753
21324331312333422434433131431432231222221254462222202022202200222202022202002201.51.51.51.501.51.51.5544620.5021.0010.00
47
สพป.หนองบัวลำภู เขต 42
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐธิดา โคตรเมือง
1399000063570
21324331313323324333433321451534241222222245562222202020222002020202002222200221.51.51.51.501.501.5455621.0020.008.00
48
สพป.หนองบัวลำภู เขต 43
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศุภาพิชญ์ ขันริบุตร
1399000063260
21324331413323414424424231251524241222121244462222202220222222202220222022220221.51.51.51.51.51.51.51.5444624.0018.0010.00
49
สพป.หนองบัวลำภู เขต 44
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กอบยศ ปุยแก้ว
1103400147904
11324331313323324333433321451524241222111245542222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5455422.5018.008.00
50
สพป.หนองบัวลำภู เขต 45
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
รังสิมันต์ สวนโสกเชือก
1399000060392
11324331412223324333433321451524241222111254462222202222022002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5544624.5021.006.00
51
สพป.หนองบัวลำภู เขต 46
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภาคภูมิ ธิวา
1399000060775
11324331412323324333433321451524241222111255572222202222222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5024.008.00
52
สพป.หนองบัวลำภู เขต 47
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนภัทร อินทรสิทธิ์
139900006252211324331413323324333433321451524241222111255572222202220222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5022.008.00
53
สพป.หนองบัวลำภู เขต 48
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนาวุฒิ เขตบุญไส
139900006445211324331313323324333433321451524241222111255562222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555622.5021.008.00
54
สพป.หนองบัวลำภู เขต 49
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ทักษิณัตว์ ศรีพันยอม
139900006192511324331313323324333433321451524241222111254462222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5544622.5019.008.00
55
สพป.หนองบัวลำภู เขต 50
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนพล โคตรวงษา
139900006130511324331313323324333433321451524241222111255572222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555722.5022.008.00
56
สพป.หนองบัวลำภู เขต 51
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภูวนาท เจ็กรัก
139900006168211324331313323324333433321451524241222111255572222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555722.5022.008.00
57
สพป.หนองบัวลำภู เขต 52
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศักรินทร์ ปัญญาใส
139900006649811324331412323324333433321451524241222111255572222202222222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5024.008.00
58
สพป.หนองบัวลำภู เขต 53
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศุภวิชญ์ อินทรเพชร
139990034952611324331413323324333433321451524241222111255572222202220222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5022.008.00
59
สพป.หนองบัวลำภู เขต 54
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จักรี ลินทอง
139990034803111324331313323324333433321451524241222111255562222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555622.5021.008.00
60
สพป.หนองบัวลำภู เขต 55
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนากร วงษ์การดี
14099037434111132433113243313123334224344331314315342415557222220200200200002000020022002002000001.500555715.5024.000.00
61
สพป.หนองบัวลำภู เขต 56
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
รพีพัทธ์ พลเยี่ยม
139900007559411324331132433131332332433343332145152424155562222202002002000020000020020002020001.501.500555613.5023.003.50
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 57
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ประวิทย์ จันนา
120900042975311324331132333131332333443343332145152424155552222202002202000020002000020002020001.501.500555513.5022.003.50
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 58
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนรัตน์ อู่นอก
120900041465911324331412323324333433321451524241222111255572222202222222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5024.008.00
64
สพป.หนองบัวลำภู เขต 59
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พงศกร ชำนาญ
139900006147011324331413323324333433321451524241222111255572222202220222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5022.008.00
65
สพป.หนองบัวลำภู เขต 60
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กัญญาณัฐ เทพประเสริฐ
120900043058121324331313323324333433321451524241222111255562222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555622.5021.008.00
66
สพป.หนองบัวลำภู เขต 61
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐพร แลบุตร
139900006135621324331412323324333433321451524241222111255572222202222222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5024.008.00
67
สพป.หนองบัวลำภู เขต 62
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
รัชดาพร สาระรัตน์
139900006685421324331413323324333433321451524241222111255572222202220222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5022.008.00
68
สพป.หนองบัวลำภู เขต 63
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐวดี สียุยาง
139990034046421324331313323324333433321451524241222111255562222202000222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555620.5021.008.00
69
สพป.หนองบัวลำภู เขต 64
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปิ่นสุดา สินทรโก
139900006692721324331412323324333433321451524241222111255572222202222222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5024.008.00
70
สพป.หนองบัวลำภู เขต 65
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชญานุช ทอนหยี
139990034672121324331413323324333433321451524241222111255572222202220222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5022.008.00
71
สพป.หนองบัวลำภู เขต 66
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พรศิริ ศรีพันยอม
139900006311121324331313323324333433321451524241222111255572222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555722.5022.008.00
72
สพป.หนองบัวลำภู เขต 67
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
รัศมี เกตุสอนจิตร
146780004067921324331412323324333433321451524241222111255572222202222222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5024.008.00
73
สพป.หนองบัวลำภู เขต 68
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พัทธีรา บุญมีวิเศษ
139900006218221324331413323324333433321451524241222111255572222202220222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5022.008.00
74
สพป.หนองบัวลำภู เขต 69
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จุฑาลักษณ์ ใยแก้ว
139900006612921324331313323324333433321451524241222111255562222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555622.5021.008.00
75
สพป.หนองบัวลำภู เขต 70
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปาริตา แสนหนองจอก
139900006464921324331412323324333433321451524241222111255572222202002222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555720.5024.008.00
76
สพป.หนองบัวลำภู เขต 71
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กัลยรัตน์ แก้วนิล
140240005977721324331413323324333433321451524241222111255572222202220222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5022.008.00
77
สพป.หนองบัวลำภู เขต 72
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุภาวรรณ คำดี
139900006153421324331313323324333433321451524241222111255562222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555622.5021.008.00
78
สพป.หนองบัวลำภู เขต 73
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ทิฆัมพร ขุนภักดี
139900006654421324331412323324333433321451524241222111255572222202222222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5024.008.00
79
สพป.หนองบัวลำภู เขต 74
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนิษฐา อ่อนบ้านแดง
139900006635821324331413323324333433321451524241222111255572222202220222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5022.008.00
80
สพป.หนองบัวลำภู เขต 75
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชฎารัตน์ ผุสิมมา
120970242643621324331313323324333433321451524241222111255562222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555622.5021.008.00
81
สพป.หนองบัวลำภู เขต 76
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นฤมล เอมประโคน
139900006556421324331412323324333433321451524241222111255572222202222222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5024.008.00
82
สพป.หนองบัวลำภู เขต 77
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
คุณิตา สร้อยคำ
139900006681121324331413323324333433321451524241222111255572222202000222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555720.5022.008.00
83
สพป.หนองบัวลำภู เขต 78
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นาราดา ฤทธิศักดิ์
139990037197121324331313323324333433321451524241222111255572222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555722.5022.008.00
84
สพป.หนองบัวลำภู เขต 79
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
บุษรารัตน์ ศรีสันต์
139990033682321324331411323413334433221451524241222111255572222202220222220022202202222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5022.008.00
85
สพป.หนองบัวลำภู เขต 80
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุชานันท์ อิ่มสุวรรณฤทัย
139990034518121324331413323324333433321451524241222111255572222202220222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5022.008.00
86
สพป.หนองบัวลำภู เขต 81
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศิริวรรณ ตุตะเวช
140860005396421324331412323324333433321451524241222111255572222202222222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5024.008.00
87
สพป.หนองบัวลำภู เขต 82
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศศิธร ผาแดง139900007059221324331413323324333433321451524241222111255572222202220222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5022.008.00
88
สพป.หนองบัวลำภู เขต 83
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พิลาวัลย์ ยางศรี
139990033909121324331313323324333433321451524241222111255562222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555622.5021.008.00
89
สพป.หนองบัวลำภู เขต 84
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุดารัตน์ เจริญยิ่ง
130980158084021324331412323324333433321451524241222111255572222202002222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555720.5024.008.00
90
สพป.หนองบัวลำภู เขต 85
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พรรณิภา ศรีสุริยงค์
139040114136121324331413323324333433321451524241222111255572222202220222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5022.008.00
91
สพป.หนองบัวลำภู เขต 86
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนัชชา โพธิ์ลำเนา
121980050370221324331313323324333433321451524241222111255562222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555622.5021.008.00
92
สพป.หนองบัวลำภู เขต 87
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เจนจิรา บุญเรือง
139900006639121324331412323324333433321451524241222111255572222202222222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5024.008.00
93
สพป.หนองบัวลำภู เขต 88
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เจตสิก ลุนคนชม
139900006196811324331413323324333433321451524241222111255572222202220222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5022.008.00
94
สพป.หนองบัวลำภู เขต 89
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วิทยา โคตะมี
110100021561711324331313323324333433321451524241222111255572222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555722.5022.008.00
95
สพป.หนองบัวลำภู เขต 90
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สันติ บุญประคม
139900006320111324331412323324333433321451524241222111255572222202222222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5024.008.00
96
สพป.หนองบัวลำภู เขต 91
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จตุรพร พืชสิงห์
139900006102011324331413323324333433321451524241222111255572222202220222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555724.5022.008.00
97
สพป.หนองบัวลำภู เขต 92
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภูศิลป์ สีเหมิก
139990033339511324331313323324333433321451524241222111255562222202020222002020202002222220221.51.51.51.51.501.51.5555622.5021.008.00
98
สพป.หนองบัวลำภู เขต 93
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐิติกร เจาะใจดี
141990256253611324331132433131332332433343332145152424155562222202002002000020000020020002020001.501.500555613.5023.003.50
99
สพป.หนองบัวลำภู เขต 94
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กอบชล ปุยแก้ว
110340014792111324331132433141332341442442423125152424154462222202002002000020000000220020020001.501.500544615.5021.001.50
100
สพป.หนองบัวลำภู เขต 95
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธันวา คำพิละ
13990000685041132433113243313123244243244232212514322315557222220200200200002020002022002202000001.500555715.5024.002.00