Giấy điều động nhân sự
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Công Ty
BM7
2
Số:…..……/ĐHSX/BM7
3
GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ
4
5
Kính gửi: - BAN GIÁM ĐỐC
6
- Phòng HCTC
7
8
* Căn cứ nhu cầu sản xuất
9
* Căn cứ năng lực đạo đức của CNV.
10
11
Khối ĐHSX kính đề xuất lên Ban TỔNG GIÁM ĐỐC, Phòng HCTC cho phép
12
điều động nhân sự trong Phân xưởng như sau:
13
14
STTHọ và Tên
Công việc hiện tại
Bộ phận
Sang Công việc mới
Bộ phận
Ghi Chú
15
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
31
Ngày…......tháng…......năm 200...
32
Duyệt của BGĐ
Thông qua Phòng HCTC
KHỐI ĐHSX.
33
34
35
36
37
38
39
Nơi nhận:
40
- BGĐ
41
- Phòng HCTC
42
- Các Bộ phận, CNV liên quan
43
- Lưu ĐHSX
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...