2_7 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.2/7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกฤษฎา เกิดบุญ
1 14 6 2547 30 5 2561 65 165
15
2
เด็กชายจิรวัฒน์ เถื่อนขวัญ
1 17 8 2547 30 5 2561 78 178
16
3
เด็กชายชลกฤษ ศิรนนทกรณ์
1 19 1 2548 30 5 2561 65 170
17
4
เด็กชายณัฐดนัย ทองสุข
1 16 5 2548 30 5 2561 45 153
18
5
เด็กชายณัฐดนัย คงทรัพย์
1 6 6 2547 30 5 2561 57 157
19
6
เด็กชายธนกฤต ว่องวุฒิชัยชาญ
1 7 6 2547 30 5 2561 65 170
20
7
เด็กชายธนพัฒน์ ศรีแพ่ง
1 29 3 2547 30 5 2561 75 172
21
8
เด็กชายธนภัทร คงประโยชน์
1 16 11 2547 30 5 2561 70 160
22
9
เด็กชายธีรภัทร ฉิมวงษ์ขอม
1 3 8 2547 30 5 2561 59 154
23
10
เด็กชายธีรภัทร แย้มชัย
1 28 9 2547 30 5 2561 40 160
24
11
เด็กชายธีริทธิ์ จันพุก
1 2 3 2548 30 5 2561 57 162
25
12
เด็กชายปภิณวิทย์ มาสม
1 17 8 2547 30 5 2561 58 162
26
13
เด็กชายปรมัตถ์ หอมรส
1 8 11 2547 30 5 2561 75 165
27
14
เด็กชายปารมี พงศาสกุลโชติ
1 24 6 2547 30 5 2561 50 170
28
15
เด็กชายปิติภัทร ขุนเจริญ
1 8 7 2547 30 5 2561 43 165
29
16
เด็กชายผดุงพล รัตนรุ่งกิจ
1 3 3 2548 30 5 2561 60 165
30
17
เด็กชายพีรณัฐ นอบน้อม
1 23 3 2548 30 5 2561 44 164
31
18
เด็กชายพีรพัฒน์ อิ่มมี
1 5 4 2548 30 5 2561 45 154
32
19
เด็กชายภโวทัย คำวอน
1 9 8 2548 30 5 2561 59 154
33
20
เด็กชายสิทธิชัย ดิษกุล
1 16 8 2547 30 5 2561 75 181
34
21
เด็กชายอชิตพล แพมาก
1 20 7 2547 30 5 2561 57 175
35
22
เด็กชายอภิพัฒน์ แสงง้าว
1 14 7 2547 30 5 2561 75 178
36
23
เด็กชายปัณณวัฒน์ ปลูกทรัพย์
1 1 2 2548 30 5 2561 59 154
37
24
เด็กหญิงกมลรัตน์ สีสุก
2 12 1 2548 30 5 2561 53 163
38
25
เด็กหญิงกัลยกร สุนันทศักดิ์
2 30 4 2547 30 5 2561 56 164
39
26
เด็กหญิงกานต์พิชชา ศิลาคำ
2 28 1 2548 30 5 2561 45 170
40
27
เด็กหญิงเกวลิน ทับหร่าย
2 22 12 2547 30 5 2561 58 157
41
28
เด็กหญิงชญาภา ประสิทธิเขตกิจ
2 1 10 2547 30 5 2561 45 154
42
29
เด็กหญิงชนัญญา หาญยุทธ
2 1 1 2547 30 5 2561 45 154
43
30
เด็กหญิงชมพูนุช หริ่มแก้ว
2 4 1 2548 30 5 2561 50 150
44
31
เด็กหญิงชมพูนุช จากวงษ์
2 30 12 2546 30 5 2561 42 161
45
32
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชัยมาศ
2 13 9 2547 30 5 2561 54 152
46
33
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลายสังข์
2 3 9 2547 30 5 2561 53 161
47
34
เด็กหญิงณัฐพร เนียมทอง
2 31 12 2546 30 5 2561 62 161
48
35
เด็กหญิงธันยพร ศรีน้อย
2 15 11 2547 30 5 2561 89 165
49
36
เด็กหญิงนีรชา จันทวิมล
2 28 9 2547 30 5 2561 44 158
50
37
เด็กหญิงพิชญา อุบลเกิด
2 12 12 2547 30 5 2561 54 156
51
38
เด็กหญิงพิชานัน เถื่อนยัง
2 1 5 2547 30 5 2561 43 157
52
39
เด็กหญิงเพชรลัดดา สุ่มทอง
2 4 8 2547 30 5 2561 50 165
53
40
เด็กหญิงมายาวี ไม่ยาก
2 26 2 2548 30 5 2561 70 164
54
41
เด็กหญิงเมธาพร นาคสถิตย์
2 3 8 2547 30 5 2561 43 155
55
42
เด็กหญิงรชานันท์ แดงพรม
2 7 4 2548 30 5 2561 43 156
56
43
เด็กหญิงลภัส ภู่ขาว
2 1 1 2547 30 5 2561 51 164
57
44
เด็กหญิงลลิตา โภชนา
2 12 5 2547 30 5 2561 53 162
58
45
เด็กหญิงลักษมณ พูลวิจารณ์
2 9 2 2548 30 5 2561 80 165
59
46
เด็กหญิงลักษิกา แก้ววานิช
2 17 9 2548 30 5 2561 48 150
60
47
เด็กหญิงศิรินันท์ ปะลาซิโก
2 2 7 2547 30 5 2561 78 160
61
48
เด็กหญิงศุทธินี เทพสุรินทร์
2 22 4 2548 30 5 2561 53 159
62
49
เด็กหญิงสัญจิตา ทองพ่วง
2 28 5 2547 30 5 2561 42 162
63
50
เด็กหญิงอารยา วัฒนพยา
1 21 8 2547 30 5 2561 38 157
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
PrintMenu
96
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
97
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
98
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
99
{branch \0}
100
101
102
103
104
Loading...
Main menu