Z_GI-3_POPRAVITELNA_17-18
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърски програми
ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ
(изпитите се провеждат в 4 бл. на СУ - бул. Цариградско шосе 125, освен в случаите, когато изрично е указано др.място)
за контакт: Антоанета Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg)
3
ЗАДОЧНА ф.о. | учебна година: 2017-2018 | семестър: ЗИМЕН+ЛЕТЕН | сесия: ПОПРАВИТЕЛНА
4
дисциплинапреподавателдатаденнач.часкр.часзаладр.условия
5
ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЗИКпроф. Донка Александрова21.01.2019 г.понеделник18:0019:00к.124курсови работи: до 16.01.2019 на ел.поща на преподавателя - donka_bar@hotmail.com
6
ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТАдоц. Мария Пиргова22.01.2019 г.вторник18:0020:00устен
7
ТЕХНОЛОГИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯдоц. Мария Пиргова22.01.2019 г.вторник18:0020:00курсова работа: до 15.01.2019 на ел.поща на преподавателя - pirgovam@gmail.com
8
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТАдоц. Стойчо Стойчев24.01.2019 г.четвъртък17:0018:00к.317курсов проект: разпечатка в деня на изпита
9
ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИас. Живко Георгиев26.01.2019 г.събота10:00Галъп Интернешънъл (б.Джеймс Баучер 23)курсова работа: до 20.01.2019 вкл. на ел.поща на преподавателя - i.tzenkova@gmail.com
10
ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯд-р Иван Начев26.01.2019 г.събота11:0012:00к.329курсова работа: до 24.01.2019 на ел.поща на преподавателя - ivan_evro@abv.bg
11
КАК СЕ ПРАВИ ПОЛИТИКАд-р Иван Начев26.01.2019 г.събота11:0012:00к.329курсова работа: до 24.01.2019 на ел.поща на преподавателя - ivan_evro@abv.bg
12
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯд-р Милен Любенов26.01.2019 г.събота12:0014:00писмен
13
ДЕМОКРАЦИЯТА - ТЕОРИЯ И МОДЕЛИдоц. Добрин Канев28.01.2019 г.понеделник17:0018:30курсова работа: до 20.01.2019 вкл. на ел.поща на реподавателя - dobrinkanev@hotmail.com
14
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМАдоц. Горан Горанов04.02.2019 г.понеделник15:0019:00курсова работа: до 29.01.2019 разпечтка в 323 / 324 кабинет
15
ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИдоц. Горан Горанов04.02.2019 г.понеделник17:0020:00курсова работа: до 29.01.2019 разпечтка в 323 / 324 кабинет
16
ЛОБИЗЪМ И ГРУПИ ЗА НАТИСКд-р Ваня Нушева12.02.2019 г.вторник18:0021:00устен + курсова работа: до 05.02.2019 на ел.поща на преподавателя - vnusheva@abv.bg
17
РИТУАЛИЗАЦИЯ В ПОЛИТИКАТАд-р Калоян Методиев14.02.2019 г.четвъртък17:0018:00курсова работа: до 10.02.2019 на ел.поща на преподавателя - metodiev@obshtestvo.net
18
АНАТОМИЯ НА КОРУПЦИЯТАпроф. Николай Найденов
19
ВЛАСТ И ПОЛИТИКАд-р Искрен Ивановкурсова работа: до ... г. на ел.поща на преподавателя (iskrenivanov789@yahoo.com)
20
ДЕМОКРАЦИЯ И МЕДИИдоц. Иво Инджов
21
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТИЙНИ СИСТЕМИпроф. Георги Карасимеоновкурсова работа: до ... разпечатка в приемното време на 323 к.
22
ИДЕНТИЧНОСТТА В ЕТНИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИпроф. Татяна Дронзинакурсова работа: до ... в Мудъл
23
ИЗБОРИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИгл.ас. Димитър Димитровписмен изпит
24
ИНТЕРКУЛТУРНО ПОСРЕДНИЧЕСТВОпроф. Татяна Дронзинакурсова работа: до ... в Мудъл
25
КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ И МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕдоц. Светла Страшимировакурсова работа: разпечатка в деня на изпита
26
МЕЖДУНАРОДНА КОМУНИКАЦИЯ И МЕДИИ В РЕГИОНАЛНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯдоц. Татяна Буруджиева
27
МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕпроф. Антоний Тодоров
28
МЕТОДИ НА ПОЛИТОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗдоц. Татяна Буруджиева
29
ОРГАНИЗАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ В ПОЛИТИКАТАпроф. Соня Карабельовакурсова работа: до .... на ел.поща на преподавателя (sonyakarabeliova@gmail.com)
30
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИПърван Симеонов
31
ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМАас. Страхил Делийскикурсова работа: до ... вкл. на ел.поща на преподавателя (deliyski@gmail.com)
32
ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИас. Страхил Делийскикурсова работа: до 18.01.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (deliyski@gmail.com)
33
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ И ТИПОВЕдоц. Иван Бардовкурсова работа: до ... г. на ел.поща на преподавателя (ivanbardov@gmail.com)
34
СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЩУВАНЕТОд-р Бистра Мизовакурсова работа: до ... на ел.поща на преподавателя (bistra.mizova@gmail.com)
35
ТЕХНИКИ НА ЛОГИЧЕСКАТА МАНИПУЛАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ ДИСКУРСпроф. Александър Гънгов / д-р Дарин Дросевкурсова работа: до ... на ел-поща на преподавателя (drossev@phls.uni-sofia.bg)
36
УЧЕБНА ПРАКТИКАас. Страхил Делийскикраен срок за предаване на документи
Loading...
Main menu