Improving Filipino Language Identification
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEF
1
Text To Be IdentifiedNot Filipino? (Mark with an X.)Comments
2
oras na para matulog ...,,,,,,,,
3
Yess!!! Gumagana na!!!xYes? pwedi din siyang ()
4
mawalang galang na po, ang tawag diyan ay 'balinguyngoy'.
5
English in paren is a publication title
6
salamat po.
7
...tolda.x
8
...Jordan.x
9
...Mephiboseth?x
10
...Israel.x
11
...Israel.x
12
...Bichri.x
13
...Gabaonita.x
14
...Molathita:x
15
...sebada.
16
...Gilboa:x
17
...tanglaw ng Israel.
18
...kumakanlong.
19
...pinapangalat.
20
...kaniyang binhi magpakailan man.
21
...katakutan sa Diyos,
22
...pinatubo.
23
Si Heles na Paltita, si Hira na anak ni Jecces na Tecoita.
24
Si Helec na anak ni Baana, na Netophathita, si Ithai na anak ni Ribai, na taga Gabaa, sa mga anak ng Benjamin.
25
Si Ira na Ithrita, si Gareb na Ithrita,
26
...sa Beer-seba.
27
...Jebuseo.
28
...ni Arauna na Jebuseo.
29
...dinala sa hari.
30
...Adonia?
31
...kanan.
32
...sa ilang.
33
...Abiathar.
34
...inihandog ni Salomon sa dambanang yaon.
35
Si Ben-abinadab sa buong kataasan ng Dor (na ang asawa'y si Taphat na anak ni Salomon:)
36
Si Ahinadab, anak ni Iddo sa Mahanaim:
37
Si Baana, na anak ni Husai sa Aser at sa Alot.
38
Si Josaphat, na anak ni Pharua sa Issachar:
39
...mangangabayo.
40
...pangalan.
41
...gumagamit ng mga batong tabas.
42
...dulo ng kabila ay sangpung siko.
43
...palma,
44
...naititiklop.
45
...ang dagatdagatan sa tagilirang kanan ng bahay sa dakong silanganan, na dakong timugan.
46
...mga anak ni Israel, nang sila'y lumabas sa lupain ng Egipto.
47
...Israel.
48
...pangalan.
49
...Israel.
50
...kaniyang ilabas sila sa lupain ng Egipto.
51
...mangangabayo.
52
...Salomon.
53
...Salomon.
54
...Sidonia, at Hethea;
55
...ama.
56
...dios.Diyos?
57
...Israel.
58
...Egipto, at dumoon sa Egipto hanggang sa pagkamatay ni Salomon.Ehipto, instead of Egipto
59
...ni Salomon?
60
...anak ni Salomon.
61
...Jerusalem; tingnan mo ang iyong mga dios, Oh Israel, na iniahon ka mula sa lupain ng Egipto.Herusalem
62
...buto.
63
...dako.
64
...Ahias na Silonita:
65
...Israel.
66
...ni Jehu na propeta,
67
...naghari si Omri.
68
...kaniyang sinalita sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun.
69
...kamay.
70
...yumaon, pakita ka kay Achab; at ako'y magpapaulan sa lupa.
71
...ikaitlo.ikatlo?
72
...ngayon.
73
...sumakay, at naparoon sa Jezreel.
74
...ng Jezreel.x
75
...sa Horeb sa bundok ng Dios.
76
...langis si Hazael upang maging hari sa Siria.xmali mali ung grammar
77
...naghuhubad.
78
...ni Ben-adad; at kaniyang pinasampa sa karo.
79
...pilak.
80
...sangbahayan.
81
...dako.
82
At ang Moab ay nanghimagsik laban sa Israel pagkamatay ni Achab.
83
...dios sa Ecron?
84
...limangpu.limampu
85
...sa Gilgal.
86
...Beth-el.
87
...Jordan.
88
...Moab.
89
...Elias.
90
...Edom.
91
...sila sa kamay ng Moab.
92
...doon.
93
...Israel.
94
...Israel.
95
...amin.
96
...ang mga taga Siria.
97
...miminsan o mamakalawa.
98
...tolda.
99
...pangalan ng kaniyang ina ay Athalia na anak ni Omri na hari sa Israel.
100
..wwww.com gmatv
Loading...
 
 
 
Filipino ID
 
 
Main menu