1_11 โปรแกรมน้ำหนักส่วนสูง.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.1/11 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกิตติทัต เกตุชัย
1 29 7 2548 30 5 2561 30 145
15
2
เด็กชายชาญฤทธิ์ อินวรกิจ
1 21 3 2549 30 5 2561 53 153
16
3
เด็กชายณัฐพงศ์ หงอานนท์
1 14 12 2548 30 5 2561 51 148
17
4
เด็กชายทองแท้ เพ็ชร์รัตน์
1 18 11 2548 30 5 2561 38 147
18
5
เด็กชายธนกร สุระมาตย์
1 24 2 2549 30 5 2561 25 140
19
6
เด็กชายธนกฤติ แสงนุ้ย
1 20 1 2549 30 5 2561 80 170
20
7
เด็กชายนฤเทพ นวนนุช
1 6 7 2548 30 5 2561 63 162
21
8
เด็กชายนวันธร โอรักษ์
1 6 6 2548 30 5 2561 36 156
22
9
เด็กชายภัสกร เทศธรรม
1 14 6 2547 30 5 2561 40 156
23
10
เด็กชายวรวุฒิ พงษ์เกตุ
1 7 7 2548 30 5 2561 32 157
24
11
เด็กชายวีรวุฒิ สีตะระโส
1 8 9 2548 30 5 2561 90 159
25
12
เด็กชายศุภกรณ์ กาฬภักดี
1 9 2 2549 30 5 2561 54 160
26
13
เด็กชายสุภัทร ฉิมกรด
1 25 3 2548 30 5 2561 52 152
27
14
เด็กชายอาศิรานนท์ ไวว่อง
1 28 2 2549 30 5 2561 62 160
28
15
เด็กชายกีรติ น้อยสิทธิ์
1 26 2 2549 30 5 2561 56 157
29
16
เด็กชายพนธกร สีดำแท้
1 7 3 2548 30 5 2561 35 137
30
17
เด็กชายวีรวุฒิ นักฆ้อง
1 21 2 2548 30 5 2561 37 152
31
18
เด็กหญิงกรกต ผลดก
2 14 7 2548 30 5 2561 35 160
32
19
เด็กหญิงกัญญ์วรา แจ้งสวน
2 28 4 2548 30 5 2561 36 160
33
20
เด็กหญิงกานต์พิชชา รุ่งพึ่ง
2 7 5 2549 30 5 2561 58 154
34
21
เด็กหญิงกานต์ศิริ เกตุศรี
2 27 8 2548 30 5 2561 37 155
35
22
เด็กหญิงจันทิมา เสร็จกิจ
2 30 12 2548 30 5 2561 38 150
36
23
เด็กหญิงชญาลักษณ์ ชัยบุรินทร์
2 4 5 2549 30 5 2561 46 150
37
24
เด็กหญิงชนิกานต์ สงวนพงษ์
2 1 7 2548 30 5 2561 80 164
38
25
เด็กหญิงดาราวดี บุญงาม
2 14 6 2549 30 5 2561 46 159
39
26
เด็กหญิงธีรดา แพงผา
2 26 10 2548 30 5 2561 43 159
40
27
เด็กหญิงนุชณภางค์ พิมพ์แก้ว
2 8 11 2548 30 5 2561 41 159
41
28
เด็กหญิงเบญญาภา ปั้นพัว
2 30 8 2548 30 5 2561 50 154
42
29
เด็กหญิงปพิชญา จันทร์โท
2 1 7 2548 30 5 2561 60 162
43
30
เด็กหญิงพิมพกานต์ ภูผล
2 2 2 2549 30 5 2561 65 158
44
31
เด็กหญิงพิมลพัชร แก้วท้วม
2 9 8 2547 30 5 2561 43 145
45
32
เด็กหญิงภัควดี สละพันธุ์
2 3 7 2548 30 5 2561 50 154
46
33
เด็กหญิงภัทจิรา กล่ำรักษ์
2 22 4 2549 30 5 2561 59 168
47
34
เด็กหญิงมัณฑิรา สุขจันทร์
2 16 5 2549 30 5 2561 60 169
48
35
เด็กหญิงมาริษา พวงทอง
2 14 4 2548 30 5 2561 60 163
49
36
เด็กหญิงลักษมณ ชูควร
2 26 10 2548 30 5 2561 51 154
50
37
เด็กหญิงลักษมี มาแจ้ง
2 14 12 2548 30 5 2561 53 160
51
38
เด็กหญิงวรฤทัย กรุษฉ่ำ
2 19 12 2548 30 5 2561 45 161
52
39
เด็กหญิงวิรดา สุขนาม
2 2 11 2548 30 5 2561 58 158
53
40
เด็กหญิงศรัณย์พร เอมสรรค์
2 20 6 2549 30 5 2561 26 135
54
41
เด็กหญิงอภิชญา เกิดธรรม
2 2 3 2549 30 5 2561 54 164
55
42
เด็กหญิงอภิรตา สุวรรณเจริญ
2 12 7 2549 30 5 2561 32 150
56
43
เด็กหญิงวัลลภา บางเขน
2 11 10 2548 30 5 2561 39 151
57
44
เด็กหญิงณัฐธิดา สีวาฤทธิ์
2 9 10 2548 30 5 2561 47 159
58
45
เด็กหญิงณัฐพร พูลถิน
2 8 8 2548 30 5 2561 64 165
59
46
เด็กหญิงธนาภา ภู่ระย้า
2 10 2 2549 30 5 2561 56 159
60
47
เด็กหญิงธมลวรรณ เงินแจ่ม
2 27 6 2548 30 5 2561 43 150
61
48
เด็กหญิงวลัยพร โตทิม
2 10 10 2548 30 5 2561 80 149
62
49
เด็กหญิงศิรประภา ไผ่กอ
2 19 1 2549 30 5 2561 46 160
63
50
เด็กหญิงอารียา มารศรี
1 18 2 2549 30 5 2561 39 150
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu