uitwisseling persoonsgegevens VDAB v20190401
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Uitwisselingen Persoonsgegevens VDAB
2
3
In deze tabel vind je de organisaties met wie VDAB gegevens uitwisselt, waarom we dat doen en op basis van welke beraadslaging of protocol.

De uitwisseling kan in twee richtingen gebeuren:
van een organisatie naar VDAB: aangeduid in het blauw
van de VDAB naar een organisatie: aangeduid in het roze
4
5
ORGANISATIE NAAR VDAB
6
VDAB NAAR ORGANISATIE
7
8
OrganisatieDoelVan wie?Wat?Beraadslaging/protocol
9
RijksregisterIdentiteit nagaan
Dossiergegevens aanvullen
Iedereen die zich inschrijft bij VDAB.adres, naam, rijkregisternummer, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, datum overlijden, samenstelling van het gezinKB 29 juni 1993
10
Identiteit nagaan
Dossiergegevens aanvullen
Gebruikers wijk-werkenRijksregisternummernr. 71/2017 van 13 december 2017 (SCRR)
11
Nagaan of iemand wettelijke toegang heeft tot de arbeidsmarkt in België (voorwaarde voor inschrijving als werkzoekende)Iedereen die zich wil inschrijven bij VDAB met een niet EU- of niet EER nationaliteit. type register van inschrijving Wacht- en vreemdelingenregister: datum asielaanvraag, administratieve toestand asielzoekernr. 20/2017 van 17 mei 2017 (SCRR)
12
RVANagaan of er een betaling van de volledig werkloze heeft plaatsgevondenWerklozenINSZ, refertemaand, gegevens mbt de uitkering, statuut van werklozeNr. 05/042 van 6 september 2005
13
Doorgeven van probleemsituaties die RVA opspoort, maar voor materies waarin ze niet meer bevoegd zijn om op die manier de gewestelijke diensten in de mogelijkheid te stellen om hun opdracht te vervullen. Jongeren in hun BIT en personen die recht hebben op werkloosheids- of inschakelingsuitkeringenINSZ, aard van de betwistbare situatie en evt. de nuttige documenten waarin de betwiste situatie wordt beschreven en gestaafd. Nr. 19/024 van 5 maart 2019
14
Basisopdrachten en controleopdracht inzake toekenning van uitkeringen uitvoerenJonge schoolverlaters in hun beroepsinschakelingstijd en de gerechtigden op werkloosheidsuitkeringen of inschakelingsuitkeringen. Het gaat over werkzoekenden die een begeleiding en beroepsopleiding krijgen van de arbeidsbemiddelingsdiensten en waarvan de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt door deze laatste gecontroleerd wordt.Beslissingen vrijstellingen; Beslissingen Controledienst; Evaluatie schoolverlaters: persoonsgegevens betreffende problematische situaties die duidelijk een overtreding van de reglementering inhoudennr. 17/084 van 3 oktober 2017
15
RSZDMFA:- toekennen tewerkstellingspremie
- controleren beschikbaarheid werkzoekenden
- operationele doeleinden/opvolgen individuen
- onderzoeksdoeleinden/opvolgen maatregelen
Iedereen die zich als werkzoekende inschrijft bij VDAB of een beroep doet op VDAB-dienstverlening.werkgeversaangifte, identificatiegegevens, tewerkstellingsgegevens; volume arbeidsprestaties, looncomponenten, sector; gegevens over verminderingen/brugpensioen/studentencontract/vergoedingen arbeidsongevallen en beroepsziektennr. 18/001 van 9 januari 2018 - nr. 08/032 van 3 juni 2008 (tewerkstellingspremies)
16
DIMONA: - toekennen tewerkstellingspremie -Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt nagaan
- Opvolging matching/aanwerving
- Zicht op ervaring/loopbaanverleden
- Opvolgen opleidingscheques
- Opvolgen tewerkstellingsresultaten na dienstverlening
- Onderzoeksdoeleinden/opvolgen maatregelen - loopbaancheques
Iedereen die zich als werkzoekende inschrijft bij VDAB of een beroep doet op VDAB-dienstverlening + NEET-jongerenIdentificatiegegevens werknemer en werkgever, gegevens mbt tewerkstelling en contract, gegevens mbt kinderbijslagkassen nr. 04/035 van 5 oktober 2004 - nr. 13/059 van 4 juni 2013 (loopbaancheques) - nr. 08/032 van 3 juni 2008 (tewerkstellingspremies) + NEET-jongeren: nr. 17/097 van 7 november 2017
17
Nagaan of een werkgeversbijdragevermindering die de werkgever vraagt effectief kan worden toegekendVlaamse doelgroepenIdentificatiegegevens, doelgroep, scholingsgraad, begin- en einddatumnr. 16/033 van 5 april 2016
18
RSZ-kortingPersonen in duaal leren
19
RSZ-kortingLangdurige werklozen
20
RSVZBeoordelen of iemand beschikbaar is voor de arbeidsmarkt - zelfstandige activiteitIedereen die is ingeschreven bij VDAB + NEET-jongerenINSZ, begin- en stopzettingsdatum activiteiten, gegevens mbt bijdrageplichtNr. 05/042 van 6 september 2005; NEET-jongeren: nr. 17/097 van 7 november 2017
21
Riziv/
verzekeringsinstellingen
Beoordelen of iemand beschikbaar is voor de arbeidsmarkt - Arbeidsgeschiktheid/ moederschapsrustIedereen die is ingeschreven bij VDABINSZ, begin- en einddatum arbeidsongeschiktheid, type dossier, info mbt reden niet-vergoedbaarheid, Nr. 05/042 van 6 september 2005
22
LEDInformatie over behaalde diploma's en getuigschriften capteren om een juist en volledig beeld te krijgen van de scholing van burgers:
- Om de tewerkstellingsmogelijkheden van de werkzoekende burger in kaart te brengen, en zijn werkzoekende- en competentieprofiel mee op te stellen
- Voor de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: het werkzoekenden profiel bepaalt de kwaliteit en de effectiviteit van de werkzoekenden databank van de VDAB en de matching ervan met de VDAB vacaturedatabank.
- In de begeleidingsacties naar een werkzoekende of loopbaanondersteuning
- Bij het toekennen van Opleidings- en Begeleidingscheques voor werknemers is de informatie over de opleiding van de betrokken burger nodig.
- Bij de acties gericht op de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap
Iedereen die zich als werkzoekende inschrijft bij VDAB of een beroep doen op VDAB-dienstverlening.INSZ, diploma gegevens (o.a. categorie, graad, onderwjisvorm, type school, uitreikingsdatum, land, taal, instelling, studierichting, authenticiteit)nr. 32/2018 (VTC) van 20 juni 2018
23
Aanvullen LED als authentieke gegevensbron voor alle gegevens inzake onderwijs- en beroepskwalificatiesWerkzoekendenINSZ, Informatie over VDAB-certificaten, ervaringsbewijzen, eigen verklaring burgernr. 04/2011 (VTC) van 23 februari 2011
24
Ahovoks, Agodi en SyntraIdentiteit van vroegtijdige schoolverlaters achterhalen om hen te contacteren, zodat hen een dienstverlening kan aangeboden worden. NEET-jongerenIdentificatie- en contactgegevensnr. 30/2017 (VTC) van 13 september 2017
25
Opvolging van de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarktIedereen die zich inschrijft bij VDABGegevens schoolverlaternr. 26/2012 van 7 november 2012, gewijzigd door nr. 47/2014 van 10 december 2014
26
AhovoksVrijstelling van inschrijvingsgeld volwassenenonderwijsCuristen in het volwassenenonderwijsRRnummer, identificatiegegevens, cat wz, trajectgegevens ter beoordeling van passendheidProtocol 12 juli 2018
27
UitbetalingsinstellingenWeten bij welke UI iemand lid is om het verhoor te kunnen organiserenJongeren in BIT, actief, passief en aangepast beschikbarenLidmaatschap van de UI van de werkzoekendenr. 16/043 van 3 mei 2016
28
Begeleiding werkzoekende bij controle inzake beschikbaarheidJongeren in BIT, Actief, Passief en Aangepast beschikbarenIdentiteit werkzoekende, gewest, informatie over uitnodiging voor een gesprek of hoorzitting, inhoudelijke informatie over reden voor gesprek of hoorzitting en evt. info over gevolgen gesprek of hoorzittingnr. 16/003 van 12 januari 2016
29
AgodiOnderzoek over de invloed van de sociale achtergrond van de schoolverlater op de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarktSchoolverlaters
30
Departement Onderwijs & VormingOpvolging van de uitstroom naar de arbeidsmarkt na het volgen van een ESF-project BUSO en BSO met het oog op beleidsopvolging en -ontwikkelingDeelnemers aan het project en een controlegroep die dezelfde richting volgen, maar geen subsidie ontvangenIdentificatiegegevens, trajectgegevens, tewerkstellingsgegevens, opleidingsgegevensProtocol 3 september 2018
31
Departement Werk & Sociale EconomieESF-financiering /monitoring ikv YEI-projectDeelnemers YEI - projectidentificatiegegevens, cat. WZ, studie, kansengroep, rijksregisternummernr. 41/2016 (VTC) van 12 oktober 2016
32
Toekennen VOPPersonen met een arbeidshandicap en personen in de sociale economieRijksregisternummer, identificatiegegevens, indiceringgegevens, tewerkstellingsgegevens, gegevens werkgevernr. 20/2016 van 25 mei 2016
33
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Correcte berekening en uitbetaling van het werkondersteuningspakket (WOP)DoelgroepwerknemersIdentificatiegegevens, indiceringsgegevens, tewerkstellingsgegevens, gegevens over werkgevernr. 42/2013 van
9 oktober 2013
34
Huizen van het Nederlands- Oriënteren naar gepast aanbod Nederlands als tweede taal (NT2)
- Doorverwijzing naar HvN
Werkzoekende-NT2 cursistRR nummer, categorie werkzoekende en gegevens over afspraken bij VDAB, doorverwijzing, taaltesten, opleidingen, het VDAB-traject, vrijstelling van inschrijvingsgeld en evt. opmerkingen + wijzigingennr. 25/2012 (VTC) van 17 oktober 2012
35
Onthaalbureaus- Beoordeling in aanmerking voor inwerkingstraject
- Inburgeringsprogramma bepalen
- Deelname aan vormingsprogramma opvolgen
- Secundaire inburgeringstraject opvolgen
- Doorverwijzing naar OB
Werkzoekende-inburgeraarRR nummer, categorie werkzoekende en gegevens over afspraken bij VDAB, doorverwijzing, taaltesten, opleidingen, het VDAB-traject en evt. opmerkingen + wijzigingennr. 25/2012 (VTC) van 17 oktober 2012
36
OCMWControleren of iemand is ingeschreven en randsituaties opsporenPersonen die bij het OCMW gekend zijn, ongeacht of ze maatschappelijke steun krijgenIdentificatiegegevens, inschrijvingsgegevens, trajectgegevens, gewenste beroepen, taalnr. 14/037 van 3 juni 2014
37
ConstructivBevorderen van tewerkstelling binnen de bouwsector en het begeleiden van de personen die bij de bouwsector betrokken zijn. - werkzoekenden uit de bouwsector voor wie er gemeenschappelijke acties ondernomen worden
- cursisten in werknemersopleiding waarvoor een sectorale tussenkomst is voorzien door de bouwsector
- werkzoekenden die met vrucht de basisopleiding bouw gevolgd hebben en een tewerkstellingspremie kunnen krijgen
- cursisten die met IBO in bouwsector tewerkgesteld zijn.
INSZ-nummer, identificatiegegevens, type opleiding, resultaat, sectieomschrijving, opleidingstoestand, aantal opleidingen, aantal uren opleiding, aantal uren stage, totale aantal uren, begin- en einddatum opleiding, nr. 18/007 van 9 januari 2018
38
De LijnToekennen gratis personenvervoer van De Lijn aan personen met een handicapPersonen door VDAB gekwalificeerd als rechthebende op een bijzonder tewerkstellingsondersteunende maatregelINSZ, identificatiegegevens betrokkene, identificatiegegevens wettelijk vertegenwoordiger, datum erkenning handicap of toekenning statuutnr. 07/048 van 4 september 2007
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...