2018 ජුනි මාසික දින දර්ශනය.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
මේ මොහොතේදීම නිවන අත්දැකීමට සෙනසුන
2
අංක 302/1, කඩුවෙල පාර, මාලබේ
3
මාසික කාලසටහන
4
2018 ජුනි
5
2018 ජුනි
7
MON284 සමාධි (G.42.2)111825
8
TUE295121926
9
WED30 ශීල පුහුණු පෙරහුරු සාකච්චාව සවස 5 ට (G.38.4)6 ආදුනික පෙරහුරු සාකච්චාව (G.41.2) සවස 5 ට 13 ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව සවස 5 ට (G.43.2)2027 පොහොය දින වැඩසටහන
10
THU31 ශීල පුහුණු (G.38.4)7 ආදුනික (G.41.2)14 ශීල (G.43.2)21අධිශීල පෙරහුරු සාකච්චාව සවස 5 ට (G.39.6)28 සමාධි (G.42.3) සවස 5 ට
11
FRI1 ශීල පුහුණු (G.38.4) Skype කමටහන් සාකච්චාව සවස 18 ආදුනික (G.41.2) Skype කමටහන් සාකච්චාව සවස 115 ශීල (G.43.2) Skype කමටහන් සාකච්චාව සවස 122අධිශිල (G.39.6) Skype කමටහන් සාකච්චාව සවස 129 සමාධි (G.42.3) Skype කමටහන් සාකච්චාව සවස 1
12
SAT2 ශීල පුහුණු (G.38.4) / සමාධි සවස 5 ට (G.42.2) 9 ආදුනික (G.41.2) භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (32.15) 16 ශීල (G.43.2) 23අධිශිල (G.39.6) 30 සමාධි (G.42.3)
13
SUN3 සමාධි (G.42.2) 10 ආදුනික (G.41.2)17 ශීල (G.43.2)24අධිශිල (G.39.6)1 සමාධි (G.42.3)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
 
 
 
2017 දෙසැම්බර්
2018 ජනවාරි
2018 පෙබරවාරි
2018 මාර්තු
2018 අප්‍රේල්
2018 මැයි
2018 ජුනි
2018 ජූලි
 
 
Main menu