2018 නොවැම්බර් මාසික දින දර්ශනය.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
මේ මොහොතේදීම නිවන අත්දැකීමට සෙනසුන
2
කනන්විල, යාල, අඟුරුවාතොට, (හොරණ)
3
මාසික කාලසටහන
4
2018 නොවැම්බර්
5
6
2018 නොවැම්බර්
8
MON512 සමාධි (G.42.4)1926
9
TUE613 සමාධි (G.42.4)2027
10
WED7142128
11
THU18 ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව සවස 5 ට (G. 43.4) Skype කමටහන් සාකච්චාව සවස 1 15 Skype කමටහන් සාකච්චාව සවස 1 22 පොහොය දිනය අධිශීල පෙරහුරු සාකච්චාව සවස 6 ට (G. 39.8)29 Skype කමටහන් සාකච්චාව සවස 1
12
FRI29 ශීල (G. 43.4) 1623 අධිශීල (G. 39.8)30
13
SAT310 ශීල (G. 43.4) 1724 අධිශීල (G. 39.8)
14
SUN4 ඉරුදින - සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට(13)11 ශීල (G. 43.4) සමාධි කමටහන් සාකච්චාව සවස 5 ට (G.42.4)18 ඉරුදින - සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට(14)25 අධිශීල (G. 39.8)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
Main menu