2017 නොවෙම්බර් මාසික දින දර්ශනය.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
2
අංක 302/1, කඩුවෙල පාර, මාලබේ
3
මාසික කාලසටහන
4
2017 November'
5
6
7
2017 නොවේම්බර්
8
9
MON6132027
10
TUE7142128
11
WED1815 ධර්මතා අවබෝධ/ සමාධි කණ්ඩායම සාකච්චාව සවස 5 ට22 ආදුනික පෙරහුරු සාකච්චාව සවස 5 ට29
12
THU2 අධිශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් සවස 5 ට (G.28.9) / (G.27.9)9 ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව සවස 5 ට ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව සවස 6 ට16 ධර්මතා අවබෝධ/ සමාධි කණ්ඩායම (G 30.9)23 - ආදුනික කණ්ඩායම (G.34.3)30
13
FRI 3 පොහොය දින වැඩසටහන අධිශිල කණ්ඩායම (G.28.9) / (G.27.9) ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව සවස 6 ට10 - ශිල කණ්ඩායම (G.35.4) 17 - ධර්මතා අවබෝධ/ සමාධි කණ්ඩායම (G 30.9) 24 - ආදුනික කණ්ඩායම (G.34.3)
14
SAT4 අධිශිල කණ්ඩායම (G.28.8) / (G.27.8)11 - ශිල කණ්ඩායම (G.35.4) 18 - ධර්මතා අවබෝධ/ සමාධි කණ්ඩායම (G 30.8) 25 - ආදුනික කණ්ඩායම (G.34.3) භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට වැඩසටහන (32.8)
15
SUN5 අධිශිල කණ්ඩායම (G.28.9) / (G.27.9)12 - ශිල කණ්ඩායම (G.35.4) 19 - ධර්මතා අවබෝධ/ සමාධි කණ්ඩායම (G 30.9) 26 - ආදුනික කණ්ඩායම (G.34.3)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
2017 නොවේම්බර්
2017 දෙසැම්බර්