2017 ජූලි - ඔක්තෝබර් මාසික දින දර්ශනය.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
2017 - ජූලි
3
4
MON310 - 172431 ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා (DA 5)
5
TUE411- 1825
6
WED5121926
7
THU6132027
8
FRI - March
7 - ධර්මතා අවබෝධ/ සමාධි කණ්ඩායම (G 30.5)14 - ශිල කණ්ඩායම (G.28.5) / (G.27.5) 21 ආදුනික කණ්ඩායම (G.33.3) 28 -
9
SAT1 ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා (DA 4)8 - ධර්මතා අවබෝධ/ සමාධි කණ්ඩායම (G 30.5)පොහොය දින වැඩසටහන15 - ශිල කණ්ඩායම (G.28.5) / (G.27.5)22 ආදුනික කණ්ඩායම (G.33.3) 29 - භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට වැඩසටහන (32.5)
10
SUN2 ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා (DA 4)9 - ධර්මතා අවබෝධ/ සමාධි කණ්ඩායම (G 30.5)16 - ශිල කණ්ඩායම (G.28.5) / (G.27.5)23 ආදුනික කණ්ඩායම (G.33.3) 30 - ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා (DA 5)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
May 2017
June 2017
2017 - ජූලි
2017 අගෝස්තු
2017 සැප්තැම්බර්
2017 ඔක්තෝබර්
Sheet2