2019 මාර්තු මාසික දින දර්ශනය.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
මේ මොහොතේදීම නිවන අත්දැකීමට සෙනසුන
2
කනන්විල, යාල, අඟුරුවාතොට, (හොරණ)
3
මාසික කාලසටහන
4
2019 මාර්තු
5
6
2019 මාර්තු
8
MON4111825
9
TUE5121926
10
WED276 ශ්‍රද්ධා ධර්ම සාකච්චාව සවස 5 ට (G. 44.01)1320 පොහොය දිනය 27
11
THU287 ශ්‍රද්ධා (G. 44.01)142128
12
FRI1 Skype කමටහන් සාකච්චාව සවස 18 ශ්‍රද්ධා (G. 44.01) Skype කමටහන් සාකච්චාව සවස 115 Skype කමටහන් සාකච්චාව සවස 1 ට22 Skype කමටහන් සාකච්චාව සවස 1 29 Skype කමටහන් සාකච්චාව සවස1
13
SAT2 ශීලයට අනුගතවී සෝවාන් මගට (02) සවස 5.309 ශ්‍රද්ධා (G. 44.01)16 ශීලයට අනුගතවී සෝවාන් මගට (03) සවස 5.3023 දෙදින භාවනා වැඩමුලුව30
14
SUN3 ඉරුදින - සෝවාන් මගට ප්‍රවිශ්ඨවීමට(22)10 ශ්‍රද්ධා (G. 44.01)17 ඉරුදින - සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (23)24 දෙදින භාවනා වැඩමුලුව31 ඉරුදින - සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (24)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...