วิทยาศาสตร์ 3_2560 คะแนนทั้งหมด.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAW
1
ชื่อนามสกุลห้อง
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน วิทยาศาสตร์ 3 (1) (Real)
ก่อนเรียน เรื่องการจำแนกสาร (101) (Real)
1.1 เรื่องการแยกสารผสม (10)
1.2 เรื่อง สารประกอบและธาตุ (1012) (Real)
20
หลังเรียน 1 เรื่องการจำแนกสาร (10)
ก่อนเรียน เรื่องปฏิกิริยาเคมี (201) (Real)
2.1 เรื่องสมการเคมี (2021) (Real)
2.2 เรื่องมวล พลังงาน กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี (2022) (Real)
2.3 เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี (2023) (Real)
2.4 เรื่องปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (2024) (Real)
40
หลังเรียน เรื่องปฎิกิริยาเคมี (202) (Real)
ก่อนเรียน เรื่องทรัพยากรธรณี (301) (Real)
3.1 เรื่องดิน (3031) (Real)
3.2 เรื่องหิน (3032) (Real)
3.3 เรื่องแร่ (3033) (Real)
3.4 เรื่องเชื้อเพลิงธรรมชาติ (3034) (Real)
3.5 เรื่องแหล่งน้ำ (3035) (Real)
หลังเรียน เรื่องทรัพยากรธรณี (302) (Real)
ก่อนเรียน เรื่องโลกของเรา (401) (Real)
4.1 เรื่องโครงสร้างโลก (4041) (Real)
4.2 เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก (4042) (Real)
20
หลังเรียน เรื่องโลกของเรา (402) (Real)
ก่อนเรียน เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน (501) (Real)
5.1 เรื่องแรงที่กระทำต่อวัตถุ (5051) (Real)
5.2 เรื่องขนาดและทิศทางของแรง (5052) (Real)
5.3 เรื่องผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับศูนย์ (5053) (Real)
30
หลังเรียน เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน (502) (Real)
กลางภาค 50
สัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียน สอบซ่อม (2) (Real)
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน วิทยาศาสตร์ 3 (3) (Real)
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Real)
ซื่อสัตย์สุจริต (Real)
มีวินัย (Real)
ใฝ่เรียนรู้ (Real)
อยู่อย่างพอเพียง (Real)
มุ่งมั่นในการทำงาน (Real)
รักความเป็นไทย (Real)
มีจิตสาธารณะ (Real)
อ่าน คิด วิเคราะห์ (Real)
อ่านคิดวิเคราะห์ (Real)
2
60-M2-13-9-ด.ช.ธนพล
หิรัณยรัชต์
1332--0------0-------0----0-----0--------------
3
60-M2-13-8-ด.ช.ธนพลวงศ์จีน131---0------0-------0----0-----0--------------
4
60-M2-13-7-ด.ช.ณัฐสิทธิ์
แซ่เตียว
134---0------0-------0----0-----0--------------
5
60-M2-13-6-ด.ช.ฐานวัชร
โตทองหล่อ
13103--0-1----0-------0----0-----0--------------
6
60-M2-13-5-ด.ช.ฌานวัฒน์
ตะละศักดิ์
1310---0------0-------0----0-----0--------------
7
60-M2-13-4-ด.ช.เจษฎา
ชุมพันธ์
1310---0-5----0-2-----0-1--0-4---0--------------
8
60-M2-13-3-ด.ช.จักรินทร์
พิทักษ์สถิต
139---0------0-------0----0-----0--------------
9
60-M2-13-34-ด.ญ.อภิชญา
ซ่อนกลิ่น
13----0-1----0-8-----0-5--0-8---0--------------
10
60-M2-13-33-ด.ญ.ภูริชญา
วรครบุรี
1324--0-4----0-3-----0-2--0-3---0--------------
11
60-M2-13-32-ด.ญ.ภัคพิชา
มณีวิลัย
137---0------0-------0----0-----0--------------
12
60-M2-13-31-ด.ญ.พรรณทิภา
นุ้ยสาย136---0-6----0-------0----0-----0--------------
13
60-M2-13-30-ด.ญ.พรนภา
มหาวันชัย
1313---0------0-------0----0-----0--------------
14
60-M2-13-2-ด.ช.กิตติวัฒน์
เลิศพิริยะสกุลกิจ
138---0------0-------0----0-----0--------------
15
60-M2-13-29-ด.ญ.ปรียาภรณ์
เหม่งเวหา
1314---0------0-------0----0-----0--------------
16
60-M2-13-28-ด.ญ.เบญจวรรณ
ธนพรโพธา
1310--55------0-------0----0-----0--------------
17
60-M2-13-27-ด.ญ.นฤภัทรบัวเบา1312---0-3----0-4-----0-5--0-5---0--------------
18
60-M2-13-26-ด.ญ.ธาราทิพย์
อ้วนเกลี้ยง
13----0------0-------0----0-----0--------------
19
60-M2-13-25-ด.ญ.จิดาภาแย้มเทศ1315---0------0-------0----0-----0--------------
20
60-M2-13-24-ด.ญ.กานต์พิชชา
บัวทอง139---0------0-------0----0-----0--------------
21
60-M2-13-23-ด.ญ.กชพรชมญาติ1312---0------0-------0----0-----0--------------
22
60-M2-13-22-ด.ช.หลักเพชร
พุทธโกมล
1383--0------0-------0-3--0-----0--------------
23
60-M2-13-21-ด.ช.สหัสวรรษ
บุญยัง137---0------0-------0----0-----0--------------
24
60-M2-13-20-ด.ช.ศศิวัฒภ์
ผงกุลา13----0------0-------0----0-----0--------------
25
60-M2-13-1-ด.ช.กิตติพันธ์
กินนารี138---0------0-------0----0-----0--------------
26
60-M2-13-19-ด.ช.รัฐธิพงษ์
สกุลจีน1322--0-7----0-5-----0-3--0-6---0--------------
27
60-M2-13-18-ด.ช.ภูเบศวร์
สวรรยานนทลี
136---0------0-------0----0-----0--------------
28
60-M2-13-17-ด.ช.ภาดาทานะ136---0-1----0-3-----0-1--0-2---0--------------
29
60-M2-13-16-ด.ช.ภาณุชิสส์
จันทร์เปี่ยม
132---0-1----0-2-----0-1--0-2---0--------------
30
60-M2-13-15-ด.ช.พงศ์พล
ปารีพันธ์
1374--0-4----0-2-----0-2--0-3---0--------------
31
60-M2-13-14-ด.ช.พงศภัคพุทธา137---0------0-------0----0-----0--------------
32
60-M2-13-13-ด.ช.ปิติวัชร์
เรืองผึ้ง
139---0------0-------0----0-----0--------------
33
60-M2-13-12-ด.ช.นรวิชญ์องอาจ13102--0-3----0-2-----0-3--0-----0--------------
34
60-M2-13-11-ด.ช.ธรรมรงน์
มหาวันชัย
136---0------0-------0----0-----0--------------
35
60-M2-13-10-ด.ช.ธรณินทร์
อินทร์โพ
1322--0------0-------0----0-----0--------------
36
60-M2-12-9-ด.ช.พงศ์ปณต
นาคเนียม
128445935101010333106876853310276131078872291-1423333333-5
37
60-M2-12-8-ด.ช.ปวริทธิ์
ดอมพรหมมะ
12-4371043-2--210------0----0-----0--------------
38
60-M2-12-7-ด.ช.ปรมินทร์
ทับเครือ
12----03-65552234-----0----0-----0--------------
39
60-M2-12-6-ด.ช.ธีรภัทร์มามาศ12----01-5---5-------0----0---6-6--------------
40
60-M2-12-5-ด.ช.ธิติวุฒิใจช่วง12447815635665229357767326---0-6---0--------------
41
60-M2-12-50-ด.ญ.อังคณา
สุธาพจน์
12-56-66-----0-------0----0-----0-0------------
42
60-M2-12-4-ด.ช.ธนโชคสมรส12-6--02-----01------0----0-----0--------------
43
60-M2-12-49-ด.ญ.อริศาชาตรี12----05-32--53------0----0-----0--------------
44
60-M2-12-48-ด.ญ.อรณัฎฐ์ขำบาง12----06-----0-------0----0-----0--------------
45
60-M2-12-47-ด.ญ.อภิชญาภา
งอกโพธิ์
12-4449-35---5-------0----0-----0--------------
46
60-M2-12-46-ด.ญ.หทัยรัตน์
สุวรรณประเสริฐ
12----056----033-----0----0-----0--------------
47
60-M2-12-45-ด.ญ.สุวนันท์
ทรัพย์แย้ม
12114549553645185556---11----0-----0--------------
48
60-M2-12-44-ด.ญ.สุปรีญา
เพชรชุมศร
1251--065----04------0----0-----0--------------
49
60-M2-12-43-ด.ญ.สุกัญญา
มีสาวงษ์
12----04-----04------0----0-----0--------------
50
60-M2-12-42-ด.ญ.วิภาดา
นนท์พาลี
12-3--03-----04------0----0-----0--------------
51
60-M2-12-41-ด.ญ.วรัญญาโยธา121232575242261466221531345336115714125--1233333333-4
52
60-M2-12-40-ด.ญ.วรรณษาหาใหม่12----0513---31------0----0-----0--------------
53
60-M2-12-3-ด.ช.ธนาธร
อ้นพันธ์
1294358425---54------0----0-----0--------------
54
60-M2-12-39-ด.ญ.รัชนีกร
สำเฮี้ยง
12-2--0-5----016-----0----0-----0--------------
55
60-M2-12-38-ด.ญ.มาเรีย
สเตรเซมันน์
12--5510656863234387999418---0-7875218-------------
56
60-M2-12-37-ด.ญ.ภานรินทร์
คล้ำมณี12----074----04------0----0-----0--------------
57
60-M2-12-36-ด.ญ.ภัทรนันท์
นิลจู12-4--03-3487225------0----0-----0--------------
58
60-M2-12-35-ด.ญ.เพชรลดาบุญเกิด12-3--04-2---21------0----0-----0--------------
59
60-M2-12-34-ด.ญ.พรลภัส
สร้อยมณี
1264661254546520635----5----0-----0--------------
60
60-M2-12-33-ด.ญ.ปุณยาพร
ภู่ยินดี
1216---0--5---55------0----0-----0--------------
61
60-M2-12-32-ด.ญ.ปุณยภา
เลิศเกียรติกุล
128-6-64-64--103------0----0-----0--------------
62
60-M2-12-31-ด.ญ.ปัทมาสวนชูโต12-5471166745320647-36117----0-----0--------------
63
60-M2-12-30-ด.ญ.บุญสิตา
สร้อยสยัมภู
126---04-----04------0----0-----0--------------
64
60-M2-12-2-ด.ช.ทศพัฒน์
ขุนณรงค์
12-5--04-----0-------0----0-----0-25------------
65
60-M2-12-29-ด.ญ.นันธิชาชมรัตน์12----0------01------0----0-----0--------------
66
60-M2-12-28-ด.ญ.นันทิกานต์
เพิ่มพร1293--0------07------0----0-----0--------------
67
60-M2-12-27-ด.ญ.นลินลุงกอ120---03-----06------0----0-----0--------------
68
60-M2-12-26-ด.ญ.นฤภร
ปลื้มประสิทธิ์
12--5-53-6---6-------0----0-----0--------------
69
60-M2-12-25-ด.ญ.นพวรรณเอกจิต126-5611467645223242252157---0-----0--------------
70
60-M2-12-24-ด.ญ.ธิญาดา
รวมชัยภูมิ
12-6-3344----0-------0----0-----0--------------
71
60-M2-12-23-ด.ญ.ณัฐวรรณเกตหลำ122044-4663-4-7-------0----0-----0--------------
72
60-M2-12-22-ด.ญ.ฐิติวรรณ
สุภาพ12--3-3------0-------0----0-----0--------------
73
60-M2-12-21-ด.ญ.ฐิติมา
วงศ์โพธิ์ศิล
12--4375-----04------0----0-----0--------------
74
60-M2-12-20-ด.ญ.ชนัญนิภา
อินทชาติ
12112134546261157460544194---0-----0--------------
75
60-M2-12-1-ด.ช.กฤตแก้วพวง1236--06-----04------0----0-----0--------------
76
60-M2-12-19-ด.ญ.จุฑามาศเพชรคอน1293--050----07------0----0-----0--------------
77
60-M2-12-18-ด.ญ.จิราภรณ์
ขุนณรงค์
12----012----03------0----0-----0--------------
78
60-M2-12-17-ด.ญ.จิตติมา
เซี่ยงฉิน
1211--55233---35------0----0-----0--------------
79
60-M2-12-16-ด.ญ.เกษรินทร์
แสงแจ่ม121143143-----04------0----0-----0--------------
80
60-M2-12-15-ด.ญ.กัญญามีงาม12-53255732--5-------0----0-----0--------------
81
60-M2-12-14-ด.ญ.กฤติยา
ทองกัลยาณ์
12-56282-----04485899395---0-----0--------------
82
60-M2-12-13-ด.ญ.กรรณิการ์
บัวพึ่ง12-4--03-----01------0----0-----0--------------
83
60-M2-12-12-ด.ญ.กนกวรรณจันทรดี12135--08-----033-----0----0-----0--------------
84
60-M2-12-11-ด.ช.อลงกรณ์
เพ็ชรปาน
1294--07-----04------0----0-----0--------------
85
60-M2-12-10-ด.ช.ศุภวิชญ์
พุ่มห่อ12823-36-----0-------0----0-----0--------------
86
60-M2-11-9-ด.ช.ณัฐพงค์จิตจราด11-1371011262414-34613115-3--0-----0-26------------
87
60-M2-11-8-ด.ช.ณัฐกิตติ์
เหลาโชติ
11-20775-32229311202-5----0-----0--------------
88
60-M2-11-7-ด.ช.ณรงค์ผลขำ111224372-575320-566---121---0-----0-19------------
89
60-M2-11-6-ด.ช.ชัยวัฒน์หอมไกร11-43-3714222102-243-211-3459-33--3--------------
90
60-M2-11-5-ด.ช.ฉัตรชัย
สาลีฉันท์
119-1-1------0-8-----0----0-----0--------------
91
60-M2-11-4-ด.ช.จิรายุทธฤกษ์สม11--15653-46313--444--11----0-----0--------------
92
60-M2-11-43-ด.ญ.อรไพลินสระคำ11-12242-513-9--3216316-2527-----0--------------
93
60-M2-11-42-ด.ญ.อภิญญาคำสุข11215510351068529516556527-67-7-----0-50------------
94
60-M2-11-41-ด.ญ.อภิชญากณะโกมล116-32552424-10-3311--5----0-----0-32------------
95
60-M2-11-40-ด.ญ.สิริยากร
จันทรเวช
11101235-5322411355223518-6--0--5--5-12------------
96
60-M2-11-3-ด.ช.จิตตพัฒน์
พวงสมบัติ
11835510514444164343---7-41-1-----0-15------------
97
60-M2-11-39-ด.ญ.สินีรัตน์
หมีป่า117-43825324413-23----3-14-4-----0--------------
98
60-M2-11-38-ด.ญ.วิลัยวรรณ
เด็ดดวงรัมย์
115232542426113-42313413-2134-----0-16------------
99
60-M2-11-37-ด.ญ.โยษิตา
โฆษิตชัยยงค์
1146437------0-------0----0-----0--------------
100
60-M2-11-36-ด.ญ.มนัสวีปานปั้น11-5651153366520447432117----0-----0-21------------
Loading...
 
 
 
คะแนนทั้งหมด
 
 
Main menu