ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
แบบสำรวจข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
2
สังกัด ............สพป.สระแก้ว เขต 1 .........................
3
4
ที่โรงเรียนชื่อ-สกุลผู้รายงานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หรือ ID line ของผู้รายงานข้อมูลข้อมูล ณ วันที่จำนวนข้อมูลลูกเสือ (คน)ข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิทางลูกเสือ
ข้อมูลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิทางลูกเสือ (จำนวนคน)
ข้อมูล ผบ.ลส. / ผู้สอน (จำนวนคน)จัดตั้งกลุ่ม/กอง
5
(BTC)(ATC)(ALT)(LT)กลุ่มลูกเสือ
(จำนวน)
กองลูกเสือ
(จำนวน)
6
สำรองลส.สามัญนน.สามัญลส.รุ่นใหญ่นน.รุ่นใหญ่ลส.วิสามัญนน.วิสามัญ
B.T.C.
A.T.C.
A.L.T.
L.T.
B.T.C.
A.T.C.
A.L.T.
L.T.สำรองสามัญ
รุ่นใหญ่
วิสามัญ
สำรอง
สามัญ
รุ่นใหญ่
วิสามัญ
ผู้นำ
7
-ตัวอย่าง-
นายลูกเสือ สระแก้ว
012-34567891 กุมภาพันธ์ 256512061597561001134103630000312
8
1เขาสิงโต
นายวัชริน หลาบหนองแสง
080-016518521 กุมภาพันธ์ 25654727205000100000,00800001000013
9
2ธรรมยานประยุตนายวัชระ รุประมาณ082-232549323 กุมภาพันธ์ 25652413160000100000002200000000022
10
3บ้านกิโลสาม
นางสาวพรทิวา เบญจศีล
081-152302811 กุมภาพันธ์ 256527890000010000101100200000022
11
4บ้านแก้ง
นางสาวทักษพร บวรชาติ
081-390636611 กุมภาพันธ์ 256513074860000010001003400220000026
12
5บ้านแก่งสีเสียด
นาย​ ณัฐ​สิทธ์​ พิช​ญ​ชา​นันท์​
096-724279311 กุมภาพันธ์ 2565111120000000000002200220000022
13
6บ้านเขาข่า
นายประจักษ์ จันทร์ธรรม
080-096293621 กุมภาพันธ์ 25652814100000100000001220020000012
14
7บ้านเขามะกา
นายวีรวัฒน์ เนาวิรัตน์
080-465798011 กุมภาพันธ์ 25659358588056000010000102803610000312
15
8บ้านคลองคันฉอ
นางทัศนีย์ ฤทธิ์ศิริ
061-793961910 กุมภาพันธ์ 25654832260000100000000320200100026
16
9บ้านคลองน้ำเขียว
นายประสิทธิ์ เสนีย์ศรีสกุล
086-011844921 กุมภาพันธ์ 25653632320000010000001500010000022
17
10บ้านคลองน้ำใส
นางสาวสร้อยลดา ด่านล้ำเลิศ
081-377623417 กุมภาพันธ์ 2565272539334500010000010000100002026
18
11บ้านคลองบุหรี่นางสุชัญญา โภคา08-4351-845610 กุมภาพันธ์ 25652111120000010000001100110000012
19
12บ้านคลองปลาโดนายไกลาส เกตุเพ็ง087-062230621 กุมภาพันธ์ 2565162500000010000000200010000012
20
13บ้านคลองผักขม
นางสาวสายนภา รักษาพล
097-236815318 กุมภาพันธ์ 2565835348636800010000003440040000012
21
14บ้านคลองมะละกอ
นางสาวอรสา กำเหนิดทอง
062-416322418 กุมภาพันธ์ 25653628290000010000003110011000015
22
15บ้านคลองศรีเมือง
นางสาวเบญญาภา วุฒิโต
098-44174949 กุมภาพันธ์ 2565239150000112112
23
16บ้านคลองสำอางค์นายกฤช ใจปลื้มบุญ095-16543859 กุมภาพันธ์ 2565217100000
24
17บ้านคลองหมากนัด
นางสาวบุษราคัม ปราบพยัคฆา
082-219882922 กุมภาพันธ์ 25654821180000010000000550000000011
25
18บ้านคลองหมีนายปรัชญา เบื้องบน086-261283523 กุมภาพันธ์ 256517960000100000000110000000011
26
19บ้านคลองอุดมสุข
นางสาวเนตรนภา อินทร์รอด
089-09873829 กุมภาพันธ์ 25659850000111112
27
20บ้านโคกมะตูม
นางสาวจิราวรรณ พายุยง
089-24795579 กุมภาพันธ์ 2565391120000012112
28
21บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)นายวิชัย บรรลือ092-720796511 กุมภาพันธ์ 256513074778589001184601230013
29
22บ้านท่ากะบาก
นายวรัญญู หันจันทร์
062-37093789 กุมภาพันธ์ 25655515000011312
30
23บ้านท่าเกษม
นางสาวดาราวรรณ กันบัวลา
089-519916018 กุมภาพันธ์ 25651135754000011730210010012
31
24บ้านท่าช้าง
นางสาวพรวิลัย พิมพ์เพียง
099-726087322 กุมภาพันธ์ 256545321900001( W.B.)8112
32
25บ้านท่าแยก
นางสาวพรทิพา เพียรการ
098-824684621 กุมภาพันธ์ 256527171100001312
33
26บ้านท่าระพา
นายวสันติชัย แก้วกำเนิด
092-352452221 กุมภาพันธ์ 256552202400001 (W.B.)241114
34
27บ้านทุ่งพระนายชัยสิทธิ์ จงกล081-770999114 กุมภาพันธ์ 256584515800001 (W.B)3512
35
28บ้านทุ่งพลวงนายมนัส โคตะสิน062-364579517 กุมภาพันธ์ 25653510600001 (W.B)412
36
29บ้านทุ่งหินโคน
นางสาวนิภาวรรณ แสนเสนาะ
092-261766910 กุมภาพันธ์ 256573603581580011210100210000312
37
30บ้านน้ำซับเจริญนายจตุพร รวมดอน090-235608719 กุมภาพันธ์ 256567373367500011350511
38
31บ้านเนินดินแดง
นางสาวนันทวัน เอี่ยมสอาด
092-8075994092-8075995201723000013112
39
32บ้านเนินผาสุก
นางอาภัสรา กฤษดานนท์
086-156669921 กุมภาพันธ์ 2565282121000013112
40
33บ้านเนินสวนอ้อยนายณัฐ นะยะเนตร085-247575622 กุมภาพันธ์ 25653922900001(W.B.)4122
41
34บ้านเนินสะอาด
นายสมศักดิ์ หลวงสอน
098-954514811 กุมภาพันธ์ 25654829220000143112
42
35บ้านบะขมิ้น
นางสาวศศิธรณ์ ปะนามะตัง
062-447769021 กุมภาพันธ์ 2565451926000013120101000012
43
36บ้านป่าระกำนางณัชรียา ผงทะราช089-053779017 กุมภาพันธ์ 256522136000010000110022
44
37บ้านโป่งดาวเรือง
นางสาวนราทิพย์ ใจเพียร
098-269074217 กุมภาพันธ์ 256515611000010000100000022
45
38บ้านลุงพลูนางสาวเบญจมาศ ผาสุข098-49053779 กุมภาพันธ์ 2565491619000012300010000022
46
39บ้านวังจั่น
นางสาวพิมพ์รวี สันป่าแก้ว
082-240032122 กุมภาพันธ์ 2565291618000015100010000012
47
40บ้านศาลาลำดวน
นางหฤทัย อมรส่งเจริญ
090-951428969 กุมภาพันธ์ 2565432917000012100021000012
48
41บ้านสี่แยก
นายจีระ จิตติเมธากุล
085-43397839 กุมภาพันธ์ 25654931240000112330011000024
49
42บ้านแสงจันทร์
นายกอบโชค ศิริรันดร์
081-153550023 กุมภาพันธ์ 256575294200001(W.B.)4100002000022
50
43บ้านหนองข่า
นางสาวรุ่งทิวา สังข์เครือ
092-87689439 กุมภาพันธ์ 25653210140000111000010022
51
44บ้านหนองขี้เห็นนายสุชาติ จิตรพริ้ง086-010043811 กุมภาพันธ์994950431100013500100200
52
45บ้านหนองเตียน
นายวุัชรพงษ์ โฮมแพน
081-927240921 กุมภาพันธ์ 2564334005500001000000119221000012
53
46บ้านหนองไทร
นางสาวรดมาศ บุญสมนึก
085-35015639 กุมภาพันธ์ 2565371817000012
54
47บ้านหนองนกกระเรียนนายโกเมศ อำนวย089-252720711 กุมภาพันธ์ 2565151650000010000001100000000000
55
48บ้านหนองผูกเต่านางสาววาสนา แก้วชนะ085-410719716 กุมภาพันธ์ 2565221380000100000000100010000002
56
49บ้านหน้าสถานี
นางสาวณิชาภา ธรัชพูนสิน
064-98554639 กุมภาพันธ์ 25653930170000010000003410000000012
57
50บ้านห้วย
นายวุฒินันท์ รักษากุล
095-723280521 กุมภาพันธ์ 2565151570000010000000020000000002
58
51บ้านเหล่ากกโก
นางสาวทัศนีย์ สีสัน
061-079891920 กุมภาพันธ์ 25652513180000000000000020011000002
59
52บ้านใหม่ถาวรนายศิร์ฆเนศ ชุมสีดา096-163993215 กุมภาพันธ์ 25655327110000010000000230010000012
60
53วนาสงเคราะห์
นายจักรกฤษณ์ ศิริชยานันท์
088-715601215 กุมภาพันธ์ 25652716314112
61
54วัดใหม่โพธิ์ทอง
ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์ บุญศิริ
098-954245118 กุมภาพันธ์ 256511790000010000000400000000012
62
55สามัคคีประชาสรรค์
นายโกมินทร์ ศรีคิรินทร์
064-9120619
20 กุมภาพันธ์ 2565
3212140000000000001600010000000
63
56อนุบาลเมืองสระแก้ว
นางสาวอัญรัตน์ พิบูลสมบัติ
092-858547618 กุมภาพันธ์ 25658453530000010000002210032000017
64
57อนุบาลวัดสระแก้วนางรัศมี คนทัตย์088947889518 กุมภาพันธ์ 256593652000000010011205132808810000520
65
58บ้านเขาดิน
นางสาวสินาท จันทร์ขำ
086-01937059 กุมภาพันธ์ 256525131711112
66
59บ้านเขาน้อยสามัคคี
ว่าที่ร้อยตรีมารุต ฤทธิ์ฉ่ำ
084-449406718 กุมภาพันธ์ 2565121787600001162242
67
60บ้านเขาสามสิบ
นายวันชาติ วนิชชากร
089-964502923 กุมภาพันธ์ 25653318210000010000000100000000022
68
61บ้านคลองเจริญ
นางสาวปุญญาพร ใจสันเทียะ
096-395539117 กุมภาพันธ์ 2565834440473200106300230026
69
62บ้านคลองธรรมชาติ
นางสาวสุจิตรา นิตยารส
093-448264214 กุมภาพันธ์ 256557372027270013140020000033
70
63บ้านคลองนางามนางศรีอุบล นิลกิจ095-72359359 กุมภาพันธ์ 2565262012000013112
71
64บ้านคลองสิบสามนายจักรกฤษ หอมไกล084-902946219 กุมภาพันธ์ 2565101485675520011353004200312
72
65บ้านซับมะนาว
นางสาวศิริญญา ภู่ทับทิม
09-2516870118 กุมภาพันธ์ 2565154847788680011013101150000313
73
66บ้านท่าเต้นนายพรชัย เฉนียง062-81870329 กุมภาพันธ์ 2565574427000011
74
67บ้านท่าผักชี
นางสาวทิยานันท์ คุ้มทอง
098-256786214 กุมภาพันธ์ 25653920210000111213
75
68บ้านธารนพเก้านายลิขิต เวทย์อุดม08115930789 กุมภาพันธ์ 25651286156787100117683312
76
69บ้านนา(สามัคคีวิทยา)
น.ส.เกียรติ​กนก​วรรณ​ สุ​ฤทธิ์​
0801654571​21กุมภาพันธ์​256524171500001101122
77
70บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
นายเกียรติศักดิ์ รักยศไทย
๐๖๔-๔๑๗-๒๑๘๙9 กุมภาพันธ์ 256574344314000210000028
78
71บ้านบึงพระราม
นายณรงค์ฤทธิ์ สำราญ
083032424222กุมภาพันธ์ 25653815160000012010020000014
79
72บ้านพรสวรรค์
นางสาวบุตรสนี จันผกา
062-924782917 กุมภาพันธ์ 2565231490000110012000028
80
73บ้านพระเพลิง
ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ สุภาวงษ์
094-369969922 กุมภาพันธ์ 256512278527367001000100011140022000033
81
74บ้านภูเงิน
นางสุมาลัย กิตติวัฒนพล
089-24975449 กุมภาพันธ์ 256542251900001121122
82
75บ้านวังรี
นางสาวฐิตาพร วิพิมพ์สุทธิ์
087-147604918 กุมภาพันธ์ 25653623200000000000000220120010024
83
76บ้านหนองกะทะนายอุเทน กันธิยาถา089-262231422 กุมภาพันธ์ 25653212170000000000000100101001012
84
77บ้านหนองปักหลัก
นายสมฤทธิ์ เจริญวัฒนธรรม
090-76415279 กุมภาพันธ์ 2565303000000010000001200010000011
85
78บ้านหนองหว้า
นางเผชิญ จันทร์ตุ่ย
086-908480218 กุมภาพันธ์ 25654624210000010000001320010000061
86
79บ้านใหม่ไทรทองนายวิวัฒน์ สุตะไล86151444620 กุมภาพันธ์ 25651166173597000010000001070207000039
87
80วัดพวงนิมิต
นางอมรา กิจเรืองศรี
082-235288121 กุมภาพันธ์ 256584524450230000 A.L.T.C00L.A.T.C000630033000039
88
81อนุบาลเขาฉกรรจ์นายนพพร คู่แก้ว09-5960914123 กุมภาพันธ์ 25652981201601243015220
89
82ทับทิมสยามนางสาววรรณา พรหมณี09-1253458414กุมภาพันธ์25653310151322
90
83บ้านเขาดิน(คลองหาด)
นายสุทธิชัย สุทธิประภา
๐๘๙-๐๔๒๕๐๑๒23 กุมภาพันธ์ 25658238360000010000002300012000012
91
84บ้านเขาตาง้อก
นางศิริวิมล เฮงสันเทียะ
089-06128599 กุมภาพันธ์ 2565463327252600001000100800110000015
92
85บ้านเขาเลื่อมนายชุติพงศ์ ชุมฝาง09-8214824614 กุมภาพันธ์ 25656934420000100000000420020000022
93
86บ้านคลองไก่เถื่อน
นางบังอร ประเสิรฐแก้ว
081-290054223 กุมภาพันธ์ 2565623346342900010000001160002000015
94
87บ้านคลองหาดนายไกรศร จูคง091-619956022 กุมภาพันธ์ 2565713242000001(WB)0000000400020000022
95
88
บ้านคลองหาด (สาขาเขาช่องแคบ)
นางสาวกัญญาภัค อังสุพันธุ์โกล
097-447455320 กุมภาพันธ์ 25652722200000010000003200001000012
96
89บ้านชุมทองนางละม้าย เสนตา089-833475522 กุมภาพันธ์ 256537281824250001000000232001000033
97
90บ้านซับถาวรนางสาวสุมาลี ฉ่ำผล09-8273282511/02/25653717340000100000001200041000012
98
91บ้านซับน้อย
นางสาวพรพิมล สุตะไล
087-066650411 กุมภาพันธ์ 25654029150000010000001220011000012
99
92บ้านนาดี
ว่าที่ร้อยตรีคำปิ่น ศิริวิ
087-073233017 กุมภาพันธ์ 2565402134000011311411
100
93บ้านพรหมนิมิต
นายจักรพันธ์ เรืองศิลป์
092-469610922 กุมภาพันธ์ 256533240202000010000002310100010011