แบบฟอร์ม สำหรับรวมรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บุคคลของหน่วยงานเพื่อใช้ในการกำหนดค่าตั้งต้นของระบบบริหารข้อมูลเวลา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
หน่วยงานหยุดพฤอา
2
เข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออก
3
ตัวอย่าง 1
4
สำนักงานอธิการบดี8:0016:008:0016:008:0016:008:0016:008:0016:00หยุดหยุดหยุดหยุด
5
ตัวอย่าง 2
6
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6:0014:006:0014:006:0014:00หยุดหยุดหยุดหยุด14:0022:0014:0022:00
7
14:0022:00หยุดหยุดหยุดหยุด22:006:0022:006:0022:006:00
8
หน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจเน้นการผลิตบัณฑิต
9
1. คณะศึกษาศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
10
สำนักงานคณบดี8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
11
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
12
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
13
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
14
2. คณะมนุษยศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
15
3. คณะวิทยาศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
16
4. คณะสังคมศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
17
5. คณะพลศึกษา8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
18
6. คณะแพทยศาสตร์8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
19
8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
20
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
21
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
22
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (งานบัณฑิตศึกษา) OT
16:30 น.20:00 น.8:00 น.17:00 น.8:00 น.17:00 น.
23
9. คณะทันตแพทยศาสตร์8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
24
10. คณะเภสัชศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
25
11. คณะกายภาพบำบัด8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
26
12. บัณฑิตวิทยาลัย8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
27
13. คณะพยาบาลศาสตร์8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
28
คณะพยาบาลศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
29
14. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
30
15. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
31
16. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน
8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
32
17. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
33
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม(ช่วงที่2)
7:00 น.15:00 น.7:00 น.15:00 น.7:00 น.15:00 น.7:00 น.15:00 น.7:00 น.15:00 น.หยุดหยุดหยุด
34
18. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
35
19. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
36
20. คณะเศรษฐศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
37
21. ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
38
22. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
39
23. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
40
24. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
41
25. สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
42
หน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจเน้นการวิจัยหรือการบริการวิชาการ
43
1. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:00 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
44
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ (ยุบไปคณะศึกษาฯ)
45
3. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
46
4. ศูนย์บริการวิชาการ*8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
47
9:00 น.17:00 น.9:00 น.17:00 น.9:00 น.17:00 น.9:00 น.17:00 น.9:00 น.17:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
48
9:30 น.17:30 น.9:30 น.17:30 น.9:30 น.17:30 น.9:30 น.17:30 น.9:30 น.17:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
49
5. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน*
50
8:30 น.12:30 น.8:30 น.12:30 น.8:30 น.12:30 น.8:30 น.12:30 น.8:30 น.12:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
51
12:30 น.16:30 น.12:30 น.16:30 น.12:30 น.16:30 น.12:30 น.16:30 น.12:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
52
16:30 น.19:30 น.16:30 น.19:30 น.16:30 น.19:30 น.16:30 น.19:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
53
6. โครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการต่อเนื่อง 5 โครงการ*
54
6.1 สถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก*
55
แพทย์9:00 น.11:30 น.9:00 น.11:30 น.9:00 น.11:30 น.9:00 น.11:30 น.9:00 น.11:30 น.
56
13:00 น.14:30 น.13:00 น.14:30 น.13:00 น.14:30 น.13:00 น.14:30 น.13:00 น.14:30 น.
57
เจ้าหน้าที่คลีนิค8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.
58
6.2 สถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง*
8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
59
6.3 คลินิกกายภาพบำบัด* ประสานมิตร8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
60
คลินิกกายภาพบำบัด* องครักษ์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
61
6.4 โครงการโรงแรมสวูเทล*
62
FrontLine (ship ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน)7:00 น.19:00 น.7:00 น.19:00 น.7:00 น.19:00 น.7:00 น.19:00 น.7:00 น.19:00 น.7:00 น.16:00 น.หยุดหยุด
63
14:00 น.23:00 น.หยุดหยุด
64
23:00 น.8:00 น.หยุดหยุด
65
แม่บ้าน (ship ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน)7:00 น.16:00 น.7:00 น.16:00 น.7:00 น.16:00 น.7:00 น.16:00 น.7:00 น.16:00 น.7:00 น.16:00 น.หยุดหยุด
66
8:00 น.17:00 น.8:00 น.17:00 น.8:00 น.17:00 น.8:00 น.17:00 น.8:00 น.17:00 น.8:00 น.17:00 น.หยุดหยุด
67
9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.หยุดหยุด
68
ช่าง (ship ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน)9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.หยุดหยุด9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.
69
6.5 ศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์*8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
70
หน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจเน้นการบริการ
71
1. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
72
2. สำนักงานอธิการบดี
73
ส่วนบริหารงานกลาง8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
74
ส่วนทรัพยากรบุคคล8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
75
ส่วนกิจการนิสิต8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
76
ส่วนการคลัง8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
77
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
78
ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
79
3. สำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
80
สำนักหอสมุดกลาง องครักษ์ NEW9:00 น.17:00 น.9:00 น.17:00 น.9:00 น.17:00 น.9:00 น.17:00 น.9:00 น.17:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
81
สำนักหอสมุดกลาง(ภาคฤดุร้อน) OT16:00 น.18:00 น.16:00 น.18:00 น.16:00 น.18:00 น.16:00 น.18:00 น.16:00 น.18:00 น.10:00 น.18:00 น.10:00 น.18:00 น.
82
สำนักหอสมุดกลาง(ภาคเรียนปกติ) OT16:00 น.20:00 น.16:00 น.20:00 น.16:00 น.20:00 น.16:00 น.20:00 น.16:00 น.20:00 น.10:00 น.18:00 น.10:00 น.18:00 น.
83
4. สำนักคอมพิวเตอร์8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
84
5. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
85
6. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
86
7. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก*
87
อาคารบริการกลาง8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
88
หอพัก เวรเช้า8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
89
หอพััก เวรบ่าย15:00 น.23:00 น.15:00 น.23:00 น.15:00 น.23:00 น.15:00 น.23:00 น.15:00 น.23:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
90
หอพััก เวรบ่าย OT13:00 น.21:00 น.13:00 น.21:00 น.
91
8. ศูนย์กีฬา*8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
92
หน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจบริการทางการแพทย์ (โรงพยาบาล)
93
1. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว (โรงพยาบาลชลประทาน)
94
2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
95
3. โรงพยาบาลทันตกรรม(ช่วงเวลาปกติ)8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
96
โรงพยาบาลทันตกรรม(เวรตอนเย็น) OT16:30 น.19:30 น.16:30 น.19:30 น.16:30 น.19:30 น.16:30 น.19:30 น.16:30 น.19:30 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุด
97
สำนัักงานสภามหาวิทยาลัย8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
98
* เป็นหน่วยงานที่มีระเบียบบริหารจัดการโดยเฉพาะ
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
 
 
Main menu