แบบฟอร์ม สำหรับรวมรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บุคคลของหน่วยงานเพื่อใช้ในการกำหนดค่าตั้งต้นของระบบบริหารข้อมูลเวลา
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
หน่วยงานพฤอา
2
เข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออก
3
ตัวอย่าง 1
4
สำนักงานอธิการบดี8:0016:008:0016:008:0016:008:0016:008:0016:00หยุดหยุดหยุดหยุด
5
ตัวอย่าง 2
6
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6:0014:006:0014:006:0014:00หยุดหยุดหยุดหยุด14:0022:0014:0022:00
7
14:0022:00หยุดหยุดหยุดหยุด22:006:0022:006:0022:006:00
8
หน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจเน้นการผลิตบัณฑิต
9
1. คณะศึกษาศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
10
สำนักงานคณบดี8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
11
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
12
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
13
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
14
15
2. คณะมนุษยศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
16
3. คณะวิทยาศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
17
4. คณะสังคมศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.
18
5. คณะพลศึกษา8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
19
6. คณะแพทยศาสตร์8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
20
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
21
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
22
9. คณะทันตแพทยศาสตร์8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
23
10. คณะเภสัชศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
24
11. คณะกายภาพบำบัด8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:00 น.16:30 น.8:00 น.16:30 น.
25
12. บัณฑิตวิทยาลัย8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
26
13. คณะพยาบาลศาสตร์8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
27
คณะพยาบาลศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
28
14. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
29
15. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
30
16. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน
8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
31
17. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.
32
18. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.
33
19. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
34
20. คณะเศรษฐศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.
35
21. ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
36
22. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
37
23. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
38
24. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
39
25. สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
40
หน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจเน้นการวิจัยหรือการบริการวิชาการ
41
1. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:00 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
42
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
43
3. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
44
4. ศูนย์บริการวิชาการ*8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
45
9:00 น.17:00 น.9:00 น.17:00 น.9:00 น.17:00 น.9:00 น.17:00 น.9:00 น.17:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
46
9:30 น.17:30 น.9:30 น.17:30 น.9:30 น.17:30 น.9:30 น.17:30 น.9:30 น.17:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
47
5. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน*
48
8:30 น.12:30 น.8:30 น.12:30 น.8:30 น.12:30 น.8:30 น.12:30 น.8:30 น.12:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
49
12:30 น.16:30 น.12:30 น.16:30 น.12:30 น.16:30 น.12:30 น.16:30 น.12:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
50
16:30 น.19:30 น.16:30 น.19:30 น.16:30 น.19:30 น.16:30 น.19:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
51
6. โครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการต่อเนื่อง 5 โครงการ*
52
6.1 โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก*
53
แพทย์9:00 น.11:30 น.9:00 น.11:30 น.9:00 น.11:30 น.9:00 น.11:30 น.9:00 น.11:30 น.
54
13:00 น.14:30 น.13:00 น.14:30 น.13:00 น.14:30 น.13:00 น.14:30 น.13:00 น.14:30 น.
55
เจ้าหน้าที่คลีนิค8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.
56
6.2 โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง*
8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
57
6.3 โครงการคลินิกกายภาพบำบัด* ประสานมิตร8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:00 น.9:00 น.16:00 น.9:00 น.16:00 น.
58
โครงการคลินิกกายภาพบำบัด* องครักษ์9:00 น.16:30 น.หยุดหยุด9:00 น.16:30 น.หยุดหยุด9:00 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
59
6.4 โครงการโรงแรมสวูเทล*
60
FrontLine (ship ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน)7:00 น.19:00 น.7:00 น.19:00 น.7:00 น.19:00 น.7:00 น.19:00 น.7:00 น.19:00 น.7:00 น.16:00 น.หยุดหยุด
61
14:00 น.23:00 น.หยุดหยุด
62
23:00 น.8:00 น.หยุดหยุด
63
แม่บ้าน (ship ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน)7:00 น.16:00 น.7:00 น.16:00 น.7:00 น.16:00 น.7:00 น.16:00 น.7:00 น.16:00 น.7:00 น.16:00 น.หยุดหยุด
64
8:00 น.17:00 น.8:00 น.17:00 น.8:00 น.17:00 น.8:00 น.17:00 น.8:00 น.17:00 น.8:00 น.17:00 น.หยุดหยุด
65
9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.หยุดหยุด
66
ช่าง (ship ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน)9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.หยุดหยุด9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.9:00 น.18:00 น.
67
6.5 ศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์*8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
68
หน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจเน้นการบริการ
69
1. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
70
2. สำนักงานอธิการบดี
71
ส่วนบริหารงานกลาง8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.
72
ส่วนทรัพยากรบุคคล8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
73
ส่วนกิจการนิสิต
74
ส่วนการคลัง8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
75
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
76
ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
77
78
3. สำนักหอสมุดกลาง8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
79
4. สำนักคอมพิวเตอร์8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
80
5. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
81
6. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
82
7. สำนักงานบริหารกิจการหอพัก*
83
อาคารบริการกลาง8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
84
หอพัก เวรเช้า8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
85
หอพััก เวรบ่าย15:00 น.23:00 น.15:00 น.23:00 น.15:00 น.23:00 น.15:00 น.23:00 น.15:00 น.23:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
86
13:00 น.21:00 น.13:00 น.21:00 น.
87
8. ศูนย์กีฬา*8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
88
หน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจบริการทางการแพทย์ (โรงพยาบาล)
89
1. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว (โรงพยาบาลชลประทาน)
90
2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
91
3. โรงพยาบาลทันตกรรม(ช่วงเวลาปกติ)8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุด
92
โรงพยาบาลทันตกรรม(เวรตอนเย็น)16:30 น.19:30 น.16:30 น.19:30 น.16:30 น.19:30 น.16:30 น.19:30 น.16:30 น.19:30 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุด
93
สำนัักงานสภามหาวิทยาลัย8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.8:30 น.16:30 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
94
* เป็นหน่วยงานที่มีระเบียบบริหารจัดการโดยเฉพาะ
95
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (งานบัณฑิตศึกษา)16:30 น.20:00 น.8:00 น.17:00 น.8:00 น.17:00 น.
96
97
3. สำนักหอสมุดกลาง(ภาคฤดุร้อน)16:00 น.18:00 น.16:00 น.18:00 น.16:00 น.18:00 น.16:00 น.18:00 น.16:00 น.18:00 น.10:00 น.18:00 น.10:00 น.18:00 น.
98
3. สำนักหอสมุดกลาง(ภาคเรียนปกติ)16:00 น.20:00 น.16:00 น.20:00 น.16:00 น.20:00 น.16:00 น.20:00 น.16:00 น.20:00 น.10:00 น.18:00 น.10:00 น.18:00 น.
99
6. คณะแพทยศาสตร์8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.8:00 น.16:00 น.หยุดหยุดหยุดหยุด
100
17. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม(ช่วงที่2)
7:00 น.15:00 น.7:00 น.15:00 น.7:00 น.15:00 น.7:00 น.15:00 น.7:00 น.15:00 น.7:00 น.15:00 น.7:00 น.15:00 น.
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2