LTeacher(logbook).xlsm
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Logbook
2
ข้อมูลส่วนบุคคล
4
5
1
คำนำหน้าชื่อ
นาง
เลขที่บัตรประชาชน
6
ชื่อใจดีคุณวุฒิปริญญาตรี (4ปี) คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
7
นามสกุลมีเงิน
8
9
2
ตำแหน่งปัจจุบัน
ครูเลขที่ตำแหน่ง
10
วิทยฐานะ ครู
ไม่มีวิทยฐานะตั้งแต่วันที่17 มกราคม 256017/1/25607/5/2560
11
เงินเดือน
20,320บาท17/1/2560
12
13
3
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวแขวง/ตำบลทับใต้วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 18, 2018
14
เขต/อำเภอ
หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18/10/2561
15
รหัสไปรษณีย์
ึ77110
16
17
4สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18
หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)
19
20
5
มีความประสงค์จะยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใด
21
ครูชำนาญการ
22
23
6
สังกัดหน่วยงานการศึกษา ระดับการศึกษาที่สอน/ประเภทการจัดการศึกษา และกลุ่มสาระ/สาขาวิชา/วิชาที่เสนอขอผลงานทางวิชาการ(กรณีที่ยื่นขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป)
24
25
สังกัดหน่วยงานการศึกษา…ระดับการศึกษาที่สอน/ประเภทการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระ/สาขาวิชา/วิชาที่เสนอขอ
26
27
28
การลงนามเพื่อรับรองข้อมูล
29
การรับรองของตนเอง
30
ลงชื่อใจดี มีเงิน
31
(นางใจดี มีเงิน)1
32
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มบันทึก
(วันที่ดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ หรือวันที่หลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับ)
วันเสาร์, กรกฎาคม 05, 2560วันเสาร์, กรกฎาคม 05, 25600
33
วัน/เดือน/ปี ที่ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(วันที่ยื่นคำขอต่อ ผอ. สถานศึกษา และตรงกับวันที่ระบุใน วฐ.1)
0
34
573103
35
การรับรองของ ผอ.สถานศึกษา
กรกฎาคม
36
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกในช่วงวันเวลาที่ดำรงตำแหน่งถูกต้อง
37
ลงชื่อ
38
พิมพ์คำนำหน้าชื่อ --> (
) วัน/เดือน/ปี
39
ตำแหน่ง
40
กรณีที่ในปีใดมีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในหน้านี้ ให้ผอ.สถานศึกษาที่เป็นผู้บังคับบัญชาในขณะนั้นทำการรับรองใหม่
41
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกในช่วงวันเวลาที่ดำรงตำแหน่งถูกต้อง
42
ลงชื่อ
43
พิมพ์คำนำหน้าชื่อ --> (
) วัน/เดือน/ปี
44
ตำแหน่ง
45
46
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกในช่วงวันเวลาที่ดำรงตำแหน่งถูกต้อง
47
ลงชื่อ
48
พิมพ์คำนำหน้าชื่อ --> (
) วัน/เดือน/ปี
49
ตำแหน่ง
50
51
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกในช่วงวันเวลาที่ดำรงตำแหน่งถูกต้อง
52
ลงชื่อ
53
พิมพ์คำนำหน้าชื่อ --> (
) วัน/เดือน/ปี
54
ตำแหน่ง
55
56
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกในช่วงวันเวลาที่ดำรงตำแหน่งถูกต้อง
57
ลงชื่อ
58
พิมพ์คำนำหน้าชื่อ --> (
) วัน/เดือน/ปี
59
ตำแหน่ง
60
61
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกในช่วงวันเวลาที่ดำรงตำแหน่งถูกต้อง
62
ลงชื่อ
63
พิมพ์คำนำหน้าชื่อ --> (
) วัน/เดือน/ปี
64
ตำแหน่ง
65
66
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกในช่วงวันเวลาที่ดำรงตำแหน่งถูกต้อง
67
ลงชื่อ
68
พิมพ์คำนำหน้าชื่อ --> (
) วัน/เดือน/ปี
69
ตำแหน่ง
70
71
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกในช่วงวันเวลาที่ดำรงตำแหน่งถูกต้อง
72
ลงชื่อ
73
พิมพ์คำนำหน้าชื่อ --> (
) วัน/เดือน/ปี
74
ตำแหน่ง
75
76
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกในช่วงวันเวลาที่ดำรงตำแหน่งถูกต้อง
77
ลงชื่อ
78
พิมพ์คำนำหน้าชื่อ --> (
) วัน/เดือน/ปี
79
ตำแหน่ง
80
81
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกในช่วงวันเวลาที่ดำรงตำแหน่งถูกต้อง
82
ลงชื่อ
83
พิมพ์คำนำหน้าชื่อ --> (
) วัน/เดือน/ปี
84
ตำแหน่ง
85
86
ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกในช่วงวันเวลาที่ดำรงตำแหน่งถูกต้อง
87
ลงชื่อ
88
พิมพ์คำนำหน้าชื่อ --> (
) วัน/เดือน/ปี
89
ตำแหน่ง
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
Main menu