รหัสนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา2561.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
1128242นายจักรพรรดิ์ ชัยศิริศิลป์ - สังคม
2
2128251นายบัณฑิต ธิโนชัยศิลป์ - สังคม
3
3128260เด็กชายเอกราช มุ่งจันทร์ศิลป์ - สังคม
4
4128270นางสาวเพ็ญนภา ชัยชนะศิลป์ - สังคม
5
5128278นางสาวสุจิตรา คำมาศิลป์ - สังคม
6
6128295นายพิทวัส บัวหลวงศิลป์ - สังคม
7
7128301นายกวีภัทร วัฒนภาวงษ์ศิลป์ - สังคม
8
8128325นางสาวสุวิมล ประวังศิลป์ - สังคม
9
9128333นายชญานิน คำถินศิลป์ - สังคม
10
10128338นายณัฐพล อิ่นคำศิลป์ - สังคม
11
11128340เด็กชายเทพทัต กองมงคลศิลป์ - สังคม
12
12128347นายวาทการณ์ ละราคีศิลป์ - สังคม
13
13128350นายสรรคชัยบุรี ยานะศิลป์ - สังคม
14
14128354นางสาวกุลวดี มั่นเหมาะศิลป์ - สังคม
15
15128355เด็กหญิงจิณณพัต มาปัญญาศิลป์ - สังคม
16
16128363นางสาวพิยดา เบิกบานศิลป์ - สังคม
17
17128364นางสาวเพ็ญนภา พูลจวงศิลป์ - สังคม
18
18128365นางสาวภัชนี สุริผัดศิลป์ - สังคม
19
19128381นายณัฐวุฒิ ธนะวันศิลป์ - สังคม
20
20128391นายรัฐชาติ ไชยวุฒิศิลป์ - สังคม
21
21128397นางสาวกรรณิกา อะทะวงศาศิลป์ - สังคม
22
22128399นางสาวกานติมา อินาวังศิลป์ - สังคม
23
23128416นางสาวสุภาพร วงค์อินศิลป์ - สังคม
24
24128417
นางสาวสุภารัตน์ แสงศรีจันทร์
ศิลป์ - สังคม
25
25128468เด็กชายชูเกียรติ มังคลาดศิลป์ - สังคม
26
26128475เด็กชายนิทัศ ฐานะราชศิลป์ - สังคม
27
27128514นายไตรภพ แสงรื่นศิลป์ - สังคม
28
28128533นายชนนภัส วงศ์ใหญ่ศิลป์ - สังคม
29
29128549นางสาวสกุลทิพย์ เย็นใจศิลป์ - สังคม
30
30128561นายสิทธิโชค แสงศรีจันทร์ศิลป์ - สังคม
31
31128864นายชนาธิป คำเงินศิลป์ - สังคม
32
32128883เด็กหญิงณัฐชยา คำเผ่าศิลป์ - สังคม
33
33129483เด็กชายคณิน ป้อมสันเทียะศิลป์ - สังคม
34
34130092เด็กชายดวงตะวัน ขำนาคศิลป์ - สังคม
35
35130586นางสาวศุภดา นัยติ๊บศิลป์ - สังคม
36
36130587นางสาวสุทธิดา เสาร์จันทร์ศิลป์ - สังคม
37
37130588นางสาวสุภาพร ภักดีหารศิลป์ - สังคม
38
38130589นางสาวอรัญญา มะลางศิลป์ - สังคม
39
39130590นายณภัทสกรณ์ พรหมเทพศิลป์ - สังคม
40
40130591นายธวัชชัย กระภูฤทธิ์ศิลป์ - สังคม
41
41130592นายประกาศิต มหาวรรณ์ศิลป์ - สังคม
42
1228255นายศักดิธัช ทองจันทร์ศิลป์ - ภาษาจีน
43
2228262นางสาวจิราภรณ์ เสาร์จันทร์ศิลป์ - ภาษาจีน
44
3228264
นางสาวฐาปนี เรี่ยวสกุลชาติ
ศิลป์ - ภาษาจีน
45
4228271นางสาวมัชฌิมา กาติ๊บศิลป์ - ภาษาจีน
46
5228280เด็กหญิงสุพัตรา วงศ์แก้วศิลป์ - ภาษาจีน
47
6228281เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทรงกลดศิลป์ - ภาษาจีน
48
7228284นางสาววรรณวิษา ปัญญาอินทร์ศิลป์ - ภาษาจีน
49
8228327เด็กหญิงอักษร ใจซื่อศิลป์ - ภาษาจีน
50
9228361นางสาวปิยะภรณ์ ทานันท์ศิลป์ - ภาษาจีน
51
10228396เด็กหญิงกมลพรรณ วงศ์ดาวศิลป์ - ภาษาจีน
52
11228402นางสาวชนัญญา โอภาสวงศ์ศิลป์ - ภาษาจีน
53
12228409นางสาวธาวิกา แก่นท้าวศิลป์ - ภาษาจีน
54
13228419
นางสาวอังสุมารินทร์ แซ่โซ้ง
ศิลป์ - ภาษาจีน
55
14228464นางสาวอัญมณี แข็งแรงศิลป์ - ภาษาจีน
56
15228482นายสหรัตน์ อิ่นคำศิลป์ - ภาษาจีน
57
16228571เด็กหญิงธัญสินี มหามังกรศิลป์ - ภาษาจีน
58
17228615นางสาวธาริณี ศรีตระการศิลป์ - ภาษาจีน
59
18228884เด็กหญิงธนัญชนก มีสุขศิลป์ - ภาษาจีน
60
19230095นางสาวสาลินี ผาด่านศิลป์ - ภาษาจีน
61
20230593นางสาวกมลรัตน์ นาปรังศิลป์ - ภาษาจีน
62
21230594นางสาวกรกนก ศรีพลศิลป์ - ภาษาจีน
63
22230595นางสาวณัฏฐณิชา กาติ๊บศิลป์ - ภาษาจีน
64
23230596นายธีรภัทร เต็มสิริมงคลศิลป์ - ภาษาจีน
65
24228243นายจิรประชัย ใจชื่นศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
66
25228273นางสาวรัตติยา เมืองมูลศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
67
26228358นางสาวชุติมนต์ เถื่อนปานศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
68
27228426นายปกรณ์ กันทะสอนศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
69
28228449
เด็กหญิงธนภรณ์ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
70
29228469นายณพล คำอร่ามศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
71
30228479นายพีระพงศ์ ศรีคำศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
72
31228492นางสาวชลดา ขันคำศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
73
32228493นางสาวชลพินทุ์ ดีจิตศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
74
33228521นายพนธกร ไชยติขะศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
75
34228528นายอาทิตย์ ดอกบัวศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
76
35228539
เด็กหญิงปรียาภรณ์ โอภาสนิธิวัฒน์
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
77
36228565นางสาวจิรนันท์ บัญชาศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
78
37228318นางสาวรมิตา นินคำศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
79
38228369นางสาววิลาสินี พวงเล็กศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
80
39228485นางสาวกรวิภา สมฤทธิ์ศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
81
40228491เด็กหญิงชนิดา ชาบาศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
82
41228541นางสาวพรรณณภัทร์ อนุกุลศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
83
42228574นางสาวเพ็ญพิชา สุมนวิวัฒน์ศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
84
43230085นางสาวอรษา สมานพงษ์ศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
85
44230597เด็กหญิงชมพูนุท ใจกว้างศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
86
1328286นายจัสติน ซานทิอะโกศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
87
2328359นางสาวนามิดา กลิ่นหอมศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
88
3328413เด็กหญิงศิริพรรณ อิ่นคำศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
89
4328424เด็กชายธนโชติ เบ็ญชาศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
90
5328434นายวรากร จรบูรณ์ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
91
6328446
เด็กหญิงณัฎฐวีกานต์ อินต๊ะมา
ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
92
7328447
นางสาวณิชนันทน์ เอกขจรกิตติ์
ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
93
8328455นางสาวพรนิภา เวียงคำศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
94
9328525เด็กชายสืบสกุล วงศ์ใหญ่ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
95
10328529นางสาวกาญจนา หอมนานศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
96
11328537
เด็กหญิงนันทิกานต์ โยปัญญา
ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
97
12328546นางสาววริศรา มหาชัยศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
98
13328551นางสาวสุดารัตน์ ใจคำศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
99
14328554นายแชนแนน ธนากร ยิปศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
100
15328555นายฟาเบลี่ยน พาร์โทศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
Loading...
Main menu