งบประมาณ2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
แก้ไข ณ วันที่
21/11/2560
2
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
3
4
ที่
รหัสหน่วยรับงบประมาณ
รหัสงบประมาณชื่อรหัสงบประมาณแหล่งของเงินงบประมาณยอดใช้งบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ
% การเบิกจ่าย
5
12000200594
2000228039700066
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
6111500320,900.00320,900.000.00%
6
22000200594
2000229016500227
ค่าหนังสือเรียน‎6111410586,200.00586,200.000.00%
7
32000200594
2000229016500322
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน‎61114101,083,000.001,083,000.000.00%
8
42000200594
2000229016500333
ค่าจัดการเรียนการสอน‎61114104,456,300.0075,661.444,380,638.561.70%
9
52000200594
2000229042700112
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชี‎พ6111500744,000.00744,000.000.00%
10
62000200594
2000233010000000
งบบุคลากร ค่าตอบแทน (ครู กศน.ตำบล/ครูอาสาฯ)611110012,690,782.004,083,245.008,607,537.0032.17%
11
62000200594
2000233010000000
งบบุคลากร ค่าประกันสังคม (ครู กศน.ตำบล/ครูอาสาฯ/ค่าเช่าบ้าน)
6111200538,500.00153,752.00384,748.0028.55%
12
72000200594
2000234004000000
ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ61112001,602,400.00123,223.801,479,176.207.69%
13
82000200594
2000234005000000
ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย61112001,658,380.00133,269.571,525,110.438.04%
14
92000200594.00#DIV/0!%
15
102000200594.00#DIV/0!%
16
112000200594.00#DIV/0!%
17
122000200594.00#DIV/0!%
18
132000200594.00#DIV/0!%
19
142000200594.00#DIV/0!%
20
152000200594.00#DIV/0!%
21
162000200594.00#DIV/0!%
22
172000200594.00#DIV/0!%
23
182000200594.00#DIV/0!%
24
192000200594.00#DIV/0!%
25
202000200594.00#DIV/0!%
26
212000200594.00#DIV/0!%
27
222000200594.00#DIV/0!%
28
232000200594ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนอง‎.00#DIV/0!%
29
242000200594ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านธิ.00#DIV/0!%
30
252000200594ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมาร‎.00#DIV/0!%
31
262000200594ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทา.00#DIV/0!%
32
272000200594ค่าหนังสือเรียน‎.00#DIV/0!%
33
282000200594ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน‎.00#DIV/0!%
34
292000200594ค่าจัดการเรียนการสอน‎.00#DIV/0!%
35
302000200594
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
.00#DIV/0!%
36
312000200594
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
.00#DIV/0!%
37
322000200594โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูง‎.00#DIV/0!%
38
332000200594โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน‎.00#DIV/0!%
39
342000200594โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน‎.00#DIV/0!%
40
352000200594โครงการศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิ‎เศษ.00#DIV/0!%
41
362000200594โครงการพัฒนาครู กศน‎. ‎ต้นแบบการสอนภาษาอัง‎กฤษ.00#DIV/0!%
42
372000200594โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขย‎ะ.00#DIV/0!%
43
382000200594โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขย‎ะ.00#DIV/0!%
44
392000200594งบบุคลากร‎ (ค่าตอบแทน พนง. ครูอาสาฯ / ครู กศน.ตำบล).00#DIV/0!%
45
402000200594
งบดำเนินงาน(ค่าเช่าบ้าน/ค่าประกันสังคม พนง.ครูอาสาฯ / ครู กศน.ตำบล)
.00#DIV/0!%
46
รวมทั้งสิ้น23,680,462.004,569,151.8119,111,310.1919.29502815%
47
48
คิดเปอร์เซนต์ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ19.30%
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผนภูมิ1
แผนภูมิ2