งบประมาณ2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
แก้ไข ณ วันที่
12/06/2561
2
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
3
4
ที่
รหัสหน่วยรับงบประมาณ
รหัสงบประมาณชื่อรหัสงบประมาณแหล่งของเงินงบประมาณยอดใช้งบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ
% การเบิกจ่าย
5
12000200594
2000216044700006
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมช‎น6111500533,800.00129,573.00404,227.0024.27%
6
22000200594
2000216044700048
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมช‎น6111500196,083.0067,440.00128,643.0034.39%
7
32000200594
2000228039700066
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
6111500166,700.00141,000.0025,700.0084.58%
8
42000200594
2000229016500158
ค่าหนังสือเรียน‎6111410765,450.0088,724.00676,726.0011.59%
9
52000200594
2000229016500227
ค่าหนังสือเรียน‎6111410586,200.00585,761.00439.0099.93%
10
62000200594
2000229016500322
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน‎61114101,083,000.001,017,520.0065,480.0093.95%
11
72000200594
2000229016500333
ค่าจัดการเรียนการสอน‎61114104,456,300.004,128,212.14328,087.8692.64%
12
82000200594
2000229016500403
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน6111410786,110.00212,740.00573,370.0027.06%
13
92000200594
2000229016500411
ค่าจัดการเรียนการสอน61114103,351,915.001,422,005.371,929,909.6342.42%
14
102000200594
2000229042700054
โครงการ ‎Smart ONIE ‎เพื่อสร้าง ‎Smart Farm‎6111500775,200.00644,070.00131,130.0083.08%
15
112000200594
2000229042700112
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชี‎พ6111500744,000.00656,279.0087,721.0088.21%
16
122000200594
2000229042700181
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน61115003,192,600.001,281,504.001,911,096.0040.14%
17
132000200594
2000229043700002
โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอน611150029,500.0029,500.00.00100.00%
18
142000200594
2000233010000000
งบบุคลากร ค่าตอบแทน (ครู กศน.ตำบล/ครูอาสาฯ)611110025,381,564.0016,872,573.008,508,991.0066.48%
19
152000200594
2000233010000000
งบบุคลากร ค่าประกันสังคม (ครู กศน.ตำบล/ครูอาสาฯ/ค่าเช่าบ้าน)
61112001,077,000.00710,002.00366,998.0065.92%
20
162000200594
2000234002000000
รายการงบประจำ ค่าเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต (มราคม-กันยายน)
6111200279,900.00279,900.000.00%
21
172000200594
2000234004000000
ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ61112003,445,443.001,745,810.121,699,632.8850.67%
22
182000200594
2000234004500001
โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขต‎ทุรกันดาร
6111410860,000.00836,580.0023,420.0097.28%
23
192000200594
2000234004500002
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลือผู้พิการ
611141011,520.0011,520.00.00100.00%
24
202000200594
2000234005000000
ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย61112003,236,900.001,953,569.061,283,330.9460.35%
25
212000200594
2000243035700040
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
6111500102,000.0089,840.0012,160.0088.08%
26
รวมทั้งสิ้น51,061,185.0032,624,222.6918,436,962.3163.892412%
27
28
คิดเปอร์เซนต์ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ63.89%
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผนภูมิ1
แผนภูมิ2
 
 
Main menu