งบประมาณ2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
แก้ไข ณ วันที่
01/10/2561
2
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
3
4
ที่
รหัสหน่วยรับงบประมาณ
รหัสงบประมาณกิจกรรม / โครงการแหล่งของเงินงบประมาณยอดใช้งบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ
% การเบิกจ่าย
5
12000200594
2000216044700006
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมช‎น6111500533,800.00532,021.001,779.0099.67%
6
22000200594
2000216044700048
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมช‎น6111500196,083.00153,181.0042,902.0078.12%
7
32000200594
2000228039700066
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
6111500166,700.00166,700.00.00100.00%
8
42000200594
2000229016500158
ค่าหนังสือเรียน‎6111410765,450.00761,258.004,192.0099.45%
9
52000200594
2000229016500227
ค่าหนังสือเรียน‎6111410586,200.00585,761.00439.0099.93%
10
62000200594
2000229016500322
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน‎61114101,083,000.001,083,000.00.00100.00%
11
72000200594
2000229016500333
ค่าจัดการเรียนการสอน‎61114104,456,300.004,455,286.621,013.3899.98%
12
82000200594
2000229016500403
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน61114101,319,870.001,296,670.5023,199.5098.24%
13
92000200594
2000229016500411
ค่าจัดการเรียนการสอน61114105,476,910.005,476,906.323.68100.00%
14
102000200594
2000229042700054
โครงการ ‎Smart ONIE ‎เพื่อสร้าง ‎Smart Farm‎6111500775,200.00713,895.0061,305.0092.09%
15
112000200594
2000229042700112
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชี‎พ6111500744,000.00741,141.002,859.0099.62%
16
122000200594
2000229042700181
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน61115003,192,600.003,128,710.0063,890.0098.00%
17
132000200594
2000229043700002
โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอน611150029,500.0029,500.00.00100.00%
18
142000200594
2000233010000000
งบบุคลากร ค่าตอบแทน (ครู กศน.ตำบล/ครูอาสาฯ)611110025,381,564.0025,275,968.00105,596.0099.58%
19
152000200594
2000233010000000
งบบุคลากร ค่าประกันสังคม (ครู กศน.ตำบล/ครูอาสาฯ/ค่าเช่าบ้าน)
61112001,077,000.001,064,600.0012,400.0098.85%
20
162000200594
2000234002000000
รายการงบประจำ ค่าเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต (มกราคม-กันยายน)
6111200279,900.00211,478.8168,421.1975.56%
21
172000200594
2000234004000000
ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ61112003,592,323.003,592,269.0153.99100.00%
22
182000200594
2000234004500001
โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขต‎ทุรกันดาร
6111410860,000.00860,000.00.00100.00%
23
192000200594
2000234004500002
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลือผู้พิการ
611141011,520.0011,520.00.00100.00%
24
202000200594
2000234005000000
ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย61112003,298,900.003,298,899.05.95100.00%
25
212000200594
2000243035700040
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
6111500102,000.00101,840.00160.0099.84%
26
รวมทั้งสิ้น53,928,820.0053,540,605.31388,214.6999.28013502%
27
28
คิดเปอร์เซนต์ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ99.28%
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu