สำเนาของ ม.1/8
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ผู้ประเมิน 1. นางกาญจนา ฉวีรักษ์ 2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงษิธิตรา ภูริปัญญา
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกรวิชญ์ ทักทาย
4344444343433.67ดีมาก
8
2
เด็กชายก้องภพ พุ่มศิริ
4342344342333.25ดี
9
3
เด็กชายเจตนิพิฐ หมุ่ยโท
4342344343333.33ดี
10
4
เด็กชายชนะวงค์ พูลเพิ่ม
4342344343333.33ดี
11
5
เด็กชายณัฐพล ใจเย็น
4342344343333.33ดี
12
6
เด็กชายถิรวัฒน์ จันทร์หอม
4444444444444.00ดีมาก
13
7
เด็กชายทาวัต บัญฑิตธรรม
4342344342333.25ดี
14
8
เด็กชายธฤต ลีหวัฒนานนท์
4332344242323.00ดี
15
9
เด็กชายธีรวัชธนิน ไชยกุล
4332344242323.00ดี
16
10
เด็กชายปัณณะพัศร์ ดวงแก้ว
4343344343433.50ดี
17
11
เด็กชายพลพล ตั้งใจ
0.00FALSE
18
12
เด็กชายภานุเดช บำรุงผล
4333344343343.42ดี
19
13
เด็กชายภีรภัทร แก่นการ
4343444344433.67ดีมาก
20
14
เด็กชายยสินทร อรรคบุตร
4444444444444.00ดีมาก
21
15
เด็กชายยุทธพันธุ์ ยงสุนทรรุ่ง
4332344243423.17ดี
22
16
เด็กชายรัฐศาสตร์ พิมพ์ทอง
4444444444444.00ดีมาก
23
17
เด็กชายวุฒธิพงษ์ ยุวบุตร
0.00FALSE
24
18
เด็กชายเสกศิริชัย ตลอดพงศ์
4443444444433.83ดีมาก
25
19
เด็กชายอภินันท์ ครั้งพิบูลย์
4444444444433.92ดีมาก
26
20
เด็กชายรังสิมันตุ์ ก้อนสุวรรณ
0.00FALSE
27
21
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สินชู
4444444343433.75ดีมาก
28
22
เด็กหญิงกิตติมา ชุมแสง
4444444444444.00ดีมาก
29
23
เด็กหญิงกุลณัฐ เหง้าโอษา
4443444344443.83ดีมาก
30
24
เด็กหญิงกุลสตรี จันทป
4443444343433.67ดีมาก
31
25
เด็กหญิงขวัญใจ ช่างเหล็ก
4444444443443.92ดีมาก
32
26
เด็กหญิงจิราพัชร เวชกามา
4444444444444.00ดีมาก
33
27
เด็กหญิงณภัทร อุ่นดา
4444444444444.00ดีมาก
34
28
เด็กหญิงน้ำทิพย์ เมษเคน
4343444343333.50ดี
35
29
เด็กหญิงปนัดดา สาครรัตน์
4444444444444.00ดีมาก
36
30
เด็กหญิงปารวัณ สวัสดิรังสรรค์
4343444343333.50ดี
37
31
เด็กหญิงปารวีร์ บุญเรือง
4444444444444.00ดีมาก
38
32
เด็กหญิงเพชรลดา วสุทิพย์เจริญ
4444444444444.00ดีมาก
39
33
เด็กหญิงภูริตา จาระคร
4444444444444.00ดีมาก
40
34
เด็กหญิงมนทกานต์ ฤทธิ์ประเสริฐ
4442444343433.58ดีมาก
41
35
เด็กหญิงวรรณวลัย ถนอมวงศ์
4444444443443.92ดีมาก
42
36
เด็กหญิงวิภาวี ศรีกันยา
4444444444444.00ดีมาก
43
37
เด็กหญิงสุดารัตน์ ติณะรัตน์
4443444444343.83ดีมาก
44
38
เด็กหญิงสุภารัตน์ ปินะกาโน
4444444444444.00ดีมาก
45
39
เด็กหญิงสุรัธฎาพร ประสานวงศ์
4444444444444.00ดีมาก
46
440.00FALSE
47
48
49
450.00FALSE
50
460.00FALSE
51
470.00FALSE
52
53
54
55
56
57
400.00FALSE
58
410.00FALSE
59
420.00FALSE
60
430.00FALSE
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu