ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
ประทับเวลาโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอ
ชื่อ-สกุล (ผู้บริหารสถานศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์
ระดับการจัดการศึกษา (รร.ขยายโอกาสให้เลือกขยายโอกาส)
ข้อมูลเบื้องต้นด้านครูและบุคลากร
ด้านผู้ปกครอง [การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และสถานที่การเรียนที่บ้าน]
ด้านผู้ปกครอง [มีการศึกษาทำความเข้าใจตารางสอนและแผนการเรียน]
ด้านผู้ปกครอง [ดูแลช่วยเหลือการเรียนของนักเรียน]
ด้านผู้ปกครอง [ติดต่อสื่อสารกับครูผ่านทางโทรศัพท์ Line, Facebook อื่น ๆ]
ด้านผู้ปกครอง [พบปะครูในกรณีมีความจำเป็น]
ด้านครูผู้สอน [ดาวน์โหลดและศึกษาตารางสอนออกอากาศ]
ด้านครูผู้สอน [จัดเตรียมเอกสารใบงาน/แบบฝึกหัด/เข้าแฟ้มสำหรับนักเรียน]
ด้านครูผู้สอน [สื่อสารกับผู้ปกครอง นักเรียน ผ่านช่องทางโทรศัพท์ Line, Facebook อื่น ๆ]
ด้านครูผู้สอน [เยี่ยมพบปะนักเรียนพร้อมรับส่ง แฟ้มงานของนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง]
ด้านครูผู้สอน [มีระบบเช็คชื่อออนไลน์ที่ครูออกแบบไว้]
ด้านนักเรียน [เข้าเช็คชื่อผ่านระบบออนไลน์ที่ครูออกแบบไว้]
ด้านนักเรียน [เข้าเรียนผ่านทีวี ผ่านอินเทอร์เน็ต และสรุปองค์ความรู้จากบทเรียน และส่งงานในรูปแบบต่าง ๆ]
ด้านนักเรียน [นักเรียนสื่อสารกับครู สอบถาม หรือถามข้อสงสัยระหว่างเรียนผ่าน Line, Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ]
1) ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี
2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
3) ข้อเสนอแนะ
ภาพถ่ายประกอบการรายงาน (สามารถส่งภาพได้ 5 ภาพ)
2
20/5/2020, 11:18:31บ้านหนองบั่ว11กุดข้าวปุ้น
นายพิสิฎฐ์พล รูปพรหม
0884643623โรงเรียนขยายโอกาสมีครูเกินเกณฑ์ดีมากดีดีดีดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีดีดีดีมาก
นักเรียนให้ความสนใจมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน สามารถรับชมย้อนหลังล่วงหน้าได้สะดวกในการเรียน
หลายครอบครัวไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีกล่องรับสัญญาณที่ใช้งานได้ อุปกรณ์ไม่พร้อม
ควรมีอุปกรณ์สนับสนุนในการเรียนให้ทั่วถึงและพร้อมก่อนการเปิดให้มรการเรียนออนไลน์
https://drive.google.com/open?id=1k4UBjvbhqHUEHFpt7tkv2bKPU1n5JI6W, https://drive.google.com/open?id=1o6hJXPyn7rQdYPX048rDh28ULtGpd3og, https://drive.google.com/open?id=1K1dudHVsSw4FrI9REla2HSS2HJrM1CY1, https://drive.google.com/open?id=1pai5l_SGoU4DvEplag5h85P4AY0zJdm-, https://drive.google.com/open?id=1A2urTP_PUS-yGPkaGiR7Mmu9qtx4d4yi
3
20/5/2020, 11:32:25บ้านนาดอกไม้3ตระการพืชผล
นางสาวพชรพร สาธุพันธ์
0961157529
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, อื่น ๆ
ดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมาก
นักเรียนมีความสนใจตั้งใจเรียน
ขาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ เครือข่ายไม่เสถียร
_
https://drive.google.com/open?id=1WR1V26z7XLeolH7eIpzUg-xgQZTwxNkP, https://drive.google.com/open?id=1kxOFs7rIZbNnVp_XCWuUVFyc2MCq8a6m, https://drive.google.com/open?id=1F6rTwu99zCJR0Bfx3C-2ZVSzpQIDd3Pq, https://drive.google.com/open?id=1vxRLRnl2LLFsL7gfAH-4DG9JWy1umnm2, https://drive.google.com/open?id=1V452A69WtLYCMLFgFmj9M4CYiaKbSiCi
4
20/5/2020, 11:54:52
โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ
เครือข่ายที่ 16 นาตาล
นายสมบัติ อำนาจวงค์
0898480389
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
พอใช้ดีมากดีดีดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีดีดีดี
https://drive.google.com/open?id=1lPdFBFZwFx_XZS8HG_5Z0N08X-yWv8NN, https://drive.google.com/open?id=1D2NoiYf3Mhf2_NOO6yEvf2dbV_ucTS88, https://drive.google.com/open?id=1BTGyZpk94xMMOYn-bmKdGhrw8GSZUp0A, https://drive.google.com/open?id=1oVNmku9AYhtT63MFX91AoFK1o7WmX0af
5
20/5/2020, 13:01:25บ้านดอนก่อ3ตระการพืชผล
นางสาวอิสราภรณ์ ปานสิริวัฒน์
0832264989
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมาก
นักเรียนได้เรียนหนังสือช่วงปิดเรียน
บางครอบครัวไม่มีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรียน
https://drive.google.com/open?id=1SrQy-M_sR9qrtzjpoPaPDmGhfQ4gUqoN, https://drive.google.com/open?id=1uk0ApJkIS8O8zMV1TukY4k_v_huOaioI, https://drive.google.com/open?id=1ugEJgUsxhojdbo-BuX9j8wlF6tC7xP_o, https://drive.google.com/open?id=1YkXNoYtPwn25l9aLVwajtYErBQj6rf5P, https://drive.google.com/open?id=1LxFwTog-RRUD0c4ht7rWpwpZMh-kqRxy
6
20/5/2020, 13:11:58น้ำคำพิทยา4ตระการพืชผล
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่ม
0801551540
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, อื่น ๆ
ดีดีดีมากดีมากดีดีเยี่ยมดีมากดีมากดีเยี่ยมพอใช้พอใช้ดีดีมาก-
บ้านของนักเรียนบางบ้านไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์
-
https://drive.google.com/open?id=1sPi7h6_PKgkG2B0u8AR_gvG7WM5P6LFz, https://drive.google.com/open?id=1d4fDQJi1DfJtmQ2a8RGZUC4Xn3OoHUVK, https://drive.google.com/open?id=17ZeTEIEEFRuJeE1P77zNCKzHAiw0MQ2z, https://drive.google.com/open?id=16PeGQyvX8ii91Ya700X-n_Sjg2XMvdI2
7
20/5/2020, 13:14:31บ้านพังเคนเครือข่ายที่ 15นาตาลนายวิชาญ ทาสะอาด0892842654
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีมากพอใช้ดีดีดีมากดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมาก
นักเรียนบางคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
นักเรียนบางคนไม่มีผุ้ปกครองควบคุมดูและอุปกรณ์ในการรับชมการเรียนการสอน
อยากให้ทางเขตพื้นที่จัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนที่ยังไม่มีให้สามารถ
https://drive.google.com/open?id=1Rpt7vc6sFkrqwtKyrQI8SuHmQv7ZaCZd, https://drive.google.com/open?id=1YyYTruoS6uGAOG_HVfG34vLsj9sy3Ah7, https://drive.google.com/open?id=1k30ES-EBqsJ0dMNC3d0-NkuoV_NBdr3K, https://drive.google.com/open?id=1LX0lzoUOETgkN49rPSjaUmo8ZHFIG8_W, https://drive.google.com/open?id=1FZ-zFtojrsYNtAkFF7k-TRry9QF__yWT
8
20/5/2020, 14:31:29
โรงเรียนบ้านนหองฟานยืน
เครือข่ายที่ 12 ภูสะมุย
โพธิ์ไทรนางสนธยา ทัดศรี0942911988
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูครบชั้น
ดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมน้อยน้อยดีเยี่ยมดีมาก
ครูสามารถเยี่ยมบ้านหรือพบปะนักเรียนและผู้ปกครองได้ที่บ้านของนักเรียนทุกสัปดาห์
นักเรียนขาดอุปกรณ์การเรียนและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพียงพอสำหรับผู้ปกครอง
เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่ผู้อื่นสามารถเข้าเรียนแทนได้
https://drive.google.com/open?id=1rHBI9kyM6uWEWX1YatLpoLD2vgOcYump, https://drive.google.com/open?id=1EkXn8cq_RDl5f2jLpJUGkUSvD5m9iEE3, https://drive.google.com/open?id=1O1hkNVen8v7AVR5W19p5PtD1OjT5nRi2, https://drive.google.com/open?id=1FC7TlmRCnkeYDCq_J8RPlj7a6EIVHV3s, https://drive.google.com/open?id=1BCaKEf-Pv-EAOAdQaNj46JsENMKBzhu6
9
20/5/2020, 15:32:02บ้านโนนขุมคำ15 นาตาลพังเคนนาตาล
นายจักรพันธ์ แพงจักร
0810669474
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากพอใช้พอใช้พอใช้0
นักเรียนส่วนมากยังไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย
0
https://drive.google.com/open?id=1HC1i8qhIisuhwjNloAPYj286k4xf0Y6k, https://drive.google.com/open?id=11-DnoPX_HkH7aiCEjBiZ_BKNcGgx4hNg, https://drive.google.com/open?id=10lQT7UIMhBDrtR36PtNOGbIdDfOw1gCL, https://drive.google.com/open?id=1_Gemy25p7CkI7utwQ68lawHHTI3ozAdv
10
20/5/2020, 20:46:37บ้านนาแมด18เขมราฐ
นายอดุลย์ศักดิ์ ยืนนาน
0895854641
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูครบชั้นพอใช้พอใช้พอใช้ดีดีดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมาก
นักเรียนรู้จักการใช้เทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
ผู้ปกครองไม่มีเวลาอยู่กับลูกตอนเรียนออนไลน์
https://drive.google.com/open?id=1OO3QZPM0sYGg8GbrR9y8ARu0Vnx3DtUw, https://drive.google.com/open?id=1s4vvf4NxrX5ihXaR5AliDaaHFcFXUwTd, https://drive.google.com/open?id=1MJh5q03xdc89iDTnUAZ4BJON2AafoziP, https://drive.google.com/open?id=1TZv-OHpLbbRxDIiFMoeuKgc_Nqe333hA, https://drive.google.com/open?id=1DAKgP2Upt4YfpO4pq99-G-PaRNrugbFk
11
20/5/2020, 21:43:52บ้านโพธิ์ไทร13โพธิ์ไทรนายโชคชัย พิลากุล0933297597
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูสายสนับสนุนการสอน, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีดีดีดีดีดีมากดีมากดีมากดีดีดีดีพอใช้
https://drive.google.com/open?id=1b9nkXYRiWaD3w7pPJ6GjsEA8XDGz8dHD, https://drive.google.com/open?id=1HLE_mke3-qhULXrKGyHeVnLg2A3ScDGz, https://drive.google.com/open?id=1q5NxYeQJwjcBUV8yTxeUzVDY4olRrri_, https://drive.google.com/open?id=1xwxN_5l8CFg0QtCSqOEonfj3QOKAre-D, https://drive.google.com/open?id=1O-9p7xXzIn6VvX2gKtYrztxhj0rpmFWA
12
21/5/2020, 5:28:21บ้ารกุดกลอยเครื่องข่อยที่9กุดข้าวปุ้น
นางชุตินันท์. ช่วงโชติ
0856829705
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี---
https://drive.google.com/open?id=1FdRnqJvTeonclJr67WOlUAJF7ENlQSE7, https://drive.google.com/open?id=1LJ_-twC8wKvL_yskPINLEIB8npb7bfk7, https://drive.google.com/open?id=16BCe3lA7pvHiOpyeh7M3Q2CA83T8ixle, https://drive.google.com/open?id=1b2qYAjkrP66TDdIiOZpYdkm15_W60BCU, https://drive.google.com/open?id=1baEu6XqHMI8x62HnRA7J4jhVkWr4Yvh2
13
21/5/2020, 6:31:09
บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
5ตระการพืชผล
นางชรินทิพย์ เพชรด่านเหนือ (รักษาการ)
0892864590
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยม
เด็กตามการเรียนไม่ทัน การสอนออนไลน์เร็วเกินไปสำหรับนักเรียน
https://drive.google.com/open?id=1UkisZ_zk8kIJenV-qoPWrrRoZSqVoZDH, https://drive.google.com/open?id=1G_VcRXMj7oFic-F7JXyFVR3hvjX9ZFEz, https://drive.google.com/open?id=144sdKgGBtPb4XuOlhR8vRgSK_444H6g8, https://drive.google.com/open?id=1tiMflrbDyar4MH2A_CVr4dFORmWHy2TE, https://drive.google.com/open?id=1f4N3a0yHy5LuAGgbYeQNTnL48WaTVA5-
14
21/5/2020, 10:00:47บ้านคำหาด19เขมราฐนายบุญทัย สุระมุล0879669955
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีดีดีดีดีดีมากดีมากดีดีมากดีดีดีดี
https://drive.google.com/open?id=11Axsp-H0TDNzn3FU2tlr7RtvYCboHImw, https://drive.google.com/open?id=1hnYJOtWAMRPp51uRs-6Lw_i-u4gpT33E, https://drive.google.com/open?id=1S3lqhHyiGO6gp4xDODiJvr2DCC9f7ssY, https://drive.google.com/open?id=10VfXZSRauIKXXVZSaQVNthDtIjZhcL90
15
21/5/2020, 11:12:58บ้านโบกม่วงที่17. เขมราฐ-นาแวงเขมราฐ
นางสาวศิริวรรณ พันธ์สุวรรณ
0833761995
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูเกินเกณฑ์พอใช้ดีดีดีดีดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากพอใช้ดีดี
https://drive.google.com/open?id=1n2qlAbwPomBtojeWBfirUN0H-o1dR4ih, https://drive.google.com/open?id=1I1Qjz4c9UxAvkwunh0Ux6og1rE7j5xVD, https://drive.google.com/open?id=13qI6P5SUTClTgT3lQ9IOi1mTe58zB39Q, https://drive.google.com/open?id=1hFTQbnP2Nd2ClM5GyHFq8MkXEsySs-Ca, https://drive.google.com/open?id=1XmltgVZiIT-8txTMPe0S-Sdmy2cTJaS1
16
21/5/2020, 11:17:24บ้านอีเติ่ง18เขมราฐนายวิทยา สืบแล0832260945โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูสายสนับสนุนการสอน, มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยม
https://drive.google.com/open?id=1V0gxJbU1r6dG7pS_qNlJpLRwP48C2MZb, https://drive.google.com/open?id=1X7ARjnmQGQ7Zw9Z9jhZSpgc9zZfqG_gL, https://drive.google.com/open?id=15feusp91jGiaA1zBoie4GKzGNSSyddbq, https://drive.google.com/open?id=1v2WfUuzMUW1IMXMvFdmpeBx29BUnzhNF, https://drive.google.com/open?id=1TVch871i2FC_DR25qFijxX3jmT9Yu1BM
17
21/5/2020, 11:33:49บ้านนาแวงเครือข่ายที่ 17เขมราฐนายมงคล กุลเกลี้ยง0982060151โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีดีมากพอใช้ดีดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดี
ครูได้ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยสำหรับการเรียนออนไลน์
บางบ้านกล่องไม่สามารถรับสัญญานได้และผู้ปกครองไม่อยู่บ้านเนื่องจากต้องไปทำงานทำให้นักเรียนอยู่คนเดียว นักเรียนบางคนมีฐานะยากจน ไม่มีโทรทัศน์
ควรมีการจัดหาจัดเตรียมเครื่องมือให้นักเรียนไม่ควรทิ้งภาระให้ผู้ปกครองทิ้งภาระให้ผู้ปกครอง
https://drive.google.com/open?id=19yufeBbnwj4R776Y3ZlrgdtvRZX1X3Aj, https://drive.google.com/open?id=13SmJtekpfxOUIinOT27OYqKn6u6IrOVK, https://drive.google.com/open?id=1Aa6_KOwPFJT4Os7kHQLjXWwuRsJQ-bwR, https://drive.google.com/open?id=1Bra_r4ARE-qqlYE_tFg1x0QzDz3zX3x0, https://drive.google.com/open?id=1eT6HVUsG6S79_Atcjm57k-kwcETlPs_D
18
21/5/2020, 13:44:19บ้านกาจับ5ตระการพืชผล
นายธีรวัฒน์ วงศ์เสนา
0903639749
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีดีดีดีดีดีมากดีมากดีมากดีมากพอใช้พอใช้พอใช้พอใช้---
https://drive.google.com/open?id=1kaNpQ-ruHaIix2Hpi-T-_vCeU5oQl_8x, https://drive.google.com/open?id=1oqkjPHaF-34BVhkQa-_r8fXPLIeU6n0w, https://drive.google.com/open?id=1ZGbTLY4Xkv-UoKNwayO6mNTliFShqugs, https://drive.google.com/open?id=12JgVpgplSPsEhjQWnG8FTcJsA0ejT4ju, https://drive.google.com/open?id=1LU1OVU4dahvKBIV9S0OgHTncIcZQewGc
19
21/5/2020, 14:22:08
อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
17 เขมราฐนาแวงเขมราฐนายประหยัด บุญพอ0945391632
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีดีดีมากดีดีดีมากดีมากดีมากดีมากดีดีดีดี
ได้รับความมือจากผู้ปกครองอยางดีมาก
บางครอบครัวยากจนมาก ขาดสื่อความพร้อมในการเรียนรู้แทยด้าน
ควรจัสรรงบประมาณให้กับครอบครัวที่ขาดแคลน
https://drive.google.com/open?id=18K8RCRU0w_zacg2gRyFOCoYK2HDkO8oe, https://drive.google.com/open?id=1HfKfOJMagwHUnXSnsVu-XTqE8LwmaAzk, https://drive.google.com/open?id=1lyBUAiqutUJVGcAYQ4SjqWeAK799koQB, https://drive.google.com/open?id=1XYUNUr67NvN3Vw-S19IAB6Qwq2pQA8xb, https://drive.google.com/open?id=1smDutdCYmMHtDlVUX6IS7CCv-2HT3WPL
20
21/5/2020, 15:18:43
โรงเรียนชุมชนบ้านเเจียด
18เขมราฐนายสุบรรณ กาสา0872540685โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูครบชั้น
ดีดีมากดีเยี่ยมดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีมากดีมากดีดี
ผู้ปกครองไม่มีเครื่องรับสัญญาณครบทุกครอบครัว
https://drive.google.com/open?id=116z0kFKmA1Yt3nGUL0XtV_eYAQnmdR46, https://drive.google.com/open?id=1xlVI-oxq1IopuRDMSPsV4Eo2gdqq_tw-, https://drive.google.com/open?id=1ZqySOkccWRJRAXpdx1t_jbZ_ThLf85__, https://drive.google.com/open?id=1_kIduYIAxli21Eigckp6-g-L_YSHlzmS, https://drive.google.com/open?id=18vEnU96DI7y1U0Nbur5zHTT2-KcMqG_f
21
21/5/2020, 16:06:12บ้านแพงที่5ตระการพืชผล
นายไพโรจน์ ชาวเมืองโขง
0834325361
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูเกินเกณฑ์, มีครูสายสนับสนุนการสอน
ดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีดีมากดีมาก
นักเรียนพร้อมและตั้งใจเรียน
สัญญาณไม่เสถียร
ครูและนักเรียนพบปะกันตามความเหมาะสม
https://drive.google.com/open?id=1Cupe3tt0MvY4nJWPvHcCF2hJI6sf8hGG, https://drive.google.com/open?id=1pAzN08T4ow1vwmr2pQ88FCHXRIMDqpIT, https://drive.google.com/open?id=1SbnHMdPhRkgBEQ7PydEU2h0knP-7tbyr, https://drive.google.com/open?id=1dUka3zmylO0OB9iDRva8KgPhY3D0luqg, https://drive.google.com/open?id=1ttnW0gf5AkW-2nuhS4GHg2Aox0rC9cnp
22
21/5/2020, 17:54:38บ้านท่าหลวงที่ 4 ตระการพืชผล
ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงิน
0862495886
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
พอใช้ดีดีดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีดีดี
ปลอดภัย ประหยัด นักเรียได้เรียนเทคนิคใหม่ จากครู
1. บางครอบครัวมีลูกหลายคนเรียนคนละชั้น 2. ครอบครัวส่วนมากไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง เนื่องจากต้องทำงาน
กรณีนักเรียนไม่มีอุปกรณ์ ก็ให้ใบงานและใบความรู้ แนะนำให้ไปเรียนกับเพื่อนที่สามารถเรียนผ่านระบบทางไกลได้
https://drive.google.com/open?id=1AeuZCucFHaHDkfyb2ALE7PIFbyy1pzjf, https://drive.google.com/open?id=1DrW2tsF5JDRpl59pZJdKmVpEkBkWnpP7, https://drive.google.com/open?id=1zhUKuIROiLnQZDDV4scN3Tuyy8lqGPbo, https://drive.google.com/open?id=1Yq0k98DE7kecOcMvIiTTY7K8XQq8Y_Wd, https://drive.google.com/open?id=1MFBRkYAZLhiXaFUfMqOIpjeH9qNaYxXj
23
21/5/2020, 20:34:55
บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
12โพธิ์ไทร
นายเสริมศักดิ์ ภักดี
0899481120
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูครบชั้นพอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้ดีมากดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมน้อยน้อยพอใช้ดี
นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์พร้อมในการเรียน แต่มีความสนใจที่จะจับกลุ่มเรียนที่บ้านเพื่อนที่มีความพร้อม
นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ และไม่มีสัญญาณ
https://drive.google.com/open?id=1WJFQFSO-CLEEI7pXumVnOhq1iOQl9pYz, https://drive.google.com/open?id=1pFjryEZi2MGAnmnobFJuBo8J1Lbtx0qQ, https://drive.google.com/open?id=1FoKhuucN7BRz42k0uZyfjoLIsqz-TCk6, https://drive.google.com/open?id=1dMcvpDzepSFd054jecc6KmU0F2KnTtjW, https://drive.google.com/open?id=1hl7eWUZVeWc-fa2nuWj0kQMuxqmr4KKd
24
21/5/2020, 20:45:43บ้านนาพินเครือข่ายที่ 6ตระการพืชผลนายจรัส ถนอมสุข0899487889โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีพอใช้พอใช้พอใช้ดีดีมากดีมากดีดีมากดีดีดีดี
นักเรียนสนใจทำใบงานและสนใจเรียนรู้จากครูต้นทางและรู้จักแก้ปัญหา เช่น ทีวีที่บ้านรับสัญญาณไม่ได้ก็จะไปอาศัยขอดูกับบ้านเพื่อนที่รับสัณญาณได้
1. นักเรียนไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือบางบ้านทีวีรุ่นเก่ามากและไม่มีกล่องรับสัญญาณ
2. นักเรียนที่ผู้ปกครองพาอาศัยอยู่ตามทุ่งนาจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตและครอบครัวยากจน
3. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนเพราะต้องไปทำงานรับจ้าง เป็นกรรมกรก่อสร้าง
4. บางวันสัณญาณการรับชมไม่ดีทำให้นักเรียนหมดสมาธิในการดู
อยากให้นักเรียนที่ได้รับจัดสรรกล่องรับสัณญาณและทีวีเร็วๆ เพราะจะได้มีกำลังใจในการเรียนรู้
https://drive.google.com/open?id=1m9XJo55gMOGiOVnHNSMTuFYOcE10NXwO, https://drive.google.com/open?id=12giDdSxxB2rRiDDvaR3QTCXyHwzJN6Qd, https://drive.google.com/open?id=1qz2BysXZp94wdlGSOKS2hnddYUzuzPgc, https://drive.google.com/open?id=1VUu2NOd6pEl_mMMkWIDMq6GiYsWR0I5W, https://drive.google.com/open?id=1nQ_L7PUR5ICFXx_tRBXQRxeTztLNZHW5
25
21/5/2020, 20:48:02บ้านคำสมิง5ตระการพืชผลนายธนพูน​ นามบุตร0986920072
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูครบชั้นดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีดีมากดีมากดีมาก
https://drive.google.com/open?id=1kbKtmSp_xZ1ea3NFQ4-oCq1iCtT5iC-y
26
21/5/2020, 21:07:23
โรงเรียนบ้านด่านฮัง
นาตาล - พังเคนนาตาลนายรวี ศรีคำ0963806684
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
พอใช้ดีดีดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีดีดีดีมาก
การสร้างกลุ่ม เฟส และไลน์ของคุณครูและนักเรียนในชั้นเรียน
นักเรียนบางคนยังขาดอุปกรณ์ในการรับสัญญาณ เช่นกล่องรับสัญญาณ โทรทัศน์ โทรศัพท์ เป็นต้น
ควรจัดหาอุปกรณ์ตามข้อ 2 ให้เพียงพอสำหรับนักเรียน
https://drive.google.com/open?id=1Wj7CAHIE37HKFcY19TQd51Zo9GZq5wGv, https://drive.google.com/open?id=1_qFVLbNchg8uK_IUH6x7P2lqT-tWsups, https://drive.google.com/open?id=19hHQGaeBjkOW3lSkiA1TIBqsIZF8cdt6, https://drive.google.com/open?id=14osu5Bi8eKxO-HUbuasm74q7dP3fTRCb, https://drive.google.com/open?id=1IbfCcRIovu3B-ejRcSwvTRGu5hjond9k
27
22/5/2020, 9:38:40บ้านแก้งเหนือ18เขมราฐ
นางเปรมวดี คำภำพันธ์
0810736650
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูเกินเกณฑ์, มีครูสายสนับสนุนการสอน, มีครูครบชั้น
ดีดีดีมากดีดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมพอใช้พอใช้ดีมากดี
ครูจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนและออกพบปะนักเรียนทุกสัปดาห์
1.กล่องดิจิตอลส่วนมากที่นักเรียนมีเป็นรุ่นเก่าไม่รองรับการรับสัญญาน
2.ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูการทำนา ผู้ปกครองต้องออกไปทำนา ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนในขณะที่เรียนออนไลน์
3.ทีวีบางเครื่องไม่สามารถรับสัญญานได้
https://drive.google.com/open?id=1pQSBFGtYNXE1Wd2Q5a2a9qoTzgHGfKtd, https://drive.google.com/open?id=1RvOowhMbG2eT5WXyGfZwxoP-X-TmwCNq, https://drive.google.com/open?id=1PFwtQeuSNwJSdJ8g4IPZWsIGoLgEal7s, https://drive.google.com/open?id=1TrZ27RR-PaTv-aPhITUKgyokup_NJ1u1, https://drive.google.com/open?id=1joTwqQNmsxDMUtq_oepJu9Gf-369FspM
28
22/5/2020, 9:45:46บ้านไทรงาม16นาตาลนายสมควร พูลทอง0945045232โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีมากดีดีดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดี
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้ปกครองมีความตื่นตัวในการเรียนของบุตรหลาน
นักเรียนหลายคนไม่สามารถเรียนออนไลน์ผ่านทีวีและอินเตอร์เน็ตได้
อัพเดทกล่องสัญญาณเพื่อให้รับสัญญาณได้ -ให้นักเรียนเรียนกับเพื่อนรวมกลุ่มย่อย -ติดตามนักเรียนกลุ่มที่พบปัญหา อุปสรรคเป็นกรณีพิเศษ
https://drive.google.com/open?id=1dOOizTL7rRByn-cqdU2n2Y9J9DZEQkFz, https://drive.google.com/open?id=1aKMnmSVG_6U9MHvL20b11cw54LF9nxMx, https://drive.google.com/open?id=1pOfzZ23CfbXn-6s7k-S_enBjH8ZBi4ms, https://drive.google.com/open?id=12A2uhK7fnYosdWozwd2BpedgC_oP7HUf
29
22/5/2020, 9:52:26บ้านตุ10 ข้าวปุ้นกาบินกุดข้าวปุ้น
นางสาวกานดา ดาราพันธ์
0952199945
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูครบชั้นน้อยดีเยี่ยมดีมากพอใช้ดีดีเยี่ยมดีมากพอใช้ดีมากดีพอใช้ดีดี
ผู้ปกครองและนักเรียนมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ไม่มีเครื่องรับสัญญาณและผู้ปกครองขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในช่วงเวลาเรียน

สพฐ.ควรรีบเร่งเครื่องรับสัญญาณที่นักเรียนขาดแคลนโดยด่วน
https://drive.google.com/open?id=1vHgZ2wFJnmXKHdM0aUDNIWgS8Shpxa0L, https://drive.google.com/open?id=1apxn3hgopnmofyz4ONnBRXGrEay46PT0, https://drive.google.com/open?id=12txiZDTygsnrzzYvyzNr8a3x-aoKIhBx, https://drive.google.com/open?id=1HZ7kJgYLfeHHL3iWrg4RVjlHsG7JhENw, https://drive.google.com/open?id=1wsG1BS4jmSxdVxXH8cbcdFmBj8F5KCCg
30
22/5/2020, 10:03:53บ้านดงไม้งาม8ตระการพืชผล
นายอัครชัย สุยังกุล
0817890544
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีเยี่ยมดีมาก
นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้หลายครั้ง
บางบ้านโทรทัศน์ไม่สามารถรับสัญญาณการเรียนได้
-
https://drive.google.com/open?id=1wH-reFwYKrndDtJwatji4hRagFPUueEp, https://drive.google.com/open?id=1Ea1xGMdU-HRLO6k0_pozsOxUHu-Q9H8k, https://drive.google.com/open?id=1XR1KaJY4VKWAmQqARKURWi_C6EAE4ysM, https://drive.google.com/open?id=19zjKzxmnWZfHq7uyHfrLOSKeiD4tUwdk, https://drive.google.com/open?id=1lo0hrlikkAJLPhexNRvWIsYiezZP3tEB
31
22/5/2020, 10:08:06บ้านฟ้าห่วน11กุดข้าวปุ้นนายทองพูล สิงห์บุตร0884706410
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีดีดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีดีดีมากดีมากอุปกรณ์ยังไม่พร้อม
https://drive.google.com/open?id=1eJ5ACaV2IKCVjp2jRj49SNIhEpGva4-v, https://drive.google.com/open?id=1Jn6g1aI_0p7L1aPuhgn_5AYibcFKQcKV, https://drive.google.com/open?id=1SvKIBqvvinzmyAFmyF4P4HHamSPvsUzk, https://drive.google.com/open?id=1YE6lnEbQZJsBOFkxEr0NiYgXXNX0beSt
32
22/5/2020, 10:10:28บ้านหินห่อม13โพธิ์ไทรนายอนุชิต อินทร์หอม0828612891
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
พอใช้ดีพอใช้ดีดีดีมากดีมากดีดีมากดีมากดีดีดี
https://drive.google.com/open?id=1JBT9mCRNaPM8VGwWSYtf-C9unXOWB7Js, https://drive.google.com/open?id=1B08BrbFqIwhqT5qC5JAfYHTa8dVdIHXz, https://drive.google.com/open?id=1lPwdsHCbns52E2JlG8mF5W6FnmsmmyXj, https://drive.google.com/open?id=1TZncJTCXYPHLGQ2pKU_5OYCIyFzyqW8X, https://drive.google.com/open?id=1HzKZMEBf0YMuB3bO6ERP2WLstMfeAsK6
33
22/5/2020, 10:20:35บ้านโนนหอม10กุดข้าวปุ้นนางอรกมล นรัฐกิจ0800117847
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมพอใช้พอใช้ดีเยี่ยมดีเยี่ยม
ให้นักเรียนถ่ายรูปตนเองก่อนเรียนรายงานครูประจำชั้นผ่านLine, Facebook
มีนักเรียนบางคนเครื่องรับสัญญาณผิดปกติทำให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง
ต้องการกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาเด็กไม่สามารถดู DLTV ได้
https://drive.google.com/open?id=16tvngGVUCzBTcbjn3ozwLu-JFEhmZZ0I, https://drive.google.com/open?id=12BSSle6OVFdmUmuBFytSj9g2UqNydpYZ, https://drive.google.com/open?id=1ucKnHjq7TTfBhzYSEkRzdSKIzQ6QV8cN, https://drive.google.com/open?id=13OrM8GMofbvaosNWI0QfC22d0DP1wzEH, https://drive.google.com/open?id=1q67bZtGNzZIMlnmrlA7mT55nwpsxU1kF
34
22/5/2020, 10:21:23บ้านโคก​สว่าง​19 หนองผือ​เขมราฐนายสุเมธ เทียนอบ0900398194
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีดีดีน้อยดีดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมากดีดีดี-
ผู้ปกครองบางคนยังมีอุปกรณ์​ไม่พร้อม
ควรจัดการเรียนการสอนปกติจะทำให้มีประสิทธิผลมากกว่าการเรียนการสอนออนไลน์
https://drive.google.com/open?id=1acJKfKZnmkxJD4-yAVqr4MdLFcqiEOR5, https://drive.google.com/open?id=1lkp_ewVityg1GcjxAg32QTiqKheYKG-b, https://drive.google.com/open?id=1O3W7ZWuSwEvb4drqpXZJSwGhp41JJJfR, https://drive.google.com/open?id=1OlJ4M9yXRjOWJlryTv126IbYsCiiJAVi
35
22/5/2020, 10:24:06บ้านคึม5ตระการพืชผลนายบุญส่ง คณาดี0994188198
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีดีดีดีดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมพอใช้ดีดี
สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
อุปกรณ์ในการรับสัญญาณการรับชมยังไมเพียงพอ
ผู้ปกครองเห็นควรให้เรียนวันละ 1 วิชา
https://drive.google.com/open?id=1ftbsZAfyNIuqehudI6HLAz69O6PQLhoJ, https://drive.google.com/open?id=1rrqBNYZ5Kam4VqOn48JUnYFEZHTmfRJd, https://drive.google.com/open?id=19fnZPMHZjjLqZTE8vVxgkWvYqsXk2qZ5, https://drive.google.com/open?id=1BOA89nzn1P4vG0l9PpOGil4M0-GK3HVS, https://drive.google.com/open?id=1nai-hS9h7mCqzJDu7P_Za7ood0yBn2xy
36
22/5/2020, 10:29:51
บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
7ตระการพืชผลนายประจักษ์ บัวผัน0812657322โรงเรียนขยายโอกาสอื่น ๆน้อยพอใช้พอใช้ดีดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีพอใช้ดีพอใช้
1.ด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเอาใจใส่ในการดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี
2.ด้านนักเรียน นักเรียนมีความรู้สึกตื่นเต้น อยากเรียน มีความกระตือรือร้น เพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่ 3.ด้านครู มีการเตรียมความพร้อม ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า จัดทำใบงาน เยี่ยมบ้านพบปะนักเรียน
ผู้ปกครอง สำรวจความต้องการอุปกรณ์ในการสื่อสาร ฯลฯ
1.ด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองบางส่วนมีเวลาดูแลบุตรหลานน้อย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูทำนา ทำสวน ทำไร่ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการรับชมและขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์ และอื่นๆ 2.ด้านนักเรียน นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับคุณครู เพราะว่าเลื่อนชั้นใหม่ เป็นการสื่อสารทางเดียว นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในภาคปฏิบัติ 3.ด้านครู นักเรียนอยู่ห่างไกลประสานงานลำบาก นักเรียนมีปัญหาแตกต่างกันต้องใช้หลายวิธีในการแก้ปัญหา ครูเดินทางลำบาก (ขับรถไม่เป็นต้องให้คนอื่นช่วย)
1.จัดหาอุปกรณ์ในการรับชม กล่องทีวีดิตอล โทรทัศน์ จานรับสัญญาณและสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครบทุกคน 2.หาแนวทางให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดเรียนภาคปกติโดยเร็ว 3.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอโดยเร่งด่วน
https://drive.google.com/open?id=1kw2Wc6d1XGaSxiHBR1zfaW5yu2LO2Spp, https://drive.google.com/open?id=1SJx49_0epu_XmqVpVN_zmu36Uc7U4txK, https://drive.google.com/open?id=1YkKEtUwW_sTZZ-md8fkYOIFOw3-pA3oU, https://drive.google.com/open?id=1pxFRKxrULeXTW6iXGfJd6kYfZlEBXSmK, https://drive.google.com/open?id=1C7J8EYTwGDiX2lgY0g5nHZlSsphlp9QB
37
22/5/2020, 10:33:20บ้านตระการ2ตระการพืชผลนายอุทัย ทวีท้าว0903707708
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูสายสนับสนุนการสอน, มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีดีมากดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมพอใช้พอใช้ดีดีเยี่ยม
นักเรียนได้เรียน ทบทวนความรู้ ระหว่างรอเปิดภาคเรียน
นักเรียนบางคนไม่สามารถดูผ่านโทรทัศน์ได้ เนื่องจากเป็นกล่องรับสัญญานรุ่นเก่า
มีการจัดทำใบงานเพิ่มเติม นอกเหนือจากใน dltv
https://drive.google.com/open?id=1YfUNOazxYb7asx9thihx8dty0zGSSX4Q, https://drive.google.com/open?id=1vsiI5HF24Syzn7JxZu6LOf5CvuomFR1q, https://drive.google.com/open?id=1g2YoKYvsjPMGuX3dtEctavTXpb727Brc, https://drive.google.com/open?id=1BjQqE4-CDTiSpDWnW8bI-2TPe2LJ_tQu, https://drive.google.com/open?id=1kdkWXXMx3QU9bRZiyaveasQQVtm2NG7n
38
22/5/2020, 10:34:08
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
เครือข่ายที่ 11กุดข้าวปุ้นน่างพิศมัย สุวรรณโค0810731038
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีดีเยี่ยม
ถ้านักเรียนคนใดไม่มีอุปกรณ์การเรียนทางไกล โรงเรียนจัดให้นักเรียนเรียนรู้จากใบความรู้ หนังสือเรียนและทำใบงาน
นักเรียนบางคนขาดอุปกรณ์
ช่วยเหลือให้เรียนรู้โดยวิธีที่หลากหลาย
https://drive.google.com/open?id=1xZ2-ZCfCKxJYoq-yNLwdlLyURX-SAZim, https://drive.google.com/open?id=1-m67Iun1hKdL1jwAnHylciVj4y_0S2OL, https://drive.google.com/open?id=1F5fzs9P1QTAoGGeK2TxSysm83nkpryA2
39
22/5/2020, 10:42:46บ้านไชยชนะ9กุดข้าวปุ้นนายสามารถ กอคูณร์0922911673
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูครบชั้น
ดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยม
ผู้ปกครองสนใจใส่ใจการเรียนออนไลน์กับนักเรียนมาก
--
https://drive.google.com/open?id=1b2_Uxu4IXvHM5N9vuOU5uQTQkP6TYB_N, https://drive.google.com/open?id=1fM-S2aogQfIT5ckSnVW5AnxuR6vfzmav, https://drive.google.com/open?id=1-4fldDCE_PhQEY0VoAOrB7eo3ewU6rZ0, https://drive.google.com/open?id=15Lgk8MjbU8mwwz679A7GqrhsZZ44K4Ln
40
22/5/2020, 10:43:20โรงเรียนบ้าน
สพป.อุบลราชธานี เขต2
เขมราฐนายจำลอง สายใจ0892805563
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
อื่น ๆพอใช้พอใช้พอใช้ดีมากดีดีมากดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีมากดีพอใช้พอใช้
ครูไปพบผู้ปกครองนักเรียนที่บ้าน
นักเรียนสามารถเรียนผ่าน ระบบออนไลน์ ได้จำนวนน้อย. ส่วนใหญ่รับชมไม่ได้
ขอรับการสนับสนุนกล่องรับสัญญาณ
https://drive.google.com/open?id=1ekpsv4j96XZ1TWWZ_SVI6o0X8Sf42CR_, https://drive.google.com/open?id=1N6-goKa4JuPbr9AHkjchhwDKbQGYc5pA, https://drive.google.com/open?id=1DNjIr2685lDnMOIrU19fWofC6RrR2Z3e, https://drive.google.com/open?id=1wu3ItdT4ijyzFfaoF7KV-_sffqZ2HegG, https://drive.google.com/open?id=14IHp_YbPayYPbDlftX48yvlR4wBfZA0w
41
22/5/2020, 10:45:07บ้านโคกก่องวังนอง10กุดข้าวปุ้นนายสฤทธิ์ ผิวอ่อน0813608624
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
อื่น ๆดีดีดีดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมาก
ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือไปในทางที่ดี กระตือรือร้นในการเรียน
นักเรียนบางคนยังขาดกล่องรับชม และผู้ปกครองบางคนยังไม่สามารถดูแลบุตรหลานของตนเองได้ทั้งวัน
ควรจัดทำแผ่นซีดีที่รวมเกี่ยวกับแบบฝึกหัด แผนการสอนสื่อการสอน ให้ครูประจำชั้นทุกคน เพราะบางครั้งเน็ตไม่เสถียร จึงทำให้โหลดใบงานเพื่อปริ้นให้ผู้เรียนไม่ได้
https://drive.google.com/open?id=1jEDBg6aSy_UIjEPGZpHY7Ak30dVpzLzy, https://drive.google.com/open?id=1daMIexZkdG_S_WZH1VkOuluAsY_eqB3z, https://drive.google.com/open?id=1B57VjBC3_DQv2ZYOry57VVvp8Y3yHFFR, https://drive.google.com/open?id=1XU7C-L6zUzADH4qzwNx2rqu1slwX7PE_, https://drive.google.com/open?id=1LtcrmvZToFjMMtlrpMxRuYDhRkdHFKnt
42
22/5/2020, 10:46:02
โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
1ตระการพืชผล
นายจิระศักดิ์ คำมูล
0819558372
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูครบชั้น
พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้ดีดีดีดีดีพอใช้พอใช้พอใช้
https://drive.google.com/open?id=11h-fAdGfg10oshrKH3F5sNOXx1GZ_J4K, https://drive.google.com/open?id=1yVoS2NZ1Ok7hyPGwQZnWImkrIlm8U044
43
22/5/2020, 10:46:17บ้านแสนอุดมที่11กุดข้าวปุ้นนายศราวุธ ศรีเจริญ0878787939
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
อื่น ๆดีพอใช้พอใช้พอใช้พอใช้ดีดีมากดีดีมากพอใช้น้อยพอใช้พอใช้
https://drive.google.com/open?id=14NJB7eJNnFcFcJMFzI0UvUC8QONmi53w, https://drive.google.com/open?id=1t3D0QQ-o7kyyaCffcLTqFpkyuqDw9pKU, https://drive.google.com/open?id=1J5NyrGK3S9nYlj6r6cRNSdBiMakGzv23
44
22/5/2020, 10:50:28บ้านน้ำเกลี้ยง10กุดข้าวปุ้นนางณัฐวรรณ พรมบุญ0956195820
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
อื่น ๆดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยม
มีการสร้างกลุ่มสนทนารายชั้นเรียน,โรงเรียน เพื่อสื่อสารสอบถามปัญหาการจัดการเรียนสอนของนักเรียน
นักเรียนบางคนมีโทรทัศน์ที่ไม่สามารถรับชมช่อง DLTV ได้,ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
จัดหากล่องสัญญาณโทรทัศน์สำหรับนักเรียนเพิ่มเติม
https://drive.google.com/open?id=1iOOmk4xzfgEA4FRVk0eN8vKNg9Z6vFK9, https://drive.google.com/open?id=1HynR8tvR_DtA-HWr-HmoBswrPwX2sR5D, https://drive.google.com/open?id=1nTSjy-7Y2cDLEEyPV5Kz8hBdj6Hfne0u, https://drive.google.com/open?id=1Lq3jfo4mzLaIN-kSD63LiggfeCvWNJai, https://drive.google.com/open?id=1PiYA2093VYxajXLvT2nu-02IqF0-LMbU
45
22/5/2020, 10:50:45บ้านลาดหญ้าคา17เขมราฐ
นางนิภาพร สุธรรมวงศ์
0945241299
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูสายสนับสนุนการสอน
น้อยพอใช้ดีพอใช้ดีมากดีมากดีมากพอใช้ดีเยี่ยมดีน้อยน้อยดี
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนจากใบงานที่ครูนำมามอบให้
นักเรียนและผู้ปกครองไม่มีโทรศัพท์ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต และไม่มีโทรทัศน์และจานดาวเทียวที่จะเข้าเรียนออนไลน์
ควรมีการแก้ไขร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งโรงเรียนเขตและทุกส่วน
https://drive.google.com/open?id=16YpjrIWodWww0y9BDBvljxfkFXSoaidq, https://drive.google.com/open?id=1x9oHC1tbrof__EknG1Yv_AhSEF2RGoeR, https://drive.google.com/open?id=1wzQ_mRPIJQyY_7xTX0-Fnt4DK90AzdHc, https://drive.google.com/open?id=1KYRmHYAVx8rjZTxOCuXBMMQdyNgJcV_r
46
22/5/2020, 10:51:10บ้านลาดหญ้าคา17เขมราฐ
นางนิภาพร สุธรรมวงศ์
0945241299
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูสายสนับสนุนการสอน
น้อยพอใช้ดีพอใช้ดีมากดีมากดีมากพอใช้ดีเยี่ยมดีน้อยน้อยดี
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนจากใบงานที่ครูนำมามอบให้
นักเรียนและผู้ปกครองไม่มีโทรศัพท์ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต และไม่มีโทรทัศน์และจานดาวเทียวที่จะเข้าเรียนออนไลน์
ควรมีการแก้ไขร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งโรงเรียนเขตและทุกส่วน
https://drive.google.com/open?id=1HNyOMitFzT2YXEE81wjIsh70QJrsg4Re, https://drive.google.com/open?id=1i57ZhAYeOWlZxwXdg0QnvEMFmPWL_3S7, https://drive.google.com/open?id=1LZcz8my0f7H5wY8QDyiZYlPECqUCzcOB, https://drive.google.com/open?id=17Vj3PCuDbKor4qZEVC8HQj4gIfcZSjA0
47
22/5/2020, 10:52:55บ้านดอนกะทอด14โพธิ์ไทรนายสมชัย วงษ์พานิช0857624802
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยม
ความสนใจของผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
มีปัญหาในการรับชม
แนะนำนักเรียนให้รับชมบ้านใกล้เคียงที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกัน
https://drive.google.com/open?id=14GofRrPl00WlSElvI2v79SGI3izOhsav, https://drive.google.com/open?id=1sfdSwaN5MacqjnbAXEQy5FDb4ruqYlDQ, https://drive.google.com/open?id=1JzAyd9kDSAl2K5kGN6FMH65wdQJhg3Lt, https://drive.google.com/open?id=1f1pIDSkixk9Eb1P6YM__daZWCJxUtrST, https://drive.google.com/open?id=1j1OnhrnW6VgW2cuPsENSZ-nZY3az8bVA
48
22/5/2020, 10:55:08บ้านกุดกลอย9กุดข้าวปุ้น
นางชุตินันท์ ช่วงโชติ
0856829705
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูสายสนับสนุนการสอน, มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีดีดีมาก
นักเรียนชอบวิธีคุณครูไปเยี่ยมอธิบายงาน
ผู้ปกครองอายุมากเป็นผู้ช่วยได้น้อย
คุณครูส่งใบงานเยี่ยมตรวจใบงานครั้งนิดหน่อยรอเวลาเปิดเนียนจริงจะดีกว่า
https://drive.google.com/open?id=10y2HgLv5af4DnIPIA6amhYdya-fpoLw-, https://drive.google.com/open?id=1o0Ad0MzNxjUd6kBGwHGP6wFtQET8Obgn, https://drive.google.com/open?id=1MitKTBWeoarvXXNZUkLhsvgIlW1yF7IA, https://drive.google.com/open?id=1ozTYwjyrXnUHPVZtlbZfEKhZV-H5NvG0, https://drive.google.com/open?id=1PYPbNFMKt1pI1INLlK5_HmYNu1ZmtXYm
49
22/5/2020, 11:06:07
บ้านดอนม่วง (แก้วประชาสรรค์)
1ตระการพืชผล
นายเกียรติบดินทร์ ศรีสมชัย
0844792307
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูเกินเกณฑ์ดีดีดีพอใช้ดีดีดีดีดีน้อยน้อยพอใช้พอใช้
นักเรียนบางคนสามารถเรียนที่บ้านได้และเข้าใจในสื่อการสอนออนไลน์ได้ดี
เด็กนักเรียนบางครอบครัวไม่มีกล่องดิจิตอลจึงทำให้ต้องไปเรียนรวมกับเพื่อนที่บ้านข้างเคียง
ควรมีการจัดสรรกล่องดิจิตอลให้ครอบครัวละ 1 กล่องคะ
https://drive.google.com/open?id=1E9g1R5c9qgLsjgdxvQfRALAgLyvFkQL1, https://drive.google.com/open?id=1UDkq7mP1Dcf5ueLbcz6pRxDjotzG8rmg, https://drive.google.com/open?id=1BYK6mAAJxqVYUJypGWc9_9F64_GYGZyZ, https://drive.google.com/open?id=1JfKh0VR27Nog4QQphFphenU54-cLEJQu, https://drive.google.com/open?id=1cQYtFYAdTsvwvhG3zY84qAdO3zLflltS
50
22/5/2020, 11:08:45บ้านโปร่งเจริญ14 สองคอน-ม่วงใหญ่โพธิ์ไทร
นางดวงธนพร สุวรรณพิมพ์
0902495559
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมาก
ครูและผู้ปกครองได้พบปะและรับทราบร่วมกัน
ผู้ปกครองนักเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะให้นักเรียนเรียนออนไลน์
จัดหาอุปกรณ์ที่ผู้ปกครองมีไม่ครบ
https://drive.google.com/open?id=1jS8_Tc2tjYnJW9k4TZ9h8KEFNJpEwy_8, https://drive.google.com/open?id=1h12wBIWDlx-k3YqBVW2Ezghd7n8V-YN1, https://drive.google.com/open?id=1EFEnzV9iqxG1WAuSLTUPQp-BA3y__mxz, https://drive.google.com/open?id=1KiZkW-eHgFh_d-M02ReSJ6I5G-KTb4k8, https://drive.google.com/open?id=1R8hvXF8RnZbyC_CQc5GoOKqFPJukFuPH
51
22/5/2020, 11:11:45บ้านแสนอุดม11กุดข้าวปุ้นนายศราวุธ ศรีเจริญ0878787939
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีมากดีมากดีดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมาก
นักเรียน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือดี
อุปกรณ์สื่อสารของผู้ปกครอง
https://drive.google.com/open?id=1LMPJSs2pzC8QedL1HBqLCPbXDp8pmvH5, https://drive.google.com/open?id=11OIyFHuicIfqWQWucGF76emFnUXRiTog, https://drive.google.com/open?id=1hM5S3eVlp4_oW8sp_xVYJgPlluQNiL2b
52
22/5/2020, 11:11:46
บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
11กุดข้าวปุ้นนายจรัญ วะริสา0934275651
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีดีดีดีดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมาก
https://drive.google.com/open?id=1cvQBYeu2uYuJHnq9C4njZfGaYUzJ48b3, https://drive.google.com/open?id=1xdcB5kXbsFQTgrMIarr-KOXkr727WDum, https://drive.google.com/open?id=1lLK5GhwGUA4yU-GUSjbSp4zmhMfGEYyV
53
22/5/2020, 11:15:28บ้านแก้งใต้14โพธิ์ไทร
ทนงศักดิ์ แก้วศรีทอง
0860123311
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูครบชั้นพอใช้พอใช้พอใช้ดีดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีดีดีดี
ครูลงพื้นที่พบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจ
กล่องรับสัญญาณไม่ได้และส่วนใหญ่นักเรียนอาศัยอยู่กับตายาย
-
https://drive.google.com/open?id=16Q1aTvdL4QZ0f6veJbQUTVx6llQbgLYU, https://drive.google.com/open?id=1_TOcQkcZrEiffLTUP1drRlAhPEeyXRDy, https://drive.google.com/open?id=1WGh3soKrRJqbhX__pwP9y6SAjCrpO2NM, https://drive.google.com/open?id=1KWF6N0TUarWZOG6tD6F7RPC0GUV_UVEZ
54
22/5/2020, 11:16:03บ้านโนนหินแร่11กุดข้าวปุ้น
ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ฤทธิ์ สุขเสริม
0828786172โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีดีดีดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมาก
บุคลากรมีความพร้อม ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและตื่นตัวในการจัดการเรียนการสอนDLTV
ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีเวลาดูแลการเรียนของนักเรียนและบางส่วนติดตามผู้ปกครองไปทำงานต่างจังหวัด
-
https://drive.google.com/open?id=1lRE9kSPmcJG-9UPpTDQ7sDyJrLwq65Xt, https://drive.google.com/open?id=1umu_fSAnoiNWXVsXDOal1Tcw4g2g_Pin, https://drive.google.com/open?id=1uG0xNpxAV3JNvgrp6jybWb-CdShBwY1s, https://drive.google.com/open?id=1JXNPY8hGyKv8BYUDY817vpe63PDpKuzy, https://drive.google.com/open?id=124t0MlCdaCBROGg6Qi67WqE1mr1s0UC_
55
22/5/2020, 11:18:36บ้านโนนหอม10กุดข้าวปุ้นนางอรกมล นรัฐกิจ0800117847
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยม
ผู้ปกครองให้การเอาใจใส่บุตรหลานดีมาก เด็กมีวิธีการที่จะเข้าเรียนออนไลน์ด้วยสื่อที่หลากหลาย ถ้าที่บ้านดูไม่ได้เด็กก็จะไปเรียนด้วยกันกับเพื่อน ครูมีระบบติดตามทางเฟสทางไลน์ช่วยให้คำแนะนำตลอดเวลา
เด็กบางคนไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีทีวีที่ดูได้
ครูให้คำแนะนำติดตามเด็กสม่ำเสมอ ดูไม่ได้ก็ไปบ้านเพื่อนที่ดูได้ ทำงานเป็นทีม
https://drive.google.com/open?id=1OA4CfE5-LuuVCfjFWh7QfuPaOlmyO7NG, https://drive.google.com/open?id=1ZIdp9gcHdqhkADghw5VPXVf3TWgrNusS, https://drive.google.com/open?id=1gcpUasD5rVUKwP8J_C80tpoE3zgrq8Hs, https://drive.google.com/open?id=18GSyRPeqq3Y01hwmP6uF4_gkvDUWdhjf, https://drive.google.com/open?id=1gGc2gcpNcCdY546g9IYf5iJJbC6N5pfI
56
22/5/2020, 11:22:32เกษมบ้านนาคำ5ตระการพืชผลนายวิศิษย์ ใชญัน0918279640
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูสายสนับสนุนการสอน, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีมากดีมากดีเยี่ยมดีมากสัญญาณขาดหาย
https://drive.google.com/open?id=1P0XWEJpAPoMm6wuVfdZdkFdJyG-NTKH9, https://drive.google.com/open?id=1jWVzJn0R2GcTQ9eTKy0tM2ABHMeFxXH-, https://drive.google.com/open?id=1bRk7KmQzqMq1u9TDv9qS16wsCCDrTnUC, https://drive.google.com/open?id=1mz7pfqe42hbhtStp6kQhKcQ6go1DbYlj, https://drive.google.com/open?id=12Zpfir4Ax7zHhSTgNb5d9Tl42zITwksl
57
22/5/2020, 11:23:47บ้านโนนหินแร่11กุดข้าวปุ้น
ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ฤทธิ์ สุขเสริม
0818786172โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีดีดีดีดีดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีดีดี
บุคลากรมีความพร้อม ผู้ปกครอง/นักเรียนตื่นตัวและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่มีเวลาดูแลการเรียนของนักเรียน นักเรียนบางส่วนติดตามผู้ปกครองไปทำงานต่างจังหวัด
-
https://drive.google.com/open?id=1kiMByudvgoiwapP2LU6wzC_6L0PNfh4t, https://drive.google.com/open?id=1i_kPOjsaBhEBYNKJ5udmeZZ043JHjqvz, https://drive.google.com/open?id=1mgv08O2ave9rhwYGJD1BN6oP8pC9UzKQ, https://drive.google.com/open?id=1VovR61AnwLEEo9E6w_RCUZp329JiDP4d, https://drive.google.com/open?id=142LEoWp5OWLsPXpTkfW8ZwBb_WQXF-0i
58
22/5/2020, 11:24:47ขามเปี้ยบ้านศรีสุข8ตระการพืชผล
นายครองวิศุทธิ์ สาธุจรัญ
0800057542
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
อื่น ๆดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมาก
https://drive.google.com/open?id=1mN-3nH7W2Vx4mdiaPiWim7zk97r91MB_, https://drive.google.com/open?id=1-AJSwjS6nnJCCFeVpoDCAA0QksiXUyqB
59
22/5/2020, 11:25:26บ้านนาจ่าย
เครือข่ายที่ 3 กุศกรตากแดดห้วยฝ้าย
ตระการพืชผล
นางสาวกีรติญา สืบเหล่า
0621957992
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูครบชั้นพอใช้พอใช้พอใช้น้อยพอใช้ดีเยี่ยมดีเยี่ยมพอใช้ดีเยี่ยมดีเยี่ยมพอใช้พอใช้พอใช้
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนได้พบปะกันมากขึ้น
นักเรียนขาดทีวี หรือ กล่องดีจิตอล ผู้ปกครองไม่มีความพร้อมการดูแลนักเรียนในการเรียนออนไลน์
ควรจัดหาทีวีหรือกล่องดิจิตอลให้นักเรียน
https://drive.google.com/open?id=1wPhgkDPyfhBJd1phUm_3uudryqaLl6Jm, https://drive.google.com/open?id=1iuapSqVJFzEXB_KWmjM0JTlQkIgxYIM8, https://drive.google.com/open?id=1rrlMrKoGud9fthrn_jYLbnDH7mR41eNu, https://drive.google.com/open?id=1OSI2sptLzSciI_f3RCzzI_GKHbuViudc, https://drive.google.com/open?id=1DplhpMGhRQGzOcKIRjW39nilhOpA8vfH
60
22/5/2020, 11:30:18บ้านดอนใหญ่ที่ 6ตระการพืชผล
นางจิตประสงค์ ทมะนันต์
0872503119
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีดีมากดีดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีดีดีมาก
ครู ผู้ปกครอง นักเรียนมีปฏิสัมพัฯธ์กันมากขึ้น ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น
ครู ผู้ปกคอง ไม่ถนัดด้านเทคโนโลยี เมื่ออุปกรณ์เสียหายจึงม่สามารถแก้ไขได้ สถานที่ไม่เหมาะใยการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
จัดหาอุปกรณ์ให้ผู้เรียน สามารถเรียนทางไกลได้ทุกคน
https://drive.google.com/open?id=1cEyxkPSb_oEeN6dWctwIZn-nOdiO_yTt, https://drive.google.com/open?id=1vK2lZt_Adt8fh84vfGephYUY1R2iQtoO, https://drive.google.com/open?id=18Pxhpectums8VPWg_2Fp2OcREvu9s_FP, https://drive.google.com/open?id=1wLr0CQBXJXqP8I5EjiVHWjOA2XqvHJjU
61
22/5/2020, 11:32:51
โรงเรียน ตชด.บ้านป่งคอม
19. หนองผือเขมราฐนายมานะ แดนดี0872484834
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูสายสนับสนุนการสอน, มีครูครบชั้น
ดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีดีดีเยี่ยมดีเยี่ยม
นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจเรียนดีมาก ส่งงานตรงเวลา ให้ความร่วมมือในการเรียน
ทำงานไม่เสร็จ ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน หาช่องทางเรียนชั้นตัวเองไม่เจอ
_
https://drive.google.com/open?id=1SJuJZBsfx_0SG0qGg-fMkvD4pmgO9A2i, https://drive.google.com/open?id=1whRR2_i2bGzOk6xJICuOUO9VkLMJR9Nr, https://drive.google.com/open?id=1WqXIn_eW7XP6m8VKaCloAJe5YzEP8Ub_, https://drive.google.com/open?id=1uGk-R7SdTMhRHcisiyVdJAo5XbYkxwZA, https://drive.google.com/open?id=12KQHvomxe2ooXqcr0UNgETzmDVtKnXDS
62
22/5/2020, 11:33:19บ้านนาหว้า1ตระการพืชผลนางสาวมลฤดี คำผุย0844118897
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
นักเรียนบางคนขาดอุปกรณ์ในการทดลองเรียนทางไกล
https://drive.google.com/open?id=1VNnkkXxSCTNKdp2TS-6fJwJ85MvgETjV, https://drive.google.com/open?id=1GYE3L8GjbpFs-AoT259nJyOaeQH0vVPV, https://drive.google.com/open?id=1myt_kRHIiFsT1lBRlMjdamfcFEt018XA, https://drive.google.com/open?id=1PWkKPRw-Y8HLk5f0YdffiEkVwDxLcEON, https://drive.google.com/open?id=1XZkJ99V0-0TxHTwvE9OsF1rDhSzZVJhH
63
22/5/2020, 11:36:51บ้านนาชุม16นาตาลนางณัฐพร ยืนนาน0933248497โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยม
https://drive.google.com/open?id=1xYqC8_Zbbr5mCCWF_NUoIYGsRU1U8rO2, https://drive.google.com/open?id=16Nm1Jip21YfwzA_K_l2tHy4evX6utVtW
64
22/5/2020, 11:43:40บ้านคอนสาย1ตระการพืชผลนายจรัญ ชลกาญจน์0611120459โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมาก
ผู้ปกครองนักเรียนมีความสนใจและเอาใจใส่บุตรหลานเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลฯ
บางครอบครัวขาดอุปกรณ์ในการรับชม เช่นขาดทีวี และ กล่องทีวีดิจิตอลในการเรียน
ควรมีงบประมาณในการจัดสรรทวี และกล่องทีวีดิจิตอลให้นักเรียนโดยเร็ว
https://drive.google.com/open?id=1iNWIvto2HUjGVm9ZJn3S1NFwiDcDFwkQ, https://drive.google.com/open?id=1hOu409_Khve40npbUg69IaJ2DwWPewwC, https://drive.google.com/open?id=1XzI3g7VMeAqti9-a65cg4wGXG2NZH3Pz, https://drive.google.com/open?id=1Eu_ZVImeAt6-RvVtTvle5brV-k8Rp42x, https://drive.google.com/open?id=1BjNg4bi2Te1N4yQpwMNuZuM-YREQJCSA
65
22/5/2020, 11:44:08บ้านปากแซง16นาตาล
นางสาวกรรณิการ์ อินธิแสง
0876489737
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีดีมากดีมาก
ผู้ปกครองได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรัยน
ไม่มีกล่องที่รับสัญญาณช่องการศึกษา ได้ครบทุกครัวเรือน
ขอรับการสนับสนุนกล่องรับสัญญาณช่องการศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1OTYvLrkucCAHLDZXmpr1lDf1WFUTKRPE, https://drive.google.com/open?id=1mtE9Va5lz_FRTUOIvI4YyAzvrAGtt3i0, https://drive.google.com/open?id=1lhAT2EZ_afNBgb4jH6OgQJJT0XlATQGZ, https://drive.google.com/open?id=1-MR0q0X3XiVz-msnu6dxAt7mWEDyG-fN, https://drive.google.com/open?id=1JPsUlijl8gqnKWEEtbnF5UoqOJVsk_47
66
22/5/2020, 11:47:44บ้านคำแคน4ตระการพืชผลนายสำราญ คุณพาที0860458709
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมาก_
1.ผู้ปกครองนักเรียนบางครอบครัวจาดความรู้และประสบการณ์ในการสอน 2.ครอบครัวบางครอบครัวมีนักเรียนมากกว่าสองทำให้ไม่สามารถรับชมในเวลาเดียวกันได้
-
https://drive.google.com/open?id=1A_56Y-AJo_Fy2pgXCcuxjfFWG9lom22Q, https://drive.google.com/open?id=1bSqjWcK_FEN073SLkcVlN2iyo1PmOLjq, https://drive.google.com/open?id=1EG2cteakZBFiXsj_-WDR8yzWBOZq54R3
67
22/5/2020, 11:51:33บ้านค้อพะลานกองโพนนาตาล
นายเกรียงศักดิ์ ชิณกะธรรม
0899458866โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
พอใช้ดีดีดีดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีพอใช้ดี
ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือ ในการเตรียมความพร้อมเพิ่อการเรียนออนไลน์ รวมทั้งให้ความสนใจในการเตรียมตัวของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนตามระบบของการเรียนการสอนทางไกลผ่านดามเทียม
1. นักเรียนบางส่วนไม่สามารถรับชมหรือเข้าถึงการเรียนในระบบออนไลน์ได้
2. นักเรียนบางส่วนไม่มีผู้ปกครองคอยกำกับดูแลในการเข้าเรียนออนไลน์
3.บางครอบครัวมีอุปกรณ์รับสัญญาณไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในครัวเรือน
4.กล่องรับสัญญาณส่วนใหญ่เป็นกล่องรับสัญญาณรุ่นเก่าทำให้ไม่สามารถรับชม dltv ได้
ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ โรงเรียนแก้ไขปัญหาให้นักเรียนไปเรียนกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่สามารถเรียนได้
https://drive.google.com/open?id=1uMWW4cK_pAaj1RsQ9f9Rj_swnRskHnSX, https://drive.google.com/open?id=1CrlJ-I8_D5VlPyhGLD0L1hOlAlbbGjsv, https://drive.google.com/open?id=1rryZsxOoiXMVfwprO7oEttPgtkyQX_-3, https://drive.google.com/open?id=1IoORItgt1oV4PDzQFBRSVTXjiwNBbDCs
68
22/5/2020, 11:53:02นาขนัน18เขมราฐ
นายเริงฤทธิ์ วิลามาศ
0818784960
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูครบชั้นดีเยี่ยมดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยม
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีประโยชน์ ในการเรียนออน์์ไลน์
กล่องรับสัญญานดูไม่ได้ ไม่ค่อยมีสัญญาน
-
https://drive.google.com/open?id=1eKgjiAEo71x02arwJrqlxRXJJjdOCWj6, https://drive.google.com/open?id=1FaOBtnj1xmVbB9RafXKWkSQyvszz947l, https://drive.google.com/open?id=1T3Xs4-Ix9sLLlxuNN5ag9KuuOXnZ5km_, https://drive.google.com/open?id=1lHxY1ExlkIxUIv7tLMimtcPMFf4wYLRa, https://drive.google.com/open?id=1rQe4-PJHxEKRIJwkO9BGtbzXDp_89DUV
69
22/5/2020, 12:01:16
บ้านหนองเอาะหนองสิม
5ตระการพืชผล
นางดนิตา โชติวุฒินันท์
0945419288
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูสอนตรงวิชาเอก, อื่น ๆ
พอใช้ดีดีดีดีดีเยี่ยมดีมากดีดีมากดีมากพอใช้พอใช้ดี
ครู/ผู้ปกครอง ประสานความร่วมมือ
เครื่องมือสื่่อสารไม่เพียงพอต่อความต้องการ
จัดสรรงบประมาณและเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมต่อความต้องการ
https://drive.google.com/open?id=1hiF9-rW3sVt3pFHf5YLpfRenl8DlIF68, https://drive.google.com/open?id=148VE0sYxbQBzoqAMQDdK33PleK7D1wqz, https://drive.google.com/open?id=19dtDrTTV3-wWQgWDSfiF2ufIBnacDA8d, https://drive.google.com/open?id=17TxXpFFH7h292NX0J49JLlmISBBnR_cx, https://drive.google.com/open?id=1LcAgcsuS60cqNwbWthaS-QBlUSjHSCuh
70
22/5/2020, 12:07:32บ้านนาทราย16นาตาลนายประมาณ คำสิม0907973774
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีมากดีมากดีดีมากดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีดีดีดี
นักเรียนที่มีอุปกรณ์สามารถเรียนได้ดี
อุปกรณ์การเรียนทางออนไลน์มีไม่ครบกับจำนวนนักเรียน
อุปกรณ์การเรียนทางออนไลน์มีไม่ครบกับจำนวนนักเรียน
https://drive.google.com/open?id=1yMB5MSNd5KUTe6WnB0nAoeYW-S3Y2TfZ, https://drive.google.com/open?id=1pzYlpQ3TyuINFdlqVkNvEoKmqVt9VvIw, https://drive.google.com/open?id=1yfufs5QHa88gtb3PC8BTFd3qF4luL_Fe, https://drive.google.com/open?id=1XYpV4ER0ATYrBShd96UoY-rNpIrJ5dvB, https://drive.google.com/open?id=1C-ipFyQd8I-IMqJ4lzqvWBrxV2Boyen0
71
22/5/2020, 12:10:24บ้านนางิ้ว2ตระการพืชผลนายยอดชาย อินทรเทศ0821440289
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, อื่น ๆ
ดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมาก
นักเรียนสามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้ดี
นักเรียนบางคนทีวีและเครื่องรับสัญญาณเสีย
ไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1lfTRyMLIBl_-OkYfljT_GAj-gI9aBuuJ, https://drive.google.com/open?id=1edKmyOPKJ0PpEdyVN4ojcrMxxnNII0VL, https://drive.google.com/open?id=1zlKYuCdAZMYAe9F3oV3B0-_xACEDVxLU, https://drive.google.com/open?id=1jPFQ2GWoi00IWGZ4MviJ0DH-uIoijGXU, https://drive.google.com/open?id=1dIv2FqTFHsl11uU9AwAuLAZoPOh-4C4N
72
22/5/2020, 12:15:15บ้านตาดแต้10กุดข้าวปุ้น
นายอัศวิน สิถิระบุตร
0957358479
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้ดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีดีเยี่ยมดีมากดีมากดีดี
https://drive.google.com/open?id=1ACgUy6YJzep__36Tk_WYmnHyzbiKuQjz, https://drive.google.com/open?id=1ZBR8V5czJ5Cdwtk_wrOX4_bhF04NZHS-, https://drive.google.com/open?id=1-rUTQG3rvMBKsze2BzDrApdtnmmNf-nO, https://drive.google.com/open?id=1K5k4t4B48DIOIACcyBhW9SMm3kHNhzGf, https://drive.google.com/open?id=1YJS4lQIjLrU9uK2h4YHL821BbYh5OV65
73
22/5/2020, 12:16:14บ้านลุมพุก15นาตาล
นายประสิทธิ์ คำผุย
0895831025
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีมาก
การออกพบปะนักเรียนและผู้ปกครองแทบทุกวัน เพื่อติดตามการเรียนของนักเรียน
นักเรียนบางคนไม่สามารถรับสัญญาณช่องการเรียน DLTV ได้ เนื่องจากเป็นกล่องรับสัญญาณรุ่นเก่า ระบบ SD
สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถรับช่องสัญญาณ DLTV ได้คุณครูแนะนำให้ไปเรียนร่วมกับบ้านนักเรียนที่รับได้เป็นกลุ่มเล็ก 3-4 คน ที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกัน เพื่อเรียนรู้และปรึกษา ช่วยกันในการเรียน
https://drive.google.com/open?id=11B2T7TqeEsCR6Tz93MDEmiK9tYffLtLH, https://drive.google.com/open?id=1cVLVzA-p9LNyRSjxiG7f0xA5YQSrIqsh, https://drive.google.com/open?id=1_empa_3uDuOSCMv9OK5BM3AxT1cu3BLY, https://drive.google.com/open?id=1LTitLdA4sOEaGtyKEqpHfMuWTRp9mrSX, https://drive.google.com/open?id=1oYpHnTh4AQ0dWXM_prcAvk7opgLkIiJx
74
22/5/2020, 12:24:24
บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
15นาตาล
นางสาวณัฏฐ์ธญา จารุเกษม
0863577797
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูครบชั้นดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี
https://drive.google.com/open?id=1S_-FKBppAsqG5Oxp6PNAztpbwRyS_7Xf, https://drive.google.com/open?id=1zb5IX7X7EELEC8fmQENUCiq3brJhCUn0
75
22/5/2020, 12:25:12บ้านสมบูรณ์ึ7ตระการพืชผลนายไมตรี ผลจันทร์0810681876
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูสายสนับสนุนการสอน
น้อยพอใช้ดีมากดีดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีดีดีไม่มี
เด็กไม่ให้ความสนใจ เรียนไม่ทัน ไม่เข้าใจ
ควรเปิดภาคเรียนตามปกติ
https://drive.google.com/open?id=1zGmVCiVMJAfi66TylGK03GHkMzV0YLjw, https://drive.google.com/open?id=1bCA9rW_Dan1otI_1vg3sEAzUrNmnjBXU
76
22/5/2020, 12:26:39
บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
3ตระการพืชผล
นายกิตติคุณ ท่อนเงิน
0990429599
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมาก
นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
บ้านของนักเรียนบางคนขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์
https://drive.google.com/open?id=1d2lsx8I89MXdkAax4AMgMpqfToqT4yx9, https://drive.google.com/open?id=1I9HINO0_tu_KD0cZJ2d01XcMMX_Em_As, https://drive.google.com/open?id=1e1IBBPl4yAOKqb5mUvCyRvVeEntosxrh, https://drive.google.com/open?id=1xRnVWvuBYcQ8QpzWh5Ph-RAN70xBMtHn, https://drive.google.com/open?id=1A6pNZLDuIXvu7WlHBaLqEXuujvDGFkuY
77
22/5/2020, 12:27:08บ้านแก่งเค็ง11กุดข้าวปุ้น
นายสุรวิทย์ วงศ์จันทร์
0810735787โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีมากดีมากดีดีดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีดีดี
ครูติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นอย่างดี สม่ำเสมอ
ขาดแคลนเครื่องรับสัณญาณออนไลน์
-
https://drive.google.com/open?id=1vNE-jKSRbDTu2jTl047gFpf9G9VJXMjL, https://drive.google.com/open?id=1ABJ0FnV-bkENsMD6EvmbXWYMwljtCBWI, https://drive.google.com/open?id=1RhMIeErVmYFWqKrCeH0fM7FiBEiC6bXh, https://drive.google.com/open?id=1qATGuEs1IKRrLxkULRNNdVoVI6qx0cKJ, https://drive.google.com/open?id=1dviQwwoE55_uk_kdipMyJBNzhSSEy2VX
78
22/5/2020, 12:29:08
บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
1ตระการพืชผล
นายจักรกริช จิตตรีเที่ยง
0956072277
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีดีดีมากดีมากดีดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมาก
https://drive.google.com/open?id=1oCxAPVP-yiqVuz_pV_nle02oKq0scBkr, https://drive.google.com/open?id=1MzorFa23Dto_cYWupPKmTVOHn-qAGt2c, https://drive.google.com/open?id=1KeVHgxyehR5CY1_mNSCi-aQli_78X0Cq, https://drive.google.com/open?id=1hkmxDBwJ-lEVvQ2fIXHzXyPcDtBF2LEx, https://drive.google.com/open?id=1xa37k0utpua04QIc0DmaaS_H-0i8RX3h
79
22/5/2020, 12:30:09บ้านดอนหมู2ตระการพืชผลนางวิภาดา สีหาบุตร0898254371
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีมากดีน้อยดีดีมากดีมากดีดีมากดีมากดีมากดีมากดี
นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมืออย่างดี
เครื่องรับสัญญาณไม่ครบ
ควรจัดหาอุปกรณ์การรับสัญญาณการเรียนทางไกลให้นักเรียนที่ยังไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1OOE9vNwtyoP_Djk_zyhpmBYLeje_ZPAv, https://drive.google.com/open?id=1SxKEX1fxaebGcnDWdHBiIF3Xh-VbfvB0, https://drive.google.com/open?id=1UOfYdA9ghfQXnl-8twomGqDfmYRrm3-9
80
22/5/2020, 12:38:00บ้านนาคิแลน8ตระการพืชผล
นายบุญเพลิน แสงงาม
0619268935
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมาก---
https://drive.google.com/open?id=1ocCNWn9fr3CDtCY_TUOzbgwx-irISrHs, https://drive.google.com/open?id=1y0xYXYUIxs0mqrK464MJRn1tb_-ZyDme, https://drive.google.com/open?id=1BeCghu0Ypuvt62AlxMbqbUlVsC87wkBM, https://drive.google.com/open?id=1xpyxcS7r7R9n4h5pOdv8n9xLYmJuWeHL
81
22/5/2020, 12:41:59บ้านหนองหลวง17เขมราฐนายวิชัย ชิณพันธ์085637876
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีดีดีดีมากดีมากดีมากดีดีมากดีดีดีดี
นักเรียนได้เรียนด้วยตัวเองมากขึ้น
อินเตอร์ช้า
อยากให้ผู้ปกครองช่วยชี้แนะเพิ่มเติม
https://drive.google.com/open?id=1Oi3JzaV09vyEmJcxpFxFoFZXZJGKfFf1, https://drive.google.com/open?id=12hvbVh_d9Ge6yKULPn67JpOqPG28er49, https://drive.google.com/open?id=1pqrOcthbkZnsO432gDJUTK29MG5snjip, https://drive.google.com/open?id=1m9QQarnI3Omxnh9j_4LKIuJ2eqJ4Djzi, https://drive.google.com/open?id=12bcRNNlnUcY_jICRkT92O-y47Zt8sNlN
82
22/5/2020, 12:42:14บ้านดอนงัว8ตระการพืชผลนายพินิจ แก้วตา0811208804โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูครบชั้น
ดีพอใช้ดีดีดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีดีดีพอใช้
นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนทางไกลได้ ก็จะปรับตัวไปเรียนกับเพื่อนที่อยู่บริเวณเดียวกัน หรือจับกลุ่มเรียนด้วยกัน
นักเรียนมีความสนใจการเรียนน้อย ผู้ปกครองมีเวลาดูแลนักเรียนน้อย
-
https://drive.google.com/open?id=1jqsQlKtBgnf3hh09e5hUbIkl8Pz7rjXE, https://drive.google.com/open?id=1ElCnNzmX6DDE9B-Lq_KN6Lz9aDxWh82U, https://drive.google.com/open?id=15XxCMkE-l0uVKJQ9q0r10Ry8_6K1lnOE, https://drive.google.com/open?id=1kwkxtIuf2mvu6dWEZlgrsDSouTGcQCK9, https://drive.google.com/open?id=1L7JgjTZFDl5wkfZ27ny7gr7wCn4tOZX6
83
22/5/2020, 12:54:24บ้านบุ่งเจริญ
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 17
เขมราฐ
นายสมเกียรติ จันทร์ดอนแดง
0833861258โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
น้อยพอใช้พอใช้ดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมพอใช้พอใช้พอใช้
1.ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน
2.อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน (โทรทัศน์ , โทรศัพท์) มีไม่เพียงพอต่อการเรียน
3.กล่องรับสัญญาณ DLTV รับสัญญาณไม่ได้
4.นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้
5.ใบงานค่อนข้างยาก ผู้ปกครองขาดทักษะในการอธิบาย
6.นักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับปู่ย่าตายาย
https://drive.google.com/open?id=1CUUNwNZDhtuNmtS2xHkiCfquBXL1e4wX, https://drive.google.com/open?id=1omjlSmMtvg85lkAzAygSWtKCzglRS0nH, https://drive.google.com/open?id=1j_jdO1AvjwElOXSUjtC-AIPYWkjO0z-M, https://drive.google.com/open?id=12Go6KmdAmaOVn4hGCq9OrhhbuOfY1cnO, https://drive.google.com/open?id=1WpR-l8enx1dlrrkLUuPxn54QiFVvNeZz
84
22/5/2020, 12:59:36บ้านนาส้มมอที่ 4ตระการพืชผลนางสุภาวดี ปานสกุล0818759281
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้ดีมากดีมากพอใช้ดีมากดีน้อยพอใช้น้อย
เด็กเรียนตามทีวีและทำงานตามใบงานที่ได้รับ
ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแล สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน ทีวีไม่เพียงพอต่อการเรียน เช่น มีทีวีเครื่องเดียวนักเรียนหลายคน
ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองอยากจะให้ลูกมาเรียนที่โรงเรียนลูกจะได้มีสมาธิในการเรียน
https://drive.google.com/open?id=1duZDYL4NCdD1ZednUb__hf6S8oi5rGZD, https://drive.google.com/open?id=1Il2_kkGieWnM4tPm_RTyvNp8UTa0w-IZ, https://drive.google.com/open?id=1kihL11BRRqpmA9jS8K74-xE7MR-O_w5B, https://drive.google.com/open?id=1aBVxVBeNHKDYjkPB3l5zdCUI_t1dp31p
85
22/5/2020, 13:05:24บ้านดอนเครือข่ายที่3ตระการพืชผลนายพรชัย ทับสกุล0619502747
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
อื่น ๆพอใช้ดีพอใช้พอใช้ดีดีมากดีมากดีดีมากดีพอใช้พอใช้พอใช้
ได้พบปะผู้ปกตรองโดยตรง
ขาดอุปกรณ์ในกานศึกษารวมทั้งผู้ปกครองไม่มีเวลา
จัดหาอุปกรณ์ให้เด็กที่ขาดแคลน
https://drive.google.com/open?id=14ea8sAmFcWSxv_N264zYCRa4nYD59lpv, https://drive.google.com/open?id=1LuE0rYUtftNaqo5jHZrZbpn0qKtXD8DC, https://drive.google.com/open?id=1-DDdgAAMv_ghnCmeDLdjMRuJwzAm-Qc9, https://drive.google.com/open?id=1zbu28GX16-MyzmVrbh93G6s0yT3pcTuR
86
22/5/2020, 13:18:22บ้านสร้างโพน1ตระการพืชผลนายสฤษดิ์ รุ่งเเสง0862566806
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีดีดีดีดีดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีดีดีมากดี
นักเรียนบางคนเครื่องมือไม่สามารถรับชมการศึกษาทางไกล
https://drive.google.com/open?id=1JWSmSyGA_bbwPdgwUG6whGGMIbqJ-6gT, https://drive.google.com/open?id=1gedj5sl4Oz5TihbAA7JKs10MwJN1ieVG, https://drive.google.com/open?id=1DPm7ajnawO0sImDVjA5JTktmOIFwkE6S, https://drive.google.com/open?id=1-RqTXZcpnrM2kXwqQ_6WC7Yl71BKePML, https://drive.google.com/open?id=1lWWNukq-XwbPtENVi6CIdRdmE2lxkDqF
87
22/5/2020, 13:24:58ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง8 ขามเปี้ย-ไหล่ทุ่งตระการพืชผลนายรวี จันทะนาม0935292078
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูครบชั้นพอใช้พอใช้ดีดีดีดีดีดีดีดีพอใช้ดีดี-
เนื่องจากการเรียนการสอนทางไกล เป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้ปกครอง การเข้าเรียนวันแรกก็มีอุปสรรค ปัญหา คือ จูนโทรทัศน์ไม่ได้ เพราะกล่องจานดาวเทียมไม่รองรับระบบ เช่น กล่อง PSI แบบ SD สัญญาณเน็ตไม่แรงพอ และบางครอบครัวแจ้งว่าที่ครอบครัวมีหลานอยู่คนละระดับชั้น ไม่ได้เข้าเรียน เนื่องจากมีสมาร์ทโฟน เครื่องเดียว ครูแจ้งให้เปลี่ยนเวลารับชม โดยสามารถรับชมได้อีกครั้งในเวลา ๑๔.๓๐ น.
ส่วนในเรื่องอื่น ๆ ที่พบปัญหา คือ จากตัวของนักเรียนเอง ที่ขาดสมาธิในการเรียน ง่วงนอนบ้าง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการเรียนคนเดียว ทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการเรียน ขาดการกระตุ้นจากผู้ปกครอง การสื่อสารทางเดียวจึงอาจทำให้เด็ก ไม่มีแรงจูงใจอยากเรียน
ส่วนผู้ปกครอง ที่เป็นผู้สูงอายุอยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนกับครูมากกว่า เพราะไม่มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ รวมถึงการดูแล แนะนำให้ทำใบงานตามครูได้ และต้องสละเวลาในการทำงานมานั่งเฝ้าหลานเรียน จะไปไร่นาก็ไม่ได้
https://drive.google.com/open?id=1TaSytL2cXZ1DHhKl6Vn4h3deq2JcFAxB, https://drive.google.com/open?id=1U25YG17e4oX_t-9JMBKXMV0ZNiJijbZK, https://drive.google.com/open?id=14ilz1cC-X3mnMF54wv_SNUlRMp8HgPuA, https://drive.google.com/open?id=1j_JiWahKwN6CQepDJl7ttXgP_-6hEmL4
88
22/5/2020, 13:27:44บ้านกระเดียน1ตระการพืชผลนายวิจิตร มูลมี0935763439โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีมากดีเยี่ยมดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมาก
ผู้ปกครองดูแลใส่ใจบุตรหลานดีมาก/ตักเตือนในการเข้าเรียน
เข้าช่องสัญญาณ ku band ไม่ได้/ไม่มีทีวี
จัดหาอุปกรณ์ให้กับครอบครัวที่ไม่พร้อม
https://drive.google.com/open?id=1k6VCp-id_CgjvQya-oD_ZFFOr6Tia75n, https://drive.google.com/open?id=1x6WOkiAaNYtt200M-FeXNI6qR2gAhXPn, https://drive.google.com/open?id=1B0yKZtLgo13IRPGPuzOKMR14xKsDbtQK, https://drive.google.com/open?id=1zAozjOIC368_HNXSI4mItPH0dnYpv0t1, https://drive.google.com/open?id=1T7YMwqg5vnCpHegamtcXhtoSnz1XqtuR
89
22/5/2020, 13:28:48
โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
10กุดข้าวปุ้น
นายกฤติเดช สกุลว่องไว
0819773113
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีมากดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมากดีมาก
นักเรียนกระตือรือร้น
ขาดอุปกรณ์และคุณภาพของระบบและอุปกรณ์
ขาดงบประมาณสนับสนุน
https://drive.google.com/open?id=1ORQcCNH1an9Py4DbTBzKHuiYTsWgwTha, https://drive.google.com/open?id=1t-S6t8FOhk1wMtsy2m8jNjLALIxpLw70, https://drive.google.com/open?id=1Lw16uALjDJ0CcHCXEv4apCs0Tsl6Epy6, https://drive.google.com/open?id=16xFKd6Y1bBN174V28z1M5wfnk0nrvvJ_, https://drive.google.com/open?id=1050aIeWNnawAc3qAEoNsLdrN-3jWGZPY
90
22/5/2020, 13:37:18โรงเรัยนบ้านกุศกร3ตระการพืชผลนายสมร หอมศรี0892850673โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีมากดีมากดีมาก
คุณครูเตรียมการสอน ใบงานดี
เด็กบางคนไม่มีโทรทัศน์
ควรจัดสรรงบประมาณมาซื้อวัสดึอึกรณ์ ค่สเดินทาง
https://drive.google.com/open?id=1BitjTaAmFXDDtwrKt01JxFxKSelBjUjn, https://drive.google.com/open?id=14B_cIMWgZseN1ABu7hqpKDQKtwgY69Jk, https://drive.google.com/open?id=1xQb2I0SbDA7VqpPSRaiUVCaW3N5ydW-A, https://drive.google.com/open?id=1G9p9Ywn2pKpmaFGhqzptrmvUn4HN64Od, https://drive.google.com/open?id=1k2fqJt8Y1lyzmh7FjvpI7leg8-agCtXE
91
22/5/2020, 13:38:16โรงเรียนบ้านป่าข่า10กุดข้าวปุ้นนางทัศนีย์ มณีวรรณ0945934501
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้ดีดีดีมากดีมากดีมากพอใช้พอใช้พอใช้
https://drive.google.com/open?id=1RUqXy8I9ykAMSWUCPJfTjP3ucoCuZ3nc, https://drive.google.com/open?id=1vNSF6dxkwwQWgaUcuTxqGmuSP5Rdzpjq
92
22/5/2020, 13:56:26บ้านหนองผือเครือข่ายที่ 19เขมราฐ
นายเพียรเลิศ วิลามาศ
0853507827โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูสายสนับสนุนการสอน, มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
พอใช้พอใช้ดีพอใช้ดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีพอใช้ดี
นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
1.การสื่อสารระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ผ่านช่องทาง Line หรือ Facebook ยังไม่เข้าถึงทุกคน
2.นักเรียนบางคนยังขาดอุปกรณ์ในชมการเรียนการสอน เช่น ทีวียังเป็นแบบรุ่นเก่าไม่สามารถปรับหาช่องในการรับชมได้, โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
3.นักเรียนยังไม่ได้รับเอกสารครบทุกคน เนื่องจากครูไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนได้
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจดี แต่นักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่เรียน ครูจึงต้องอธิบายเพิ่มเติมโดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น ทำคลิปวีดีโออธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม หรืออธิบายเพิ่มเติมในกลุ่ม Line หรือ Facebook
https://drive.google.com/open?id=1h9KPtAzNLQ03CaU3x0Om1FJqza2DJhkR, https://drive.google.com/open?id=1ZMSA7aijTClzE5rUv8k4zP91lKU1GER0, https://drive.google.com/open?id=1xZJb2_QN9AX1c-z7ZhBQWK0ASlE1fi0F, https://drive.google.com/open?id=1l9LpWhxlQybnO6NCIqeufl2ER6VSOcwA, https://drive.google.com/open?id=1NDTNGwNtQTsVgGRU0lptHhE8Q5-1PWYe
93
22/5/2020, 13:56:39บ้านไหล่ทุ่ง8ตระการพืชผลนายสุนทร ประทาน0868758299
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูครบชั้นดีดีดีดีดีมากดีมากดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีดีดีดี
ความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์
https://drive.google.com/open?id=1mjmCFq4lqEQEp34OQ8LABTE0eKzuDcDs, https://drive.google.com/open?id=1igJv27gJPo-xmdCabCMsEYIXia5QzA16, https://drive.google.com/open?id=13ldHuV5qbwN24yHPLHKoVhizTHr_YTm4, https://drive.google.com/open?id=1tDaMlQ2xvpa6sKnsezWGkc0HvbQ30SLy
94
22/5/2020, 13:59:36บ้านโนนสำราญ
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เป้า หนองเต่า นาสะไม
ตระการพืชผล
นายณัฐวุฒิ นาชัยภูมิ
0842891957
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
อื่น ๆดีมากดีมากดีมากดีดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีดีมาก
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ไม่พบสัญญาณโทรทัศน์
ไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1DhL_sjwZoGbCPGgs9i0PFZ80x48FdFSQ, https://drive.google.com/open?id=1MEpJmKjqXEebZ8Yad2bLlMbASLIwasvm, https://drive.google.com/open?id=1S1-0X0kzFl7CrKQUgKBzQJ1HVHO7J4Vw, https://drive.google.com/open?id=1vt9Ae6ZdzFk7TWcJMYMz2QWp6zaL6O8H, https://drive.google.com/open?id=18hICCpwtEuzeChTQEIBIFWnyUOvEOrwW
95
22/5/2020, 13:59:37บ้านหนองเต่า7ตระการพืชผล
นายอุเทน ละศรีจันทร์
0944682115โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูสอนตรงวิชาเอก
ดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากพอใช้พอใช้ดีมากดี
https://drive.google.com/open?id=1aXlbZxBchcAJpSmb223qHehKflgPc8yZ, https://drive.google.com/open?id=1nPhvwIz0ajgxdrEMYZyR0UJev-DvWUp1, https://drive.google.com/open?id=11SSJRxkUz7EP_K5iEkqTrkNbJq3QYhbL
96
22/5/2020, 14:00:56บ้านนาตาลใต้15 นาตาลพังเคนนาตาลนายวันสุข ท่าหาญ0943898964โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูครบชั้น, มีครูสอนตรงวิชาเอก
น้อยน้อยน้อยดีดีดีมากดีเยี่ยมดีดีเยี่ยมดีพอใช้น้อยพอใช้
ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจดี ใส่ใจ สอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ดี
ขาดเครื่องมือสื่อสาร ขาดอุปกรณ์ในการเข้ารับชมการเรียนออนไลน์ สัญญาณไม่ดี ระบบไม่รองรับการเข้ารับชมจำนวนมากพร้อมกัน
จัดหากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ตามที่โรงเรียนได้สำรวจ เป็นการด่วน
https://drive.google.com/open?id=1z0N6u18dujAWYt9YehJoH1kn3-GPTs1F, https://drive.google.com/open?id=1aW14T13bBD8pmYEiDtEXGXOspi1yixkk, https://drive.google.com/open?id=1VcRSF9B76lumflN1-5kcOEp83XSwzpPA, https://drive.google.com/open?id=1K6M8xHvFnLixYDWPtqhm14gPglyiZQCi, https://drive.google.com/open?id=1KhOT-BQGyldYPsfMYieUGhQwePgDgzIb
97
22/5/2020, 14:01:34บ้านพะไล13โพธิ์ไทร
นางสาวพูลทรัพย์ กัณหาชาติ
0908565949
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีดีมากดีดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีเยี่ยมดีดีดีมากดีเยี่ยม
ในการเรียนออนไลน์ นักเรียนสามารถศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมย้อนหลังได้
ผู้ปกครองมีภาระงานต้องทำ จึงไม่มีเวลาคอยกำชับหรือชี้แนะขณะนั่งเรียนออนไลน์ได้ และบ้านนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณหรือถ้ามีกล่องรับสัญญาณแต่ก็ไม่สามารถเข้าระบบออนไลน์ของสพฐ.ได้ บรรยากาศในการเรียนไม่เอื้อต่อการเรียน เช่น อากาศร้อน มีเสียงและสิ่งรบกวน เป็นต้น
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไม่ดีขึ้นและจำเป็นต้องเรียนออนไลน์จริงๆอยากให้สพฐ.จัดซื้อกล่องรับสัญญาณให้กับนักเรียนทุกครัวเรือนและให้สามารถรับสัญญาณได้อย่างชัดเจน
https://drive.google.com/open?id=1qB7_BH0KaeEpEOTgQzkt7rMPWtaf28dl, https://drive.google.com/open?id=1-bp4tdDHoJ29PZ2vgMCi7JmyliD1PL6h, https://drive.google.com/open?id=1YbvB9dpapWe8JuB3kuZNE9_XZF7mJb-H, https://drive.google.com/open?id=1Gkg6QKls8BpZ6rgiAVhXZuM-qlFv8BhN, https://drive.google.com/open?id=1qCztZ5A8y-8i6m52PvN9ayzy8ePWfG5z
98
22/5/2020, 14:10:52บ้านไพรสวรรค์13โพธิ์ไทรนายดาว ไชยวงค์0883538375
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
อื่น ๆพอใช้พอใช้พอใช้พอใช้ดีดีดีดีดีพอใช้พอใช้พอใช้ดี-
การเข้าถึงบทเรียนยากมาก โทรทัศน์ จะต้องหากล่องใหม่ อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
ควรจัดหาอินเตอร์เน็ตฟรีให้กับชุมชน และหากล่องรับสัญญานใหม่
https://drive.google.com/open?id=197wpDILZRtr2gE0xwGxFTK5qRhefMdc1, https://drive.google.com/open?id=1zm6iX3xHX_nPDRIyIcNq4xQYkWsavLAg, https://drive.google.com/open?id=19BnjnVhthq0PKdviBjgleqfl2s3YluBm, https://drive.google.com/open?id=1H6NEtIoD2riRUvwkmBKSnEMp-QAaFeeJ, https://drive.google.com/open?id=1gb-ABDQaLaf4lv1Xx-GPPUr9mh3qpAIa
99
22/5/2020, 14:11:24โรงเรียนบ้านบ่อหิน8ตระการพืชผล
นายวรเวธน์ เขื่อนสีอ่อน
0934879453โรงเรียนขยายโอกาส
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด, มีครูครบชั้น
ดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมาก
ใช้ได้ผลดีกรณีที่เป็นเด็กโต
บางครอบครัวไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์
ควรจัดสรรงบประมาณให้ผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์เพื่อเป็นตัวเสริม
https://drive.google.com/open?id=1s5o9eP32cERK9WdV_xH9QUq0B-0TlPjv, https://drive.google.com/open?id=1dg4pEnqZdXWj-VEpMqOcBj7PNOYEKYfk, https://drive.google.com/open?id=1elCww8T7Wpc1dTgXqqmIU15UBIh_4CvB, https://drive.google.com/open?id=1URlBvFQpHSab_DzTsfemAMYH8baXtlI9, https://drive.google.com/open?id=1IXVOf_O53zaB9Faeg-24N0zqGoR44x7F
100
22/5/2020, 14:18:54บ้านคำไหลเครือข่ายที่ 5ตระการพืชผลนายสุภาพ ลุลอบ0859292295
ประถมศึกษา (อนุบาล- ป.6)
มีครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
ดีดีมากดีดีมากดีมากดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมดีดีมากดี
ครูผู้สอนมีการพบปะนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีการติดตามแฟ้มใบงานนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ผู้ปกครองนักเรียนบางคนไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์
-
https://drive.google.com/open?id=1X_2MlvcNCiRTJ_hWqRrIX2QScVyWi7Kx, https://drive.google.com/open?id=16DyHFS3aF2dNg6GybccGDDFkoLYnVwqx, https://drive.google.com/open?id=1SRTa1p9djbtN7rpOfnlp7sJfxSoqQ34w, https://drive.google.com/open?id=1DD3bY-XzxfeirhXURiUrGgPI8RIok2Ds, https://drive.google.com/open?id=1T2tJ9YBy71A4XNvgr7mqHKbeazUBY0Pv