ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
POSITION
CREDENTIAL REQUIREMENT
DATE POSTEDDate ClosedSTART DATECONTACT EMAILSTATUS
2
ArtOK Teacher Cert, K-12 ArtApr. 8, 2021May. 10, 2021Aug. 18, 2021Kenny Masonkmason@allenbowden.orgCLOSED
3
JH MathOK Teacher Cert, MS Math for HS creditApr. 8, 2021May. 31, 2021Aug. 18, 2021Kenny Masonkmason@allenbowden.orgActive
4
MS ELA / School Counselor comboOK Teacher Cert, 5-12 ELA, School CounselorMay 4, 2021May 31, 2021Aug. 16. 2021Kenny Masonkmason@allenbowden.orgCLOSED
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100