บันทึกการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
BCDEFGHIJK
1
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ภาคเรียนที่/ปีการศึกษา
วัน/เดือน/ปีที่ใช้สื่อ
วิชาที่สอน (รหัสวิชา)ประเภทของสื่อชื่อเรื่อง/หัวข้อ
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน (คน)
2
นางดาริกา เรืองภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
เทคโนโลยี (ง22102)PowerPoint, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์, หลักการแก้ปัญหา, โปรแกรมภาษาโลโก, การสื่อสารข้อมูลม.2148
3
นางดาริกา เรืองภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
การออกแบบและเทคโนโลยี (ว30261)PowerPoint, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน, วัสดุและเครื่องมือ, กลไก ไฟฟ้า, การออกแบบเชิงวิศวกรรมม.4271
4
นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อมครูผู้ช่วย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ง32101PowerPoint, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตงานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยม.5142
5
นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อมครูผู้ช่วย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ง32101PowerPoint, VDO/Multimediaงานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยม.5173
6
นางสาวนันทกา เอมรุจิ
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
งานสำนักงาน (ง30277)หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดการเขียนหนังสือภายนอกม.622
7
นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
กฏหมายธุรกิจ (ง30275) ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดเช่าซื้อม.622
8
นางอิชยนิติ มูลชอบครูชำนาญการ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
การงานอาชีพ(ง23101PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดอาหารสำรับม.3138
9
นางอิชยนิติ มูลชอบครูชำนาญการ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
การงานอาชีพPowerPoint, CAI/บทเรียนสำเร็จรูป, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดอาหารสำรับม.3228
10
นางอิชยนิติ มูลชอบครูชำนาญการ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
การงานอาชีพ (ง23101)PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตอาหารสำรับม.3135
11
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุลครูชำนาญการ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
เทคโนโลยี (ง32102)เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้ (Web-based Learning) รายวิชาเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 http://thanaded.bj.ac.thม.5277
12
นายธนเดช ลี้เลิศธนกุลครูชำนาญการ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 (ว30274)โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop CS6ม.440
13
นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์
ครูชำนาญการ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ง 30284PowerPoint, VDO/Multimedia, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตกล้องถ่ายรูปชนิดต่างๆ,เลนส์กล้องถ่ายรูป,การจัดองค์ประกอบภาพม.545
14
นายวรัท สะอาดครูผู้ช่วย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
เทคโนโลยี (ง32102)PowerPoint, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต, Programming OnlineProgrammingม.3150
15
นางกรวรรณ จารัตน์ครูชำนาญการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
แนะแนวPowerPoint, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตเรียนรู้สู่อนาคตม.3379
16
นางกรวรรณ จารัตน์ครูชำนาญการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
แนะแนว หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดปฐมนิเทศและการปรับตัวม.1350
17
นางปภาวดี พิมพ์พงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
แนะแนว PowerPoint, VDO/Multimedia, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ การค้นหาตัวเอง อาชีพที่น่าสนใจ การศึกษาต่อ ม.6552
18
นางปภาวดี พิมพ์พงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
แนะแนวPowerPoint, VDO/Multimedia, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตงานแนะแนว โรงเรียนของเรา เมื่อวัยเปลี่ยนไป หลักการทรงงาน การสื่อสารที่ดีม.160
19
นางปภาวดี พิมพ์พงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
แนะแนวPowerPoint, VDO/Multimedia, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตการค้นหาตัวเองและการวางเป้าหมายม.6552
20
นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์
ครูผู้ช่วย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
แนะแนวPowerPoint, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดค่านิยมกับคุณค่าของชีวิต/เป้าหมายสู่อนาคตม.5330
21
นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์
ครูผู้ช่วย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
แนะแนวPowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดฉันทำได้/เราแะโลก/การเรียนพัฒนาได้ม.2389
22
นางจันทรา อิ่มในบุญครูชำนาญการคณิตศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ค23101PowerPointพื้นที่ผิวและปริมาตรม.346
23
นางสาวณัฐชยา จิตรสมาน
ครูชำนาญการพิเศษ
คณิตศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค30201หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย,ฟังก์ชันม.4109
24
นางสาวพรทิพย์ หอมขจรครูชำนาญการคณิตศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดลำดับและอนุกรมม.570
25
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ
ครูคณิตศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
คณิตศาสตร์ (ค30201)PowerPointเรขาคณิตวิเคราะห์ม.480
26
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ
ครูคณิตศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ค30201PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยม.4119
27
นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ
ครูคณิตศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (31101)PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดตรรกศาสตร์ม.430
28
นางสาวสุภาพร ชูจิตรครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
คณิตศาสตร์(ค30203)PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตจำนวนเชิงซ้อนม.5120
29
นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
คณิตศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค22101)ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดการแปลงทางเรขาคณิตม.287
30
นางเอื้อมพร ถิรจิตตานนท์
ครูชำนาญการคณิตศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
คณิตศาสตร์ (ค32101)หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียนตรรกศาสตร์ม.4120
31
นายทัชชัย ผ่องสวัสดิ์ครูชำนาญการคณิตศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ค30226PowerPointสถิติม.690
32
นายวิศรุต บัวตูมครูชำนาญการคณิตศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
คณิตศาสตร์ (ค31101)หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียนเซตม.4130
33
นางทัศนา สุนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(อ 31101)CAI/บทเรียนสำเร็จรูป, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, กล่องแบบฝึกหัด past perfectIf clause, Reported Speech,past perfectม.4210
34
นางปรญา เรือนเงินครูชำนาญการภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
อ30231PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดเทคนิคการอ่านม.6350
35
นางปิยวรรณ เจตน์มงคล
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ภาษอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1(อ20205)PowerPoint, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดconversationม.3383
36
นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล
ครูชำนาญการภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
อ31101PowerPoint, VDO/Multimedia, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดIf clause/Passive voiceม.4150
37
นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษ (อ22101)PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดPresent progressive, Information questions, Adverbs of frequencyม.2260
38
นางสาวกัญฐญามาศ กลิ่นขจร
ครูภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
อ21101PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต Demonstrativeม.1150
39
นางสาวคุณากร เทาศิริครูชำนาญการภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
อ22101PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตTENSEม.2117
40
นางสาวฐิติภรณ์ โปษณพันธุ์
ครูภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
อ30223หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตHow color effect your emotion?ม.560
41
นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์
ครูชำนาญการภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(อ23101)PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดcomparative of Adjectiveม.3199
42
นางสาวภักวดี ขันติลาภาพันธ์
ครูชำนาญการภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
อ 30205หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียนenjoy reading englishม.6200
43
นางสาวเยาวลักษณ์ กระจ่างศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
อ 32101PowerPoint
English is very easy
ม.5200
44
นางสาวลินดา ผัดนารีครูภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
จ30213PowerPoint, kahootสถานที่ม.540
45
นางสาวสมัชญา ช่างพานครูภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษ (อ32101)PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตAdjective Orderม.5140
46
นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ครูชำนาญการภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
อังกฤษเสริมทักษะ 1 (อ30251)PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตClauses and Sentencesม.660
47
นางสำเนา เจริญพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษ (อ 31101)PowerPoint, VDO/Multimedia, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษม.4240
48
นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
อ30251ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดSentences, Adjective clauses, Noun clauses, Reported speech and questions, Adverb clauses, Modals in the pastม.6165
49
นางอรทัย จารุศิริวัฒนาครูภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ภาษาจีน 3 (จ30203)PowerPoint, VDO/Multimedia, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต, KAHOOTเปิดโลกภาษาจีนม.5240
50
นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล
ครูชำนาญการภาษาต่างประเทศ1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
อ30251PowerPoint, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดAdjective Clauses
Relative Pronouns with Adjective Clauses
Noun Clauses as Reported Speech VS Quoted Speech
Noun Clauses
So...that... / Such...that..., Reducing Adverb Clauses
Modals in the Past / Passive Modals in the Past
ม.6220
51
นางสาวกมลพรรณ จันทกิจครูอัตราจ้างภาษาไทย1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ท21101PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดกาพย์พระไชยสุริยาม.1120
52
นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ครูภาษาไทย1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ท33101PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีไทยม.6270
53
นางสาวโชติรส แก้วศรีครูอัตราจ้างภาษาไทย1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย (ท22101)PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตภาษาไทยเพื่อการสื่อสารม.2194
54
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (I20201)PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตการบันทึกข้อมูลม.259
55
นางสาวธารดี กลิ่นสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
I 20201PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตการสืบค้นข้อมูลและการสรุปองค์ความรู้ม.258
56
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์ครูภาษาไทย1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย (ท21102)PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตการอ่านพินิจวรณกรรม
นิราศภูเขาทอง
ม.1150
57
นางกุลภัสสร์ สายทองครูชำนาญการวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
I30201ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา I30201 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ QR-CODEม.630
58
นางจันทิมา แสงทองครูชำนาญการวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว30202PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียนคลื่นเสียงม.5100
59
นางจันทิมา แสงทองครูชำนาญการวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว30202PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียนการเคลื่อนที่แบบหมุนม.5100
60
นางดวงกมล รักษ์สุจริตครูชำนาญการวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ฟิสิกส์ (ว30204)PowerPoint, VDO/Multimedia, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าม.6128
61
นางดวงกมล รักษ์สุจริตครูชำนาญการวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
โครงงานวิทยาศาตร์ (ว20205)PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตสนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ม.3190
62
นางดวงกมล รักษ์สุจริตครูชำนาญการวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว30204PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าแม่เหล็กม.6140
63
นางธีรนุช สุพรรณสุด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
เคมี(ว 31121) PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตอะตอมและตารางธาตุ ม.4105
64
นางพงค์นุช พูลสมบัต
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว 23101PowerPoint, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่ม.397
65
นางพงค์นุช พูลสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
วิทยาศาสตร์ ว 23101PowerPointแรงและการเคลื่อนที่ม.3106
66
นางพงค์นุช พูลสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
วิทยาศาสตร์ ว 23101PowerPoint, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่ม.3106
67
นางพนารัตน์ เอกปัจชา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
เคมี ว30222PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตปริมาณสัมพันธ์ม.5136
68
นางลำปาง สำราญจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
วิทยาศาสตร์PowerPoint, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต, App plickerทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/สาร/การดำรงชีวิตพืชม.1119
69
นางลำปาง สำราญจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว21101,20213,20216PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต, เกมการสืบพันธ์ของพืช/การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชม.1120
70
นางวราภรณ์ ปฏิโคครูชำนาญการวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
เคมีพื้นฐาน (ว31121)PowerPointอะตอมและตารางธาตุม.4120
71
นางสาวฐิรนันท์ เทพจิตร์ครูผู้ช่วยวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว30222PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดปริมาณสารสัมพันธ์ม.5130
72
นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์
ครูชำนาญการวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ชีววิทยาพื้นฐาน (ว31141)เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตม.4192
73
นางสาวนายิกา สันทารุนัยครูชำนาญการวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว 30244 , 30291, I 30201PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต, บทปฏิบัติการ โครงงานระบบประสาท การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี DNA ม.6120
74
นางสาวนายิกา สันทารุนัยครูชำนาญการวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว 30244PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตระบบประสาท การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์และเทคโนโลนี DNAม.6179
75
นางสาวบุญจีรา แทนนิกร
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว 31121PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต, แบบจำลองรูปร่างโมเลกุล แบบจำลองอะตอม พันธะเคมีม.498
76
นางสาวบุญจีรา แทนนิกร
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว 30224PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตสมดุลเคมี กรด-เบสม.6125
77
นางสาววนิสา สุขประเสริฐครูวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว30204PowerPoint, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดไฟฟ้าสถิตม.641
78
นางสาววรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์
ครูวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ฟิสิกส์ (ว31101)PowerPoint, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดธรรมชาติฟิสิกส์ม.4117
79
นางสาววรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์
ครูวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ฟิสิกส์ (ว31101PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ม.4167
80
นางสาวสุกฤตา โสมลครูวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ชีววิทยา 4 ( ว 30244)PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต, แอปพลิเคชัน1. การรับรู้และการตอบสนอง 2. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 3. ยีนและโครโมโซม 4. พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA ม.6257
81
นางสาวสุพิชญา พุทธรักษาครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว30242PowerPoint, CAI/บทเรียนสำเร็จรูป, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตBiodiversityม.5180
82
นางสาวสุพิชญา พุทธรักษาครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว31181PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตสารชีวโมเลกุลม.470
83
นางสาวสุมาลี ภัทรเบญจพล
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว31141PowerPointสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และโครงสร้างเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเซลล์ม.4212
84
นางสาวสุรัชนี ภ้ทรเบญจพล
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
วิชาเคมี ( ว 30222 )PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต, อุปกรณ์การทดลอง สารเคมี ของจริงปริมาณสัมพันธ์ อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมีม.580
85
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
โครงงานวิทยาศาสตร์ ว 20205PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตนักวิทยาศาสตร์ในดวงใจ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ม.360
86
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
เคมี ( ว 31121 )PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต, Model , Gameโครงสร้างอะตอมและ ตารางธาตุ พันธะเคมีม.4120
87
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว 31121PowerPointโครงสร้างอะตอมม.4120
88
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไวครูชำนาญการวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว31101PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดบทนำ การเคลื่อนที่แนวตรง กฎนิวตันม.490
89
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไวครูชำนาญการวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว31101PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่แนวตรงม.490
90
นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไวครูชำนาญการวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว30253PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตวิทยาศาสตร์เข้มข้น การแก้ปัญหาและเทคนิคแก้โจทย์เข้ามหาวิทยาลัยม.560
91
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็งครูวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
เคมี (ว31121)PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตอะตอมและสมบัติของธาตุม.480
92
นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็งครูวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
วิทยาศาสตร์ (ว22101)PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตการจำแนกสารม.2140
93
นายจุมพล ภักวิลัยครูวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
โลกและอวกาศ (ว32163)PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดเอกภพ,ดาวฤกษ์,ดวงอาทิตย์ และ เทคโนโลยีอวกาศม.5226
94
นายจุมพล ภักวิลัยครูวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ฟิสิกส์เพิ่มเติม2(ว30202)PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่แบบหมุน,สมดุลม.5106
95
นายจุมพล ภักวิลัยครูวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว 30302PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดคลื่นม.590
96
นายภูชิต วิเชียรฉายครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
I20201PowerPoint, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตขั้นตอนการทำโครงงานม.2270
97
นายสุรเชษฐ พัฒใสครูชำนาญการวิทยาศาสตร์1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ว30242PowerPoint, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตม.5120
98
นางกฤษณา เทียนศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ส21103PowerPoint, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ม.1350
99
นางจิราพร บุญวาทีครูชำนาญการ
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
สังคมศึกษา (ส31101)PowerPoint, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, VDO/Multimedia, หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน, ใบความรู้/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด, เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตการสื่อสารข้อมูลม.4200
100
นางจิราพร บุญวาทีครู
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
1/2561
ตลอดภาคเรียนที่ 1
ส 31101PowerPointกฎหมายเรื่องน่ารู้ม.4300
Loading...