ม.6/2
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ผู้ประเมิน 1. ....นางมาลีรัตน์ ภู่เกิด....................................................... 2. .....นางสาวพวงผกา หมุนลี..
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ8
ข้อ 9
ข้อ10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายพุฒิพงศ์ พลศรี
4344434333333.42ดี
8
2
นายพิชชนันต์ พานเงิน
4342434333333.25ดี
9
3
นายสรรเพชญ ขาววงษ์
4342434333333.25ดี
10
4
นายณัชวุฒิ บุตรรัตน์
4342434333333.25ดี
11
5
นายศุภากร ผันผาย
4342434333333.25ดี
12
6
นายวิฑูรย์ ทองดี
4343434333333.33ดี
13
7
นายภูมิพัฒน์ ผิวอ่อน
4343434333333.33ดี
14
8
นายกฤษฎา แก่นทอง
4342434333333.25ดี
15
9
นายนิรันดร์ พรมลี
4343434333333.33ดี
16
10
นายอัมรินทร์ รอดภัย
4343434333333.33ดี
17
11
นายรัฐพงศ์ บุญสูง
4342434333333.25ดี
18
12
นางสาวกัญญาวีร์ เจียรกุล
4343434333333.33ดี
19
13
นางสาวอังคณา สดีวงศ์
4342434333333.25ดี
20
14
นางสาวขวัญฤดี อ่อนมิ่ง
4343434333333.33ดี
21
15
นางสาวจุฑามาศ จันทร์ทรง
4343434333333.33ดี
22
16
นางสาวธนัตดา สารักษ์
4343434333333.33ดี
23
17
นางสาวธิติสุดา สมศรี
4343434333333.33ดี
24
18
นางสาวปรารถนา คำพันธ์
4343434333333.33ดี
25
19
นางสาวภัทรริกา เกษมราช
4343434333333.33ดี
26
20
นางสาวยุวดี ไพเราะ
4344434333333.42ดี
27
21
นางสาวไอรดา อารามรักษ์
4343434333333.33ดี
28
22
นางสาวณัฐฉรียา จอมหงษ์
4343434333333.33ดี
29
23
นางสาวจิรัชยา แนวจำปา
4343434333333.33ดี
30
24
นางสาวธัญญารัตน์ ทองปน
4343434333333.33ดี
31
25
นางสาวปิยธิดา ศรีสังข์
4343434333333.33ดี
32
26
นางสาวอลิษา อุธิสาร
4342434333333.25ดี
33
27
นางสาวกัญญารัตน์ โชติเนตร
4343434333333.33ดี
34
28
นางสาวญาศุมินตร์ วิมลโนช
4343434333333.33ดี
35
29
นางสาวปณิตา สำราญวงศ์
4343434333333.33ดี
36
30
นางสาวชนากานต์ มีสติ
4344434333333.42ดี
37
31
นางสาวนิติยา สานเสนาะ
4344434333333.42ดี
38
32
นางสาวสิริยากร เฉลียวธรรม
4343434333333.33ดี
39
33
นางสาวกรกนก ชนกคุณ
4343434333333.33ดี
40
34
นางสาวรัตนากร ละชั่ว
4344434333333.42ดี
41
35
นางสาวกาญจนา คะตะวงศ์
4344434333333.42ดี
42
36
นางสาวเกศินี ศรีจางวาง
4342434333333.25ดี
43
37
นางสาวชนกสุดา เจริญชัย
4341222122232.33พอใช้
44
38
นางสาวยุพารัตน์ ชูหา
4343434333333.33ดี
45
39
นางสาวสกุลกาญน์ แววคุ้ม
4343434333333.33ดี
46
40
นางสาวปฏิญญา มาดสินชัย
4343434333333.33ดี
47
41
นางสาวสุพัตตรา หวังชม
4343434333333.33ดี
48
42
นางสาวสุธินี สินประโคน
4444434333333.50ดี
49
43
นางสาวกุลธิดา จำปาป่า
4444434333333.50ดี
50
44142.423.312015504
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1