ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Data
actualizării
Deschis / ÎnchisFinanțatorDenumirea programului, apelului de proiecteDomeniul de intervențieScop, Obiectivul general, Obiective specifice, Priorități ale programuluiActivități eligibileInstituții eligibileAlte criterii de eligibilitateSuma grantuluiCo-finanțare din partea solicitantuluiDeadlinePagina webNotițe
2
23.04.2019DESCHISAgenția Elvețiana pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)Programul de granturi mici 2019-2022A. sănătatea, guvernanța, dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă
B. cultură
Prioritate se va da proiectelor care își propun una sau mai multe obiective dintre cele care urmează:
A.
Creșterea nivelului de alfabetizare civică și participare democratică;
Monitorizarea implementării principiilor bunei guvernări și a drepturilor omului;
Cooperarea cu mecanismele ONU pentru drepturile omului;
Monitorizarea reformelor (ex.: responsabilizare, supraveghere) în domeniile menționate mai sus;
Facilitarea accesului la servicii publice și ocuparea forței de muncă (de ex. prin intermediul întreprinderilor sociale);
Asigurarea accesului la informații de calitate și oferirea de spațiu pentru dezbateri publice;
Sporirea libertății mass-media
B.
Abordarea, prin modalități inovatoare, a problemelor de actualitate în societate;
Facilitarea dialogului și cooperării între diferite regiuni ale țării și grupuri de populație, de ex. dialogul rural-urban, inter-etnic, dintre ambele maluri ale râului Nistru;
Oferirea accesului la evenimente culturale și artistice de calitate în zonele defavorizate;
Promovarea artei contemporane și experimentale, inclusiv în instituțiile de învățământ;
Crearea oportunităților de dezvoltare profesională la nivel central și local pentru managerii și practicienii din domeniul culturii;
Promovarea reformelor în sectorul de cultură.
1. Organizațiile neguvernamentale, necomerciale
2. Asociațiile și uniunile profesionale
3. Filialele locale ale organizațiilor și ONG-urilor internaționale
4. Instituțiile publice, inclusiv de învățământ și cultură
5. Organizații comerciale cu proiecte necomerciale, ex.: întreprinderi sociale
- Durata proiectului nu depășește 18 luni
- Aplicația solicită o singură contribuție de la SDC
- Temele transversale: Proiectele trebuie să aibă fie obiective explicite legate de incluziunea socială, egalitatea de șanse între femei și bărbați, guvernare și anticorupție, migrație și dezvoltare, fie să integreze cel puțin unul dintre aceste subiecte ca temă transversală
- Proiectele implementate în parteneriat sunt încurajate, de ex. între reprezentanții și reprezentantele a două sau mai multe dintre următoarele grupuri: activiști civici, grupuri neformale de cetățeni, artiști independenți, migranți, organizații neguvernamentale (ONG), mass-media locală și națională, autorități publice, instituții de învățământ etc

Activitățile ne-eligibile: vizite de studiu în străinătate, burse de studii, acțiuni de caritate, ajutor umanitar, proiecte de infrastructură, activități desfășurate în afara Republicii Moldova și cheltuielile curente ale organizației solicitante.
până la 100,000 franci elveţieni20 %
Solicitantul de grant oferă o contribuție financiară sau de altă natură.
Se va acorda prioritate proiectelor cofinanțate de alți donatori/ sponsori
31.12.2022http://finantare.md/finance/62?fbclid=IwAR2w16j93MpfeWG6G92nEfgNI0iM5QIozAv053DZnrD9UZwsxre4N_lxL-8
3
05.04.2019ÎNCHISUSAIDAPM: granturi pentru activități inovatoare de comercializare și export a fructelor, strugurilor, pomușoarelor și mierii de albineAgriculturăObiectiv: Sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului care vor contribui la identificarea și accesul la noile piețe de desfacere și/sau vor crea noi oportunități pe piețele de desfacere deja existente.Activitățile vor viza următoarele lanțurile valorice:
- Fructe în stare proaspătă (mere și fructe sâmburoase);
- Struguri de masă în stare proaspătă;
- Pomușoare în stare proaspătă (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure);
- Mierea de albini.
- Întreprinderi agricole și cooperative;
- Rețele/grupuri de producători și asociații;
- Consolidatori, procesatori și exportatori;
- Alte companii și/sau grupuri de afaceri.
Solicitanții sunt încurajați să aplice în cadrul unui parteneriat cu alte entități, sau pot propune modalități de a demonstra activitatea, astfel încît alte organizații similare, să poată studia, iar ulterior adopta modelul respectiv.până la 450,000 MDLcel puțin 30 %15/10/19https://drive.google.com/drive/folders/16gs7ay4EAj75kCSg9DFk8zO4DG1yNJFR
4
16.07.2019ÎNCHISUniunea Europeană: Fundația Soros-MoldovaConcurs de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitareSocialScop: Analiza situației privind aplicarea măsurilor preventive restrictive de libertate inclusiv arestul preventiv și, în special, contestarea acestora în RM în ultimii ani; formularea recomandărilor pentru revizuirea cadrului legislativ și a practicilor curente în acest sens.Organizaţii ale Societății Civile de nivel local (OSC) din Republica Moldova cu experiență dovedită de minimum 5 ani în domeniul justiției penale, care a implementat proiecte cu elemente de cercetare, advocacy și monitorizare-Durata proiectului nu poate depăși 12 luni calendaristicePână la 40 000 USD10/09/19http://soros.md/files/ToR_concept%20project%20proposals_pretrial_FINAL.pdf
5
23.04.2019ÎNCHISFundaţia Est-Europeană cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)Concursul de granturi în domeniul mobilizării comunitare și asigurării incluziunii sociale în raioanele Soroca, Căușeni, Cahul și TaracliaMobilitate comunitară şi incluziune socialăScop: Susținerea organizațiilor societății civile din localitățile aflate în raioanele Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia în eforturile de mobilizare comunitară, de pledoarii pentru politici mai incluzive şi de monitorizare a implementării deciziilor adoptate de autoritățile publice locale cu atenție sporită asupra incluziunii celor mai vulnerabile segmente sociale.

Obiective:
- Promovarea egalității de șanse și a participării incluzive a persoanelor cu dizabilități, femeilor, persoanelor de etnie romă, tinerilor dar și altor grupuri sub-reprezentate în procesul de dezvoltare a comunității.
- Facilitarea dialogului dintre factorii de decizie locali și a alți actori relevanți pentru o participare mai incluzivă în procesul decizional pentru soluționarea problemelor din comunitate;
- Fortificarea mecanismelor locale de interacțiune dintre autoritățile locale și societate civilă în vederea îmbunătățirii accesului și calității la servicii comunitare.
Activități eligibile:
-Participarea activă a comunităților, inclusiv a grupurilor vulnerabile, în analiza și monitorizarea cheltuielilor bugetului local;
-Monitorizarea prestării serviciilor oferite de autoritățile administrației publice;
-Mobilizarea grupurilor comunitare în identificarea și soluționarea necesităților/problemelorlocale;
-Analiza deciziilor locale din perspectiva incluziunii și formularea recomandărilor pentru autorități;
-Monitorizarea implementării deciziilor administrației publice locale;
-Monitorizarea implementării documentelor naționale de politici ce țin de piața forței de muncă, asistență medicală, angajamentele autorităților privind domeniile de alimentare cu apă și sanitație;
-Activități de advocacy la nivel local;
-Alte activități ce se încadrează în scopul și obiectivele acestui program de granturi

Acțiuni neeligibile:a
-Acțiuni care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminare, conferințe, congrese;
-Acțiuni care se referă numai sau în principal la acordarea de burse individuale pentru studii sau cursuri de formare;
-Acțiuni destinate atragerii de fonduri sau promovării vizibilității solicitantului sau a partenerului (partenerilor) acestuia;
-Acțiuni care constau în principal din cercetare sau studiu;
-Acțiuni care constau exclusiv sau în principal în cheltuieli de capital, de ex. terenuri, clădiri, echipamente și vehicule, cu excepția situațiilor speciale;
-Acțiuni care discriminează indivizi sau grupuri de persoane pe bază de gen, orientare sexuală, convingeri religioase sau originea lor etnică;
-Acțiuni care sprijină partidele politice;
-Acțiuni care includ prozelitism.
ONG-uri din raioanele Soroca, Căușeni, Cahul și TaracliaPentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune la Fundația Est-Europeană dosarul care va conține următoarele documente:
1. Propunerea de proiect conform modelului tipizat al Fundației Est-Europene;
2. Bugetul proiectului în MDL conform modelului tipizat al Fundației Est-Europene;
până la 800,000 MDLSolicitanții de grant sunt încurajați să furnizeze contribuții monetare sau nemonetaredin surse proprii sau oferite de parteneri și finanțatori.30/08/19http://eef.md/index.php?pag=news&id=1025&rid=1398&l=roI Deadline - 20.05.2019
6
29.07.2019ÎNCHISAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare Concurs suplimentar al proiectelor de inovare și transfer tehnologicCercetare, Inovare, etc.Scop: Dezvoltarea unei economii durabile bazate pe inovații, prin stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor inovaționale

Obiectivele concursului:
1) Utilizarea cunoștințelor noi, inclusiv cele ce rezultă din folosirea obiectelor de proprietate intelectuală.
2) Crearea și aplicarea de noi produse și procese, tehnologii și/sau servicii ori îmbunătățirea celor existente.
3) Inițierea și dezvoltarea de noi colaborări între organizațiile de cercetare și sectorul privat, în scop de comercializare a rezultatelor obținute din cercetare și de prestare a serviciilor de cercetări științifice de către organizații de cercetare.
4) Sporirea efectului economic obținut în urma implementării proiectelor (creșterea valorii producției inovaționale comercializate, inclusiv exportate, locurilor noi de muncă create).
5) Sporirea nivelului de tehnologizare a întreprinderilor și a sectoarelor de activitate prin adaptarea tehnologiilor și utilajelor noi.
6) Creșterea capacității de participare în Programul Cadru H2020 a întreprinderilor, creșterea competitivității internaționale a organizațiilor de cercetare.
Întreprinderi în parteneriat cu organizaţii de cercetare din Republica Moldova- În funcţia de director de proiect poate fi desemnată doar persoana titulară a unei din organizațiile participante, care deţine grad ştiinţific de doctor în ştiinţe sau cel puțin 5 ani de experiență în domeniu în care se aplică proiectul de inovare și transfer tehnologic.
- Una și aceeași persoană nu poate participa în calitate de director sau executor în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.
- Termenul de realizare a proiectului de inovare și transfer tehnologic nu va depăşi 1 an.
- Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.
- Propunerile de proiect vor prezenta clar şi explicit rezultatele preconizate, inclusiv descrierea perspectivelor colaborării naționale și internaționale în scopul fortificării colaborării în spațiul european de cercetare.
- Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii de proiect după depunerea dosarului la concurs.
Până la 1,000,000 MDLnu mai puţin de 50% din costul proiectului15/08/19http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-suplimentar-al-proiectelor-de-inovare-si-transfer-tehnologic
7
ÎNCHISPNUD Moldova în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție (CNA)PROGRAMUL DE GRANTURI MICI – „Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție”Scop: Implementarea și monitorizarea participativă a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA), precum și stimularea și sprijinirea implicării societății civile în activitățile de prevenire a corupției în vederea acordării sprijinului la elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare privind implementarea SNIA.- Activitățile proiectului vor fi desfășurate în perioada iulie 2019 – februarie 2020;
- Perioada de monitorizare a planurilor locale de acțiuni anticorupție și a planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție va cuprinde lunile ianuarie – decembrie 2019.
Până la 10 000 dolari SUA pentru propunerile de proiect ce vor viza monitorizarea planurilor locale de acțiuni anticorupție și 15.000 dolari SUA pentru propunerile de proiect ce vor viza monitorizarea planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție.- 05/07/19http://finantare.md/finance/65
8
31.05.2019ÎNCHISUniunea EuropeanăConcurs de selectare a Conceptelor de proiect pentru dezvoltarea/crearea sau extinderea/diversificarea serviciilor sociale comunitare în cadrul proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și Guvern”SocialScop: Dezvoltarea/ crearea sau extinderea/ diversificarea și prestarea serviciilor sociale comunitare inovative și durabile adresate persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale (adulți și copii). Dezvoltarea serviciilor sociale inovatoare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale (copii și adulți)Organizațiilor Societății Civile de nivel local (OSC).Până la 50 000 EUR.-18/06/19https://civic.md/grants/47364-concurs-de-selectare-a-conceptelor-de-proiect-pentru-dezvoltarea-serviciilor-sociale-comunitare.html
9
03.06.2019ÎNCHISHERA INTERNATIONALCOMPETIȚIE DE GRANTURI Pentru Femeile Antreprenoare împotriva Traficului de Ființe 2019Antreprenoriat, socialScop: Combaterea migrației periculoase sau traficului de ființe. 1. Femeile antreprenoare care au inițiat o afacere mică și intenționează să antreneze, precum și să angajeze în câmpul muncii femei tinere, expuse riscului de migrație și traficului de ființe umane;
2. Tinerele femei antreprenoare (sub vârsta de 30 de ani) care au migrat, s-au întors înapoi în țară și și-au lansat propriile afaceri;
3. Femeile tinere, care intenționează să aplice metode inovative de depistare și stopare a migrației periculoase și a traficului de ființe umane în comunitățile locale.
Orice femeie antreprenoare din Armenia, Georgia, Moldova, România și Ucraina.50 - 1200 EUR.-15/06/19https://civic.md/grants/47366-ao-crdse-competitie-de-granturi-pentru-femeile-antreprenoare.htmlAplicanții de succes pot beneficia de mentorat online, suport tehnic și publicarea afacerilor lor pe siteul HERA.
10
11.03.2019ÎNCHISUNESCO: Fondul Internațional pentru diversitate culturalăApel de finanțare a proiectelorCulturaScop: Stimularea dezvoltării unui sector cultural dinamic în țările care sunt parte la convenție prin consolidarea mijloacelor lor de a crea, produce, distribui și oferirea accesului la o gamă diversă de bunuri și servicii culturale.- dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor culturale;
-consolidarea capacităților antreprenorilor culturali;
- cartografierea industriilor culturale;
- crearea de noi modele economice pentru industrii culturale.
ONG-uri şi instituţii publice din variate ţări, inclusiv din Republica Moldova- Solicitarea de finanțare poate fi depusă de către autorități și instituții publice și organizații nonguvernamentale, în limbile engleză sau franceză.-13/06/19https://mecc.gov.md/ro/content/anunt-cu-privire-la-lansarea-apelului-de-finantare-proiectelor-de-catre-fondul-international?fbclid=IwAR26-7YQMNoVokSlrxIs5MahbvWkSlo2_OxDmBtDvdgke7ZpaTsO7ozTvBI
11
05.04.2019ÎNCHISGEFProgramul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF)-conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;
-agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei;
-co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;
-coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale;
Obiective:
1. dezvoltarea la nivel comunitar a strategiilor și punerea în aplicare a tehnologiilor care ar putea reduce amenințările asupra mediului ambiant în cazul în care sunt replicate de-a lungul timpului;
2. colectarea lecțiilor generate din experiența comunităților și inițierea schimbului de strategii de succes și inovații la nivel comunitar între ONG-uri și organizații comunitare, autorități, agenții de asistență pentru dezvoltare, GEF și alți actori ce activează la scară regională și globală;
3. constituirea de parteneriate și rețele de persoane interesate să sprijine și să consolideze comunitățile, ONG-urile și capacitățile naționale pentru a aborda problemele globale de mediu și promova dezvoltarea durabilă;
4. asigurarea înțelegerii și aplicării strategiilor și proiectelor de conservare și dezvoltare durabilă orientate spre protecția mediului la nivel global de către comunități și alte părți interesante principale.
Sunt descrise pe fiecare prioritate detaliat în Instrucțiuni de aplicareONG-uri1. Proiectele GEF SGP se vor baza pe iniţiative şi acţiuni la nivelul comunităţilor locale şi vor implica comunităţile în cît mai multe etape ale proiectului
2. GEF SGP încurajează cooperarea şi parteneriatul activ între diferite instituţii şi organizaţii
3. Solicitantul trebie să demonstreze continuitatea activităţilor şi rezultatelor proiectelor
4. Pentru propunerile înaintate de doi (2. sau mai mulți aplicanți vor fi toate respinse în cazul în care se constată oricare dintre următoarele:
-Au cel puțin un partener de control, director sau membru în comun; sau
-Oricare dintre ei primesc sau au primit orice subvenție direct sau indirect de la celălalt; sau
-Au același reprezentant legal în scopul prezentei cereri de propuneri, sau
-Au o relație cu celălalt, în mod direct sau prin intermediul părților terțe comune, plasându-I astfel în situația de a avea acces la informații cu privire la, sau influență asupra propunerii, unui alt aplicant în ceea ce privește acest proces;
-Sunt contractanți ai unui altuia, sau un subcontractant într-o propunere, depune de asemenea, o altă propunere din numele său ca aplicant principal;
-Un expert propus în echipa unui aplicant, participă în mai mult de o propunere primită pentru acest proces. Această condiție nu se aplică pentru subcontractanți incluși în mai mult de o propunere;
-Unităţile de implementare şi ONG-urile care participă la realizarea atribuţiilor instituţiilor publice în baza contractelor incheiate între aceştia, vor fi respinse.
până la
50 000 USD
1:1
Nivelul de co-finanțare mai redus nu este un criteriu de descalificare pentru propuneri de proiecte competitive. ONG-urile vor fi încurajate să ridice nivelul de co-finanțare în perioada de implementare.
31/05/19http://sgpmoldova.org/ro/news_item/122
12
05.04.2019ÎNCHISUniunea Europeană și fundația „Konrad Adenauer” Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”
1. Granturi pentru inițiative civice
2. Granturi pentru proiecte regionale
3. Granturi pentru proiecte naționale
Dezvoltarea principiilor bunei guvernări Obiective:
- instruirea OSC-urilor locale și regionale în monitorizarea și promovarea procesului de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova-UE;
- promovarea democrației participative, a drepturilor omului, statului de drept și a nediscriminării în toate sectoarele vieții publice;
- sporirea nivelului de educație civică, a gândirii critice, educației mediatice;
- promovarea diversității culturale, coeziunii sociale și comunicării la nivel local și regional;
- sporirea nivelului de implicare a OSC-urilor de nivel local în dezvoltarea strategică și sustenabilă pe termen mediu și lung a comunității;
- monitorizarea politicilor publice, a eficienței și eficacității utilizării fondurilor și proprietății publice, a proceselor de bugetare la nivel central și local, achizițiilor publice, capacității de intervenție/reacție a serviciilor publice, protecției mediului în comunitățile locale;
- elaborarea și promovarea unor politici publice alternative pentru îmbunătățirea procesului de gestionare a bunurilor și fondurilor publice;
- consolidarea și instruirea OSC-urilor de nivel local - dotarea acestora cu instrumente de comunicare cu autoritățile publice, instruiri privind modul de utilizare a datelor disponibile, creșterea capacităților de colectare de fonduri (fundraising);
- promovarea și fortificarea comunicării și colaborării dintre populație, grupuri de inițiativă, organizații obștești cu actorii și lideri formali locali (administrație publică, instituții educaționale, biblioteci, case de cultură, mediul de afaceri, etc.) pentru identificarea și soluționarea problemelor locale;
- instruirea și ghidarea organizațiilor civile de nivel local în managementul de proiect, guvernanța internă și formularea domeniului lor de activitate, în procesele de monitorizare și evaluare;
- consolidarea alianțelor tematice existente ale organizațiilor societății civile de nivel local și/sau crearea unor noi coaliții pentru facilitarea dialogului cu alte părți interesate;
- promovarea, prin intermediul incluziunii și cooperării, a politicilor publice care să abordeze eficient problemele de dezvoltare la nivel regional, să reacționeze la practicile precare ale politicii publice promovate la nivel central și la nivel local.
- campanii de mobilizare comunitară,
- informare și sensibilizare privind soluționarea problemelor locale;
- audieri și activități publice, consultări, dezbateri, sesiuni de mentorat și de formare/instruire;
- activități de identificare a impedimentelor în dezvoltarea comunităților, diseminarea constatărilor/rezultatelor;
- analiza politicilor publice orientate către dezvoltarea comunităților;
- evaluarea eficienței și eficacității autorităților locale;
- aplicarea instrumentelor de monitorizare (instrumente on-line pentru a documenta, verifica, măsura și raporta indicatorii și procesele);
- elaborarea și livrarea de către organizațiile societății civile de nivel local a unor module/sesiuni de instruire în diverse aspecte ale elaborării și monitorizării politicilor;
- produse media tipărite, foto, video, online, emisiuni TV, radio sau altele similare;
- activități de networking destinate organizațiilor societății civile de nivel local în vederea implicării acestora în dezvoltarea propriei comunități și în procesele decizionale locale;
- alte activități ce pot contribui eficient la promovarea diversității culturale, coeziunii sociale și comunicării la nivel local și regional.
organizațiile societății civile înregistrate în Republica Moldova, ce își desfășoară activitatea în afara Chișinăului și sunt direct responsabile de implementarea proiectuluiCategorii de granturi:
1. Inițiative civice
2. Proiecte regionale
3. Proiecte naționale - concursul deschis, până la epuizarea bugetului alocat

Detaliat criteriile de eligibilitate sunt descrise în Ghidul de solicitare a finanțării pentru fiecare tip de grant acordat.
1. pentru inițiative civice - 1.000-10.000 EUR
2. pentru proiecte regionale - 10.001 - 30.000 EUR
3. pentru proiecte naționale - 30.001 - 60.000 euro
-31/05/19https://www.dezvolt.md/programul-de-grant
13
23.04.2019ÎNCHISIFADConcurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2020 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII)Agricultură-- Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursă pînă la cîmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare(la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);
- Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor agroalimentare);
- Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare(pentru a asigura in exclusivitate folosirea apei la irigare şi ca sursă de apa pentru animalele domestice şi sălbatice).
Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 dolari SUA poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, doar care practică activități agricole.Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie întrunească următoarele criterii de eligibilitate:
a) Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;
b) Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate economică in spațiul rural;
c) Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.
d) Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare la volumul minimului stabilit de program din sursele proprii;
e) Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;
f) Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.
până la 200 000 USDNumai în numerar în dependență de tipul infrastructurii:
1. Reţele de alimentare cu apă pentru irigare
- cel puțin 15% (inclusiv până la 7% din contribuția APL) pentru beneficiarii care participă pentru prima dată.
- cel puțin 30% (pentru a doua participare, inclusiv până la 15% contribuția APL) pentru solicitanții din grupul de clienți care au beneficiat anterior de investiții în infrastructură, finanțați din proiectul anterior CPIU-IFAD;
- cel puțin 50% (a treia participare, inclusiv până la 25% din contribuția APL)din valoarea totală estimată a investiției.
Notă:Cererea Grupului client compus din solicitanți care nu au beneficiat niciodată anterior de acest tip de infrastructură va fi considerată ca o cerere de participare pentru prima dată(cu contribuția de 15%), chiar dacă APL au mai beneficiat anterior de proiecte precedente finanțate de CPIU-IFAD pentru construirea unui sistem de alimentare cu apă pentru irigare.
2. Segmente de drum și pod
- cel puțin 50% (inclusiv până la 35% din contribuția APL).
3. Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare
- cel puțin 10% (inclusiv până la 5% din contribuția APL).
31/05/19http://www.ucipifad.md/granturi/concurs-pentru-receptionarea-cererilor-de-finantare-a-proiectelor-de-infrastructura-pentru-anul-2020-in-cadrul-proiectului-de-rezilienta-rurala-ifad-vii/
14
23.04.2019ÎNCHISUSAIDProiectul APM: Grant-uri pentru implementarea tehnologiilor avansate post-recoltă și care vor contribui la creșterea exporturilor de prune și struguri de masă către piața Uniunii EuropeneAgriculturăScop: Implementarea tehnologiilor avansate post-recoltă care vor facilita conformarea cu cerințele specifice ale importatorilor din piața Uniunii Europene și vor contribui la creșterea exporturilor de prune și struguri de masă către această piață.Activitățile ilustrative care includ, dar nu se limitează la:
- Linii și echipamente specializate pentru ambalarea produselor conform specificațiilor importatorilor, precum „produs ambalat în vrac lăzi egalizate (aceiași greutate)”, „produs ambalat în caserole” sau „produs ambalat în flowpack”;
- Linii de producere a lăzilor de lemn cu bară orizontală;
- Instalații și echipamente necesare integrării în sistemele de tip pooling a lăzilor returnabile de plastic (IFCO, Europool, etc.).
- Alte tehnologii post-recoltă complementare care pot contribui la sporirea exporturilor de prune și struguri de masă către UE și alte piețe noi, precum pungi MAP, covorașe de absorbție a etilenei, echipamente de înregistrare a temperaturii și umidității relative, etc.
Producători şi exportatori de prune şi struguri din Republica Moldovapână la 900,000 MDLpeste 50 %27/05/19https://drive.google.com/drive/folders/11Zye8WehBVbAOwaFCm4MlYl1t5HQd8qpAtelier de pre-aplicare la data de 25 aprilie 2019
15
23.04.2019ÎNCHISUEProgramul Europa Creativă: i-PortunusArtă şi CulturăObiectivul său principal trebuie să fie unul dintre următoarele:
- Colaborare internațională: De exemplu, lucrați la o expoziție, o interpretare, o piesă de teatru etc. (alte producții), cu un partener internațional;
- Rezidenție orientată spre producție: De exemplu, rezultatul mobilității va fi o prezentare publică a unui produs de lucru nou creat - o expoziție, un spectacol, o publicație etc;
- Dezvoltarea profesională: de exemplu, participarea la audiții, întâlniri, expoziție, ateliere, master-classuri și alte tipuri de formare în afara educației formale;
- Prezentare: De exemplu, prezentarea unei expoziții, unui spectacol, unei piese de teatru în țara de destinație;
- Schimb cultural: De exemplu, colaborarea cu comunitățile locale din țara de destinație pentru a aborda provocările culturale.
i-Portunus oferă sprijin financiar pentru a contribui la finanțarea costului călătoriei (transport, cazare etc.) către o altă țară - Europa Creativă (sau mai multe dintre acestea într-o singură călătorie).Persoane fizice: Artişti din domeniul artelor interpretative şi vizuale din variate ţări, inclusiv din Republica MoldovaCererea de solicitare va conține:
- descrierea proiectului și obiectivului său principal,
- explicația modului în care acțiunile vor permite atingerea obiectivului,
- documente care confirmă planurile stabilite cu un partener sau o instituție gazdă și că instituția parteneră / gazdă este angajată în proiect.
15-29 zile: 1.500 de euro
30-59 de zile: 2.400 de euro
60-84 zile: 3.000 de euro
85 - zile (lungime maximă): 3.400 de euro
15/05/19https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/
16
24.04.2019ÎNCHISBanca MondialăParteneriatul Global pentru Responsabilitate Sociala, al 4-lea apel de proiecteCombaterea violenţei domestice şi de genGranturile sunt destinate să ofere un suport strategic și susțină proiectelor OSC cu următoarele obiective:
-Abordarea provocărilor critice ale guvernării și dezvoltare prin intermediul proceselor de responsabilitate socială, care implică feedback-ul cetățenilor și metodologii participative, destinate să ajute guvernele și instituțiile din sectorul public în abordarea acestor provocări. Un accent deosebit se pune pe problemele care afectează populația extrem de săracă și marginalizată.
-Consolidarea capacităților societății civile de responsabilizare socială prin investiții în consolidarea instituțională a OSC-urilor și prin mentorarea OSC-urilor mici și înrădăcinate de către ONG-uri puternice și mai mari, cu experiență în ceea ce privește răspunderea socială.
ONG-uri din variate ţări, inclusiv din Republica Moldovapână la 500,000 dolari SUA15/05/19https://www.thegpsa.org/4th-call-proposals-moldova?fbclid=IwAR2GQZSlfDRu4Yhk0bgGALMxcWlCagOZVAc7y0wpKcd_zBH_oa0bAUawLHE
17
10.05.2019ÎNCHISMinisterul Sănătății, Muncii și Protecției SocialeProgramul de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2019SocialScop: Promovarea participării vârstnicilor și a îmbătrânirii active, în conformitate cu obiectivele Planului de acţiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021).
Priorități:
- elaborarea și aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategilor de integrare a perspectivei îmbătrânirii;
- crearea organizaţiilor de ajutor reciproc al vârstnicilor;
- implicarea vârstnicilor în activități de voluntariat şi dialog intergeneraţional.
Organizaţiile nonguvernamentale din Republica Moldova, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, cât şi regional.- durată maximă de implementare de 7 luni. Până la 200 000 MDL.Cel puţin 20% din valoarea totală a proiectului.13/05/19https://civic.md/grants/47042-ministerul-sanatatii-muncii-si-protectiei-sociale-anunta-ca-inscrierea-pentru-programul-de-granturi-mici-in-domeniul-imbatranirii-active-editia-2019-expira-pe-data-de-13-mai-2019.html
18
21.03.2019ÎNCHISComisia EuropeanăInstrumentul european pentru democrație și drepturile omului (EIDHR) Schema de sprijin pe țară pentru Republica Moldova Drepturile omului, Egalitatea genurilor, Incluziune, etc.Prioritatea acestei cereri de propuneri: lupta împotriva oricărei forme de discriminare împotriva femeilor, minorităților, LGBTI și a altor grupuri vulnerabile din Republica Moldova.- Promovarea și consolidarea dialogului politic privind drepturile omului, inclusiv promovarea nediscriminării;
- Implementarea recomandărilor formulate de UE sau misiunile de Observare a Alegerilor OSCE / ODIHR;
- Monitorizarea proceselor de interes pentru societatea moldovenească, urmată de raportarea și diseminarea informațiilor către mass-media;
- Sprijinirea implementării măsurilor de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile, inclusiv a femeilor, membrilor comunităților minoritare și a comunităților LGBT;
- Advocacy și lobby pentru promovarea egalității de gen (drepturile femeilor, fetelor, LGBT); prevenirea violenței și a discriminării bazate pe gen, protecția împotriva oricărei forme de violență și practici dăunătoare;
- Sprijin pentru protejarea drepturilor sociale, economice și culturale ale persoanelor ce aparțin minorităților.

Alte activități și acțiuni sunt descrise în Ghid.
ONG-uri şi instituţii publice din Republica Moldova- durata proiectului 24-36 luni;
- se va acorda prioritate acțiunilor de consolidare a capacităților organizațiilor comunitare și acrodarea sprijinului financiar terților;

Nu sunt eligibile:
- acțiuni care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferințe și congrese;
- acțiuni care se referă numai sau în principal la burse individuale pentru studii sau cursuri de formare.
350 000 EUR - 400.000 EUR50% - 95 %3.5.2019https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1553160181918&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=163512
19
24.01.2019ÎNCHISOpen Technology FundOpen Technology Fund: Internet Freedom FundProiecte centrate pe tehnologie ce promovează drepturile omului, societatea deschisă, libertatea internetului, etc.Obiectiv: Sprijinirea proiectelor și a persoanelor care lucrează la proiecte deschise și accesibile pentru tehnologie, care promovează drepturile omului, libertatea internetului, societățile deschise și contribuie la accesul incluziv și sigur la rețelele globale de comunicații pentru utilizatorii în situații de risc, inclusiv jurnaliști, apărători ai drepturilor omului, activiști ai societății civile, și oameni care trăiesc zi de zi în medii represive care doresc să vorbească liber online.ONG-uri, companii private, universităţi şi alte organizaţii din variate ţări, inclusiv din Republica MoldovaI etapă: depunerea notei conceptuale
II etapă: depunerea conceptului de proiect

Criterii de apreciere a aplicațiilor depuse:
- Calitatea ideii proiectului
- Capacitatea de a atinge obiectivele
- Eficiența costurilor
- Efectul multiplicator/sustenabilitate
- Rezultatele și capacitatea solicitanților
10.000 USD-900 000 USD01.05.2019https://www.opentech.fund/funds/internet-freedom-fund/?fbclid=IwAR39M9Pm_XwIKL1AA8JOu4_FhAlDsBmtbdnRFefD8CEC3VfUDeJhvnxBm2A01.03.2019
01.05.2019
20
02.04.2019ÎNCHISUSAIDAPM: Dezvoltarea lanțurilor valorice a fructelor, strugurilor de masă și pomușoarelorAgriculturăObiectiv: Stabilirea și a extinderea parteneriatelor private în cadrul cărora să aibă loc transferuri de tehnologii pentru dezvoltarea lanțurilor valorice a fructelor, strugurilor de masă și/ sau pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure), ca în cele din urmă să abordeze oportunitățile și provocările sectorului.Activitățile potențiale ilustrative includ, dar nu se limitează la:

- Înființarea terenurilor demonstrative de producție și post-recoltare pentru a demonstra practici și tehnologii inovatoare;
- Implicarea experților locali și internaționali în proiectarea, implementarea și monitorizarea parcelelor demonstrative;
- Inițiative educaționale:
- Organizarea sesiunilor de instruire, ateliere, zile de câmp și conferințe, pentru a partaja experiența acumulată;
- Cursuri intensive de sporire a capacității consultanților locali și serviciilor de extensiune, inclusiv prin implicarea experților internaționali și vizitelor de studii internaționale, în special în domeniul tehnologiilor intensive de producere recent introduse în țară, precum producerea strugurilor de masă în sistem Tendone/Pergola sau Gable;
- Inițiative pentru femeile și tinerii din lanțurile valorice vizate. Organizarea evenimentelor de instruire și/sau educaționale pentru femeile și tinerii din sector sau care doresc să inițieze o afacere relevantă. Inițiative privind stagii educaționale, sau activități de mentorat pentru start-up;
- Dezvoltarea mijloacelor și instrumentelor de comunicare (ziare, reviste, articole etc.). Campanii sau evenimente de promovare a antreprenoriatului sau investițiilor în lanțurile valorice vizate;
- Alte idei de parteneriat pentru a aborda provocările sectoriale și pentru a demonstra soluții părților interesate din sector.
Organizații locale, asociații sectoriale, cooperative sau grupuri de producători, furnizori de tehnologii, prestatori de servicii, instituții educaționale, servicii de extensiune, organizațir neguvernamentale și companii private din Republica Moldova- Durata proiectului propus nu va depăși doi ani. Data estimativă de inițiere a implementării activității trebuie să fie începutul lunii iunie 2019.
- Solicitanții ar trebui să dețină deja un parteneriat formal (contract, acord, memorandum de înțelegere sau alte documente de fundație ale parteneriatului ar trebui să fie atașate la cerere), sau activitatea propusă ar trebui să conducă la stabilirea unui astfel de parteneriat;
- Solicitanții trebuie să demonstreze în mod clar modul în care oferirea grantului va avea un efect catalitic și transformator în una din următoarele lanțuri de valori: (1) struguri de masă, (2) fructe, (3) pomușoare. Activitățile din lanțul valoric de pomușoare ar trebui să se concentreze asupra căpșunilor și zmeurii;
- Solicitanții pot depune o singură cerere pentru fiecare organizație în cadrul acestui RFA, ș.a.
până la 900,000 MDLcel puțin 25 %01/05/19https://drive.google.com/drive/folders/1T2jIi3Zok8GN78s7UaJBRkJbk4JOeali
21
26.03.2019ÎNCHISPNUDProiectul MiDL: Programul de granturi 1+1
„Acceleratorul Asociațiilor de Băștinași”
Implementat în cadrul proiectului PNUD
‘Migrație și Dezvoltare locală’, anul 2019
Dezvoltare localăObiectiv:
Sprijinirea dezvoltării comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea activităților economice generatoare de venituri, inclusiv prin încurajarea implicării economice a Diasporei în procesul de revitalizare economică a localităților de baștină.

Asociații de Băștinași (AdB) din Republica Moldova- Experiență de minim 1 an de activitate (dovedită) în desfășurarea activităților locale, implementare de proiecte în comun cu APL și băștinașii.
- Ideea de proiect să fie prioritizată participativ, inclusiv cu participarea băștinașilor/migranților
- Susținere din partea APL confirmată prin scrisoare
- Consiliul de Administrare a Asociație funcțional
- Asociația este prezentă în mediul online – administreaza pagina sa pe rețelele de socializare
Notă: 1 an de activitate se va calcula de la data când a avut loc prima ședință de constituire a Asociației de Băștinași.

Domenii ne-eligibile
- Nu vor fi susținute activitățile singulare, necorelate cu alte priorități din localitate
- Proiectele ne-susținute de APL și comunitatea locală
- Inițiativele culturale și artistice, fără impact de dezvoltare asupra localității
- Proiecte de caritate
până la 10,000 dolari SUA în baza principiului 1:125/04/19http://sc.undp.md/tnddetails2/1895/25.04.2019
termen extins
22
22.03.2019ÎNCHISUniunea EuropeanăPNUD: Programul de granturi mici, implementat în cadrul programului Uniunii Europene - Măsurile de promovare a încrederiiSănătate (inclusiv protecția socială), cultură, protecția mediului, educație, sport (inclusiv turism) și dezvoltare localăObiectiv:
Sporirea măsurilor de încredere și cooperare între cele două maluri ale râului Nistru, generând noi perspective pentru viitorul și interesele comune partajate de locuitorii ambelor maluri, răspunzând necesităților lor strigente de dezvoltare.
Sunt descrise în Ghidul pentru solicitanți conform domeniilor de intervențieONG-uri din Republica Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului- sunt încurajate inițiativele care vor combina mai multe direcții de dezvoltare;
- maxim 20% din fondurile grantului pot fi cheltuite pentru achiziționarea de bunuri și echipamente;
- maxim 30 % din fondurile bugetare pot fi alocate pentru cheltuieli administrative.
până la 20,000 EUR18/04/19http://sc.undp.md/tnddetails2/1886/
23
17.01.2019ÎNCHISFondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2020 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII)Agricultură-Investiții în obiecte de infrastructurăGrupul-client format din întreprinderi mici şi mijlocii, gospodării țărănești, grupuri de producători din spațiul rural doar care practică activități agricole- Obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanţare trebuie să fie la bilanțul Primăriei;
- Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie întrunească următoarele criterii de eligibilitate:
a) Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;
b) Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate economică in spațiul rural;
c) Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.
d) Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare la volumul minimului stabilit de program din sursele proprii;
e) Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;
f) Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.
cel mult 200 000 USDContribuția proprie va fi doar în numerar, în dependență de tipul infrastructurii:
1. Reţele de alimentare cu apă pentru irigare
- cel puțin 15% (inclusiv până la 7% din contribuția APL) pentru beneficiarii care participă pentru prima dată.
- cel puțin 30% (pentru a doua participare, inclusiv până la 15% contribuția APL) pentru solicitanții din grupul de clienți care au beneficiat anterior de investiții în infrastructură, finanțați din proiectul anterior CPIU-IFAD;
- cel puțin 50% (a treia participare, inclusiv până la 25% din contribuția APL) din valoarea totală estimată a investiției.
2. Segmente de drum și pod - cel puțin 50% (inclusiv până la 35% din contribuția APL).
3. Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare - cel puțin 10% (inclusiv până la 5% din contribuția APL).
12/04/19http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3918&t=/Presa/Noutati/Concurs-pentru-receptionarea-cererilor-de-finantare-a-proiectelor-de-infrastructura-pentru-anul-2020-in-cadrul-Proiectului-de-Rezilienta-Rurala-IFAD-VII
24
18.03.2019ÎNCHISSuedia prin intermediul Fundației Est-EuropeneConcurs de granturi pentru susținerea grupurilor vulnerabile din Republica MoldovaSocialScop: Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la servicii sociale de calitate și contribuirea la integrarea acestora în viața socială.

Obiective:
-Creșterea procentului din bugetul local alocat incluziunii grupurilor vulnerabile prin activități de advocacy și mobilizare comunitară;
-Creșterea procentului consilierilor locali care susțin incluziunea grupurilor vulnerabile în viața economică, socială și decizională a comunității;
-Creșterea nivelului de cunoaștere de către membrii comunității a obligațiunilor referitoare la integrarea persoanelor vulnerabile;
-Susținerea grupurilor dezavantajate în demersurile lor de a cere respectarea drepturilor la educație, sănătate, asistență socială etc.
-Integrarea cu succes a copiilor cu dizabilități și din medii de proveniență dezavantajate în sistemul de învățământ general;
-Facilitarea realizării dreptului la viață independentă şi trai în comunitate a persoanelor cu dizabilități;
Proiectele pot include următoarele, dar și alte tipuri de activități:
- Activități de evaluare a percepției grupurilor vulnerabile despreserviciile sociale existente;
- Activități de facilitare a incluziunii sociale în parteneriat cu Autoritățile Publice Locale și crearea de servicii sociale durabile, bazate pe necesitățile beneficiarilor;
-Activități de abilitare a grupurilor vulnerabile ca să-şi cunoască şi să-şi revendice drepturile;
-Activități de consolidare a capacităților directorilor și personalului din școli privind integrarea copiilor cu nevoi speciale în sistemul general de învățământ și activități de integrare școlară a acestor grupuri;
-Elaborarea materialelor metodologice pentru profesori, asistenți sociali, medici și alți profesioniști pentru a accesibiliza serviciile prestate; -Crearea de centre comunitare incluzive, în parteneriat cu APL, care vor oferi sprijin copiilor, tinerilor, persoanelor în etate pentru a le facilita accesul la servicii sociale, juridice și medicale;
- Orice alte activități care contribuie la incluziunea grupurilor vulnerabile.
ONG-uri din Republica Moldova- Proiectele vor include în mod obligatoriu colaborarea cu administrația publică locală și cu mediul de afaceri din regiunea vizată.
- Durata proiectului este stabilită de către organizațiile solicitante, dar nu va depăși 18 luni
până la 20,000 USDeste încurajată și identificarea surselor de cofinanțare08/04/19http://eef.md/index.php?pag=news&id=1025&rid=1391&l=ro
25
13.03.2019ÎNCHISUSAID prin intermediul Asociaţiei Promo-LEXConcurs de Granturi “Alegeri Locale Generale 2019”Informare și educație electorală, mobilizare apolitică a alegătorilor promovare a votului informat și asumat conștientScop: Contribuirea la sporirea nivelului de participare a cetățenilor Republicii Moldova la alegerile locale generale din 2019.Activități de informare și educație electorală, mobilizare apolitică a alegătorilor și promovează votul informat și asumat conștient, în contextul alegerilor locale generale din iunie 2019:
- campanii de informare și mobilizare online și offline;
- distribuție a materialelor informative și de campanie;
- dezbateri publice electorale;
- activități de informare “din ușă în ușă”;
- evenimente publice tematice;
- emisiuni și reportaje tematice Radio/TV care pot fi promovate inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare;
- proiecții de filme tematice; flash mob-uri etc.
ONG-uri şi organizații media din Republica MoldovaPot participa organizațiile neguvernamentale non-profit și organizații media, inclusiv cele de nivel local și regional, care:
- sunt legal constituite și înregistrate în Republica Moldova (forma de înregistrare: ONG, SRL, Societăți pe Acțiuni, Instituții Publice, etc.);
- au minim 3 de ani de experiență continuă în aria de profil;
- au implementat cu succes cel puțin 2 granturi/proiecte similare (de aceeași complexitate și buget);
- nu au nicio afiliere politică, nu sunt asociate vreunui partid politic sau concurent electoral și nu sunt/nu vor fi implicate în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile locale generale din 2019.

Nu sunt eligibile organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive, sindicatele.

Organizațiile interesate de acest concurs pot înainta spre finanțare doar câte o singură cerere de grant.
7,500 - 15,000 USD-05/04/19https://promolex.md/14767-concurs-de-granturi-alegeri-locale-generale-2019-pentru-promovarea-participarii-la-vot-a-cetatenilor-republicii-moldova-in-cadrul-alegerilor-locale-generale-2019/?fbclid=IwAR3lmTFf8T-mZpOnvY6O0fNAPH7keI6YZHuQvx6bDy3e1ZcYp7Xueg_dWag&lang=ro
26
05.03.2019ÎNCHISComisia EuropeanăEU4Youth: Promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și a schimbării societății prin intermediul antreprenoriatului socialTineret, Antreprenoriat SocialObiectiv: Stimularea potențialului antreprenorial al tinerilor din regiunea Parteneriatului Estic în domeniul antreprenoriatului social, în special pentru a contribui la coeziunea socială, ocuparea forței de muncă, incluziunea și reducerea inegalităților.Activitățile susținute în cadrul acestei solicitări pot include, dar nu se limitează la, următoarele:
- Organizarea de ateliere și seminarii, vizite de instruire, coaching și mentoring, evenimente train-the-trainer;
- Proiectarea, producerea și aplicarea instrumentelor și metodologiilor de dezvoltare a capacităților (curriculum-uri de instruire, manuale pentru profesori și formatori, culegeri de bune practici, biblioteci virtuale, ghiduri etc.) și materiale informative;
- Sisteme de mentorat, stagii, traininguri la locul de muncă;
- Activități de sensibilizare și diseminare; cum ar fi (i) identificarea și schimbul de bune practici, abordări și experiențe inovatoare; (ii) organizarea; (iii) organizarea de conferințe, seminarii.
- Organizarea revizuirilor inter pares și a evenimentelor de învățare reciprocă între părțile interesate principale pentru schimbul de bune practici, abordări și experiențe inovatoare;
- Înființarea de hub-uri, incubatoare, acceleratoare, laboratoare pentru întreprinderile sociale;
- Competiții pentru tinerii antreprenori în domeniul antreprenoriatului social;
- Sprijin financiar pentru terți.

Următoarele activități sunt neeligibile:
- Activități de profit;
- Întâlniri statutare ale organizațiilor partenere (inclusiv solicitantul).
Companii private, ONG-uri, fundaţii, etc. din variate ţări, inclusiv din Republica Moldova750,000 - 1,500,000 EUR50% - 90 %29/03/19https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1551703340188&do=publi.detPUB&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&searchtype=QS&orderby=upd&aoref=162818&userlanguage=en&fbclid=IwAR3qJqe2TjO5OdryLH_6g4CgskxSmBu6vgi8Ely8itMKJC8JcMAfr2Ioj1M
27
04.03.2019ÎNCHISSolidarity Fund PL în MoldovaFondul Granturilor Mici (FGM) – ediția rurală LEADERDezvoltare localăScop: Contribuirea la dezvoltarea zonelor rurale prin implementarea abordării LEADER.Grupurile de Acțiune Locală (GAL) din Republica Moldova cu experiență de implementare a proiectelor de dezvoltare locale Perioada de implementare:până la 15octombrie2019.Durata de implementarea a activităților nu poate depăși 7 luni−GAL cu populația 10.000 - 20.000 de locuitori - până la 400.000,00 MDL;
−GAL cu populația de la 20.000 - 30.000 de locuitori - până la 500.000,00 MDL;
−GAL cu populația de peste 30.000 de locuitori - până la 600.000,00 MDL.
cel puțin 30% (doar financiară)21/03/19http://www.centruinfo.org/2019/02/28/apel-de-propuneri-in-cadrul-fgm-2019-editia-rurala-leader-deadline-21-martie/?fbclid=IwAR0ty9kxTTYvGPVxW1H1MI_v3GT8f8j53RQk6s3TaYd5UF-3_TUOc_P2W6E
28
21.02.2019ÎNCHISSlovakAid & Ambasada Slovaciei in MoldovaApel de propuneri de proiecte: Granturi mici 2019Managementul deșeurilor solide, Mediul de afacere, Sănătate, etc.-Activități în domeniile:
- aprovizionare cu apă și canalizare;
- gestionarea deșeurilor solide;
- susținerea mediului de afaceri (sprijinirea microîntreprinderilor, antreprenoriatului mic și mijlociu, implementarea inovațiilor, crearea locurilor de muncă);
- sănătate ( îngrijire copii și grupuri vulnerabile, educația și informarea populației în domeniul prevenirii bolilor).
1.ONG-uri
2. organizații non-profit
3. autorități locale
1. Durata de implementare: 6-12 luni
2. Proiectele trebuie să fi în conformitate cu Strategia Cooperării pentru Dezvoltarea Republicii Slovacia pentru 2014-2018
până la 10 000 EURse acceptă cofinanțare15/03/19http://www.mzv.sk/web/kisinov-en/slovakaid?fbclid=IwAR04vzzoaSS29RD4ImH-XbdBRciLWUVQSYQ13YzP0ChQyU6yKtsFzRqjYI0
29
29.01.2019ÎNCHISINTERREGProgramului Transnațional Dunărea 2014-2020fMediu și cultură
Conectivitate și Responsabilitate energetică
Guvernanță
Inovare și Responsabilitate socială
- Strategii, planuri de acțiune, recomandări de politici
- Instrumente și servicii;
- Pregătirea de investiții;
- Activități pilot;
- Activități de instruire;
- Informare, comunicare, diseminare.
Instituții publice
Organizații non-profit
3 parteneri din 3 țări eligibile, partenerul lider dintr-un stat membru UE diin aria Programului
Durata proiectului: max 30 luni
Data de începere: nu mai devreme de 01.01.2020
Prima etapă - înaintarea expresiei de interes

Principii cheie:
- caracter transnațional;
- orientare către rezultat;
- dezvoltare sustenabilă;
- rezultate durabile și transferabile;
- abordare teritorială integrată;
- parteneriat calitativ;
- eficiență raportat la resursele utilizate.
15%08/03/19http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals
30
01.02.2019ÎNCHISUnited Nations World Food Programme Innovation Accelerator 2019Tehnologie, ICT, Inovaţie, EtcAntreprenori, Start-Up-uri, Companii, ONG-uri din variate ţări, inclusiv din Republica MoldovaPentru sturt-up-uri:
- lansarea trebuie să fie încorporată în momentul aplicării. Poate fi organizație care obține profit sau non profit.
- inovația trebuie să se afle cel puțin la etapa Produs Minim Viabil (MVP). Este preferabil ca conceptul să fie probat.
- propunerea trebuie să arate modul în care lucrul cu programul WFP va servi strategiei strurt-up-ului pe termen lung.
până la 100 000 USD28/02/19https://innovation.wfp.org/apply?fbclid=IwAR1o0wTQo1roJ_AR4ewvfj8EiitiuVtscR65Woy5XjW1n3t1RdvSGjGHmNA
31
24.01.2019ÎNCHISUNICEF Innovation Fund 2019Data Science & AIStart-Up, Inovare, Social, Protecţia CopiilorScop: Investirea în soluții care pot influența pozitiv viața celor mai vulnerabili copii.Sunt eligibile proiecte open-source care au fost deja lansate - au fost exploatate pentru o perioadă de timp - arată indicatori pozitivi - dar necesită finanțare pentru a ajunge la un nivel în care poate atrage investiții și finanțări suplimentare, generând date reale.Start-Up-uri din variate ţări, inclusiv din Republica MoldovaFinanțarea este orientată cătresoluții ce fac parte din clusterul industriei de 100 miliarde USD în hotarul tehnologiilor spațiale, cum ar fi: blockchain, aeronave fără pilot, realitate virtuală și augmentată, imprimare 3D, învățare mecanică, calcul cuantic, inginerie genetică, Internet of Things, inteligență artificială, nano sateliți și dinamica corpului uman.
Finanțatorul este interesat de companii care aplică tehnologia în noi căi, inovatoare, care sunt scalabile și aplicabile la nivel global.
până la 90 000 USD-28/02/19https://unicefinnovationfund.org/#/submit
32
03.01.2019ÎNCHISUSAID și SuediaProiectul de Competitivitate din Moldova - Apel de Depunere a Cererilor de Grant (RFA) Nr. RFA-2018-004 - Susținerea turismului rural din zonele vitivinicole ale Republicii MoldovaTurism ruralObiectiv: Susținerea turismului rural din regiunile vitivinicole ale Republicii Moldova ( denumite potrivit indicațiilor geografice protejate pentru vinuri: Codru, Ștefan Vodă, Valul lui
Traian), cât și dezvoltarea facilităților de cazare pe lîngă vinării, diversificarea activităților și produselor turistice oferite, precum și îmbunătățirea facilităților și a calității acestora pentru a poziționa
Moldova drept destinație turistică atractivă bazată pe dezvoltare durabilă, autenticitate și păstrarea tradițiilor.
Scop: Impulsionarea unei dezvoltări accelerate și concentrarea în hub-urile turistice
prioritare.
Pentru pensiuni rurale, agro-pensiuni și centre meșteșugărești, dotarea acestora cu:
- mobilier pentru interior și exterior care asigură autenticitatea patrimoniului așa ca paturi, noptiere, saltele, dulapuri, mese, scaune, etc.
- dotarea bucătăriilor și/sau restaurantelor și cramelor cu ustensile așa ca tacâmuri, tirbușoane, pahare, platouri de servit, etc.
- design de interior și exterior pentru a înfrumuseța spațiile, dar și asigurând păstrarea autenticității patrimoniului regional/local;
- decor de interior și exterior care păstrează autenticitatea patrimoniului ca de exemplu pernuțe decorative, covoare, tablouri, etc.;
- design peisagistic pentru amenajarea spatiilor libere (a grădinilor, spațiilor dedicate copiilor) – ca de exemplu amenajarea si plantarea puieților, florilor, și altor plante;
- soluții de eficientizare a cheltuielilor de întreținere prin proiecte inovative ca de exemplu iluminare eficientă, panouri solare, etc.
- soluții IT și comunicație pentru ca pensiunile și centrele meșteșugărești să poată să comunice mai bine cu clienții și media, și să asigure menținerea clienților actuali și atragerea clienților noi - de exemplu computere, programe de software, telefoane, elaborarea paginilor web, marketing online și social media, etc.
- proiecte arhitecturale daca pensiunile și centrele au identificat necesitatea de a construi spații noi sau renova spațiile actuale;
- anumite materiale de construcție și finisare ca de exemplu vopsea, becuri eficiente, mânere, ferestre, uși și altele;

Pentru vinării, dotarea cu:
- obiecte de decor de interior și exterior specifice turismului vinicol;
- design de interior și exterior pentru a amenaja spațiile dar și asigurând păstrarea autenticității patrimoniului regional/local;
- echipamente și ustensile pentru organizarea serviciilor de turism vitivinicol;
- amenajarea sălilor de degustare și a spațiilor de deservire a turiștilor;
- servicii de instruire și formare a personalului în domeniul prestării serviciilor de turism vinicol;
- mobilier pentru interior și exterior în dotarea spațiilor destinate degustării vinului și a activităților destinate turiștilor.
- proiecte arhitecturale daca vinăriile au identificat necesitatea de a construi spații noi sau renova spațiile actuale în scopul organizării turismului vinicol;

În scopul dezvoltării produselor turistice axate pe diversificarea produsului turistic:
- crearea de trasee de ciclism și/sau drumeții, observare a păsărilor sau altele rute relevante zonei respective ;
- colaborarea cu alti parteneri/artizani din regiune în vederea dezvoltării traseelor gastronomice, și/sau artizanale pentru a diversifica oferta și produsul turistic prin accentuarea tradițiilor locale
deținători de pensiuni rurale, agro-pensiuni, centre meșteșugărești, vinăriiFondurile acordate în calitate de grant de către Proiect nu vor fi utilizate în următoarele scopuri:
- Construcție sau activități de infrastructură de orice tip.
- Cheltuieli pentru ceremonii, petreceri, celebrări sau “reprezentare”.
- Procurarea bunurilor restricționate - cum ar fi mărfuri agricole, inclusiv puieți, animale, semințe, autovehicule inclusiv motociclete, tractoare, și orice vehicol cu motor, produse farmaceutice, echipament medical, produse contraceptive, echipament utilizat - fără aprobarea prealabilă a Proiectului.
- Procurarea bunurilor interzise în baza regulamentelor USAID, inclusiv dar fără a se limita la următoarele: echipament și servicii destinate avortului, produse de lux, produse utilizate, produse militare, etc.
- Băuturi alcoolice.
- Achiziționarea de bunuri și servicii restricționate sau interzise de USAID în baza
sursei/naționalității prevalente din următoarele țări - Burma (Myanmar), Cuba, Iran, Coreea de Nord, (Nord) Sudan și Siria.
- Orice achiziții sau activități care deja au fost realizate.
- Achiziții sau activități care nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor grantului, în modul stabilit de Proiect.
- Obligațiuni de și/sau datorii, amenzi și penalități aplicate Beneficiarului.
până la $20,000 USD (echivalentul a aproximativ 350,000 MDL), - cel puțin 50% din valoarea totala a bugetului prezentat, în cazul vinăriilor solicitante
- pentru celelalte cazuri - cel puțin 40% din valoarea totală a bugetului
28/02/19 https://drive.google.com/open?id=1OziUlU1tbBnuZsWNIzWKPC0dEYuaqbVH
33
24.01.2019ÎNCHISWomen Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi)Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi): Al doilea apel de propuneriAntreprenoriat feminin, Dezvoltarea capacităţilor, etc.Obiectivul We-Fi este de a aborda constrângeri financiare și nefinanciare cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) deținute / conduse de femei în țări / teritorii eligibile pentru finanțare din sursele Asociației Internaționale pentru Dezvoltare (IDA) și/sau Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), cu condiția ca acestea să fie, de asemenea, eligibile pentru asistență oficială pentru dezvoltare (AOD)Propunerile înaintate către We-Fi ar trebui să elimine barierele din calea accesului financiar și să furnizeze servicii complementare cum ar fi consolidarea capacităților, accesul la rețele și mentori și oportunități de conectare cu piețele interne și globale, precum și îmbunătățirea mediului de afaceri pentru IMM-urile deținute sau conduse de femei în ceea ce vizează lanțurile de aprovizionare într-o societate în dezvoltare. Băncile multilaterale de dezvoltare acreditate (MDB): Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Inter-Americana de Dezvoltare, IDB Invest, Corporația Financiară Internațională, Banca Islamică de Dezvoltare și Banca Mondială (Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația pentru Dezvoltare Internațională).

MDB-urile sunt încurajate să colaboreze cu agențiile ONU, instituțiile financiare internaționale, organizațiile societății civile, sectorul privat, grupurile de afaceri și/sau alte entități de nivel național sau regional.
Se va acorda o atenție deosebită propunerilor care se concentrează pe femeile antreprenor care operează în mediul rural.

We-Fi va finanța un Portofoliu de programe/proiecte care demonstrează:
1) mobilizarea/mecanisme finanțărilor suplimentare semnificative din alte surse;
2) accentul pe țările cu venituri reduse, pe IDA și/sau pe țările/teritoriile fragile și afectate de conflicte și/sau pe femeile antreprenoare defavorizate din țările cu venituri medii;
3) utilizarea eficientă a finanțării nerambursabile sau a finanțării mixte;
4) complementaritatea între activitățile sectorului public și privat și coordonarea cu activitățile existente sau planificate ale altor parteneri sau inițiative de dezvoltare;
5) parteneriate cu organizații care au o experiență puternică pentru dezvoltarea de abordări inovatoare și pentru obținerea de rezultate.
de la 10 000 000 USD04/02/19https://we-fi.org/funding/?fbclid=IwAR1q9ljSw4nVAWVuecqekC8MBdcBW4RErFLgdEzzniNSpjlZgWDTZGFZL_E
34
03.01.2019ÎNCHISVISEGRAD FUNDVisegrad+ Grants 1. Cultura și identitatea comună
2. Educație și consolidarea capacităților
3. Inovare, cercetare și dezvoltare, spirit antreprenorial
4. Valorile democratice și mass-media
5. Politica publică și parteneriatul instituțional
6. Dezvoltare regională, mediu și turism
7. Dezvoltare socială
Obiective temative:
1. Cultura și identitatea comună
2. Educație și consolidarea capacităților
3. Inovare, cercetare și dezvoltare, spirit antreprenorial
4. Valorile democratice și mass-media
5. Politica publică și parteneriatul instituțional
6. Dezvoltare regională, mediu și turism
7. Dezvoltare sociala
- 1. Durata proiectului- până la 18 luni
2. Cheltuielile generale nu trebuie să depășească 15% din bugetul proiectului
--01.02.19https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/Termen de depunere:
01.06.19
01.10.19
35
24.01.2019ÎNCHISComisia EuropeanăGrant-uri pentru Economia Albastră - Investind în InovareInovaţie, Tehnologie, Protecţia Mediului, etc.Entităţi private şi publice din variate ţări, inclusiv din Republica Moldova, precum şi organizaţii internaţionale500,000 - 1,000,000 EUR31/01/19https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-03-2018?fbclid=IwAR1z6tXP9MpJv6MOUk_IwMMI7WXAZs_D5WvqmG_LNgjqM0-I0ZfdcyEFCYE
36
22.08.2019ÎNCHISUE prin intermediul ODIMM Cel de-al treilea apel de proiecte în cadrul Componentei II a Programului-pilot „Femei în afaceri" (PFA)AntreprenoriatObiectiv: Promovarea abilității economice și sociale din zonele rurale prin reducerea inegalității de gen, prin creșterea și dezvoltarea afacerilor, schimbarea percepției inovaționale, sporirea accesului la resurse, servicii și tehnologii moderne.- Investiții în achiziționarea echipamentelor și software
- Servicii de dezvoltare a afacerii: cercetare, instruire și promovare
Femeile care gestionează o întreprindere de până la 2 ani-nu sunt eligibile afacerile din orașul Chișinău.Până la 165 000 MDL, dintre care:
110 mii lei - pentru investiții în achiziționarea echipamentelor și software
55 mii lei - pentru servicii de dezvoltarea afacerii: cercetare, instruire și promovarP
cel puțin 10 %20/09/19https://civic.md/grants/48539-start-concurs-granturi-pentru-femei.html
37
30.08.2019ÎNCHISBiroul relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de StatDIASPORA ENGAGEMENT HUB (DEH) pentru Subprogramul PROIECTE INOVATIVE ALE DIASPOREI.InovațieScopul: Implementarea în Republica Moldova a proiectelor și activităților cu caracter inovator din diferite domenii, bazate pe transferul de cunoștințe, experiențe și bune practici internaționale.Domenii eligibile pentru finanțare: educație; medicină și sănătate; cultură și arte; administrarea afacerilor; tehnologii informaționale și comunicații; dezvoltarea urbană și rurală; arhitectură și design; inginerie; cercetare științifică; antreprenoriat social; administrare publică; comunicare, jurnalism și relații cu publicul.Specialiștii din diaporăTermenul de implementare a proiectului este de la 2 săptămâni până la 2 luni. 50 000 MDL -15/09/19https://civic.md/grants/48639-o-noua-runda-de-granturi-pentru-subprogramul-proiecte-inovative-ale-diasporei-in-cadrul-diaspora-engagement-hub.html
38
12.08.2019ÎNCHISFinanțator: Uniunea Europeană și co-finanțator: Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene„Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă”Antreprenoriat- Instruiri în domeniul antreprenoriatului
- Finanțarea sub formă de grant a proiectelor pentru lansarea și/sau dezvoltarea ideilor de afaceri
Tinerii cu vârsta între 18 – 35 ani (femei și bărbați) și antreprenorii care sunt persoane fizice sau persoane juridice din localitățile raionului Ștefan Vodă, și întrunesc toate condițiile de eligibilitate stipulate în Regulamentul-cadru de finanțare.- nu există priorități și nici limite privind domeniile sau genurile de activitate economică conform CAEM pentru elaborarea și implementarea planurilor de afaceri.
- nu sunt eligibile activitățile economice din domeniile: jocuri de noroc, petrolier, tutun, alcool, armament, pesticide.
Suma totală: 300.000 LEI
Suma maximă oferită per beneficiar(ă)/plan de afaceri nu va depăși 60 000 lei.
11.09.2019https://civic.md/grants/48388-program-de-granturi-pentru-tinerii-antreprenori-2019.html
39
27.09.2019ÎNCHISPNUD MoldovaProgramul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF)- co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;
- agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei;
- coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale.
Obiective:
- dezvoltarea la nivel comunitar a strategiilor și punerea în aplicare a tehnologiilor care ar putea reduce amenințările asupra mediului ambiant în cazul în care sunt replicate de-a lungul timpului;
- colectarea lecțiilor generate din experiența comunităților și inițierea schimbului de strategii de succes și inovații la nivel comunitar între ONG-uri și organizații comunitare, autorități, agenții de asistență pentru dezvoltare, GEF și alți actori ce activează la scară regională și globală;
- constituirea de parteneriate și rețele de persoane interesate să sprijine și să consolideze comunitățile, ONG-urile și capacitățile naționale pentru a aborda problemele globale de mediu și promova dezvoltarea durabilă;
- asigurarea înțelegerii și aplicării strategiilor și proiectelor de conservare și dezvoltare durabilă orientate spre protecția mediului la nivel global de către comunități și alte părți interesante principale.
Organizațiile non-guvernamentale și organizațiile din comunitate (ONG/CBO)Până la 50 000 dolari SUA 25.10.2019https://civic.md/grants/49009-gef-sgp-anunta-concurs-de-propuneri-de-proiecte-pe-domenii-tematice.html
40
19.09.2019ÎNCHISGuvernul SuedieiProgramului de Granturi Mici (PGM) „Cetățeni activi pentru protecția mediului”Mediu Scopul: Dezvoltarea capacității comunităților locale pentru a face față provocărilor din domeniul mediului.Inițiativele și acțiunile locale menite să soluționeze problemele de mediu cu care se confruntă comunitățile locale, fapt care, pe termen lung, va îmbunătăți nivelul de trai al populației.Aplicanții trebuie să fie organizații neguvernamentale înregistrate în Republica Moldova, active în domeniul protecției mediului și dezvoltării comunitare durabile, care activează în ariile geografice specificate mai jos.

Nu sunt eligibile:
- Organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova;
- Persoanele fizice;
- Organizațiile/instituțiile guvernamentale;
- Autoritățile publice;
- Partidele politice;
- Organizațiile religioase;
- Sindicatele.
Regiunea geografică eligibilă proiectului: propunerea de proiecte pentru PGM va susține inițiativele din ariile geografice unde A.O EcoContact desfășoară activități și implementează diverse proiecte. Aria geografică eligibilă și procentul indicativ de finanțare sunt următoarele:
- Regiunea geografică nr. 1: Comunitățile din bazinul hidrografic al râului Lăpușna (50%)
- Regiunea geografică nr. 2: Comunitățile din zona Ramsar „Nistrul de Jos” (30%)
- Regiunea geografică nr. 3: Municipiul Chișinău (20%).

Programul va susține proiectele care au drept scop:

- să contribuie la reducerea poluării aerului, apei și solului;
- să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
- să îmbunătățească potențialul monitorizării protecției mediului;
- să desfășoare activități educaționale în domeniul protecției mediului;
- să îmbunătățească potențialul comunităților locale de adaptare la schimbările climatice;
- să îmbunătățească accesul la energia verde prin creșterea eficienței energetice și creșterea utilizării energiei regenerabile;
- să dezvolte procesul de gestionare a deșeurilor;
- să integreze aspectele relevante mediului în Planul de dezvoltare locală;
- să susțină conservarea și reabilitarea biodiversității și ariilor protejate naturale.
Nivel începător – până la 200 000 MDL
Nivel intermediar – până la 400 000 MDL
Nivel avansat – până la 600 000 MDL
10% co-finanțare din partea organizației aplicante06.10.2019https://civic.md/grants/48925-anunt-privind-lansarea-programul-de-granturi-mici-pentru-ong-uri-cetateni-activi-pentru-protectia-mediului.html
41
10.09.2019ÎNCHISUniunea EuropeanăConcurs de granturi mici lansat în cadrul proiectului „Împreună spunem NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii”SocialObiectivul general: Susținerea inițiativeleor organizațiilor societății civile din Republica Moldova care au drept scop prevenirea, combaterea torturii, precum și creșterea responsabilității pentru actele de tortură, tratamentelor inumane și degradante în Republica Moldova.Suma maximă a bugetului nu trebuie să depășească 6000 Euro (suma fiecărui grant nu va fi mai mică de 4000 Euro și mai mare de 6000 Euro). În situații excepționale, suma bugetului solicitat poate fi de 7000 Euro.Co-finanțarea proiectului va constitui un avantaj în cadrul concursului de preselecție.30.09.2019https://civic.md/grants/48766-institutul-pentru-democratie-anunta-un-concurs-de-granturi-3.html
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100