สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจภายใน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...สำนักงานอธิการบดี...สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจภายใน.......
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 710,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
7
ผล
งบแผ่นดิน
256,000.00 18,545.50 - 4,567.50 13,978.00 81,367.00 81,367.00 - - - - - - - - - -
8
งบรายได้
454,000.00 141,074.10 - 130,074.10 11,000.00 67,400.00 67,400.00 - - - - - - - - - -
9
1. กิจกรรม.......งานดำเนินงาน/บริหารทั่วไป
แผน 220,000.00 - - - -
10
ผล
งบแผ่นดิน
146,000.00 5,167.50 4,567.50 600.00 81,367.00 81,367.00 - -
11
งบรายได้
74,000.00 - - - -
12
2. กิจกรรม.......พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
แผน 25,000.00 - - - -
13
ผล
งบแผ่นดิน
10,000.00 - - - -
14
งบรายได้
15,000.00 - - - -
15
3. กิจกรรม.......งานประกันคุณภาพการศึกษา
แผน 450,000.00 - - - -
16
ผล
งบแผ่นดิน
100,000.00 13,378.00 13,378.00 - - -
17
งบรายได้
350,000.00 141,074.10 130,074.10 11,000.00 60,400.00 60,400.00 - -
18
4. กิจกรรม.......ค่าสาธารณูปโภค
แผน 15,000.00 - - - -
19
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
20
งบรายได้
15,000.00 - 7,000.00 7,000.00 - -
21
5. กิจกรรม....... แผน - - - - -
22
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
23
งบรายได้
- - - - -
24
6. กิจกรรม....... แผน - - - - -
25
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
26
งบรายได้
- - - - -
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu