หมายเลขโทรศัพท์ คปสอ.พิบูลมังสาหาร (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
BCDEFGHIJ
1
ชื่อหน่วยงานคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์ (ใช้งานหลัก)ระบบหมายเลขโทรศัพท์ 2 (ถ้ามี)ระบบ (2)
2
สสอ.พิบูลมังสาหารนางสาวสาวิตรีบุญตะวันเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน0881106246TRUE
3
สสอ.พิบูลมังสาหารนางสาวสมพรไชยดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0862516277AIS (GSM,one-2-call)
4
สสอ.พิบูลมังสาหารนางสาวพิไลวรรณ บุญอินทร์นักวิชาการการเงินและบัญชี0823765573dtac
5
สสอ.พิบูลมังสาหารนายทองใบสุโภภาคนักการภารโรง0880780234dtac
6
สสอ.พิบูลมังสาหารนางปรียานุชกล่อมเสียงเจ้าหน้าที่สำนักงาน0821592196AIS (GSM,one-2-call)
7
สสอ.พิบูลมังสาหารนางสาวศศิปภาดาบุญยะสิงห์สิโรดมเจ้าหน้าที่ธุรการ0818766382AIS (GSM,one-2-call)0854907820dtac
8
สสอ.พิบูลมังสาหารนางอุบลวรรณสินทรัพย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0892806582AIS (GSM,one-2-call)
9
สสอ.พิบูลมังสาหารนางสาววรรณฤดีสวนเจริญนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ0819667977AIS (GSM,one-2-call)
10
สสอ.พิบูลมังสาหารนางสาวนันทนาทรัพย์ศิริเจ้าหน้าที่พัสดุ0914687905dtac
11
สสอ.พิบูลมังสาหารนายภิศักดิ์พรรณาภพนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ0854979597dtac0878949344AIS (GSM,one-2-call)
12
สสอ.พิบูลมังสาหารนายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์นักวิชาการสาธารณสุข0807247355AIS (GSM,one-2-call)0815488640dtac
13
สสอ.พิบูลมังสาหารนายกีรติโชติเสริมศรีเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน0804001473dtac
14
สสอ.พิบูลมังสาหารนายประยงค์สุดสุขผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร0801719280CAT
15
สสอ.พิบูลมังสาหารนายทนงศักดิ์หลักเขตสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร0868652458dtac
16
สสอ.พิบูลมังสาหารสสอ.พิบูลมังสาหารต.พิบูลอื่นๆ045441093TOT
17
รพ.พิบูลมังสาหารโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารต.พิบูลอื่นๆ045441053TOT
18
รพ.สต.อ่างศิลานายบุญถิ่นบัวใหญ่นักการภารโรง0874599016dtac
19
รพ.สต.อ่างศิลานางศิราณีสุทธป๊อกผู้ช่วยแพทย์แผนไทย0878711823AIS (GSM,one-2-call)
20
รพ.สต.อ่างศิลานางสำรองจันทราชผู้ช่วยทันตะ0876489813dtac
21
รพ.สต.อ่างศิลานางจินตนาบุญงามเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0823745620dtac
22
รพ.สต.อ่างศิลานายธีรพงศ์เกษมบุตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข0880852409dtac
23
รพ.สต.อ่างศิลานายจตุภูมิธานีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน0815471260dtac
24
รพ.สต.อ่างศิลานางสาวสุมาพรศรีสุขนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ0819995436dtac
25
รพ.สต.อ่างศิลานายวีระชนหวังสวัสดิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0898654935AIS (GSM,one-2-call)
26
รพ.สต.อ่างศิลานางนภาภรณ์ศุภลักษณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0856112227dtac0804827714dtac
27
รพ.สต.อ่างศิลานางสุบรรณ์พิมพบุตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0850972378dtac
28
รพ.สต.ห้วยแดงนางสาวเกษรศิริพัฒน์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0813211252AIS (GSM,one-2-call)
29
รพ.สต.ห้วยแดงนายโสภณจันทะโคตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0819767119AIS (GSM,one-2-call)
30
รพ.สต.ห้วยแดงนางสาวกมลพิชญ์ทองทับผู้ช่วยทันตะ0870888482AIS (GSM,one-2-call)
31
รพ.สต.ห้วยแดงว่าที่ ร.ต.หญิงเกศรินทร์รักษ์ทองนักวิชาการสาธารณสุข0867275654TRUE
32
รพ.สต.ห้วยแดงนางอัมพรนาคูณนักการภารโรง0874451323dtac
33
รพ.สต.ห้วยแดงนางสาวอำไพวังแก้วเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข0881084313dtac
34
รพ.สต.ห้วยแดงนางสาวศรีประภานาคูณผู้ช่วยแพทย์แผนไทย0827497984dtac
35
รพ.สต.ห้วยแดงนางสาวพรพรรณโพธิ์พรมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0874491243dtac
36
รพ.สต.หนองไฮนายมนตรีโพธิ์ขาวนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0933268443AIS (GSM,one-2-call)0872186438dtac
37
รพ.สต.หนองไฮนายสุริพงษ์สุวรรณเมืองเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข0911344369dtac
38
รพ.สต.หนองไฮสิบเอกญาณภัทรเดชมงคลเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน0837479900dtac
39
รพ.สต.หนองไฮนางวิภาภรณ์สุขดีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย0873206364dtac
41
รพ.สต.หนองไฮนางสาวรำภู ธงสิบเอ็ดผู้ช่วยทันตะ0827559296dtac0894254253dtac
42
รพ.สต.หนองไฮนางนภัสชภรณ์นันทการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0868757568dtac0933201387AIS (GSM,one-2-call)
43
รพ.สต.หนองไฮนายสัมพันธ์สายสมบัตินักการภารโรง0881291844dtac
44
รพ.สต.หนองไฮนางสมใจสายสมบัติเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0813904995dtac
45
รพ.สต.หนองไฮนางสิริกุลคำขาวเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน0872492732AIS (GSM,one-2-call)0823699405dtac
46
รพ.สต.หนองโพธิ์นายสุรศักดิ์โสภิตชาเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน0881210815AIS (GSM,one-2-call)
47
รพ.สต.หนองโพธิ์นายมลตรีสุภาษรผู้ช่วยทันตะ0854908579dtac
48
รพ.สต.หนองโพธิ์นางสาวชฎาธารทัศบุตรเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข0894243176dtac
49
รพ.สต.หนองโพธิ์นางอนงค์สมชัยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ0837272886dtac0819651060AIS (GSM,one-2-call)
50
รพ.สต.หนองโพธิ์นายลุนสุพรรณนักการภารโรง0827486903dtac
51
รพ.สต.หนองโพธิ์นางสุนิสาสุภาษรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย0854155195dtac
52
รพ.สต.หนองโพธิ์นางวิไลรัตน์สาระรักษ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0853062335dtac
53
รพ.สต.หนองโพธิ์นางหอมไกรสุรสิทธิ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0862473912AIS (GSM,one-2-call)
54
รพ.สต.หนองโพธิ์นางวัฒนาพรหมกสิกรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0896247756dtac
55
รพ.สต.หนองโพธิ์นายอนันตฤทธิ์ คูณเสนาเจ้าพนักงานสาธารณสุข0837306468dtac
56
รพ.สต.หนองบัวฮีนางอาภรณ์บัวดกนักการภารโรง0874414873dtac
57
รพ.สต.หนองบัวฮีนางสาวชฎาภรณ์บุญเต็มผู้ช่วยทันตะ0868778281dtac
58
รพ.สต.หนองบัวฮีนางสาวขวัญหทัยดวงหม่องเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข0881155482dtac
59
รพ.สต.หนองบัวฮีนางพจมานทองเขียวผู้ช่วยแพทย์แผนไทย0821342839AIS (GSM,one-2-call)
60
รพ.สต.หนองบัวฮีนางสาววรุณรักษ์เจริญดีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0862597489AIS (GSM,one-2-call)
61
รพ.สต.หนองบัวฮีนางสาวฉวีวรรณสุขันธ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0823736254dtac
62
รพ.สต.หนองบัวฮีนายวิทยาศุภโกศลเจ้าพนักงานสาธารณสุข (อาวุโส)0819991371AIS (GSM,one-2-call)
63
รพ.สต.หนองบัวฮีนางสาววาสนาจารีรักษ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน0807971143AIS (GSM,one-2-call)
64
รพ.สต.สร้างแก้วนางแววดาวกาญจนพัฒน์ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย0868653708dtac
65
รพ.สต.สร้างแก้วนางวิมลเทียรผลแก้วเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0873799903dtac
66
รพ.สต.สร้างแก้วนายสุเศียรผาดีนักการภารโรง0846062416dtac
67
รพ.สต.สร้างแก้วนางจินตนาพันธ์ปกครองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0868780253dtac
68
รพ.สต.สร้างแก้วนายสมศักดิ์สหพงษ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0801595115AIS (GSM,one-2-call)
69
รพ.สต.สร้างแก้วนางสาวสุกัญญาคงโทนักวิชาการสาธารณสุข0905518950dtac
70
รพ.สต.สร้างแก้วนางอุมากาหลงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0803737998AIS (GSM,one-2-call)0814576337AIS (GSM,one-2-call)
71
รพ.สต.ไร่ใต้นางสาวกาญจนา แก่นจันทร์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0911375053dtac
72
รพ.สต.ไร่ใต้นายเสถียรวงศ์สมบัติเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้0837414630dtac
73
รพ.สต.ไร่ใต้นายพฤปรดพรรณาภพนักการภารโรง0801551981AIS (GSM,one-2-call)
74
รพ.สต.ไร่ใต้นางสาวศศิประภาเสาหินเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข0875664295dtac
75
รพ.สต.ไร่ใต้นางปิ่นหอมทรัพย์นักการภารโรง0854923635dtac
76
รพ.สต.ไร่ใต้นางสาวศิริพรพลพงษ์ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย0868758264dtac
77
รพ.สต.ไร่ใต้นางสาวชลิตาบุญเที่ยงผู้ช่วยทันตะ0876534652dtac
78
รพ.สต.ไร่ใต้นางสาวทัศนีย์รสจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0862543456AIS (GSM,one-2-call)
79
รพ.สต.ไร่ใต้นางสาวสุธิดาเรือนเงินนักการแพทย์แผนไทย0883116660AIS (GSM,one-2-call)
80
รพ.สต.ไร่ใต้นายธนวรรธสุดสุขเจ้าพนักงานสาธารณสุข (อาวุโส)0870350154AIS (GSM,one-2-call)
81
รพ.สต.ระเวนางศรีสุดาพุ่มจันทร์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน0848282196AIS (GSM,one-2-call)
82
รพ.สต.ระเวนางปิยะพรราช้อนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0848324088AIS (GSM,one-2-call)
83
รพ.สต.ระเวนางสาวลักขณาพูลดีนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ0827572354dtac
84
รพ.สต.ระเวนายอิทธิพลนาคำผู้ช่วยทันตะ0872613227AIS (GSM,one-2-call)
85
รพ.สต.ระเวนางสาวอัญชนามณีจำใจเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข0804771226dtac
86
รพ.สต.ระเวนางสาวบรรจงบุญเรืองเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0898445276AIS (GSM,one-2-call)
87
รพ.สต.ระเวนายพิชิตดวงจำปานักการภารโรง0854203711AIS (GSM,one-2-call)
88
รพ.สต.ระเวนางสมจิตรคุ้มทรัพย์ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย0800032082AIS (GSM,one-2-call)
89
รพ.สต.ระเวนางสาวกมลพรรณพลรักษ์นักวิชาการสาธารณสุข0899430699AIS (GSM,one-2-call)
90
รพ.สต.บ้านแขมนางกมลวรรณพุ่มจันทร์ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย0897205883dtac
91
รพ.สต.บ้านแขมนายเทวฤทธิ์จันทรสมานนักการภารโรง0827566505dtac
92
รพ.สต.บ้านแขมนางศศิธรจันทรสมานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0827572180dtac
93
รพ.สต.บ้านแขมนางรุ่งฤดีศรีอุบลเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน0877781879dtac
94
รพ.สต.บ้านแขมนายธนาบุตรศรีอุบลเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน0876140095dtac
95
รพ.สต.โนนยานางนายนวพจน์คำอุดผู้ช่วยแพทย์แผนไทย0852087678AIS (GSM,one-2-call)
96
รพ.สต.โนนยานางนางจันทร์สว่างสายสีนักการภารโรง0807399722AIS (GSM,one-2-call)
97
รพ.สต.โนนยานางนายขวัญชัยชุมนวนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0898456504AIS (GSM,one-2-call)
98
รพ.สต.โนนยานางนางถวาน้อยประเสริฐสินเจ้าพนักงานสาธารณสุข0868752951dtac
99
รพ.สต.โนนยานางนายธานินวระพิมพ์รัตน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0872440319AIS (GSM,one-2-call)0819762583AIS (GSM,one-2-call)
100
รพ.สต.โนนยานางนางสาวสุมาพรเจนจบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ0872403626AIS (GSM,one-2-call)
101
รพ.สต.โนนกาหลงนายบุญมีจรเมืองนักการภารโรง0823445680dtac
Loading...