แผนยุทธศาสตร์ 2559 SAP WU (ใช้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีั้วัด) .xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
B
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยการบูรณาการการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพเพื่อตอบสนองชุมชนระดับท้องถิ่นและภูมิภาค
2
(ปรับปรุงจากการสัมมนาสำนักวิชาฯ ประจำปี พ.ศ.2558)
3
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 1.2.8
4
ตััวชี้วัดที่ 1.2.9
5
ตัวชี้วัดที่ี่ 1.2.14
6
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
มาตรการตัวชี้วัดมาตรการแผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักวิชาฯ ปีงบประมาณ 2559
7
25592560สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในภาพรวมSAPWUMTHPTHPH
8
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด /SAP WUผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ MTHผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด /PTHENVผลการดำเนินงานตัวชี้วัด/ENVOCCผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด /OCCPHPผลการดำเนินงานตัวชี้วัด/PHPPUHผลการดำเนินงาน/ PUHMPHผลการดำเนินงาน /MPHBMSผลการดำเนินงาน/BMS
9
CDE
10
1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน สร้างระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบสหสาขาวิชาชีพ1.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบสหสาขาวิชาชีพ มีมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning (กิจกรรม : พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบสหสาขาวิชาชีพ )ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
SAPWU59-1/1PHP59-1
11
1.1.2 จำนวนรายวิชาที่จัดรูปแบบการเรียนการสอนบูรณาการแบบสหสาขาวิชาชีพต่อหลักสูตร≥1 รายวิชา≥1 รายวิชายังไม่บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
1. MTH -372 เทคนิคการแพทย์ชุมชน
2. PTH-473 กายภาพบำบัดชุมชน 2
3. ENV /PUH-310 ชุมชนกับสุขภาวะ
4. OCC /ชุมชนกับสุขภาวะ
5. PHP / หลักสูตรเพิ่งเปิดเป็นปีแรก

บัณฑิตศึกษา
1. MPH -....
2. BMS-.....

SAPWU59-1/21 รายวิชา MTH-472PTH59-81 รายวิชา (PTH-473)PHP59-1
PHP59-3
PUH 59-1
PUH59-3
ไม่มีไม่มี
12
1.1.3 ร้อยละของรายวิชาในทุกหลักสูตรที่จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning

WU 1/(1)
80100ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ปริญญาตรี
1. MTH ร้อยละ 100
2. PTH ร้อยละ 95.12
3. ENV ร้อยละ 100
4. OCC ร้อยละ 86.4
5. PHP ร้อยละ 100

บัณฑิตศึกษา
1. MPH -....
2. BMS ร้อยละ 100

SAPWU59-1/1MTH59-11ร้อยละ 100 (31รายวิชา จาก 31 รายวิชา)PTH59-3ร้อยละ 95.12 (39 รายวิชาจาก 41 รายวิชา)ร้อยละ 100 (23 รายวิชา จากรายวิชารหัส ENH และ ENV ที่เปิดสอน 23 รายวิชา)OCC59-1ร้อยละ 86.4 (จำนวน 19 รายวิชา จาก 21 รายวิชา รหัส OCC)PHP59-1
PHP59-3
ร้อยละ 100 (2 รายวิชา จากที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 2 รายวิชา)PUH 59-1
PUH59-3
ทุกรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ active learning คิดเป็นร้อยละ 100
13
พัฒนารายวิชาที่จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1.1.4 จำนวนรายวิชาที่มีนำกระบวนบริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ≥1≥1ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระหว่งดำเนินการ
ปริญญาตรี
1. MTH 7 รายวิชา
2. PTH 5 รายวิชา
3. ENV 3 รายวิชา
4. OCC ..... รายวิชา
5. PHP 1 รายวิชา
SAPWU59-1/1
SAPWU59-1/2
MTH59-1
MTH59-11
7 รายวิชา (MTH-256, MTH-238, MTH-326, MTH-341, MTH-359, MTH-360, MTH-372)PTH59-85 รายวิชา (PTH-344, PTH-461, PTH-316, PTH-271, PTH-473)ENV59-33 รายวิชา (ENV-321, ENV-324, ENV-329)PHP59-1
PHP59-3
PHP59-5
1 รายวิชา PUH59-3
14
1.1.5 จำนวนรายวิชาที่มีนำกระบวนวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ไม่นับรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และโครงงานวิจัย)≥1≥1ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ปริญญาตรี
1. MTH - ......
2. PTH 1 รายวิชา
3. ENV 1 รายวิชา
4. OCC ..... รายวิชา
5. PHP 0 รายวิชา / เป็นหลักสูตรที่เพิ่งเปิดเป็นปีแรก
SAPWU59-1/1
SAPWU59-5/2
MTH59-1
MTH59-11
1 รายวิชา (MTH-342 ทั้งนี้จะขอทวนสอบอีกครั้ง ว่าเป็นกระบวนการวิจัยเต็มรูปแบบหรือไ่ม่)PTH59-81 รายวิชา (PTH-473)ENV59-21 รายวิชา (ENV-329)PHP59-1
PHP59-2
PHP59-5
0
15
1.1.6 จำนวนรายวิชาที่มีการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการเรียนการสอนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ≥1≥1ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ปริญญาตรี
1. MTH 0 รายวิชา
2. PTH 2 รายวิชา
3. ENV ... รายวิชา
4. OCC ..... รายวิชา
5. PHP 1 รายวิชา
SAPWU59-1/2
SAPWU59-2/2
MTH59-11 0 รายวิชาPTH59-82 รายวิชา (PTH-121, PTH-473)ENV59-3อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลPHP59-1
PHP59-3
PHP59-5
1 รายวิชา ที่ได้สอดแทรกกิจกรรมทำนุบำรุงศืิลปวัฒนธรรม งานลอยกระทง ร่วมประกวดนางนพมาศ และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในงานวันลอยกระทงPUH59-3
16
1.2 การผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เก่งด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในด้านวิชาชีพ ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการและคุณธรรม1.2.1 ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่มีเอกสาร/สื่อประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 4050โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning
(กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการและคุณธรรม)
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ปริญญาตรี
1. MTH ร้อยละ 29
2. PTH ร้อยละ 70.73
3. ENV ร้อยละ 4.0
4. OCC ร้อยละ 9.0
5. PHP ร้อยละ 0.0

บัณฑิตศึกษา
1. MPH -....
2. BMS ร้อยละ 100
SAPWU59-1/1MTH59-8
MTH59-11
ร้อยละ 29 ( 9 รายวิชา จาก 31 รายวิชา)PTH59-4ร้อยละ 70.73 (29 รายวิชา จาก 41 รายวิชา)ENV59-1ร้อยละ 4 (1 วิชาจาก 23 วิชา)OCC59-1ร้อยละ 9 (2 รายวิชา จาก 22 รายวิชา รหัส OCC)PHP59-10ทุกรายวิชาทุกรายวิชาของหลักสูตรมีเอกสาร/สื่อประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 100
17
1.2.2 จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน / หลักสูตร (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะสากล การจัดการ และคุณธรรมจริยธรรม)33ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ปริญญาตรี
1. MTH ... กิจกรรม
2. PTH 2 กิจกรรม
3. ENV 2 กิจกรรม
4. OCC 1 กิจกรรม
5. PHP ..... กิจกรรม

บัณฑิตศึกษา
1. MPH -....
2. BMS ร้อยละ 100
SAPWU59-1/1MTH59-1 MTH59-8อยู่ระหว่างดำเนินการPTH59-3     PTH59-2 PTH59-14 PTH59-11ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม (PTH59-3 คือ 1.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล 2.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL) โครงการ PTH59-2  มี 4 กิจกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด  (1.กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา 2. กิจกรรมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ 3. กิจกรรมศิษย์ดี เพราะมีครู และไหว้ครู 4. กิจกรรมศาสนบำเพ็ญ 2 ศาสนา)
ENV59-1
ENV59-3
ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม (กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา) และอยู่ระหว่างดำเนินงานในส่วนของโครงการ ENV59-1 จำนวน 3 กิจกรรม และโครงการ ENV 59-3 จำนวน 2 กิจกรรม OCC59-1ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม (ได้แก่ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา) และอยู่ในระหว่างดำเนินการอีก 2 กิจกรรม ได้แก่ การศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ)PHP59-1
PHP59-4
MPH59-3อยู่ระหว่างการเตรียมกิจกรรมนำนักศึกษาไปดูงานในประเทศเพื่อนบ้านBMS59-1 และ BMS59-2โครงการ BMS59-1 มีกิจกรรมที่สนับสนุนการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษา 5 ด้าน และโครงการ BMS59-2 และ BMS59-5 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการทักษะภาษาอังกฤษและทักษะสากลให้กับนักศึกษา
18
1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป WU 1/(6)5560เป็นตัวชี้วัดที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการSAPWU59-1/1PHP59-1
19
1.2.4 ร้อยละของบัณฑิตที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป WU 1/(7)7580เป็นตัวชี้วัดที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการSAPWU59-1/1
20
1.2.5 ร้อยละของบัณฑิตที่มีทักษะด้านความเป็นสากลผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป WU 1/(8)7580เป็นตัวชี้วัดที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการSAPWU59-1/1
21
1.2.6 ร้อยละของบัณฑิตที่มีทักษะด้านการจัดการผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป WU 1/(9)7580เป็นตัวชี้วัดที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการSAPWU59-1/1
22
1.2.7 ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป WU 1/(10)9095เป็นตัวชี้วัดที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการSAPWU59-1/1
23
1.2.8 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) WU 1/1 9095ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ดำเนินการเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558
MTH59-5PTH59-12ร้อยละ 93.26OCC59-1
24
1.2.9 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านในครั้งแรกต่อจำนวน ผู้เข้าสอบครั้งแรกทั้งหมด WU 1/27580โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning (กิจกรรม 4:เพิ่มศักยภาพก่อนการสอบวัดผลการเรียนรู้และประสบการณ์วิชาชีพ)ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ยังไม่ถึงกำหนดการสอบทั้ง 2 หลักสูตร
SAPWU59-1/1MTH59-10PTH59-12ร้อยละ 56
25
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ1.2.10 ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นจากสภาพการเรียน) WU 1/386ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ดำเนินการเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558
MTH59-5, MTH59-9PTH59-4 PTH59-14 PTH59-1 PTH59-12ร้อยละ 6.74PHP59-1
26
1.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านสหกิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป WU 1/(3)8590 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning (กิจกรรม 4:เพิ่มศักยภาพก่อนการสอบวัดผลการเรียนรู้และประสบการณ์วิชาชีพ)คะแนนวิชา MTH-493 ฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มากกว่าร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100 SAPWU59-1/1MTH59-1อยุ่ระหว่างการเก็บข้อมูลPTH59-12 PTH59-13ร้อยละ 18.77ENV59-1อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล ร้อยละ 85.29
27
1.2.12 ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพ≥ 3.5 (เต็ม 5)≥ 3.5 (เต็ม 5)ภาค 1 และ ภาค 2/2558
หลักสูตรอาชีวอนามัยฯ 4.30 คะแนน
หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.24 คะแนน
SAPWU59-1/1 MTH59-1 MTH59-7อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลPTH59-12 PTH59-13ระดับ 4.37 ENV59-11/2558 นักศึกษา 1 คน คะแนน 4.22 (เต็ม 5)
2/2558 นักศึกษา 22 คน คะแนน 4.25 (เต็ม 5)
OCC59-14.30 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน
28
1.2.13.ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF≥ 3.5 (เต็ม 5)≥ 3.5 (เต็ม 5)ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยส่วนแผนงาน
SAPWU59-1/1PTH59-1ระดับ 4.39OCC59-1
29
1.2.14.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 8590ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยส่วนแผนงาน
SAPWU59-1/1MTH59-5PTH59-1 PTH59-12ร้อยละ 89.74OCC59-1
30
1.3 หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา/TQFพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา1.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนของผู้สำเร็จการศึกษา (GPAX)≥ 2.76
(บัณฑิต ศึกษา ≥ 3.25)
≥ 2.76
(บัณฑิต ศึกษา ≥ 3.25)
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ดำเนินการเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558
PTH59-14นักศึกษา ป โท มีเกรดเฉลี่ย 3.46 (n=12) และนักศึกษา ป เอก มีเกรดเฉลี่ยรวม 3.61 (n=3)
31
1.3.2 มีระบบกลไกในการรับนักศึกษาที่มีความเฉพาะตามหลักสูตรมีมียังไม่บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำระบบฯ
กำลังดำเนินการมีระบบและกลไกของหลักสูตร
32
1.3.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับอาจารย์/การจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล90100ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระหว่งดำเนินการ
1. MTH ร้อยละ 71.4
2. PTH ร้อยละ 100
3. ENV ร้อยละ ....
4. OCC ร้อยละ ....
5. PHP ร้อยละ 40
ร้อยละ 71.4 (จาก 2 กิจกรรม 1. วิทยากร รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย และ 2 ดร.นพ.ดนัย วังสรุคตะ)PTH59-4จากเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสุขกับผู้เรียน” โดย รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย มีอาจารย์เข้าร่วม 100%PHP59-5ร้อยละ 40SAP1อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับอาจารย์/การจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 100
33
1.3.4 มีระบบและกลไกการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ ในเรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้มีมียังไม่บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้แจ้งมหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
กรรมการ QA กำลังดำเนินการ ร่วมกับ SAP1มีระบบและกลไกของสำนักวิชา
34
1.3.5 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้≥ 3.5≥ 3.5ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้แจ้งมหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
กรรมการ QA กำลังดำเนินการ ร่วมกับ SAP1 หลักสูตร ป โท = 4.35 และหลักสูตร ป เอก= 4.5
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ุยุทธศาสตร์ทางการเงิน
 
 
Main menu