ABCDEFGHIJN
1
สรุปผลการเบิกจ่ายกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์
2
วันที่ดูรายงาน29/7/2019รายงานระดับจังหวัด/อำเภอ (ณ วันที่   26   กรกฎาคม 2562) (เวลา 16.30 น.)
3
4
หน่วยดำเนินการ
ยอดจัดสรร
(บาท)
ผลเบิกจ่าย
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
ร้อยละ
เรียง
ลำดับ
หนก./พอ.
5
ร่องคำ1,335,6891,335,689100.001
นายชัยฌาณธวัช ลือชานิติโพธ
6
ห้วยผึ้ง1,432,7901,430,9801,81099.872นางสาวภารดี ประไม
7
เมืองกาฬสินธุ์
5,472,4975,464,8477,65099.863นายมีชัย นาใจดี
8
ยางตลาด4,938,1934,930,5437,65099.854นายสุนทร พหลทัพ
9
ห้วยเม็ก2,714,9302,707,2807,65099.725นายจารึก ตันเจริญ
10
หนองกุงศรี
3,654,0783,642,92811,15099.696
นายปัตพงษ์ อ่อนโพธา
11
สมเด็จ2,451,1392,443,4897,65099.697
นางสำราญ เพิ่มสิน
12
กมลาไสย3,487,0103,472,61014,40099.598
นายวสันต์ ศรีนุกูล
13
ดอนจาน1,494,4341,483,78410,65099.299
นางสาวรัสยานันนท์ ฆารวิพัฒน์
14
ท่าคันโท 1,926,0111,907,86118,15099.0610
นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล
15
ฆ้องชัย1,817,6181,798,82818,79098.9711นายธวัช พรหมพันใจ
16
ก.ส่ารสนเทศ ฯ
735,000720,40014,60098.0112
นางสาวกาญจนา ทองเกษม
17
คำม่วง2,410,4692,338,39272,07797.0113
นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์
18
กุฉินารายณ์
4,644,8834,473,943170,94096.3214นายวิชัย ฤทธิหาร
19
นามน2,043,7681,946,34897,42095.2315
นายสมัย นันทบุรมย์
20
สามชัย14463671,359,75586,61294.0116
นายเฉลิมเกียรติ ตัลวัน
21
สหัสขันธ์
2,773,6852,548,235225,45091.8717
นางเย็นจิต จองหนาน
22
นาคู1,773,2521,600,407172,84590.2518
นางสาววิไลวรรณ แสนสร้อย
23
ก.ยุทธศาสตร์ฯ
207,700179,30028,40086.3319นายอุทัย สิงห์ทอง
24
เขาวง2,518,4742,172,724345,75086.2720
นายสมจิตร ศีลพันธ์
25
ก.ส่งเสริมฯ
10,920,9408,712,6202,208,32079.7821
นายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ
26
ฝ.อำนวยการฯ
10,893,4367,836,2003,057,23671.9422
น.ส.อัจฉรา ทิพย์ทำมา
27
ร่วมเป็นเงิน
71,092,36364,507,1636,585,20090.74
28
29
30
31
เป้าหมายการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
32
ไตรมาส1234
33
เป้ากรม100.00100.00100.00100.00
34
เป้้าจังหวัด100.00100.00100.00100.00
35
ผลการดำเนินงาน
36
44
37
ผลการเบิกจ่าย
38
90.74
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100