แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม มฐ.15 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ประทับเวลาชื่อกิจกรรมประจำปีงบประมาณชื่อแผนงานสนองกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงานตามกิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินการสรุปกิจกรรม
หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงคุณภาพ
ขั้นการเตรียมและวางแผน (Plan)
ขั้นดำเนินงานตามแผน (Do)
ขั้นติดตามและตรวจสอบ (Check)
ขั้นประเมินและรายงานผล (Act)
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
แหล่งที่มาของงบประมาณ
จำนวนเงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว
จำนวนงบประมาณ จากงบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
จำนวนงบประมาณ จากงบอื่น ๆ
จำนวนงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
การประเมินผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2
26/10/2016, 16:12:56
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 15การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้าน สู่มาตรฐานสากล, 15.2 ผลการดำเนินงานกิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้าน สู่มาตรฐานสากล
โครงการใหม่
นางสาวอัญชรี   โจดโจน
1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยมีการกำหนดแนวทางพัฒนา ร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือกำหนดเอง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น แนวทางพัฒนาดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น การปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันสิ่งเสพติด การป้องกันอุบัติภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการส่งเสริมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การรับรอง, สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้านสู่มาตรฐานสากล
สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุง พัฒนา และดำเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น, สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมาย โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและพอใจในการดำเนินการ
นักเรียน, 1030
สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุง พัฒนา และดำเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภายนอกและผลประเมินอื่นที่เกี่ยวข้องมากำหนดมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการรับรอง) ยกระดับมาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดี) และรักษามาตรฐาน (กรณีได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีมาก) ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ซึ่งอาจเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ, สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมาย โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและพอใจในการดำเนินการ
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
15.1.1 การศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจัดทำแผนงาน โครงการ, 15.1.2  การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นๆ, 15.1.3  โครงการ กิจกรรมพิเศษเด่นชัดตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อย่างน้อย 2 โครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่อปีการศึกษา, 15.1.4 การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ย้อนหลัง 3 ปี, 15.1.5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษ, 15.1.6  การนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง, 15.1.7 การสรุปโครงการ กิจกรรมพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของโครงการ กิจกรรมพิเศษตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา, 15.2.1 สถานศึกษามีการดำเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป, 15.2.2 บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานร้อยละ80ขึ้นไป, 15.2.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา
80งบอุดหนุนรายหัว29500
วัสดุฝึกกิจรรมศิลปะเส้นด้าย จำนวนเงิน 1000 บาท
วัสดุฝึกกิจกรรมจับผ้าสวย จำนวนเงิน 6000 บาท
วัสดุฝึกกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด จำนวนเงิน 1000 บาท
วัสดุฝึกกิจกรรมภาษาจีน จำนวนเงิน 1000 บาท
วัสดุฝึกกิจกรรมหุ่นยนต์ จำนวนเงิน 3000 บาท
วัสดุฝึกกิจกรรมของจิ๋วจากดินญี่ปุ่น จำนวนเงิน2000 บาท
วัสดุฝึกกิจกรรมทำเครื่องประดับนาฎศิลป์ไทย จำนวนเงิน3000 บาท
วัสดุฝึกกิจกรรมพับกระดาษจำนวนเงิน 1000 บาท
วัสดุฝึกกิจกรรมโดนัทจิ๋วแสนอร่อย จำนวนเงิน 6000 บาท
วัสดุฝึกกิจกรรมจักรสานงานไม้ไผ่ จำนวนเงิน 2000 บาท
วัสดุฝึกกิจกรรมประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ จำนวนเงิน 2000 บาท

รวมเป็นเงิน 29500 บาท
แบบประเมินความพึงพอใจ
1. การศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจัดทำแผนงาน โครงการ
2. การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นๆ
3. โครงการ กิจกรรมพิเศษเด่นชัดตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อย่างน้อย 2 โครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่อปีการศึกษา
4. การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ย้อนหลัง 3 ปี
5. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษ
6. การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง
7. การสรุปโครงการ กิจกรรมพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของโครงการ กิจกรรมพิเศษตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
8. สถานศึกษามีการดำเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป
9. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานร้อยละ80ขึ้นไป
10.ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา
3
31/10/2016, 20:24:27
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา
มาตรฐานที่ 15การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้าน สู่มาตรฐานสากล, 15.2 ผลการดำเนินงานกิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้าน สู่มาตรฐานสากล
โครงการต่อเนื่อง
นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์
16 พฤษภาคม 256130 กันยายน 2561
สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยมีการกำหนดแนวทางพัฒนา ร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือกำหนดเอง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น แนวทางพัฒนาดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น การปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันสิ่งเสพติด การป้องกันอุบัติภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการส่งเสริมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การรับรอง
สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุง พัฒนา และดำเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น, สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมาย โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและพอใจในการดำเนินการ
นักเรียน, 100%
สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุง พัฒนา และดำเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภายนอกและผลประเมินอื่นที่เกี่ยวข้องมากำหนดมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการรับรอง) ยกระดับมาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดี) และรักษามาตรฐาน (กรณีได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีมาก) ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ซึ่งอาจเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ, สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมาย โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและพอใจในการดำเนินการ
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
15.1.1 การศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจัดทำแผนงาน โครงการ, 15.1.2  การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นๆ, 15.1.3  โครงการ กิจกรรมพิเศษเด่นชัดตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อย่างน้อย 2 โครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่อปีการศึกษา, 15.1.4 การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ย้อนหลัง 3 ปี, 15.1.5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษ, 15.1.6  การนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง, 15.1.7 การสรุปโครงการ กิจกรรมพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของโครงการ กิจกรรมพิเศษตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา, 15.2.1 สถานศึกษามีการดำเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป, 15.2.2 บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานร้อยละ80ขึ้นไป, 15.2.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา
100งบอุดหนุนรายหัว30,000
ค่าพาหนะในการเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน คนละ 30 บาท
1.รายงานการเยี่ยมบ้าน
2.แบบประเมินการจัดกิจกรรม
-นักเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขและการช่วยเหลืออย่างทั่วถีง
4
1/11/2016, 7:47:24
ดูแลรักษาความสะอาดและตกแต่งสถานศึกษา
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 15การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้าน สู่มาตรฐานสากล, 15.2 ผลการดำเนินงานกิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้าน สู่มาตรฐานสากล
โครงการต่อเนื่อง
นายชูชาติ           ยืนยาว
1 ตุลาคม 255930 กันยายน 2560
สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยมีการกำหนดแนวทางพัฒนา ร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือกำหนดเอง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น แนวทางพัฒนาดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น การปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันสิ่งเสพติด การป้องกันอุบัติภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการส่งเสริมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การรับรอง, สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้านสู่มาตรฐานสากล
สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุง พัฒนา และดำเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น, สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมาย โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและพอใจในการดำเนินการ
นักเรียน, 1,000 คน
สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุง พัฒนา และดำเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภายนอกและผลประเมินอื่นที่เกี่ยวข้องมากำหนดมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการรับรอง) ยกระดับมาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดี) และรักษามาตรฐาน (กรณีได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีมาก) ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ซึ่งอาจเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ, สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมาย โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและพอใจในการดำเนินการ
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
15.1.1 การศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจัดทำแผนงาน โครงการ, 15.1.2  การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นๆ, 15.1.5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษ, 15.1.6  การนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง, 15.1.7 การสรุปโครงการ กิจกรรมพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของโครงการ กิจกรรมพิเศษตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา, 15.2.1 สถานศึกษามีการดำเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป, 15.2.2 บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานร้อยละ80ขึ้นไป, 15.2.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา
86งบอุดหนุนรายหัว200,000
วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำห้องส้วม ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน วัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ วัสดุ-อุปกรณ์ในการทำความสะอาดและตกแต่งห้องเรียน ตกแต่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท
ประเมินความพึงพอใจ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง องค์กรภายนอกมีความพึงพอใจในระดับมาก
5
1/11/2016, 8:51:55
พัฒนางานโสตทัศนศึกษา
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 15การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้าน สู่มาตรฐานสากล, 15.2 ผลการดำเนินงานกิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้าน สู่มาตรฐานสากล
โครงการใหม่
นายสุริยา          ทองดอนพุ่ม
1 พ.ย. 2559 - 15 ก.ย. 2560
15 กันยายน 2560
สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยมีการกำหนดแนวทางพัฒนา ร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือกำหนดเอง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น แนวทางพัฒนาดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น การปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันสิ่งเสพติด การป้องกันอุบัติภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการส่งเสริมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การรับรอง, สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้านสู่มาตรฐานสากล
สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุง พัฒนา และดำเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น, สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมาย โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและพอใจในการดำเนินการ
นักเรียน, ครู, ผู้บริหาร, คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครอง, หน่วยงานราชการในท้องถิ่น
สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุง พัฒนา และดำเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภายนอกและผลประเมินอื่นที่เกี่ยวข้องมากำหนดมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการรับรอง) ยกระดับมาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดี) และรักษามาตรฐาน (กรณีได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีมาก) ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ซึ่งอาจเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ, สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมาย โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและพอใจในการดำเนินการ
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
15.1.1 การศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจัดทำแผนงาน โครงการ, 15.1.2  การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นๆ, 15.1.3  โครงการ กิจกรรมพิเศษเด่นชัดตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อย่างน้อย 2 โครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่อปีการศึกษา, 15.1.4 การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ย้อนหลัง 3 ปี, 15.1.5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษ, 15.1.6  การนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง, 15.1.7 การสรุปโครงการ กิจกรรมพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของโครงการ กิจกรรมพิเศษตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา, 15.2.1 สถานศึกษามีการดำเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป, 15.2.2 บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานร้อยละ80ขึ้นไป, 15.2.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา
ร้อยละ 80งบอุดหนุนรายหัว9,815
1. โคมดาวน์ไลท์ จำนวน 16 อัน อันละ 100 เป็นเงิน 1,600
2. หลอดตะเกียบ จำนวน 25 หลอด หลอดละ 150 เป็นเงิน 3,750
3. ผ้าเทป 3M จำนวน 1 ม้วน ม้วนละ 45 เป็นเงิน 45
4. สายไฟ 2x1.2 จำนวน 1 ขด ขดละ 1,000 เป็นเงิน 1,000
5. สาย VAF 2x6 ยาว 1 เมตร จำนวน 1 เส้น เส้นละ 50 เป็นเงิน 50
6. คัทเอาท์ 2P 100A จำนวน 1 ตัว ตัวละ 650 เป็นเงิน 650
7. สายสัญญาณ จำนวน 4 เส้น เส้นละ 150 เป็นเงิน 600
8. แจ๊คสเปกคอน จำนวน 4 ตัว ตัวละ 80 เป็นเงิน 320
9. ถ่ายขนาด AA จำนวน 6 กล่อง กล่องละ 300 บาท
แบบประเมินความพึงพอใจ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง องค์กรภายนอกมีความพึงพอใจในระดับ มาก
6
1/11/2016, 9:09:22
พัฒนาระบบเสียงห้องประชุมและหอประชุม
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 15การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้าน สู่มาตรฐานสากล, 15.2 ผลการดำเนินงานกิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้าน สู่มาตรฐานสากล
โครงการใหม่
นายสุริยา          ทองดอนพุ่ม
1 พ.ย. 2559 - 15 ก.ย. 2560
15 กันยายน 2560
สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยมีการกำหนดแนวทางพัฒนา ร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือกำหนดเอง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น แนวทางพัฒนาดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น การปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันสิ่งเสพติด การป้องกันอุบัติภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการส่งเสริมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การรับรอง, สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้านสู่มาตรฐานสากล
สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุง พัฒนา และดำเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น, สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมาย โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและพอใจในการดำเนินการ
นักเรียน, ครู, ผู้บริหาร, คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครอง, หน่วยงานราชการอื่นในท้องถิ่น
สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุง พัฒนา และดำเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภายนอกและผลประเมินอื่นที่เกี่ยวข้องมากำหนดมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการรับรอง) ยกระดับมาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดี) และรักษามาตรฐาน (กรณีได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีมาก) ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ซึ่งอาจเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ, สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมาย โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและพอใจในการดำเนินการ
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
15.1.1 การศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจัดทำแผนงาน โครงการ, 15.1.2  การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นๆ, 15.1.3  โครงการ กิจกรรมพิเศษเด่นชัดตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อย่างน้อย 2 โครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่อปีการศึกษา, 15.1.4 การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ย้อนหลัง 3 ปี, 15.1.5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษ, 15.1.6  การนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง, 15.1.7 การสรุปโครงการ กิจกรรมพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของโครงการ กิจกรรมพิเศษตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา, 15.2.1 สถานศึกษามีการดำเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป, 15.2.2 บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานร้อยละ80ขึ้นไป, 15.2.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา
ร้อยละ 80
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา
311370
ระบบเสียงหอประชุม
1 ตู้ลำโพงเสียงกลาง+แหลม 15" Hammer 5 คู่ คู่ละ 13,000.00 เป็นเงิน 65,000.00
2 ตู้ซับเบส 18" Turbo อินทนนท์ 4 คู่ คู่ละ 16,900.00 เป็นเงิน 67,600.00
3 เพาเวอร์ขับเสียงกลาง 2 ตัว ตัวละ 12,000.00 เป็นเงิน 24,000.00
4 เพาเวอร์ขับเบส 1 ตัว ตัวละ 28,000.00 เป็นเงิน 28,000.00
5 Mixer 1 ตัว ตัวละ 18,500.00 เป็นเงิน 18,500.00
6 Cross แยกเสียง 1 ตัว ตัวละ 7,000.00 เป็นเงิน 7,000.00
7 ไวเลสไมโครโฟน 2 ชุด ชุดละ 6,000.00 เป็นเงิน 12,000.00
8 ขาติดตั้งลำโพงกับผนัง 10 ตัว ตัวละ 650.00 6,500.00
9 สายเชื่อมต่อสัญญาณ 1 เมตร 10 เส้น เส้นละ 140.00 เป็นเงิน 1,400.00
10 หัวสเปคคอน 20 หัว หัวละ 50.00 เป็นเงิน 1,000.00
11 สายลำโพงแบบใส 12 เมตร เมตรละ 100.00 เป็นเงิน 1,200.00
12 ปลั๊กซ์เบรกเกอร์ 1 ตัว ตัวละ 2,200.00 เป็นเงิน 2,200.00
13 กล่องแร็คเก็บอุปกรณ์ 12 U 1 กล่อง กล่องละ 7,000.00 เป็นเงิน 7,000.00
14 อุปกรณ์อื่น ๆ +ค่าติดตั้ง 3,000.00
ระบบเสียงห้องประชุมพิกุลทอง
1 ตู้ลำโพงเสียงกลาง+แหลม 10" Eurotech 4 คู่ คู่ละ 4,800.00 เป็นเงิน 19,200.00
2 เพาเวอร์ขับเสียงกลาง Thomson CS 5000 1 ตัว ตัวละ 7,800.00 เป็นเงิน 7,800.00
3 ไมโครโฟน Shure PG 48 1 ตัว ตัวละ 1,300.00 เป็นเงิน 1,300.00
4 ไวเลสไมโครโฟน 2 ชุด ชุดละ 6,000.00 เป็นเงิน 12,000.00
5 หัวสเปคคอนตัวผู้ 20 หัว หัวละ 50.00 เป็นเงิน 500.00
6 ไวเลสไมโครโฟน 2 ชุด ชุดละ 6,000.00 เป็นเงิน 12,000.00
7 ขาติดตั้งลำโพงกับผนัง 10 ตัว ตัวละ 650.00 เป็นเงิน 6,500.00
8 สายลำโพงแบบใส 12 เมตร เมตรละ 60.00 เป็นเงิน 720.00
9 หัวสเปคคอนตัวเมีย 20 หัว หัวละ 50.00 เป็นเงิน 1,000.00
10 สายลำโพงแบบใส 12 เมตร เมตรละ 100.00 เป็นเงิน 1,200.00
11 สายสัญญาณไมโครโฟน 50 เมตร เมตรละ 35.00 เป็นเงิน 1,750.00
12 สายสัญญาณเสียง RCA 50 เมตร เมตรละ 20.00 เป็นเงิน 1,000.00
14 อุปกรณ์อื่น ๆ +ค่าติดตั้ง 2,000.00
แบบประเมินความพึงพอใจ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง องค์กรภายนอกมีความพึงพอใจในระดับ มาก
7
1/11/2016, 9:19:56
ปรับปรุง-พัฒนาระบบไฟฟ้าอาคารเรียน
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 15การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้าน สู่มาตรฐานสากล, 15.2 ผลการดำเนินงานกิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้าน สู่มาตรฐานสากล
โครงการใหม่
นายชูชาติ           ยืนยาว
1 ตุลาคม 255930 กันยายน 2560
สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยมีการกำหนดแนวทางพัฒนา ร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือกำหนดเอง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น แนวทางพัฒนาดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น การปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันสิ่งเสพติด การป้องกันอุบัติภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการส่งเสริมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การรับรอง, สถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาโรงเรียนต้นแบบใกล้บ้านสู่มาตรฐานสากล
สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุง พัฒนา และดำเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น, สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมาย โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและพอใจในการดำเนินการ
นักเรียน, 1,000
สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการกำหนดมาตรการที่นำมาปรับปรุง พัฒนา และดำเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภายนอกและผลประเมินอื่นที่เกี่ยวข้องมากำหนดมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการรับรอง) ยกระดับมาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดี) และรักษามาตรฐาน (กรณีได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีมาก) ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ซึ่งอาจเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ, สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมาย โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและพอใจในการดำเนินการ
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
15.1.1 การศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจัดทำแผนงาน โครงการ, 15.1.2  การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นๆ, 15.1.3  โครงการ กิจกรรมพิเศษเด่นชัดตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อย่างน้อย 2 โครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่อปีการศึกษา, 15.1.4 การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ย้อนหลัง 3 ปี, 15.1.5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษ, 15.1.6  การนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง, 15.1.7 การสรุปโครงการ กิจกรรมพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของโครงการ กิจกรรมพิเศษตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา, 15.2.1 สถานศึกษามีการดำเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป, 15.2.2 บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานร้อยละ80ขึ้นไป, 15.2.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา
80
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา
380,000
-ค่าวัสดุ-อุปกรณ์และค่าติดตั้งในการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าอาคารเรียน เป็นเงิน 380,000 บาท
ประเมิน/ตรวจรับ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอกมีความพึงพอใจในการดำเนินการในระดับมาก
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu