สำเนาของ ม.1/5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ผู้ประเมิน 1. นางสายสมร ภูสีโสม 2. นางสาวศิริพร ก้อนคำดี
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกษิดิ์เดช อร่ามศรี
4443333344443.58ดีมาก
8
2
เด็กชายกิตติพัทธ์ จูประจน
4231332123222.33พอใช้
9
3
เด็กชายจิรายุ พันธราช
2221222212221.83พอใช้
10
4
เด็กชายณธพล พูลผล
4444434443433.75ดีมาก
11
5
เด็กชายณัฐกิตต์ วันดี
4332333223332.83ดี
12
6
เด็กชายณัฐพล การกล้า
4222322222232.33พอใช้
13
7
เด็กชายณัฐวัฒน์ นพราช
4332333233232.83ดี
14
8
เด็กชายณัฐวัฒน์ ตรีว่าอุดม
4342333333343.17ดี
15
9
เด็กชายทศพร สัตย์ธรรม
1111122112121.33
ควรปรับปรุง
16
10
เด็กชายธีรภัทร สัตย์ธรรม
4344333434443.58ดีมาก
17
11
เด็กชายธีรเมธ หมุนแพง
4332232333332.83ดี
18
12
เด็กชายนวพงษ์ ธรรมสัตย์
4342333333333.08ดี
19
13
เด็กชายนันทวัฒน์ มณีขาว
3231332222222.25พอใช้
20
14
เด็กชายบันลือศักดิ์ เอี่ยมสุข
4232322223232.50พอใช้
21
15
เด็กชายยศพันธ์ วรรณประภา
4333333333333.08ดี
22
16
เด็กชายวิทวัส เตชะนันท์
4332332223332.75ดี
23
17
เด็กชายวิศวะ กุลเกษ
4333333333333.08ดี
24
18
เด็กชายวิศวะ หงษ์ลอย
4232333333332.92ดี
25
19
เด็กชายเศรษฐา สว่างแสง
3222222223222.17พอใช้
26
20
เด็กชายอิทธิพล แสนทวีสุข
3222223223322.33พอใช้
27
21
เด็กหญิงพรนภา ไชยมาตย์
0000000000000.00FALSE
28
22
เด็กหญิงกนกพร บุญชู
4444433444433.75ดีมาก
29
23
เด็กหญิงกุลธิดา ฉิมพลี
4333343333333.17ดี
30
24
เด็กหญิงกุลธิดา พุกนา
4232333233332.83ดี
31
25
เด็กหญิงจุฑามาศ อรจันทร์
4344444444433.83ดีมาก
32
26
เด็กหญิงณัฎฐนิชา บุญสุภา
3221222112221.83พอใช้
33
27
เด็กหญิงณัฐกมล เกษเงิน
4444433444443.83ดีมาก
34
28
เด็กหญิงณัฐกฤตา ปทุมวัน
3221222222222.00พอใช้
35
29
เด็กหญิงธัมรตี ทับโคตร
4444444433433.75ดีมาก
36
30
เด็กหญิงบุษกร ใจบุญมา
4444433444443.83ดีมาก
37
31
เด็กหญิงปริยากร กองสุข
4443333344333.42ดี
38
32
เด็กหญิงปวีณา ชนะสิงห์
4333343333333.17ดี
39
33
เด็กหญิงพรทิพย์ บัวขาว
4333333333333.08ดี
40
34
เด็กหญิงภูษณิศา ผ่องใส
3221122222221.92พอใช้
41
35
เด็กหญิงวรรธนพร มิ่งขวัญ
2221122122221.75พอใช้
42
36
เด็กหญิงวศินีวรรณ อรอินทร์
2221122122221.75พอใช้
43
37
เด็กหญิงวิชชุดา แสงชมภู
4444443334443.75ดีมาก
44
38
เด็กหญิงสุมินตา ตามิน
4443334334443.58ดีมาก
45
39
เด็กหญิงอาภัสรี นิสาภัย
4344443444443.83ดีมาก
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu