การแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประกาศผลการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
2
ระดับศูนย์เครือข่ายฯศรีบุญเรือง 1 (เมืองใหม่-หันนางาม) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
ณ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562
4
5
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
กรอกรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทน (ตัวอย่าง เด็กชายยุทธชัย แสนฝ้าย) ถ้าเกิน 10 คน พิมพ์แถวล่างต่อได้เลยครับกรอกรายชื่อครู (ตัวอย่าง นายมนตรี พลแพงขวา)
6
ที่กิจกรรมประเภทโรงเรียน คะแนนระดับอันดับนักเรียนคนที่ 1นักเรียนคนที่ 2นักเรียนคนที่ 3นักเรียนคนที่ 4นักเรียนคนที่ 5นักเรียนคนที่ 6นักเรียนคนที่ 7นักเรียนคนที่ 8นักเรียนคนที่ 9
นักเรียนคนที่ 10
ครูคนที่ 1ครูคนที่ 2ครูคนที่ 3
7
1การปั้นดินน้ำมันทีม 3 คน1. บ้านนาดีฯ 95.00 ทองชนะเลิศ
8
2. หนองม่วงชมพูทอง 93.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
9
3. เมืองใหม่วิทยา 91.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
10
4. บ้านหนองทุ่งมน 89.00 ทองอันดับที่ 4
11
2การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษทีม 3 คน1. บ้านนาดีฯ 98.00 ทองชนะเลิศด.ช.กันต์ณภัทร พันธรักษา
ด.ญ.ปิยาภัทร จิระพรพงศ์
ด.ญ.ชุติกานต์ ศิริชัยนางลัดดาวัลย์ นาวิเศษนางสายฝน พฤกษาสิทธิ์
12
2. เมืองใหม่วิทยา 97.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
13
3. หนองม่วงชมพูทอง 96.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
14
4. กุดจิกวิทยา 95.00 ทองอันดับที่ 4
15
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16
ที่กิจกรรมประเภทโรงเรียน คะแนนระดับหมายเหตุ
17
1คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3เดี่ยว1. บ้านนาดีฯ 98.00 ทองชนะเลิศ
เด็กหญิงทักษยา เสียงเพราะ
นางอารยา หาญเชิงชัย
18
2. บ้านโนนสว่างโนนสง่า 95.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
19
3. เมืองใหม่วิทยา 94.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
20
4. กุดจิกวิทยา 90.00 ทองอันดับที่ 4
21
5. บ้านโปร่งแจ้ง 88.00 ทองอันดับที่ 5
22
6. หนองม่วงชมพูทอง 85.00 ทองอันดับที่ 6
23
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6เดี่ยว1. บ้านนาดีฯ 95.00 ทองชนะเลิศด.ญ.ชนัญธิดา ชูนามะนางสุพัตรา อดทน
24
2. เมืองใหม่วิทยา 92.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
25
3. หนองม่วงชมพูทอง 88.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
26
4. กุดจิกวิทยา 82.00 ทองอันดับที่ 4
27
5. บ้านโปร่งแจ้ง 79.00 เงินอันดับที่ 5
28
2วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3เดี่ยว1. บ้านนาดีฯ 100.00 ทองชนะเลิศ
29
2. เมืองใหม่วิทยา 80.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
30
วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6เดี่ยว1. เมืองใหม่วิทยา92.00ทองชนะเลิศ
31
2. หนองม่วงชมพูทอง85.00ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
32
3. บ้านนาดีฯ 80.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
33
4. กุดจิกวิทยา 75.00 ทองอันดับที่ 4
34
3พินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 เดี่ยว1. เมืองใหม่วิทยา 85.00 ทองชนะเลิศ
35
2. บ้านนาดีฯ 71.00 เงินรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
36
3. บ้านห้วยไผ่ 60.00 ทองแดงรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
37
พินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 เดี่ยว1. หนองม่วงชมพูทอง 91.00 ทองชนะเลิศ
38
2. เมืองใหม่วิทยา 82.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
39
3. บ้านห้วยไผ่ 75.00 เงินรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
40
4. บ้านนาดีฯ 73.00 เงินอันดับที่ 4
41
4เรียงร้อยถอยความ
42
4.1 เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-ป.3เดี่ยว1. เมืองใหม่วิทยา 89.00 ทองชนะเลิศ
43
2. บ้านนาดีฯ 85.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
44
3. บ้านโนนสว่างโนนสง่า 83.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
45
4. กุดจิกวิทยา 81.00 ทองอันดับที่ 4
46
5. บ้านโปร่งแจ้ง 80.00 ทองอันดับที่ 5
47
4.2 การเขียนเรียงความ ป.4-ป.6เดี่ยว1. บ้านนาดีฯ 87.00 ทองชนะเลิศเด็กหญิงชลดา มาระนอนางสุมาลัย จำเริญพานิช
48
2. เมืองใหม่วิทยา 85.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
49
3. กุดจิกวิทยา 78.00 เงินอันดับที่ 3
50
4.2 การเขียนเรียงความ ม.1 -3
51
ทีม 2 คน1. บ้านนาดีฯ 96.00 ทองชนะเลิศ
52
2. เมืองใหม่วิทยา 83.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
53
5ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3เดี่ยว1. เมืองใหม่วิทยา 90.83 ทองชนะเลิศ
54
2. บ้านนาดีฯ 90.33 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
55
3. กุดจิกวิทยา 83.33 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
56
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6เดี่ยว1. หนองม่วงชมพูทอง 96.83 ทองชนะเลิศ
57
2. บ้านนาดีฯ 83.33 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
58
3. เมืองใหม่วิทยา 82.67 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
59
6กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6
60
6.1 กลอนสี่ (4 บท)ทีม 2 คน1. บ้านนาดีฯ 96.00 ทองชนะเลิศ
เด็กหญิงจุรีลักษณ์ สิทธิยศ
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขันแก้ว
นางสุพัตรา อดทนนางอารยา หาญเชิงชัย
61
2. เมืองใหม่วิทยา 83.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
62
6.2 กาพย์ยานี 11 (6 บท)ทีม 2 คน
63
77.1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6ทีม 2 คน 1. บ้านนาดีฯ 90.00 ทองชนะเลิศเด็กชายพุฒิเมธ ทุมมา
เด็กชายกรรตพัฒน์ นาปาน
นางสาวมนัญญา อามาตย์มนตรี
นายสมาน หงษี
64
7.1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-3ทีม 2 คน
65
7.2 หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6ทีม 3 คน1. บ้านนาดีฯ 85.00 ทองชนะเลิศ
66
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
67
ที่กิจกรรมประเภทโรงเรียน คะแนนระดับอันดับ
68
1การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 เดี่ยว1. บ้านนาดีฯ 91.00 ทองชนะเลิศเด็กหญิงพิชญา ศรีแพนบาล
69
2. เมืองใหม่วิทยา 84.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
70
3. กุดจิกวิทยา 34.00 เข้าร่วมเข้าร่วม
71
4. บ้านโนนสว่างโนนสง่า 21.00 เข้าร่วมเข้าร่วม
72
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6เดี่ยว1. หนองม่วงชมพูทอง 84.00 ทองชนะเลิศ
73
2. เมืองใหม่วิทยา 64.00 ทองแดงรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
74
3. บ้านนาดีฯ 50.00
เข้าร่วม
เข้าร่วม
75
4. กุดจิกวิทยา 25.00
เข้าร่วม
เข้าร่วม
76
5. บ้านโปร่งแจ้ง 24.00
เข้าร่วม
เข้าร่วม
77
2การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีฯ ป.4-6ทีม 3 คน1. บ้านนาดีฯ 83.00 ทองชนะเลิศ
เด็กหญิงวรรษวดี ศรีบุญเรือง, เด็กหญิงสุพิชชา แทนสมบัติ,เด็กชายพงศ์พิรุฬห์ บุญจิต
78
3การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการฯ ป.4-6ทีม 3 คน1. หนองม่วงชมพูทอง 89.00 ทองชนะเลิศ
79
2. บ้านนาดีฯ 86.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
80
4การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6ทีม 2 คน1. เมืองใหม่วิทยา 85.00 ทองชนะเลิศ
81
5การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 เดี่ยว1. บ้านนาดีฯ 82.00 ทองชนะเลิศ
เด็กหญิงอภิญญา น้อยเมือง
82
2. เมืองใหม่วิทยา 36.00 เข้าร่วมเข้าร่วม
83
3. กุดจิกวิทยา 8.00 เข้าร่วมเข้าร่วม
84
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6เดี่ยว1. เมืองใหม่วิทยา 82.00 ทองชนะเลิศ
85
2. บ้านนาดีฯ 72.00 เงินรองชนะเลิศอันดับที่ 1
86
3. บ้านห้วยไผ่ 68.00 ทองแดงอับดับที่ 2
87
4. กุดจิกวิทยา 62.00 ทองแดงอับดับที่ 3
88
6การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1- 6ทีม 2 คน1. บ้านนาดีฯ 83.00 ทองชนะเลิศ
เด็กชายรัชพล พลเขต,เด็กหญิงปิ่นสุดา สินทรโก
89
7การแข่งขันซูโดกุ ป.1- 6เดี่ยว1. เมืองใหม่วิทยา 83.00 ทองชนะเลิศ
90
2. บ้านนาดีฯ 80.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
91
8การแข่งขันเวทคณิต ป.1-3เดี่ยว1. บ้านนาดีฯ 85.00 ทองชนะเลิศเด็กชายภากร สมภาร
92
2. เมืองใหม่วิทยา 84.00 ทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1
93
3. หนองม่วงชมพูทอง 75.00 เงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2
94
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-6เดี่ยว1. บ้านนาดีฯ 85.00 ทองชนะเลิศ
เด็กชายศุภกิตติ์ โภคานิตย์
95
2. เมืองใหม่วิทยา 80.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
96
3. หนองม่วงชมพูทอง 82.00 ทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
97
98
99
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
100
ที่กิจกรรมประเภทโรงเรียน คะแนนระดับอันดับ
Loading...