ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Phiếu đăng ký
tham quan theo đoàn
Group Form Registration
GỬI DANH SÁCH ĐOÀN VỀ JENNY.TRAN@INFORMA.COM
SEND THE REGISTRATION FORM TO JENNY.TRAN@INFORMA.COM
3
Tên công ty / tổ chức
(như đã đăng ký trực tuyến)
Company/Organization Name
(as online registration)
4
Địa chỉ
Address
5
Tên trưởng đoàn
Leader name
ĐTDĐ
Cellphone
Tel
6
EmailFax
7
8
9
STT
No.
Ông / Bà
Mr/Mrs
Tên
Name
Chức vụ
Position
Di động
Cell phone
Mã vùng
Area code
Điện thoại
Telephone
EmailGhi chú
Note
10
1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100