ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องพิเศษ ชั้น ม.1 ปี 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
3
ประเภทห้องเรียนหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
4
5
ที่ห้องสอบที่เลขที่สมัครชื่อ-นามสกุล
6
11S02037เด็กชายกรณ์ดนัย รวมสุข
7
21S24113เด็กชายกริชษนัยต์ ทาระเวท
8
31S26205เด็กชายกฤษฏา หงษ์ฟ้อน
9
41S27252เด็กชายกฤษณพงศ์ กาติ๊บ
10
51S01001เด็กชายกฤษดากร บัวแก้ว
11
61S26220เด็กชายกันทรากร เมืองมูล
12
71S25174เด็กชายกิติกร นิ่มบุตร
13
81S02036เด็กชายกีรกฤษฏิ์ กิ่งเเก้ว
14
91S24117เด็กชายเกษมศักดิ์ สุทธใจ
15
101S26210เด็กชายเจษฎา เทศกูล
16
111S24108เด็กชายเจษฎา มีสุข
17
121S09067เด็กชายชนาธิป ใจเฉลา
18
131S24109เด็กชายชยพล เวียงคำ
19
141S27254เด็กชายชยาวัทน์ กันไชยต๊ะ
20
151S24086เด็กชายชาญวิทย์ จิระดา
21
161S05051เด็กชายชินดนัย ตาคำ
22
171S08064เด็กชายชิษณุพงศ์ ไชยโย
23
181S26244เด็กชายณัฐชัย ศรีวิชัย
24
191S24158เด็กชายณัฐฐ์ฐนนท์ ลือยศ
25
201S10073เด็กชายณัฐพิชย์ เมืองก้อน
26
211S26241เด็กชายณัฐภัทร แสงศรีจันทร์
27
221S02028เด็กชายณัฐวุฒิ เชียงแรง
28
231S24092เด็กชายณัฐวุฒิ สบบง
29
241S26209เด็กชายตฤณจร บุญเรือน
30
251S25181เด็กชายทีปกร นงนุช
31
261S08062เด็กชายธนธรณ์ สุรพณิชดุล
32
271S24079เด็กชายธนภัทร ภู่หลุ่น
33
281S24107เด็กชายธนภูมิ ดวงบุผา
34
291S02020เด็กชายธนวิน คำพีระ
35
301S10070เด็กชายธนะภัทร ทรัพย์นิติภากร
36
37
ที่ห้องสอบที่เลขที่สมัครชื่อ-นามสกุล
38
12S25182เด็กชายธีรพงศ์ เกนทา
39
22S24077เด็กชายธีรภัทร คงเกิด
40
32S26233เด็กชายนพรัตน์ หาญพิศุทธิ์
41
42S24171เด็กชายนัทธพงศ์ บำรุงพร
42
52S24138เด็กชายบุณยกร ใจซื่อ
43
62S26242เด็กชายปฏิภาณ เทพรักษา
44
72S26234เด็กชายปัณณวัฒน์ อินปั๋น
45
82S25173เด็กชายพงศกร โสมเสาวลักษณ์
46
92S08065เด็กชายพลสิษฐ์ ทรัพย์ศิริ
47
102S02022เด็กชายพีรธัช มณีภูวนัตถ์
48
112S02027เด็กชายพุทธภูมิ เกศวรางกูร
49
122S26239เด็กชายภาณุวิชญ์ กาญจนวัฒนกูล
50
132S26240เด็กชายภูมินทร์ ดวงเเก้วปัน
51
142S05046เด็กชายภูวณัฐ วงศ์ใหญ่
52
152S26213เด็กชายรังสิมันตุ์ หาลือ
53
162S26196เด็กชายวรชัย แสนธนันชัย
54
172S26237เด็กชายวรฤทธิ์ คติญาติ
55
182S26231เด็กชายวรวิทย์ โนกุล
56
192S27253เด็กชายวินทกร ลิม
57
202S01003เด็กชายศวีระ มะลิกุล
58
212S05053เด็กชายศักย์สรณ์ ประเสริฐไทย
59
222S26238เด็กชายสถาพร ธรรมศิริ
60
232S02034เด็กชายสรศักดิ์ อินต๊ะพรม
61
242S24101เด็กชายสืบสกุล บุญสะอาด
62
252S05045เด็กชายสุภเวช ใจวังโลก
63
262S24121เด็กชายเสฏฐวุฒิ คำปา
64
272S24115เด็กชายอชิระ แก่นเรือง
65
282S25180เด็กชายอณัศย์ วงค์ประเสริฐ
66
292S24148เด็กชายอธิภัทร กองสิงห์
67
68
ที่ห้องสอบที่เลขที่สมัครชื่อ-นามสกุล
69
13S24125เด็กหญิงกชพร ยะวัน
70
23S24152เด็กหญิงกชพรรณ ขันโท
71
33S24096เด็กหญิงกนกวรรณ เบ็ญจะญาติ
72
43S24168เด็กหญิงกมลพร การะยศ
73
53S06054เด็กหญิงกัญจนภรณ์ คำใหญ่
74
63S08063เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลิ่นหอม
75
73S24099เด็กหญิงกุสิธารา กันทะเนตร
76
83S26250เด็กหญิงเกวลิน พรหมมา
77
93S02032เด็กหญิงเกวลิน สองสีใส
78
103S04039เด็กหญิงเกศราพร คำมา
79
113S24127เด็กหญิงขวัญเรือน บุญประเสริฐ
80
123S28276เด็กหญิงจิดาภา หัวนา
81
133S24075เด็กหญิงจุฑารัตน์ คิดสุขุม
82
143S24166เด็กหญิงชญานิน พันธ์บุปผา
83
153S01002เด็กหญิงชนันธร รุ่งไพบูลย์กิจ
84
163S24102เด็กหญิงชนากานต์ สุขจิตต์
85
173S01018เด็กหญิงชวัลลักษณ์ หาญกล้า
86
183S25189เด็กหญิงโชติรส ทันสาร
87
193S28273เด็กหญิงณัฐณิชา คำสี
88
203S24078เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ต้าว
89
213S02029เด็กหญิงณัฐณิชา พญาไชย
90
223S24105เด็กหญิงณัฐธิดา เตชนันท์
91
233S26214เด็กหญิงณัฐวรรณ แสงศรีจันทร์
92
243S24104เด็กหญิงธัญชนก แสงเงิน
93
253S01008เด็กหญิงธัญธร คนไว
94
263S24081เด็กหญิงธัญสิริ สมณะ
95
273S27265เด็กหญิงนภสร กองติ๊บ
96
283S26198เด็กหญิงนภัสสนันท์ สมฤทธิ์
97
293S27264เด็กหญิงนวสร กองติ๊บ
98
303S08061เด็กหญิงนิชานันท์ ธิต๊ะยา
99
100
ที่ห้องสอบที่เลขที่สมัครชื่อ-นามสกุล
Loading...
 
 
 
ประกาศรายชื่อม.1
 
 
Main menu