แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาหน่วยงาน/รพ.สต.ที่สำรวจส้วมสาธารณะประเภทใด?ชื่อสถานที่ตั้งอยู่ในตำบลจำนวนอ่างล้างมือกี่ที่?จำนวนห้องส้วมกี่ที่?จำนวนที่ปัสสาวะกี่ที่?
[1. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ใน สภาพดีใช้งานได้]
[2. น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ำยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตักน้ำ สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้]
[3. กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ำชำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้]
[4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้]
[5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ]
[6. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง]
[7. มีการระบายอากาศดี และ ไม่มีกลิ่นเหม็น]
[8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือชำรุด]
[9. จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา เป็นประจำ]
[10. จัดให้มีส้วมนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่]
[11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ]
[12. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องมีอยู่ที่ลับตา หรือเปลี่ยว]
[13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน]
[14. ประตู ที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้]
[15. พื้นห้องส้วมแห้ง]
[16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ]
ชื่อผู้ประเมินผลการประเมิน
2
2/5/2016, 13:12:00สสอ.ขุขันธ์สถานที่ราชการสสอ.ขุขันธ์ ห้วยเหนือ442ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนายสุเพียร คำวงศ์ไม่ผ่าน
3
2/5/2016, 13:42:4656 ปรือใหญ่
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.ปรือใหญ่ปรือใหญ่1163ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนางถนอมศรี อินทนนท์ผ่าน
4
2/5/2016, 14:04:3059 หนองลุง
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.หนองลุงสะเดาใหญ่852ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนางสมนึก นิยมหาญผ่าน
5
2/5/2016, 16:09:3055 ขนุน
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.ขนุนโสน552ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนายชยพล เสนาภักดิ์ผ่าน
6
2/5/2016, 16:29:4450 จะกง
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.จะกงจะกง783ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนางจันทรา บุญศักดิ์ผ่าน
7
2/5/2016, 16:35:0664 คลองกลาง
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.คลองกลางตาอุด850ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนางสุกัญญา คำศรีผ่าน
8
2/5/2016, 16:36:4660 สมบูรณ์
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.สมบูรณ์ห้วยใต้342ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนายปริวัฒน์ กอสุระผ่าน
9
2/5/2016, 16:43:1958 ทับทิมฯ 06
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.ทับทิมสยาม06
ปรือใหญ่550ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนางเขมจิรา วิลาวรรณผ่าน
10
2/5/2016, 17:01:50
49 ตะเคียนบังอิง
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
ตะเคียนบังอีงศรีสะอาด652ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนายกฤษดา สอนพูดผ่าน
11
2/5/2016, 17:27:4974 โนน
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.โนนศรีตระกูล444ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนางดรุณี สารศรีผ่าน
12
2/5/2016, 17:34:0966 ปราสาท
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.ปราสาทปราสาท222ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนายบริญญา รัตนพันธ์ผ่าน
13
2/5/2016, 17:35:5469 นาก๊อก
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.นาก๊อกห้วยสำราญ572ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนายสุธี จาตุมผ่าน
14
2/5/2016, 18:00:1865 โคกเพชร
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.โคกเพชรโคกเพชร863ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนางเพ็ญทิวา สารบุตรผ่าน
15
2/5/2016, 19:27:0754 หนองคล้า
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.หนองคล้าโสน453ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนายเชียรชัย นอกไธสงผ่าน
16
2/5/2016, 23:05:2272 ตรอย
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.ตรอยหนองฉลอง560ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
นายธานินทร์ สัมพุทธานนท์
ผ่าน
17
3/5/2016, 8:12:20
73 นิคมซอยกลาง
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
นิคมซอยกลางหนองฉลอง530ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
นายเกียรติศักดิ์ พวงพลอย
ผ่าน
18
3/5/2016, 8:15:24
73 นิคมซอยกลาง
สถานศึกษา
โรงเรียนนิคม 3
หนองฉลอง264ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
นายเกียรติศักดิ์ พวงพลอย
ไม่ผ่าน
19
3/5/2016, 8:18:09
73 นิคมซอยกลาง
สถานศึกษาโรงเรียนนิคม4หนองฉลอง464ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
นายเกียรติศักดิ์ พวงพลอย
ผ่าน
20
3/5/2016, 8:20:16
73 นิคมซอยกลาง
สถานที่ราชการกศน.หนองฉลอง343ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
นายเกียรติศักดิ์ พวงพลอย
ผ่าน
21
3/5/2016, 8:39:4371 วิทย์
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.วิทย์ลมศักดิ์211ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนายวินิจ มนทองผ่าน
22
3/5/2016, 9:08:2063 กวางขาว
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.กวางขาวนิคมพัฒนา662ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
นางสาวชญานิษฐ์ แก่นกาญจน์
ผ่าน
23
3/5/2016, 9:08:3367 บ่อทอง
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.บ่อทองปราสาท781ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนางชนากานต์ นามโคตรผ่าน
24
3/5/2016, 9:35:3370 กฤษณา
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.กฤษณา กฤษณา580ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนางสุพิทยา โมฆะศิริผ่าน
25
3/5/2016, 9:45:4348 โคกโพน
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.โคกโพน
กันทรารมย์
753ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนายพนมกร อินทนนท์ผ่าน
26
3/5/2016, 10:14:3830 ร.พ.ขุขันธ์
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
อาคารแพทย์แผนไทย
หนองฉลอง644ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่านนายเด่นชัย ดอกพองไม่ผ่าน
27
3/5/2016, 10:36:21
68 สำโรงตาเจ็น
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
สำโรงตาเจ็น
930ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนส.รติยากร ชวดพงษ์ผ่าน
28
3/5/2016, 16:05:3761 หัวเสือ
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.หัวเสือหัวเสือ550ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านจีรนันท์ ศรีบริบูรณ์ไม่ผ่าน
29
3/5/2016, 16:38:1452 กันจาน
สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานบริการนำ้มัน(PTT,LPG)
ดองกำเม็ด484ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนายนะรา กุลวุฒิไม่ผ่าน
30
4/5/2016, 14:12:08
62 ตะเคียนช่างเหล็ก
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก
ตะเคียน910-ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์
ผ่าน
31
11/5/2016, 11:35:2653 อาวอย
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาวอย
โสน433ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านยุทธชัย ต้นเกตุผ่าน
32
12/5/2016, 10:38:4751 ใจดี
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ. สต. ใจดีใจดี473ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนิธินาถ ทุนนานผ่าน
33
12/5/2016, 10:41:54
57 ปรือคันตะวันออก
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
บ้านปรือคัน หมู่ที่ 5
ปรือใหญ่242ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนายสุทธิรักษ์ จงราชผ่าน
34
12/5/2016, 11:39:1752 กันจาน
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.กันจานดองกำเม็ด130ผ่านผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนายนะรา กุลวุฒิ
35
18/8/2016, 23:16:2551 ใจดี
โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
รพ.สต.ใจดีใจดี883ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านนางนิธินาถ ทุนนาน
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu