BCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางแสดงจำนวนวัสดุและอุปกรณ์ให้บริการทดสอบสมรรถภาพ
2
ประจำเดือนตุลาคม 2562
3
รายการวัสดุ/อุปกรณ์หน่วยนับจำนวนพัสดุ/อุปกรณ์สำหรับให้บริการหมายเหตุ
4
ปกติ/ใช้งานคงคลัง
5
เครื่องแรงบีบมืออัน4-
6
เครื่องวัดปริมาณไขมัน
อัน5-
7
เครื่องวัดความอ่อนตัว
อัน2-
8
เครื่องวัดความจุปอด
อัน3-
9
เครื่องวัดแรงเหยียดขา
อัน2-
10
เครื่องวัดปฏิกริยาสัมผัส
เครื่อง
--
11
จักรยานวัดงาน VO2 max
ตัว4-
12
จักรยานวัดงาน Ergociser
ตัว1-
13
เครื่องวัดความดันตัว3-
14
เครื่องชั่งน้ำหนัก
ตัว1-
15
เมดิซิบอล 1kgลูก1-
16
เมดิซิบอล 3kgลูก1-
17
บันไดฝึกความคล่องตัว
ชุด1-
18
รั้วกระโดดสปีดอัน1-
19
ชุดโคนพร้อมไม้พาดชุด1-
20
เทปวัดที่ใยแก้วอัน0-
21
เจลประคบเย็นอัน--
22
สแตนเลสเก็บสำลีชุด3-
23
แอลกอฮอร์ชวด-71
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100