ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
การตรวจสอบการดำรงตำแหน่งบริหารของผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ
และผู้บริหารที่คาดว่าจะดำรงตำแหน่งครบวาระ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565 - 23 มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ 15 พฤศจิกายน 2565)
3
ลำดับชื่อ - นามสกุล ผู้บริหารตำแหน่งบริหารหน่วยงานบริหารวันที่ดำรงตำแหน่งวันที่ครบวาระระยะเวลา
การดำรงตำแหน่ง
ลงชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูลวันที่ตรวจสอบข้อมูล
4
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มีผู้บริหารครบวาระจำนวน 16 ราย)
5
1ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 256124 กรกฎาคม 25654 ปีจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
6
2ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 28 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
7
3รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกรรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 28 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
8
4ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 28 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
9
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 28 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
10
6รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 28 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
11
7รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 28 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
12
8รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 28 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
13
9รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุขรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 28 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
14
10รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 28 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
15
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอกรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 28 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
16
12รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสงผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 28 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
17
13รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 28 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
18
14อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 28 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
19
15รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 28 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
20
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยาผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 กันยายน 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 24 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
21
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
22
สำนักงานการตรวจสอบภายใน
23
1นางมนสิชา แสวังผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน 13 กุมภาพันธ์ 256112 กุมภาพันธ์ 25654 ปีจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
24
สำนักงานมหาวิทยาลัย
25
กองกฎหมายไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
26
กองกลางไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
27
กองคลังไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
28
กองบริหารงานบุคคลไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
29
กองแผนงานไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
30
กองพัฒนานักศึกษาไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
31
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
32
กองวิเทศสัมพันธ์
33
1นางสาววรลักษณ์ สุธีรวรรธนาผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 17 กันยายน 256116 กันยายน 25654 ปีจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
34
สำนักงานหอพักนักศึกษา
35
1รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา 4 กันยายน 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 21 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
36
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37
1รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 กันยายน 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 21 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
38
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 กันยายน 256124 กรกฎาคม 25653 ปี 10 เดือน 21 วันจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
43
สำนักงานบริหารงานวิจัยไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
44
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
45
สำนักงานสภาพนักงานไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
46
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
47
ศูนย์ส่งเสริมพฤตพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
48
ส่วนงานวิชาการ
49
คณะการสื่อสารมวลชนไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรณิกา สารดี30 พ.ย. 65
50
คณะเกษตรศาสตร์ (มีผู้บริหารครบวาระจำนวน 1 ราย)
51
1นางสาววิไลพร ธรรมตาเลขานุการสำนักงานคณะ 1 ตุลาคม 256130 กันยายน 25654 ปีอัญชลี นากา25 พ.ย. 65
52
คณะทันตแพทยศาสตร์ (มีผู้บริหารครบวาระจำนวน 9 ราย)
53
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิชคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 26 มีนาคม 256125 มีนาคม 25654 ปีภักจิรา คำทอง24 พ.ย. 65
54
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชยารพ สุพรรณชาติรองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 26 มีนาคม 256125 มีนาคม 25654 ปีภักจิรา คำทอง24 พ.ย. 65
55
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสการัตห์ ณ ลำปางรองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 26 มีนาคม 256125 มีนาคม 25654 ปีภักจิรา คำทอง24 พ.ย. 65
56
4รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสั่งสม ประภายสาธกรองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 26 มีนาคม 256125 มีนาคม 25654 ปีภักจิรา คำทอง24 พ.ย. 65
57
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงพิมพ์เดือน รังสิยากูลผู้ช่วยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 26 มีนาคม 256125 มีนาคม 25654 ปีภักจิรา คำทอง24 พ.ย. 65
58
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทริกา อังกสิทธิ์ผู้ช่วยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 26 มีนาคม 256125 มีนาคม 25654 ปีภักจิรา คำทอง24 พ.ย. 65
59
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงปิยะนุช เพิ่มพานิชผู้ช่วยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 29 มีนาคม 256125 มีนาคม 25653 ปี 11 เดือน 26 วันภักจิรา คำทอง24 พ.ย. 65
60
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ภูมิศักดิ์ เลาวกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลทันตกรรม 26 มีนาคม 256125 มีนาคม 25654 ปีภักจิรา คำทอง24 พ.ย. 65
61
9รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์หัวหน้าภาควิชาภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิฉัยโรคช่องปาก 25 พฤษภาคม 256124 พฤษภาคม 25654 ปีภักจิรา คำทอง24 พ.ย. 65
62
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ชนธีร์ ชิณเครือผู้ช่วยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 4 พฤษภาคม 256116 พฤศจิกายน 25632 ปี 6 เดือน 15 วันภักจิรา คำทอง24 พ.ย. 65คำสั่งที่ 1215/2561
63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ชนธีร์ ชิณเครือรองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 16 พฤศจิกายน 256325 มีนาคม 25651 ปี 5 เดือน 9 วันภักจิรา คำทอง24 พ.ย. 65คำสั่งที่ 3629/2563
64
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรรณวดี พันธัย ผู้ช่วยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 29 มีนาคม 25612 ธันวาคม 25621 ปี 7 เดือน 5 วันภักจิรา คำทอง24 พ.ย. 65คำสั่งที่ 998/2561
65
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรรณวดี พันธัย รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 2 ธันวาคม 256225 มีนาคม 25652 ปี 4 เดือน 24 วันภักจิรา คำทอง24 พ.ย. 65คำสั่งที่ 3423/2562
66
คณะเทคนิคการแพทย์ (มีผู้บริหารครบวาระจำนวน 8 ราย)
67
1ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 1 กันยายน 256131 สิงหาคม 25654 ปีอรพิน จอมปิ่นทอง30 พย. 65
68
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุลรองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 1 กันยายน 256131 สิงหาคม 25654 ปีอรพิน จอมปิ่นทอง30 พย. 65
69
3รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิรองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 1 กันยายน 256131 สิงหาคม 25654 ปีอรพิน จอมปิ่นทอง30 พย. 65
70
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากรผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 1 กันยายน 256131 สิงหาคม 25654 ปีอรพิน จอมปิ่นทอง30 พย. 65
71
5รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 1 กันยายน 256131 สิงหาคม 25654 ปีอรพิน จอมปิ่นทอง30 พย. 65
72
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 1 กันยายน 256131 สิงหาคม 25654 ปีอรพิน จอมปิ่นทอง30 พย. 65
73
7รองศาสตราจารย์สายนที ปรารถนาผลผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 1 กันยายน 256131 สิงหาคม 25654 ปีอรพิน จอมปิ่นทอง30 พย. 65
74
8รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุลหัวหน้าภาควิชาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 29 ตุลาคม 256128 ตุลาคม 25654 ปีอรพิน จอมปิ่นทอง30 พย. 65
75
คณะนิติศาสตร์ไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่ง
76
คณะบริหารธุรกิจไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งดนุตรา ชัยชนะมงคล24 พย.2565
77
คณะพยาบาลศาสตร์ (มีผู้บริหารครบวาระจำนวน 1 ราย)
78
1นางกมลชนก กาวิลเลขานุการสำนักงานคณะ 12 เมษายน 256111 เมษายน 25654 ปีกตัญชลี แสงรัก29 พ.ย. 2565
79
คณะแพทยศาสตร์ (มีผู้บริหารครบวาระจำนวน 7 ราย)
80
1ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุรีย์ เลขวรรณวิจิตรหัวหน้าภาควิชาภาควิชาพยาธิวิทยา 1 ตุลาคม 256130 กันยายน 25654 ปีปุณย์ภินันท์ วุทธีรพล1 ธ.ค. 65
81
2รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทิการ์ สันสุวรรณหัวหน้าภาควิชาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 7 พฤศจิกายน 25616 พฤศจิกายน 25654 ปีปุณย์ภินันท์ วุทธีรพล1 ธ.ค. 65
82
3รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริรองหัวหน้าภาควิชาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 4 ธันวาคม 25616 พฤศจิกายน 25653 ปี 11 เดือน 3 วันปุณย์ภินันท์ วุทธีรพล1 ธ.ค. 65
83
4ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง นายแพทย์ธีรชัย อภิวรรธกกุลหัวหน้าภาควิชาภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 1 ตุลาคม 256130 กันยายน 25654 ปีปุณย์ภินันท์ วุทธีรพล1 ธ.ค. 65
84
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นันทวิช สุคนธเวศรองหัวหน้าภาควิชาภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 22 ตุลาคม 256130 กันยายน 25653 ปี 11 เดือน 9 วันปุณย์ภินันท์ วุทธีรพล1 ธ.ค. 65
85
6รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม ลิ่วศรีสกุลหัวหน้าภาควิชาภาควิชาอายุรศาสตร์ 1 ตุลาคม 256130 กันยายน 25654 ปีปุณย์ภินันท์ วุทธีรพล1 ธ.ค. 65
86
7รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยยุทธ เจริญธรรมรองหัวหน้าภาควิชาภาควิชาอายุรศาสตร์ 23 มกราคม 256230 กันยายน 25653 ปี 8 เดือน 8 วันปุณย์ภินันท์ วุทธีรพล1 ธ.ค. 65
87
คณะเภสัชศาสตร์ (มีผู้บริหารครบวาระจำนวน 1 ราย)
88
1รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี เพิ่มสุวรรณหัวหน้าภาควิชาภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม 29 มีนาคม 256128 มีนาคม 25654 ปีกุสุมา ภาคภูมิ23 พ.ย.65
89
คณะมนุษยศาสตร์ (มีผู้บริหารครบวาระจำนวน 1 ราย)
90
1รองศาสตราจารย์หทัยวรรณ ไชยะกุลหัวหน้าภาควิชาภาควิชาภาษาไทย 1 พฤษภาคม 256130 เมษายน 25654 ปีสุกฤษฏิ์ พะนาน22 พ.ย. 2565
91
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่ง
92
สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไม่มีผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งจักรินทร์ ศรีกันชัย15 พ.ย. 65
93
คณะวิจิตรศิลป์ (มีผู้บริหารครบวาระจำนวน 5 ราย)
94
1รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริงคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ 25 กันยายน 256124 กันยายน 25654 ปีอัมพร ดาวราม29 พ.ย. 2565
95
2รองศาสตราจารย์ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สรรองคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ 28 กันยายน 256124 กันยายน 25653 ปี 11 เดือน 28 วันอััมพร ดาวราม29 พ.ย. 2565
96
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศิริ คิดดีรองคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ 28 กันยายน 256124 กันยายน 25653 ปี 11 เดือน 28 วันอัมพร ดาวราม29 พ.ย. 2565
97
4รองศาสตราจารย์ ดร.รงคกร อนันตศานต์รองคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ 28 กันยายน 256124 กันยายน 25653 ปี 11 เดือน 28 วันอัมพร ดาวราม29 พ.ย. 2565
98
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชชัย หงษ์แพงผู้ช่วยคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ 28 กุมภาพันธ์ 256224 กันยายน 25653 ปี 6 เดือน 28 วันอัมพร ดาวราม29 พ.ย. 2565
99
คณะวิทยาศาสตร์ (มีผู้บริหารครบวาระจำนวน 3 ราย)
100
1นายพร พรมมหาราชเลขานุการสำนักงานคณะ 12 เมษายน 256111 เมษายน 25654 ปีพัฒนพงค์ กันเชียง28 พ.ย. 65
101
2รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูลหัวหน้าภาควิชาภาควิชาธรณีวิทยา 1 มิถุนายน 256131 พฤษภาคม 25654 ปีพัฒนพงค์ กันเชียง28 พ.ย. 65
102
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธ์ ศรีจันทร์รองหัวหน้าภาควิชาภาควิชาธรณีวิทยา 1 มิถุนายน 256131 พฤษภาคม 25654 ปีพัฒนพงค์ กันเชียง28 พ.ย. 65
103
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มีผู้บริหารครบวาระจำนวน 2 ราย)