คำสั่งโรงเรียนจักราชวิทยา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
BCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
เลขที่
ปีคำสั่งเรื่องสั่ง ณ วันที่
2
4272562แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
10ตุลาคม2562
3
4262562แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้นักเรียนตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
10ตุลาคม2562
4
3812562แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการครู ปี 25629กันยายน2562
5
3742562แต่งตั้งครู – บุคลากร และ นักการ มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
ประจำเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน
6กันยายน2562
6
3782562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25629กันยายน2562
7
3772562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมจากขยะ “เพิ่มมูลค่ามุ่งสู่อาชีพ”9กันยายน2562
8
3362562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันเกมสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ปีการศึกษา 2562
20สิงหาคม2562
9
3152562แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชา IS III8สิงหาคม2562
10
3082562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูแบบ E – learning5สิงหาคม2562
11
3092562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6สิงหาคม2562
12
3072562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 5สิงหาคม2562
13
3032562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 25625สิงหาคม2562
14
2832562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 256222กรกฎาคม2562
15
2722562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
22กรกฎาคม2562
16
2452562แต่งตั้งครู – บุคลากร และนักการ มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
(เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน)
3กรกฎาคม2562
17
2582562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 25628กรกฎาคม2562
18
2662562แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
11กรกฎาคม2562
19
2512562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 25625กรกฎาคม2562
20
2042562แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม18มิถุนายน2562
21
2522562แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 25623กรกฎาคม2562
22
2292562แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันเกมซูโดกุ ประจำปีการศึกษา 256225มิถุนายน2562
23
2012562แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 2117มิถุนายน2562
24
1952562แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256211มิถุนายน2562
25
2272562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 256224มิถุนายน2562
26
2022562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษา19มิถุนายน2562
27
2112562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 256219มิถุนายน2562
28
2102562แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 256219มิถุนายน2562
29
2092562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะ Self Service19มิถุนายน2562
30
2032562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ GLOBE18มิถุนายน2562
31
1082562แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 27มีนาคม2562
32
2002562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 14มิถุนายน2562
33
1492562แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 107พฤษภาคม2562
34
1272562แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา พุทธศักราช 2561 ประจำปีการศึกษา 25621พฤษภาคม2562
35
1482562แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา
พุทธศักราช 2561 ประจำปีการศึกษา 2562
7มิถุนายน2562
36
1812562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา
1มิถุนายน2562
37
1912562แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการพิเศษ7พฤษภาคม2562
38
1892562แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25627มิถุนายน2562
39
1832562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ, สวนสนาม และการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปการศึกษา 25624มิถุนายน2562
40
1822562แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหมวดหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 25624มิถุนายน2562
41
1732562มอบหมายให้ครูปฏิบัติหน้าที่สอนและดำเนินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/256230พฤษภาคม2562
42
1792562แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน และผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้31พฤษภาคม2562
43
1752562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256231พฤษภาคม2562
44
1702562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 256228พฤษภาคม2562
45
1672562แต่งตั้งคณะกรรมการ พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256124พฤษภาคม2562
46
1562562แต่งตั้งครู-บุคลากร และ นักการ มาปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม13พฤษภาคม2562
47
1612562แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 16พฤษภาคม2562
48
1592562แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน15มีนาคม2562
49
1602562แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานทำบุญครบรอบ 50 ปี โรงเรียนจักราชวิทยา ประจำปีพุทธศักราช 256216พฤษภาคม2562
50
1412562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคล (Individual Development Plan : ID PLAN)1พฤษภาคม2562
51
1112562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน25มีนาคม2562
52
1522562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25629พฤษภาคม2562
53
1232562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน ด้วย Google Application และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม1พฤษภาคม2562
54
1102562แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 29มีนาคม2562
55
1092562แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ให้นักเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256229มีนาคม2562
56
1222562แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายเตรียมความพร้อมและทักษะชีวิตใน จ.ว.27เมษายน2562
57
1052562เรื่อง ให้ครูสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256125มีนาคม2562
58
35256235-2562-แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประเพณ๊บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำอำเภอจักราช ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)25มกราคม2562
59
912562แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร สอบคัดเลือกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 256211มีนาคม2562
60
972562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256214มีนาคม2562
61
802561แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25614มีนาคม2562
62
992561 แต่งตั้งครู - บุคลากร และ นักการ มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ(พฤษภาคม 2562)18มีนาคม2562
63
732561แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ งวดที่ 2 (25%) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256127
กุมภาพันธ์
2562
64
952562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประมูลขายอาหารในโรงเรียนจักราชวิทยา ประจำปีการศึกษา 256213มีนาคม2562
65
352561แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอจักราช ประจำปี 256225มกราคม2562
66
962561แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา14มีนาคม2562
67
922562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
12มีนาคม2562
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...