ඩෙංගු රෝගින් සිටින වාට්ටු සුදුසු ලෙස ආවරණය කිරිම
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
රෝහලේ නම Name of Hospitalනගරය/ගම Town/Villageසම්බන්ධිකාරක (ඔබේ නම) Coordinator (Your Name)දුරකතන අංකය Phone No.email සාමාජිකයින් Membersඔබ හට සම්බන්ධ වියහැකි ආකාරය How you could contribute
2
ළමා රෝහල කොළබ ඩනිෂ්ක නවින්danishka@gmail.comakura.org
3
4
පළාත් මහ රෝහල,බදුල්ල විජිත දැරණියගල 714227008wderaniyagala@gmail.com ජයලත් ,විජිත ,සුමිත්,
5
6
කළුබෝවිල රෝහල කළුබෝවිල පරාක්‍රම ජයසිංහ777269970parajayasinghe@gmail.comGeotech Group
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1