5. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการทำอาหาร (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา1. ระดับชั้น2. ประเภท3. ประเภทความพิการ
4. ศูนย์เครือข่ายฯ
5. โรงเรียน
6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน
8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
3
25/7/2019, 13:06:49ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง ๖โคกม่วงทองวิทยาด.ญ.มาติกา ทองแก้ว ด.ญ.สิริยากร ดวงทับจันทร์ ด.ญ.รัชญากร พรมดวงดีนางระเอียด ปู่หลุ่น0951688894
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
4
26/7/2019, 8:44:33ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 6
บ้านหินลับศิลามงคล
ด.ญ.นริศรา สีแก้วน้ำใส
ด.ญ.ธนพร เพชรจีด
ด.ญ.จุฑามาศ เหล่าทา
นางพรรณิภา ทองอาสน์
นางสาวกมนณัฐ เถื่อนทนนท์
0923876912นายสายธาร ศักดา0897113673
5
26/7/2019, 10:09:09ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 1บ้านค้อเด็กชายอภิชาติ ปัชชาเขียว, เด็กชายขจรเกียรติ วีรนนท์, เด็กหญิงอารีนา วราสิทธิวรกุลนางสาวบุญรัตน์ หนันสีแก้ว, นางชนัญชิดา ลุนพรม
0981064725, 0951683065
นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
6
26/7/2019, 12:35:09ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง ฯ 4
โรงเรียนบ้านดงบาก
1. เด็กหญิงฝนทิพย์ เสนามนตรี 2. เด็กหญิงสุกัญญา สอนเสา 3. เด็กหญิงปานัดดา ภูแม่น้ำ
1. นางทิพย์มณี ดวงคำมูล 2. นางเพ็ญนภา สุดษาน
0653105992นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
7
26/7/2019, 12:53:13ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3
โนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงวรัญญา เอกตาแสง
เด็กหญิงชลธิชา สรวยล้ำ
เด็กหญิงณัฐญา เศรษฐาวงค์
นางสุภัททา พุ่มหนู
นางสาวนริศรา ประดับศรี
982238918
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
8
26/7/2019, 15:31:13ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 2บ้านโคกป่ากุง
1. เด็กหญิงฐิตารัตน์ สิทธิธรรม
2. เด็กหญิงอภิญญา แวดสา
3. เด็กหญิงสายสุดา จันสา
1. นางสาวผ่องเพ็ญ พะชะ
2. นางสาวนันทาศิริ ผาวิชัย
0982625154
นางศิริกุล ม่วงกลาง
0862244684
9
26/7/2019, 18:58:13ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 1บ้านหนองทุ่งมน
1. เด็กหญิงไอณริน พุทธาวันดี
2. เด็กหญิงอริสรา คำแสนเดช
3. เด็กหญิงภานุรัตน์ สัมคำพี
1. นางสุภาวดี เข็มทอง
2. นางจรรยารักษ์ นามบัณฑิต
0872294915นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ0971282955
10
30/7/2019, 10:21:58ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง4บ้านดงบาก
๑.เด็กหญิงฝนทิพย์ เสนามนตรี
2.เด็กหญิงสุกัญญา สอนเสา
3.เด็กหญิงปานัดดา ภูแม่น้ำ
1.นางสาวทิพย์มณี ดวงคำมูล
2.นางเพ็ญนภา สุดษาน
0653105992นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
11
30/7/2019, 13:27:10ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 7
อนุบาลหนองบัวลำภู
ด.ช.พิรชัช เขียนถนอม ด.ช.ภาคภูมิ นิลนะมะ ด.ญ.พรไพลิน กระเจียนู
นางรัจณา วัจนสุนทร นางสาวสุทัสสา ยิ่งเจริญ
0994677007
นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก
0934145454
12
30/7/2019, 14:06:21ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5
บ้านโต่งโต้น
1. เด็กหญิงสุชานันท์ ภูมิ่งศรี
2.เด็กหญิงณัฐชยา บุญเศียร
3. เด็กหญิงสุทธิดา บุญมาตุ้ม
1. นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
2. นางสาวนิดติญา ไชยศรี
3. นางสาวศศิพิมล แก้วยม
0621945189
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189
13
31/7/2019, 16:01:25ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 4
บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
1.ด.ช.ปฏิภาณ พลขันธ์
2.ด.ช.ธนวัฒน์ โคตะ
3.ด.ญ.เพ็ญนภา เชิดชู
1.นางพัฎฐ์สุฎา ศรีนามโหน่ง
2.นางรัตติกาล ธนะธน
0984091404
นางสาววนิดา ผลานิสงฆ์
0925063844
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100