รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP)
2
วันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
ลำดับ
ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษสถานที่ทำงาน
อาหาร
4
1นายอภิรัญธ์ จันทร์ทองMr.Apirun chanthongมทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตขนอม
ทั่วไป
5
2นายเข้มนที  ศรีสุขล้อม
Mr.Khemnatee  Srisuklom
มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ทั่วไป
6
3นางสาววรรณลี ยอดรักษ์miss wanlee yodrakมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะพยาบาลศาสตร์
ทั่วไป
7
4นางกฤษณา เฉลียวศักดิ์
Mrs. Kritsana Chaleawsak
มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะพยาบาลศาสตร์
ทั่วไป
8
5นางสาว วณิภา ทับเที่ยงMiss Wanipa Tubtheingมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะพยาบาลศาสตร์
ทั่วไป
9
6
นางสาวดวงดาว ศรีเรืองรัตน์
Miss Duangdao Sriruengrat
มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทั่วไป
10
7นางสาวพิมพ์ชนก แก้วอุดม
Miss.Pimchanok Kaewudom
มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทั่วไป
11
8
นายสิทธิศักดิ์ เพชรโกษาชาติ
Mr.Sitthisak Petgosachatมหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทั่วไป
12
9นางอัชฌา สุวรรณกาญจน์Mrs. Atcha Suwannakanมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มังสวิรัติ
13
10นางสาวพรเพ็ญ พนมวัลย์Miss Pornpen Panomwanมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฝ่ายวิจัย
มังสวิรัติ
14
11นางวันดี แก้วสุวรรณMrs.wandee kaewsuwanมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ทั่วไป
15
12นางสาวนอรีนี ตะหวาMs. Norreenee Thawaมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อิสลาม
16
13
นางสาวหทัยรัตน์ ตัลยารักษ์
Ms. Hathairat Tunyarakมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ทั่วไป
17
14นาง ฐิรารัตน์ แก้วจำนง
Mrs. Thirarat Kaewchamnong
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั่วไป
18
15นางสุภาพร สุทินMrs.Supaporn Sutinมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั่วไป
19
16นางสาวจตุพร คงทองMs. Jatuporn Khongtongมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั่วไป
20
17ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ
Dr. Phimpawee Suwanno
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทั่วไป
21
18
นางกรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
Mrs.Karantharak Vitaya-apibalkul
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มังสาวิรัต
22
19นางจริยา สุขจันทราMrs. Jariya Sukjuntraมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
23
20
นางสาวนุรฟิตตรี หะยีดารียอ
Miss. Nurfitthree Hayeedareeyor
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อิสลาม
24
21นายวราห์  เทพณรงค์Mr.Wara  Thepnarongมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทั่วไป
25
22นายฮาซัน ดอปอMr. Hasan Dauporมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มังสวิรัติ
26
23นางเนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
Ms.Naowarat Treepalboon
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์
ทั่วไป
27
24นางเกสรี ลัดเลียMrs. Kessaree Ladliaมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
28
25นางมุมตาส มีระมานMrs mumtas meramanมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ทั่วไป
29
26ดร. ณิชาภัทร บุญรัตน์Dr. Nichapat Boonyaratมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ทั่วไป
30
27ดร.ภารดา อุทโทDr.Parada uttoมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ทั่วไป
31
28ดร.วรพล หนูนุ่นDr.Worapol Nununมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ทั่วไป
32
29นายเกรียงศักดิ์ รัฐกุลMr. Kriangsak Rattakulมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ทั่วไป
33
30นาง ณิชาภัทร บุญรัตน์Mrs. Nichapat Boonyaratมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาการจัดการ
ทั่วไป
34
31 อาจารย์ภูภณัช รัตนชัย Mr.Pupanat Rattanachaiมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์
ทั่วไป
35
32อ.ภูภณัช รัตนชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์
36
33
นางสาวพัชนี ประสิทธิธัญกิจ
Miss Patchanee Prasititanyakit
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์
ทั่วไป
37
34นายณัฐพงษ์ ฉ่ำศิริMr.nuttapong Chumsiliมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์
ทั่วไป
38
35
นางสาวรัตติกาญจน์ พรรณราย
Miss Rattikan Pannarayมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ทั่วไป
39
36
ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
Asst.Prof.Dr. Chuchard Punsawad
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั่วไป
40
37
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
Dr.Apichai Wattanapisitมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั่วไป
41
38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์
Asst.Prof.Dr. Srirat Kasiwong
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั่วไป
42
39
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
Asst.Prof.Dr. Jom Suwanno
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั่วไป
43
40
อาจารย์ ดร.จิราพร  เจริญพูล
Dr. Jiraporn Jaroenpoolมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั่วไป
44
41
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นมนต์ หิรัญ
Asst.Prof.Dr. Namon Hirun
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั่วไป
45
42
ทันตแพทย์พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม
Dr.Panomwat Amornphimoltham
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
ทั่วไป
46
43
ทันตแพทย์หญิงศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์
Dr.Siripen Arunpraphanมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
ทั่วไป
47
44นาย เอกพจน์ แช่มเกษม
Mr. Aekkapot Chamkasem
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
ทั่วไป
48
45นายพันเลิศ ศักดิ์แก้วMr. Phanlert Sakkaewมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
ทั่วไป
49
46นางณัชธัญนพ สุกใสMrs.Nattanyanob suksaiมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์
ทั่วไป
50
47นายวิทยา อาภรณ์Mr.Vithaya Arpornมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์
ทั่วไป
51
48นายปริวัฒน์ ช่างคิดMr. Pariwat Changkidมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์
ทั่วไป
52
49พระสุธี ชลSothee Chhunมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์
ทั่วไป
53
50นางกีฟละห์ ดารากัยMrs.Keeflah Darakaiมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์
อิสลาม
54
51นางสาวอริสา สายศรีโกศลMiss Arisa Saisrikosolมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์
ทั่วไป
55
52นางสาวพรรณวดี พลสิทธิ์
Miss Phanawadee Phonsit
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์
ทั่วไป
56
53นางสิริพร สมบูรณ์บูรณะ
Mrs.Siriporn Somboonboorana
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์
ทั่วไป
57
54นางสาวโปติกา โชติพงศ์Miss Potiga Chotipong มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั่วไป
58
55
นางสาว วิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย
Miss Withanyarat Boonthongchuay
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั่วไป
59
56นางสาวสุจินดา ย่องจีนMiss Sujinda Youngjeen
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
ทั่วไป
60
57นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์Mr. Kosin Sirirak
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
ทั่วไป
61
58
นางสาว ณัฐวรรณ ชฎากาญจน์
Miss Nattawan Chadakarn
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
ทั่วไป
62
59นางสาว วศินี พูลสวัสดิ์Miss Wasinee Poonsawat
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
ทั่วไป
63
60
นางสาวพรพิมล จันทรวิโรจน์
Ms. Pornpimol Charntaraviroj
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
อิสลาม
64
61นายสุริยัน สุขติMr.Suriyan Sukatiมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ทั่วไป
65
62นางสาว สิริพร แช่มสนิทMs. Siriporn Chaemsanit
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทั่วไป
66
63นาย อภิราม สินธุพาชีMr. Apiram Sinthupachee
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทั่วไป
67
64
นางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์
Miss Prangthip Parichanon
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทั่วไป
68
65
นางสาว เพชราภรณ์ ฝั้นเต็ม
Miss Phetcharaporn Funtem
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทั่วไป
69
66นางวิสาขะ อนันธวัชMs. Visaka Anantawat
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทั่วไป
70
67
นางสาว จิราพรรณ คงมีเงิน
Miss. Chiraphan Khongmingern
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทั่วไป
71
68
นางสาว ปรียานุช พรเลิศอนันต์
Miss. Preyanut Ponlerdanun
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทั่วไป
72
69นางสาว สายฝน โพธิสุวรรณMs. Saifon Phothisuwan
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทั่วไป
73
70นายสุเมธี ส่งเสมอ
Mr.Sumethee Songsamoe
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทั่วไป
74
71รศ.ดร.นฤมล มาแทน
Associate Profressor Dr. Narumol Matan
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทั่วไป
75
72
นาวสาว เรวดี เพชรศิราสัณห์
Ms. Rewwadee Petsirasan
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ทั่วไป
76
73
นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
Ms. Rachadaporn Jantasuwan
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ทั่วไป
77
74นางสาว เจนเนตร พลเพชรMiss Chennet Phonphet
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ทั่วไป
78
75ผศ.ดร. เกียรติกำจร  กุศล
Assitant Professor Dr.Kiatkamjorn Kusol
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ทั่วไป
79
76อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภทDr. Orratai Nontapet
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ทั่วไป
80
77นาย ธัชพล เตชะรังMr. Tachpon Techarang
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ทั่วไป
81
78ธารินทร์ เพ็ญวรรณTharin Phenwan
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ทั่วไป
82
79
นาย วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี
Mr. Weeratian Tawanwongsri
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
อิสลาม
83
80พญ. นนทพรรณ ผาสุขMiss Nonthapan Phasuk
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ทั่วไป
84
81ดร.ประสิทธิ์ นาเอกDr.Prasit Na-Ek
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
อิสลาม
85
82ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้วDr Udomsak Saengow
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ทั่วไป
86
83
นายแพทย์ธีรพันธ์ สงนุ้ย
Dr. Theerapan Songnuy
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ทั่วไป
87
84นาย อรรถรัตน์ พัฒนวงศา
Mr. Attarat Pattanawongsa
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทั่วไป
88
85
นาง สาวจิณณพัต ถิ่นนัยธร
Ms. Jinnapat Tinnaitorn
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทั่วไป
89
86นาง สาวชนาภัทร มณีรวม
Ms.Chanapat Maneeruam
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทั่วไป
90
87นาง สาวธนพร สุวรรณพัฒน์Ms.Thanaporn Suwanpat
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทั่วไป
91
88นาง สาวนันทวรรณ ระบำดี
Ms. Nantawan Rabumdee
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทั่วไป
92
89นาง สาวอาลดา บำเรอรวยMs. Arlada Bamroeruai
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทั่วไป
93
90นางสาว กัญญารัตน์ นวลใยMs.Kanyarat Nualyai
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทั่วไป
94
91
นางสาว จินต์ศุจี จันทร์นวล
Ms. Jinsujee Junnuan
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทั่วไป
95
92
นางสาว ณัฐริกา เวสสะสุนทร
Ms. Nattarika Wetsasoontorn
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทั่วไป
96
93
นางสาว ทักษิณา บุญวิสูตร
Ms. Taksina Bunwisoot
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทั่วไป
97
94
นางสาว ธมลวรรณ บัวจันทร์
Ms. Thamonwan Buachan
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทั่วไป
98
95
นางสาว ประพิณณ์ญา จิระพิบูลย์พันธ์
Ms. Prapinya Jiraphibunphan
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทั่วไป
99
96
นางสาว ปัญชนิตย์ นวกิจรังสรรค์
Ms. Punchanit Nawakitrangsan
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทั่วไป
100
97
นางสาว ภาพิสุทธิ์ เฉลิมพิพัฒน์
Ms. Papisuth Chaleampipad
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทั่วไป
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu