กลุ่มบริหารงานบุคคล
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
ค่าอาหาร 90 บาท/คน/มื้อ
4
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท/คน/มื้อ
5
ค่าวัสดุ /เอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 70 บาท/คน
6
ค่าห้องประชุม ตามเดิม
7
ที่ชื่อโครงการวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI) เป้าหมายปี 61กิจกรรมหลักเป้าหมายการประชุม/อบรมรายการงบประมาณ (บาท)รวมทั้งสิ้นระยะเวลาดำเนินการกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
8
KPIเป้าหมายกลุ่มป้าหมายคนวันค่าตอบแทนวิทยากร/คณะกรรมการใช้สอยค่าห้องประชุมค่าที่พักวัสดุค่าครุภัณฑ์ค่าสิ่งก่อสร้างค่าพิธีเปิด/อื่นๆ
9
เบี้ยเลี้ยง
อาหาร
อาหารว่างฯ
น้ำมันรถยนต์/ค่าพาหนะ
10
1
การสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคลากร
1.เพื่อสอบคัดเลือก
1.เชิงปริมาณ1.นายบุญธรรม บรรเทาพิษ
11
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
บุคคลภายนอกเข้า
1.1รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 คน
240,0002.นายธีระ ประทุมชาติ
12
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
มาจัดจ้างเป็นอัตรา
1.2รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 50 คน
3.นางสาวจิรนุช เสมาเพชร
13
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
จ้างบุคลากร
1.3รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกพนักงานราชการ จำนวน 100 คน
14
และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วิทย์-คณิต พนักงาน
1.4รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและ
15
ราชการ ลูกจ้างชั่ว
นักการภารโรง จำนวน 100 คน
16
คราวและเจ้าหน้าที่
1.5รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 150 คน
17
ธุรการโรงเรียน
2.เชิงคุณภาพ
18
ทดแทนตำแหน่งที่
2.มีบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้การบริหารงานในสถานศึกษามีประสิทธิ
19
ว่างตามอัตราทีได้รับ
ภาพ
20
จัดสรร
21
2.เพื่อให้การบริหาร
22
งานสถานศึกษา
23
สามารถบริหารงาน
24
ได้สอดคล้องกับ
25
นโยบายได้อย่างมี
26
ประสิทธิภาพ
27
28
29
2
อบรมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
1. เพื่อสร้างความเข้าใจ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ชี้แจงหลักเกณฑ์
ครู2501360022500150003000800500010,0001.นายบุญธรรม บรรเทาพิษ
30
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ในหลักเกณฑ์และ
ครู คศ. 1 และ ครู คศ. 2
คุณสมบัติผู้เสนอขอ
(ค่าถ่ายเอกสาร)
2.นายธีระ ประทุมชาติ
31
ศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและ
ิวิธีการให้ข้าราชการครู
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจ
ขั้นตอน วิธีการ
คู่มือการอบรม
3.นางสาวนัทธมน แก้วงาม
32
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/60
และบุคลากรทางการ
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
แบบคำขอ
33
ศึกษาขอมีหรือเลื่อน
ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
แบบรายงาน
34
เป็นวิทยฐานะชำนาญการ
เกณฑ์การตัดสิน
35
ชำนาญการพิเศษและ
การพิจารณาผล
36
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แนวปฏิบัติ
37
2. เพื่อให้ข้าราชการครู
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
38
และบุคลากรทางการ
ซักถามข้อสังสัย
39
ศึกษามีความเข้าใจ
40
ในการบันทึกข้อมูล
41
ส่วนตัว การ logbook
42
และ e-Portfolio
43
3. เพื่อให้ข้าราชการครู
44
และบุคลากรทางการ
45
ศึกษาเสนอขอให้มี
46
วิทยฐานะและเลื่อน
47
วิทยฐานะได้อย่าง
48
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
49
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
50
51
3
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
1.เพิ่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
1.เชิงปริมาณ
1.ขออนุมัติโครงการ
ครูและบุคลากร
401045,00010,8007,2003,50010,0001.นายบุญธรรม บรรเทาพิษ
52
ทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเพื่อยกย่อง
้ข้าราชการครูและบุคลากร
ตัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและ ลูกจ้างทุกตำแหน่ง
2.แจ้งหลักเกณฑ์การสรรหาฯ
ทางการศึกษา
ค่าถ่ายเอกสาร
2.นายธีระ ประทุมชาติ
53
เชิดชูเกียรติประจำปี 2561
ทางการศึกษาที่มีผลงาน
ในสังกัดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากผลงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
3.แต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ
ลูกจ้า่งประจำ
3.นางสาวปราณี วสุเทพ
54
ดีเด่น ให้มีคุณธรรม
2. เชิงคุณภาพ
4.ดำเนินการคัดเลือก
55
จริยธรรมตามวิชาชีพและ
2.1 การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิ
5.ประกาศผลการคัดเลือก
56
จรรยาบรรณ เป็นแบบ
ภาพในการทำงานสูงขึ้น
6.สรุปผลงานวิจัยที่เป็น
57
อย่างที่ดีแก่ ครู นักเรียน
2.2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้ผลงานวิจัย ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
แบบอย่างที่ดี
58
เยาวชนและสังคม
ให้กับเพื่อนครู นักเรียน ชุมชนและสังคม
59
2.เพื่อเป็นเกียรติยศ
2.3 จัดทำเอกสารผลงาน เอกสารยกยองเชิดชูเกียรติ
60
ความภาคภูมิใจและขวัญ
61
กำลังใจให้กับผู้ได้รับการ
62
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
63
64
4
ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1.เชิงปริมาณ
1.สำรวจรายชื้อครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
50 คน3 วัน22,60082,20022,80025,60089,10010,000
คอมพิวเตอร์
10,2401.นายบุญธรรม บรรเทาพิษ
65
ในประชาคมอาเซียน
ได้ทราบนโยบาย มีความรูู้
ข้าราชการครูที่ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน ๕๐ คน
ที่บรรจุปี 2560 - 2561
โน๊ตบุค 1 เครื่อง
ค่าถ่ายเอกสาร
2.นายธีระ ประทุมชาติ
66
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
2.เชิงคุณภาพ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
เครื่องปริ้นสี
คู่มือการอบรมและ
3.นางสาวปราณี วสุเทพ
67
แนทางและวิธีการ รวมทั้ง
ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนำความรู้ ทักษะ และ
ดำเนินงาน
1 เครื่อง
ุ วุฒิบัตร
68
ทักษะพื้นฐานต่า ๆ ในการ
ประสบการณ์มีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
3.ประชุมคณะกรรมการ
เครื่องสแกน
69
ปฏิบัติราชการ
และประพฤติคนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรักทรัศธาในอาชีพ
ดำเนินงาน
สแกนได้ที่ละ
70
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
4.ดำเนินการฝึกอบรม
หลายๆ หน้า
71
สามารถนำทักษะความรู้
5.นิเทศ ติดตาม และ
1 เครื่อง
72
และประสบการณ์ ที่ได้รับ
ประเมินผล
73
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
6.สรุปรายงานผล
74
งานได้อย่างเหมาะสมและ
75
สอดคล้องในสภาวการณ์
76
ที่เปลี่ยนแปลงไป
77
3.เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
78
ที่พึ่งประสงค์ ให้มีคุณธรรม
79
และจิตสำนึกที่ดี ศรัทธาใน
80
อาชีพ มุ่งมั่นในการปฏิบัติ
81
งาน มีทัศนคติที่ดีต่อการให้
82
บริการ และวสมารถผลักดัน
83
ให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
84
ประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมี
85
ประสิทธิภาพ
86
4.ผู้เข้ารับการอบรมได้แลก
87
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
88
และสร้างเครือข่ายประสาน
89
ความร่วมมือในหน่วยงานและ
90
ระหว่างหน่วยงาน
91
92
5
กคูปองพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ
1. เชิงปริมาณ
1.สนับสนุนงบประมานให้
้ข้าราชการครูผู้สอน
502500,0001.นายบุญธรรม บรรเทาพิษ
93
ทางการศึกษา ๓๘ ค (๒)
ครูพัฒนาตนเอง ให้มีทักษะ
1.1 พัฒนาข้าราชการครูสายผู้สอน 50 คน
ผู้สมัครใจ
ุบุคลากร 38 ค(2)
502
ค่าใช้จ่ายในการอบรม คน ๆละ
2.นายธีระ ประทุมชาติ
94
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.2 พัฒนาบุคลากร 38 ค (2) 50 คน
2.รายงานผลการพัฒนา
5,000 บาท3.นางสาวปราณี วสุเทพ
95
เน้น กระบวนการคิดวิเคราะห์
2.เชิงคุณภาพ
96
เน้นการปฏิบัติจริง
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน การจัด
97
2.เพื่อพัฒนาครูให้เป็นผู้นำ
กิจกรรมการเรียน การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวืเคราะห์ได้ แก้ปัญหาเป็น
98
ทางวิชการสามารถจัด
สามารถนำกิจกรรมการเรียนสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
99
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
100
สอดคล้องกับความต้องการ
Loading...
Main menu