ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Quỹ tài trợ nhỏ - REACH Small Grant 2022
2
3
Tên dự án (Project title)
4
Loại hoạt động (Activity/Item Description)Tổng xin tài trợ (Total Funds): VND - Tổng đối ứng (Total Cost Share): VND -
5
Số tiền xin tài trợ (Funds Requested)Số tiền đối ứng (Cost Share)
6
Đơn giá (Cost) (VND)Số lượng (Quantity) Thành tiền (Total) (VND) Đơn giá (Cost) (VND)Số lượng (Quantity) Thành tiền (Total) (VND)
7
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tổng chi phí (Project Costs) (VND) VND - VND -
32
Tổng chi phí của toàn dự án (Overall Total Project Costs) VND -
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100