แผนงานโครงการ เครือข่าย สสอ พิบูล60
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
บัญชีโครงการเพื่อขออนุมัติ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560
2
ลำดับที่
ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
แหล่ง
งบประมาณ
จำนวนเงิน
ผู้อนุมัติโครงการ
วัน/เดือน/ปี ที่รับ
โครงการ
ผลการตวจสอบการดำเนินการ
ผู้ตรวจสอบ
ระดับ สสอ.
วัน/เดือน/ปี
ผู้รับคืน/รับแทน
3
1โครงการออกหน่วยให้บริการทันตกรรมรพ.สต.อ่างศิลาเงินบำรุง รพ.พิบูลฯ30,420ผอ.รพ.พิบูล03/11/2016ถูกต้อง
เสนอ ผอ.รพ.อนุมัติ
ณัฐพงษ์10/01/2017จตุภูมิ
4
2
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย โรงอาหารฯ ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ5,450นายพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
ณัฐพงษ์14/12/2016ทิพภาพร
5
3
โครงการสุขศึกษาส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากในวัยเรียน ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ25,450นายพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
ณัฐพงษ์14/12/2016ฝ่ายยุทธ์ สสอ
6
4โครงการอบรม อสม.ในโรงเรียน ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ14,000นายพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วสมเกียรติคก.อยู่ที่ฝ่ายยุทธ์ สสอ
7
5โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพ ปชช 35 ปี ขึ้นไป ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ56,900นายพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้ววรรณฤดี14/12/2016อนงค์
8
6
โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อชาวบ้านสุขภาพดี ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ51,050นายพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สมเกียรติ15/12/2016อนงค์
9
7โครงการอบรมนวดตัวเพื่อสุขภาพ ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ26,450นายพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สมพร14/12/2016
ฝ่ายแผนไทย สสจ
10
8โครงการสุ่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ11,850นายพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.อุบลวรรณ
11
9โครงการหนูน้อยเด็กดี มีพัฒนาการสมวัย ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ37,950นายพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สาวิตรี
12
10โครงการสนับสนุนทรายกำจักลูกน้ำยุงลาย ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ291,400นายพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วอนันตฤทธิ์14/12/2016อนงค์
13
11
โครงการลดความรุนแรงในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังปี 60 รพ.สต.บ้านแขม
รพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ6,000นายพทย์ สสจ.07/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.วรรณฤดี20/02/2017
14
12
โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกรรมเด็กและประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
รพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ10,000นายพทย์ สสจ.07/02/2017ถูกต้อง
เสนอ สสอ เห็นชอบ
วรรณฤดี20/02/2017
15
13โครงการพัฒนา ศพด. ปี60 ระ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ5,000นายพทย์ สสจ.07/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สาวิตรี20/02/2017
16
14
โครงการพััฒนาคุณภาพเครือข่ายดูแลผู้พิการ รพ.สต.บ้านแขม
รพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ6,000นายพทย์ สสจ.07/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.อุบล20/02/2017
17
15โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ10,000นายพทย์ สสจ.07/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สมเกียรติ20/02/2017
18
16โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ8,000นายพทย์ สสจ.07/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สาวิตรี20/02/2017
19
17โครงการมีครรภ์มีสุข ลูกรัก IQ ดี รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ5,000นายพทย์ สสจ.07/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สาวิตรี20/02/2017
20
18
โครงการลดความรุนแรงในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังปี 60 รพ.สต.บ้านแขม
รพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ6,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้อง
เสนอ สสอ เห็นชอบ
วรรณฤดี20/02/2017รุ่งฤดี
21
19
โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกรรมเด็กและประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
รพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ10,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้อง
เสนอ สสอ เห็นชอบ
วรรณฤดี20/02/2017รุ่งฤดี
22
20โครงการพัฒนา ศพด. ปี60 ระ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ5,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้อง
เสนอ สสอ เห็นชอบ
สาวิตรี20/02/2017รุ่งฤดี
23
21
โครงการพััฒนาคุณภาพเครือข่ายดูแลผู้พิการ รพ.สต.บ้านแขม
รพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ6,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้อง
เสนอ สสอ เห็นชอบ
อุบล20/02/2017รุ่งฤดี
24
22โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ10,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้อง
เสนอ สสอ เห็นชอบ
สมเกียรติ20/02/2017รุ่งฤดี
25
23โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ8,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้อง
เสนอ สสอ เห็นชอบ
สาวิตรี20/02/2017รุ่งฤดี
26
24โครงการมีครรภ์มีสุข ลูกรัก IQ ดี รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ5,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้อง
เสนอ สสอ เห็นชอบ
สาวิตรี20/02/2017รุ่งฤดี
27
25
โครงการส่งเสริมและควบคุมโรคติดต่อปี 2560 รพ.สต.บ้านแขม
รพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ10,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้อง
เสนอ สสอ เห็นชอบ
อนันตฤทธิ์20/02/2017รุ่งฤดี
28
26
โครงการสนับสนุนการตรวจสุขภาพประชาชนและผู้ป่วยโรคเรื้อรังปี 2560
รพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ20,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้อง
เสนอ สสอ เห็นชอบ
วรรฤดี20/02/2017รุ่งฤดี
29
27โครงการสตรีดอนจิกต้านภัยมะเร็ง ปี 60รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.วรรฤดี23/02/2017
30
28
โครงการปรัับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค DM HT รพสต ดอนจิก
รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.วรรฤดี23/02/2017
31
29โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกรพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.
32
30โครงการอบรมฟื้ื้นฟู อสม. ปี 60รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.
33
31โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกรพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ63,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.อนันตฤทธิ์24/02/2017
34
32โครงการผู้สูงอายุฟันดี ชีวีมีสุข ปี 60รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ15,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.ณัฐพงษ์23/02/2017
35
33
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
"เพิ่มไอโอดีน เพิ่ม IQ)
รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ24,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.
36
34
โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของแรงการภาคเกษตร ปี 60
รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.ณัฐพงษ์23/02/2017
37
35
โครงการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT และ อสม.ในการควบคุมโรคติดต่อ
สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ27,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.อนันตฤทธิ์17/03/2017ธนวรรธ
38
3ุ6โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2560สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ63,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.อนันตฤทธิ์17/03/2017ธนวรรธ
39
37โครงการปรับเปลี่ี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง DM HT ปี 60สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ20,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.วรรฤดี23/02/2017
40
38
โครงการรู้และเข้าใจห่างใกลภาวะแทรกซ้อนกลุ่มผู้ป่วย DM HT
สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ20,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.วรรฤดี23/02/2017
41
39โครงการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด-5 ปี ปี 60สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ20,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สาวิตรี
42
40
โครงการเครือข่ายภูมิปัญญาเพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในชมชน ปี 60
สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ20,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สาวิิตรี
43
41โครงการฟื้นฟูศักยภาพ อสม. วิทยาศาสตรชุมชน ตำบลไร่ใต้สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ15,000นายพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สมพร
44
42
45
43
46
44
47
45
48
46
49
47
50
48
51
49
52
50
53
51
54
52
55
53
56
54
57
55
58
56
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผนงาน
ตาราง Pivot 1
สรุป