แผนงานโครงการ เครือข่าย สสอ พิบูล60
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
บัญชีโครงการเพื่อขออนุมัติ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560
2
ลำดับที่
ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
แหล่ง
งบประมาณ
จำนวนเงิน
ผู้อนุมัติโครงการ
วัน/เดือน/ปี ที่รับ
โครงการ
ผลการตวจสอบการดำเนินการ
ผู้ตรวจสอบ
ระดับ สสอ.
วัน/เดือน/ปี
ผู้รับคืน/รับแทน
3
1โครงการออกหน่วยให้บริการทันตกรรมรพ.สต.อ่างศิลาเงินบำรุง รพ.พิบูลฯ30,420ผอ.รพ.พิบูล03/11/2016ถูกต้อง
เสนอ ผอ.รพ.อนุมัติ
ณัฐพงษ์10/01/2017จตุภูมิ
4
2โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย โรงอาหารฯ ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ5,450นายแพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
ณัฐพงษ์14/12/2016ทิพภาพร
5
3
โครงการสุขศึกษาส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากในวัยเรียน ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ25,450นายแพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
ณัฐพงษ์14/12/2016ฝ่ายยุทธ์ สสอ
6
4โครงการอบรม อสม.ในโรงเรียน ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ14,000นายแพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วสมเกียรติคก.อยู่ที่ฝ่ายยุทธ์ สสอ
7
5โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพ ปชช 35 ปี ขึ้นไป ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ56,900นายแพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้ววรรณฤดี14/12/2016อนงค์
8
6
โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อชาวบ้านสุขภาพดี ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ51,050นายแพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สมเกียรติ15/12/2016อนงค์
9
7โครงการอบรมนวดตัวเพื่อสุขภาพ ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ26,450นายแพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สมพร14/12/2016
ฝ่ายแผนไทย สสจ
10
8โครงการสุ่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ11,850นายแพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.อุบลวรรณ
11
9โครงการหนูน้อยเด็กดี มีพัฒนาการสมวัย ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ37,950นายแพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สาวิตรี22/05/2560
12
10โครงการสนับสนุนทรายกำจักลูกน้ำยุงลาย ปี59
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ291,400นายแพทย์ สสจ.15/11/2016ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วอนันตฤทธิ์14/12/2016อนงค์
13
11
โครงการลดความรุนแรงในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังปี 60 รพ.สต.บ้านแขม
รพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ6,000นายแพทย์ สสจ.07/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
วรรณฤดี20/02/2017รุ่งฤดี
14
12
โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกรรมเด็กและประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
รพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.07/02/2017ถูกต้องสสอ.เห็นชอบแล้ววรรณฤดี20/02/2017รุ่งฤดี
15
13โครงการพัฒนา ศพด. ปี60 รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ5,000นายแพทย์ สสจ.07/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สาวิตรี20/02/2017
16
14โครงการพััฒนาคุณภาพเครือข่ายดูแลผู้พิการ รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ6,000นายแพทย์ สสจ.07/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.อุบล20/02/2017
17
15โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.07/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สมเกียรติ12/06/2017รุ่งฤดี
18
16โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ8,000นายแพทย์ สสจ.07/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สาวิตรี20/02/2017รุ่งฤดี
19
17โครงการมีครรภ์มีสุข ลูกรัก IQ ดี รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ5,000นายแพทย์ สสจ.07/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สาวิตรี20/02/2017รุ่งฤดี
20
18
โครงการลดความรุนแรงในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังปี 60 รพ.สต.บ้านแขม
รพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ6,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้องสสอ.เห็นชอบแล้ววรรณฤดี20/02/2017รุ่งฤดี
21
19
โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกรรมเด็กและประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
รพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ10,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้องสสอ.เห็นชอบแล้ววรรณฤดี20/02/2017รุ่งฤดี
22
20โครงการพัฒนา ศพด. ปี60 ระ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ5,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สาวิตรี20/02/2017รุ่งฤดี
23
21โครงการพััฒนาคุณภาพเครือข่ายดูแลผู้พิการ รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ6,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้องสสอ.เห็นชอบแล้วอุบล20/02/2017รุ่งฤดี
24
22โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ10,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้องสสอ.เห็นชอบแล้วสมเกียรติ20/02/2017รุ่งฤดี
25
23โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ8,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้องสสอ.เห็นชอบแล้วสาวิตรี20/02/2017รุ่งฤดี
26
24โครงการมีครรภ์มีสุข ลูกรัก IQ ดี รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ5,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้องสสอ.เห็นชอบแล้วสาวิตรี20/02/2017รุ่งฤดี
27
25โครงการส่งเสริมและควบคุมโรคติดต่อปี 2560 รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ10,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้องสสอ.เห็นชอบแล้วอนันตฤทธิ์20/02/2017รุ่งฤดี
28
26
โครงการสนับสนุนการตรวจสุขภาพประชาชนและผู้ป่วยโรคเรื้อรังปี 2560
รพ.สต.บ้านแขมกองทุนฯ20,000นายยก.อบต.07/02/2017ถูกต้องสสอ.เห็นชอบแล้ววรรณฤดี20/02/2017รุ่งฤดี
29
27โครงการสตรีดอนจิกต้านภัยมะเร็ง ปี 60รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
วรรณฤดี23/02/2017ศิรยา
30
28
โครงการปรัับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค DM HT รพสต ดอนจิก
รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
วรรณฤดี23/02/2017ศิรยา
31
29โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกรพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สาวิตรี22/05/2560ศิรยา
32
30โครงการอบรมฟื้ื้นฟู อสม. ปี 60รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.
33
31โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกรพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ63,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.อนันตฤทธิ์24/02/2017
34
32โครงการผู้สูงอายุฟันดี ชีวีมีสุข ปี 60สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
ณัฐพงษ์09/05/2017ฉัตรวิไล
35
33
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
"เพิ่มไอโอดีน เพิ่ม IQ)
สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ20,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สาวิตรี09/05/2017ฉัตรวิไล
36
34
โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของแรงการภาคเกษตร ปี 60
รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.ณัฐพงษ์23/02/2017
37
35
โครงการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT และ อสม.ในการควบคุมโรคติดต่อ
สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ27,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
อนันตฤทธิ์17/03/2017ธนวรรธ
38
36โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2560สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ63,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
อนันตฤทธิ์17/03/2017ธนวรรธ
39
37โครงการปรับเปลี่ี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง DM HT ปี 60สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ20,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
วรรณฤดี23/02/2017ฉัตรวิไล
40
38
โครงการรู้และเข้าใจห่างใกลภาวะแทรกซ้อนกลุ่มผู้ป่วย DM HT
สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ20,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
วรรณฤดี23/02/2017ฉัตรวิไล
41
39โครงการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด-5 ปี ปี 60สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ20,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สาวิตรี22/05/2560ฉัตรวิไล
42
40
โครงการเครือข่ายภูมิปัญญาเพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในชมชน ปี 60
สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ20,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สาวิตรี22/05/2560ฉัตรวิไล
43
41โครงการฟื้นฟูศักยภาพ อสม. วิทยาศาสตรชุมชน ตำบลไร่ใต้สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.22/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สมพร12/06/2560ฉัตรวิไล
44
42โครงการพัฒนาศักยภาพนักบรบาลสู่ทีมหมอครอบครัวรพ.สต.ชาดฮีกองทุนฯ18,900นายแพทย์ สสจ.26/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สมเกียรติ09/05/2017วราภรณ์
45
43โครงการส่งเสริมสุุขภาพแม่และเด็กรพ.สต.ชาดฮีกองทุนฯ8,000นายแพทย์ สสจ.26/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สาวิตรี22/05/2560วราภรณ์
46
44โครงการพัฒนาศักยภาพ อสร.ยสร. สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรพ.สต.ชาดฮีกองทุนฯ5,000นายแพทย์ สสจ.26/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สมพร
47
45ี่โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงรพ.สต.ชาดฮีกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.26/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
วรรณฤดี23/02/2017ไพรัช
48
46
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน
รพ.สต.ชาดฮีกองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.26/02/2017ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
วรรณฤดี23/02/2017ไพรัช
49
47
โครงการพัมนาศักยภาพแกนนำเฝ้าระวังและส่งเสริมสพัฒนาการเด็ก
รพ.สต.ชาดฮีกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.26/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สาวิตรี
50
48โครงการพัฒนาเครือข่าย SRRT ปี 60รพ.สต.ชาดฮีกองทุนฯ12,000นายแพทย์ สสจ.26/02/2017ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.อนันตฤทธิ์
51
49โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.นาชุมรพ.สต.นาชุมกองทุุนฯ7,000นายแพทย์ สสจ.27/04/2560ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สาวิตรี22/05/2560ขวัญเนตร
52
50โครงการอบรมเรื่องเพศศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น รพ.สต.นาชุมรพ.สต.นาชุมกองทุุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.27/04/2560ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สาวิตรี22/05/2560ขวัญเนตร
53
51โครงการคุณแม่ คุณลูกสุขภาพดี รพ.สต.นาชุมรพ.สต.นาชุมกองทุุนฯ5,000นายแพทย์ สสจ.27/04/2560ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สาวิตรี22/05/2560ขวัญเนตร
54
52โครงการอบรมเพิ่มพุนความรู้คู่สุขภาพลูกน้อย รพ.สต.นาชุมรพ.สต.นาชุมกองทุุนฯ8,000นายแพทย์ สสจ.27/04/2560ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สาวิตรี22/05/2560ขวัญเนตร
55
53โครงการอบรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.นาชุมรพ.สต.นาชุมกองทุุนฯ4,000นายแพทย์ สสจ.27/04/2560ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สมพร01/06/2560ขวัญเนตร
56
54โครงการอบรมเครือข่ายแพทย์แผนไทย รพ.สต.นาชุมรพ.สต.นาชุมกองทุุนฯ5,000นายแพทย์ สสจ.27/04/2560ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
สมพร19/05/2560ขวัญเนตร
57
55โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง รพ.สต.นาชุมรพ.สต.นาชุมกองทุุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.27/04/2560ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
วรรณฤดี23/02/2017ขวัญเนตร
58
56
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการดุแลสุขภาพช่องปาก เด็ก 0-5 ปี
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ19,200นายแพทย์ สสจ.01/05/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.ณัฐพงษ์
59
57
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ20,950นายแพทย์ สสจ.01/05/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.ณัฐพงษ์
60
58โครงการสืบสานภูมิปญญา สวนสมุนไพรพื้นบ้าน
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ25,450นายแพทย์ สสจ.01/05/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สมพร
61
59โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรครเรื้อรัง
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ17,450นายแพทย์ สสจ.01/05/2560ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
รัตนาภรณ์09/06/2560สมศักดิ์
62
60โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ป่วยเบาหวาน
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ30,000นายแพทย์ สสจ.01/05/2560ถูกต้อง
นพ.สสจ. อนุมัติแล้ว
รัตนาภรณ์09/06/2560สมศักดิ์
63
61โครงการอบรมนวดเพื่อสุขภาพฟื้นฟู
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ13,850นายแพทย์ สสจ.01/05/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สมพร
64
62
โครงการรณรงค์ตรวจสุุขภาพประชาชนเพื่อค้นหาโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ33,000สสอ.01/05/2560ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วรัตนาภรณ์อนงค์
65
63โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพ.สต.หนองโพธิ์
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ21,500สสอ.01/05/2560ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วภิศักดิ์อนงค์
66
64โครงการตรวจสุุขภาพประจำปีผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ19,000สสอ.01/05/2560ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วรัตนาภรณ์เสถียร
67
65โครงการตรวจหาภาวะแทรกซ้อน ตา-ไต-เท้า ในผู้ป่วยเบาหวานรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ12,350สสอ.01/05/2560ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วรัตนาภรณ์เสถียร
68
66โครงการคุวบคุมโรคไข้เลือดออกรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ28,000สสอ.01/05/2560ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วกีรติโชติเสถียร
69
67โครงการตำบลนมแม่ (มีครรภ์มีสุข แม่ลูกแข็งแรง)รพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ6,000สสอ.01/05/2560ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วสาวิตรีเสถียร
70
68โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ15,000สสอ.01/05/2560ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วรัตนาภรณ์เสถียร
71
69โครงการดููแลภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปีรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ13,000สสอ.01/05/2560ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วสาวิตรีเสถียร
72
70โครงการตรวจสุุขภาพประจำปีประชาชนทั่วไปรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ21,650สสอ.01/05/2560ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วรัตนาภรณ์เสถียร
73
71โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังวัณโรครพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ5,000สสอ.01/05/2560ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วกีรติโชติเสถียร
74
72โครงการพัฒนาสถานบริการรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ30,000สสอ.01/05/2560ถูกต้องสสอ.อนุมัติแล้วภิศักดิ์เสถียร
75
73โครงการตรวจสุขภาพประชาชน ตำบลทรายมูล ปี 60รพ.สต.ท่รายมูลกองทุนฯ4,500นายแพทย์ สสจ.13/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.รัตนาภรณ์
76
74
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี
รพ.สต.ท่รายมูลกองทุนฯ11,200นายแพทย์ สสจ.13/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.รัตนาภรณ์
77
75โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยเรื้อรัง (DM HT)รพ.สต.ท่รายมูลกองทุนฯ30,000นายแพทย์ สสจ.13/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.รัตนาภรณ์
78
76
โครงการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ตำบลทรายมูล
รพ.สต.ท่รายมูลกองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.13/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.ณัฐพงษ์
79
77โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนย้ำเตือนเรื่องสุขภาพ (คลีนิกรุ่งอรุณ)รพ.สต.ท่รายมูลกองทุนฯ30,000นายแพทย์ สสจ.13/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.รัตนาภรณ์
80
78
โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพฯ )
รพ.สต.ท่รายมูลกองทุนฯ35,000นายแพทย์ สสจ.13/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.รัตนาภรณ์
81
79
โครงการส่งเริมพัฒนาการเด็กและแก้ไขภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด ถึง5 ปี
รพ.สต.ท่รายมูลกองทุนฯ20,000นายแพทย์ สสจ.13/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สาวิตรี
82
80โครงการรณรงค์ป้องโรคติดต่อตำบลทรายมูลรพ.สต.ท่รายมูลกองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.13/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.กีรติโชติ
83
81โครงการพัฒนางานแพทย์แผนไทย ตำบลทรายมูลรพ.สต.ท่รายมูลกองทุนฯ40,000นายแพทย์ สสจ.13/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สมพร
84
82โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านสุขภาพ ตำบลทรายมูลรพ.สต.ท่รายมูลกองทุนฯ55,500นายแพทย์ สสจ.13/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สมเกียรติ
85
83
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม รพ.สต.โนนยานาง
รพ.สต.โนนยานางกองทุนฯ16,550นายแพทย์ สสจ.15/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.รัตนาภรณ์
86
84โครงการใกล้ใจ ห่วงใยสุขภาพจิตชุมชน 2560รพ.สต.โนนยานางกองทุนฯ8,600นายแพทย์ สสจ.15/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.อุบล
87
85
โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
รพ.สต.โนนยานางกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.15/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.ณัฐพงษ์
88
86โครการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 2560รพ.สต.โนนยานางกองทุนฯ6,000นายแพทย์ สสจ.15/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.อุบล
89
87โครงการพัฒนา IQ/EQ เด็กปฐมวัยรพ.สต.โนนยานางกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.15/06/2560ถูกต้องเสนอ นพ.สสจ.สาวิตรี
90
88
91
89
92
90
93
91
94
92
95
93
96
94
97
95
98
96
99
97
100
98
Loading...
 
 
 
แผนงาน
ตาราง Pivot 1
สรุป
แผ่น3