ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
บัญชีโครงการเพื่อขออนุมัติ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561
PROGRAMER
2
ลำดับที่
ชื่อโครงการหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
แหล่ง
งบประมาณ
จำนวนเงิน
ผู้อนุมัติโครงการ
วัน/เดือน/ปี ที่รับ
โครงการ
ผลการตวจสอบการดำเนินการผู้ตรวจสอบ
ระดับ สสอ.
วัน/เดือน/ปี ที่เสนอ
โครงการ สสจ.
วัน/เดือน/ปี ที่ สสจ
อนุมัติ โครงการ
วัน/เดือน/ปี ที่ รพสต
รับ โครงการ คืน
ผู้รับคืน/รับแทน
แหล่งงบ
ผู้อนุมัติโครงการ
ผลการตวจสอบการดำเนินการผู้ตรวจสอบ
ระดับ สสอ.
3
v1v2v3v4v5v6v7v8v9v10v11v12v13v14
4
1
โครงการผู้สูงอายุฟันสวย สุขภาพดี ชีวีมีสุข ต.โพธิ์ไทรฯ ปี2561
รพ.สต.สร้างแก้ว
เงินบำรุง รพ.สต.24,000นายแพทย์ สสจ.28/09/2017ถูกต้องอนุมัติแล้วณัํฐพงฐ์
เงินบำรุง รพ.สต.
นายแพทย์ สสจ.ถูกต้องอนุมัติแล้วณัฐพงศ์
5
2โครงการ์ สายใยรักผู้พิการ" รพ.สต.อ่างศิลารพ.สต.อ่างศิลากองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.02/10/2017ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง31/01/201815/02/2018สุมาพรกองทุนฯสสอ.แก้ไขเสนอ สสจ.อนุมัติรัตนาภรณ์
6
3โครงการดูแลสุขภาพตั้งครรภ์และหลังคลอด รพ.สต.หนองบัวฮี
รพ.สต.หนองบัวฮี
กองทุนฯ16,500นายแพทย์ สสจ.31/01/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง31/01/201819/02/2018วรรณฤดีนายกฯเสนอ สสอ.เห็นชอบสมปอง
7
4โครงการตรวจพัฒนาการแรกเกิดถึง5ปี รพ.สต.หนองบัวฮี
รพ.สต.หนองบัวฮี
กองทุนฯ19,900นายแพทย์ สสจ.31/01/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง31/01/201819/02/2018วรรณฤดีส่งคืน รพ.สต.แล้วภิศักดิ์
8
5โครงการป้องกันโรคติดต่อ ตำบลหนองบัวฮี
รพ.สต.หนองบัวฮี
กองทุนฯ13,000นายแพทย์ สสจ.31/01/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วชัยทัต31/01/201812/02/201829/03/2018วรรณฤดีสมเกียรติ
9
6
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
รพ.สต.หนองบัวฮี
กองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.31/01/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์31/01/201816/02/201819/02/2018วรรณฤดีณัํฐพงฐ์
10
7
โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนทั่วไป(อายุ 35ปี ขึ้นไป) รพ.สต.หนองบัวฮี
รพ.สต.หนองบัวฮี
กองทุนฯ39,900นายแพทย์ สสจ.31/01/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์31/01/201816/02/201819/02/2018วรรณฤดีขวัญเนตร
11
8
โครงการส่ืบสานภูมิปัญญา สวนสมุนไพรพื้นบ้าน รพ.สต.หนองโพธิ์
รพ.สต.หนองโพธิ์
เงินบำรุง รพ.สต.25,500นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมพร26/02/201820/03/201823/03/2018สมศักดิ์
12
9
โครงการฟื้นฟูหญิงหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ปี 2561
รพ.สต.หนองโพธิ์
เงินบำรุง รพ.สต.60,000สสอ.15/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมพร26/02/201825/02/201802/03/2018สมศักดิ์
13
10โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพ.สต.หนองโพธิ์
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ21,500สสอ.15/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วภิศักดิ์26/02/201825/02/201802/03/2018สมศักดิ์
14
11
โครงการอบรมนวดฝ่าเท้า สร้างเครือข่ายดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ปี 2561
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมพร26/02/201820/03/201823/03/2018สมศักดิ์
15
12
โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันฯ ปี61
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ40,000นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์26/02/201812/03/201813/03/2018สมศักดิ์
16
13โครงการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปอายุ 35 ปี ขึ้นไป ป2561
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ67,500นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์26/02/201812/03/201813/03/2018สมศักดิ์
17
14
โครงการส่งเสริมสุุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดฯ
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ8,000นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วณัฐพงศ์26/02/201820/03/201821/03/1961ชฏาธาร
18
15โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ปี 2561
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ12,000นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง26/02/201812/03/201813/03/2018สมศักดิ์
19
16โครงการคัวบคุมโรคไข้เลือดออกเมื่อเกิดโรคระบาด ปี 2561
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ40,000สสอ.15/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วชัยทัต26/02/201825/02/201827/02/2018สมศักดิ์
20
17โครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการ ปี2561
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์26/02/201812/03/201813/03/2018สมศักดิ์
21
18
โครงการวัยรุ่น วัยใส เข้าใจเพศศึกษา ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปี 2561
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ18,000นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง26/02/201812/03/201813/03/2018สมศักดิ์
22
19
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน รพ.สต.หนองโพธิ์
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ20,000นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง26/02/201812/03/201813/03/2018สมศักดิ์
23
20
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ป่วยเรื้อรัง ปี 2561 รพ.สต.ดอนจิก
รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ100,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์16/03/201830/04/201805/06/2018ศิรยาสมพร
24
21
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2561
รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ18,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วชัยทัต27/03/201830/04/201805/06/2018ศิรยาชัยทัต
25
22
โครงการอบรมฟื้นฟูเครือข่ายตำบลควบคุมโรคเข็มแข็งแบบยั่งยืน ปี2561
รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วชัยทัต27/03/201830/04/201805/06/2018ศิรยา
26
23โครงการตรวจสุุขภาพประชาชนตำบลดอกจิก ปี2561รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ30,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์27/03/201830/04/201805/06/2018ศิรยา
27
24โครงการชุมชนก้าวไกลไปกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี2561รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018ถูกต้องเสนอ สสจ.อนุมัติสมพร27/03/2018
28
25โครงการส่่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก ปี2561รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง27/03/201830/04/201805/06/2018ศิรยา
29
26
โครงการวัยรุ่นวัยใส อดเปรี่ยวไว้กินหวาน รักกันให้พอดี ปี2561
รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ11,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง27/03/201830/04/201805/06/2018ศิรยา
30
27โครงการสตรีดอนจิกต้านภัยมะเร็ง ปี2561รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ5,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์27/03/201830/04/201805/06/2018ศิรยา
31
28โครงการอบรมฟื้ื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2561รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ15,500นายแพทย์ สสจ.20/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมเกียรติ27/03/201830/04/201805/06/2018ศิรยา
32
29
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ
รพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ35,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมเกียรติ27/02/201807/05/201805/06/2018นิยม
33
30โครงการพัฒนางานแพทย์แผนไทยตำบลทรายมูลรพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมพร27/02/201827/03/201829/03/2018นิยม
34
31โครงการรณรงค์์ป้องกันโรคติดต่อตำบลทรายมูล ปี2561รพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ17,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วชัยทัต27/02/201827/03/201829/03/2018นิยม
35
32
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและแก้ไขภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด-5ปี
รพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง27/02/201827/03/201829/03/2018นิยม
36
33
โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย(ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ)
รพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ33,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์27/02/201827/03/201829/03/2018นิยม
37
34โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนย้ำเตือนเรื่องสุขภาพรพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ60,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์27/02/201827/03/201829/03/2018นิยม
38
35
โครงการอาหารปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยตำบลทรายมูล ปี2561
รพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องอนุมัติแล้วสมพร27/02/201830/04/2018
39
36
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน)
รพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ30,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์27/02/201827/03/201829/03/2018นิยม
40
37โครงการตรวจสุขภาพประชาชนตำบลทรายมูล ปี2561รพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ40,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์27/02/201827/03/201829/03/2018นิยม
41
38โครงากรพัฒนาสักยภาพ อสม./อสค. รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ8,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมเกียรติ16/03/201816/03/201816/03/2018รุ่งฤดี
42
39โครงการโรคเรื้อรังต้านภาวะแทรกซ้อนปี 2561รพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ5,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์16/03/201816/03/201816/03/2018รุ่งฤดี
43
40โครงการฉลาดสมวัย ใส่ใจเกือไอโอดีนรพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ8,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมพร16/03/201816/03/201816/03/2018รุ่งฤดี
44
41โครงการดููแลสุขภาพเด็กด้วยอาหารหลักห้าหมู่ 2561รพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ6,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง16/03/201816/03/201816/03/2018รุ่งฤดี
45
42โครงการชุุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อรพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ10,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วชัยทัต16/03/201816/03/201816/03/2018รุ่งฤดี
46
43
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยปิงปองเจ็ดสีลงส่ชุมชน
รพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ10,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์16/03/201816/03/201816/03/2018รุ่งฤดี
47
44โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 2561รพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ8,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง16/03/201816/03/201816/03/2018รุ่งฤดี
48
45โครงการส่งเริมสุขภาพกายและใจในกลุ่มผู้สูงอายุรพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ10,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง16/03/201816/03/201816/03/2018รุ่งฤดี
49
46
โครงการสนับสนุนการตรวจสุขภาพประชาชนและผู้ป่วยโรคเรื้อรังปีะจำปี 2561
รพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ20,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์16/03/201816/03/201816/03/2018รุ่งฤดี
50
47โครงการวัยใส ยิ้มสวย เด็กไทยฟันดีไม่มีผุ ปี 2561สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ20,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วณัฐพงศ์27/03/201823/07/2018ฉัตรวิไล
51
48
โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตร ปี2561
สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วณัฐพงศ์27/03/2018ฉัตรวิไล
52
49
โครงการนาฬิกาชีวิต พิชิต เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี2561
สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์27/03/201803/05/2018ฉัตรวิไล
53
50
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฌรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 2561
สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ20,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์27/03/201803/05/2018ฉัตรวิไล
54
51โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรใน สอน.ไร่ใต้ ปี 2561สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ25,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมพร27/03/2018ฉัตรวิไล
55
52โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ปี 2561สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมพร27/03/2018ฉัตรวิไล
56
53โครงการรณณงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2561สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ55,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วชัยทัต27/03/201803/05/2018ฉัตรวิไล
57
54โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีวิถีไทย ปี2561สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ45,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมเกียรติ27/03/201830/04/2018ฉัตรวิไล
58
55โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนสอน.ไร่ใต้กองทุนฯ5,000นายแพทย์ สสจ.16/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมพร27/03/2018ฉัตรวิไล
59
56โครงการเด็กไทยพัฒนาการสมวัย ปี25561สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.16/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง27/03/2018ฉัตรวิไล
60
57โครงการเด็กไร่ใต้ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วนสอน.ไร่ใต้กองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.16/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง27/03/2018ฉัตรวิไล
61
โครงการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ต.ไร่ใต้สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ60,100สสอ.03/07/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้ว23/07/2018ฉัตรวิไล
62
58โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ปี2561สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.16/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง27/03/2018ฉัตรวิไล
63
59
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฌรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 2561
รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์27/03/201816/03/201830/04/2018ศิรยา
64
60โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-15 ปี รพ.สต.ดอนจิกรพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง27/03/201830/04/201805/06/2018ศิรยา
65
61โครงากรพัฒนาสักยภาพ อสม./อสค. รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ8,000นายแพทย์ สสจ.28/02/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมเกียรติ17/04/201807/04/201810/04/2018ธนาบุตร
66
62โครงการโรคเรื้อรังต้านภาวะแทรกซ้อนปี 2561รพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ5,000นายแพทย์ สสจ.01/03/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์17/04/201805/06/2018ศิรยาธนาบุตร
67
63โครงการฉลาดสมวัย ใส่ใจเกือไอโอดีนรพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ8,000นายแพทย์ สสจ.02/03/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง17/04/201807/04/201810/04/2018ธนาบุตร
68
64โครงการดููแลสุขภาพเด็กด้วยอาหารหลักห้าหมู่ 2561รพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ6,000นายแพทย์ สสจ.03/03/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง17/04/201807/04/201810/04/2018ธนาบุตร
69
65โครงการชุุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อรพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.04/03/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วชัยทัต17/04/201807/04/201810/04/2018ธนาบุตร
70
66
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยปิงปองเจ็ดสีลงส่ชุมชน
รพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.05/03/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์17/04/201805/06/2018ศิรยาธนาบุตร
71
67โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 2561รพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ8,000นายแพทย์ สสจ.06/03/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง17/04/201807/04/201810/04/2018ธนาบุตร
72
68โครงการส่งเริมสุขภาพกายและใจในกลุ่มผู้สูงอายุรพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.07/03/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง17/04/201807/04/201810/04/2018ธนาบุตร
73
69
โครงการสตรียุคใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.อ่างศิลา
รพ.สต.อ่างศิลากองทุนฯ20,000นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์16/05/201825/06/201802/07/2018สุมาพร
74
70
โครงการอบรมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด รพ.สต.อ่างศิลา
รพ.สต.อ่างศิลากองทุนฯ8,000นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง16/05/201831/05/201805/06/2018สุมาพร
75
71
โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ. รพ.สต.อ่างศิลา
รพ.สต.อ่างศิลากองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์16/05/201825/06/201802/07/2018สุมาพร
76
72โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลอ่างศิลารพ.สต.อ่างศิลากองทุนฯ5,700นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วณัํฐพงฐ์16/05/201819/07/2018สุมาพร
77
73โครงการตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก ตำบลอ่างศิลารพ.สต.อ่างศิลากองทุนฯ8,300นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วณัฐพงศ์16/05/201819/07/2018สุมาพร
78
74โครงการเรียนรู้พืชสมุนไพรในชุมชน บ้านราษำร์เจริญ ต.อ่างศิลารพ.สต.อ่างศิลากองทุนฯ9,000นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมพร16/05/201825/06/201802/07/2018สุมาพร
79
75โครงการการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปรพ.สต.อ่างศิลากองทุนฯ35,000นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์16/05/201825/06/201802/07/2018สุมาพร
80
76
โครงการอบรมโรคติดต่อที่ควรรู้ตามฤดูกาล รพ.สต.สร้างแก้ว อ.พิบูลฯ
รพ.สต.สร้างแก้ว
เงินบำรุง รพ.สต.19,920นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วชัยทัต16/05/201805/06/201812/06/2018อุบลวรรณ
81
77โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดอออก รพ.สต.โนนยานางรพ.สต.โนนยานางกองทุนฯ12,000นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วชัยทัต16/05/201805/06/201823/07/2018สุมาพร
82
78โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมรพ.สต.โนนยานางกองทุนฯ16,250นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์16/05/201823/07/2018สุมาพร
83
79
โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
รพ.สต.โนนยานางกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วณัฐพงศ์16/05/201823/07/2018สุมาพร
84
80โครงการพัฒนา IQ/EQ เด็กปฐมวัย รพ.สต.โนนยานางรพ.สต.โนนยานางกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วภิศักดิ์16/05/201831/05/2018สุมาพร
85
81
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี กายใจแข็งแรง มีสุขด้วยสุข 5 มิติ รพ.สต.โนนยานาง
รพ.สต.โนนยานางกองทุนฯ6,000นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง16/05/201831/05/2018สุมาพร
86
82โครงการส่งเสริมการเลี้ยงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รพ.สต.โนนยานางรพ.สต.โนนยานางกองทุนฯ16,200นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง16/05/201831/05/2018สุมาพร
87
83
โครงการป้องกันแลแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ
รพ.สต.นาโพธิ์กองทุนฯ6,000นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์16/05/201817/06/2018
88
84โครงการอบรมหญิงตั้งครรภ์และแม่หลังคลอด ปีงบประมาณ 2561รพ.สต.นาโพธิ์กองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง16/05/201831/05/2018ยุพา
89
85
โครงการป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านและผู้สูงอายุ
รพ.สต.นาโพธิ์กองทุนฯ8,000นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วณัฐพงศ์16/05/201817/06/2018ยุพา
90
86โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2561 รพ.สต.นาโพธิ์รพ.สต.นาโพธิ์กองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์16/05/201817/06/2018ยุพา
91
87โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ปี2561 ต่อเนื่องรพ.สต.นาโพธิ์กองทุนฯ22,000นายแพทย์ สสจ.16/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์16/05/201817/06/2018ยุพา
92
88โครงการรณรงค์ตรวจหาภาวะทรกซ้อน ตา ไต เท้า ฟัน ในผู้ป่วยเบาหวานรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ6,000นายแพทย์ สสจ.21/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง21/05/201825/06/201802/07/2018เสถียร
93
89โครงการประชาคมและรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ33,000นายแพทย์ สสจ.21/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วชัยทัต21/05/201805/06/201806/06/2018เสถียร
94
90โครงการตำลนมแม่ (มีครรภ์มีสุข แม่ลูกแข็งแรง)รพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ6,000นายแพทย์ สสจ.21/05/2018ถูกต้องเสนอ สสจ.อนุมัติสมปอง21/05/2018
95
91โครงการตรวจสุขภาพปีละครั้ง 2 หน ของคนเบาหวานและความดันรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ19,000นายแพทย์ สสจ.21/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง21/05/201825/06/201802/07/2018เสถียร
96
92โครงการดูแลภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปีรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ5,000นายแพทย์ สสจ.21/05/2018ถูกต้องเสนอ สสจ.อนุมัติสมปอง21/05/2018
97
93โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.21/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง21/05/201825/06/201802/07/2018เสถียร
98
94โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าร้านชำและจำหน่ายอาหารรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ92,000นายแพทย์ สสจ.21/05/2018ถูกต้องเสนอ สสจ.อนุมัติสมพร21/05/2018
99
95โครงการคัดกรองวัณโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยงรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.21/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วชัยทัต21/05/201805/06/201806/06/2018เสถียร
100
96โครงการอบรมฟื้นฟูทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRTรพ.สต.ท่าช้างกองทุนฯ15,250นายแพทย์ สสจ.21/05/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วชัยทัต21/05/201805/06/201806/06/2018เสถียร