แผนงานโครงการ เครือข่าย สสอ พิบูล60,61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
บัญชีโครงการเพื่อขออนุมัติ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561
PROGRAMER
2
ลำดับที่
ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
แหล่ง
งบประมาณ
จำนวนเงิน
ผู้อนุมัติโครงการ
วัน/เดือน/ปี ที่รับ
โครงการ
ผลการตวจสอบการดำเนินการ
ผู้ตรวจสอบ
ระดับ สสอ.
วัน/เดือน/ปี ที่เสนอ
โครงการ สสจ.
วัน/เดือน/ปี ที่ สสจ
อนุมัติ โครงการ
วัน/เดือน/ปี ที่ รพสต
รับ โครงการ คืน
ผู้รับคืน/รับแทน
แหล่งงบ
ผู้อนุมัติโครงการ
ผลการตวจสอบการดำเนินการ
ผู้ตรวจสอบ
ระดับ สสอ.
3
v1v2v3v4v5v6v7v8v9v10v11v12v13v14
4
1
โครงการผู้สูงอายุฟันสวย สุขภาพดี ชีวีมีสุข ต.โพธิ์ไทรฯ ปี2561
รพ.สต.สร้างแก้ว
เงินบำรุง รพ.สต.24,000นายแพทย์ สสจ.28/09/2017ถูกต้องอนุมัติแล้วณัํฐพงฐ์
เงินบำรุง รพ.สต.
นายแพทย์ สสจ.ถูกต้องอนุมัติแล้วณัฐพงศ์
5
2โครงการ์ สายใยรักผู้พิการ" รพ.สต.อ่างศิลารพ.สต.อ่างศิลากองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.02/10/2017ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วสมปอง31/01/201815/02/2018สุมาพรกองทุนฯสสอ.แก้ไขเสนอ สสจ.อนุมัติรัตนาภรณ์
6
3โครงการดูแลสุขภาพตั้งครรภ์และหลังคลอด รพ.สต.หนองบัวฮี
รพ.สต.หนองบัวฮี
กองทุนฯ16,500นายแพทย์ สสจ.31/01/2018ถูกต้องอนุมัติแล้วสมปอง31/01/201819/02/2018วรรณฤดีนายกฯเสนอ สสอ.เห็นชอบสมปอง
7
4โครงการตรวจพัฒนาการแรกเกิดถึง5ปี รพ.สต.หนองบัวฮี
รพ.สต.หนองบัวฮี
กองทุนฯ19,900นายแพทย์ สสจ.31/01/2018ถูกต้องอนุมัติแล้วสมปอง31/01/201819/02/2018วรรณฤดีส่งคืน รพ.สต.แล้วภิศักดิ์
8
5โครงการป้องกันโรคติดต่อ ตำบลหนองบัวฮี
รพ.สต.หนองบัวฮี
กองทุนฯ13,000นายแพทย์ สสจ.31/01/2018ถูกต้องอนุมัติแล้วชัยทัต31/01/2018สมเกียรติ
9
6
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
รพ.สต.หนองบัวฮี
กองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.31/01/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์31/01/201816/02/201819/02/2018วรรณฤดีณัํฐพงฐ์
10
7
โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนทั่วไป(อายุ 35ปี ขึ้นไป) รพ.สต.หนองบัวฮี
รพ.สต.หนองบัวฮี
กองทุนฯ39,900นายแพทย์ สสจ.31/01/2018ถูกต้องส่งคืน รพ.สต.แล้วรัตนาภรณ์31/01/201816/02/201819/02/2018วรรณฤดีขวัญเนตร
11
8
โครงการส่ืบสานภูมิปัญญา สวนสมุนไพรพื้นบ้าน รพ.สต.หนองโพธิ์
รพ.สต.หนองโพธิ์
เงินบำรุง รพ.สต.25,500นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องเสนอ สสจ.อนุมัติสมพร26/02/2018
12
9
โครงการฟื้นฟูหญิงหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ปี 2561
รพ.สต.หนองโพธิ์
เงินบำรุง รพ.สต.60,000สสอ.15/02/2018ถูกต้องอนุมัติแล้วสมพร25/02/2018
13
10โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพ.สต.หนองโพธิ์
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ21,500สสอ.15/02/2018ถูกต้องอนุมัติแล้วภิศักดิ์25/02/2018
14
11
โครงการอบรมนวดฝ่าเท้า สร้างเครือข่ายดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ปี 2561
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องเสนอ สสจ.อนุมัติสมพร26/02/2018
15
12
โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันฯ ปี61
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ40,000นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องอนุมัติแล้วรัตนาภรณ์26/02/201812/03/2018
16
13โครงการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปอายุ 35 ปี ขึ้นไป ป2561
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ67,500นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องอนุมัติแล้วรัตนาภรณ์26/02/201812/03/2018
17
14
โครงการส่งเสริมสุุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดฯ
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ8,000นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องเสนอ สสจ.อนุมัติณัฐพงศ์26/02/2018
18
15โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ปี 2561
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ12,000นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องอนุมัติแล้วสมปอง26/02/201812/03/2018
19
16โครงการคัวบคุมโรคไข้เลือดออกเมื่อเกิดโรคระบาด ปี 2561
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ40,000สสอ.15/02/2018ถูกต้องอนุมัติแล้วชัยทัต25/02/2018
20
17โครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการ ปี2561
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องอนุมัติแล้วรัตนาภรณ์26/02/201812/03/2018
21
18
โครงการวัยรุ่น วัยใส เข้าใจเพศศึกษา ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปี 2561
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ18,000นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องอนุมัติแล้วสมปอง26/02/201812/03/2018
22
19
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน รพ.สต.หนองโพธิ์
รพ.สต.หนองโพธิ์
กองทุนฯ20,000นายแพทย์ สสจ.15/02/2018ถูกต้องอนุมัติแล้วสมปอง26/02/201812/03/2018
23
20
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ป่วยเรื้อรัง ปี 2561 รพ.สต.ดอนจิก
รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ100,000นายกฯ20/02/2018แก้ไขรัตนาภรณ์สมพร
24
21
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2561
รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ18,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018แก้ไขชัยทัตชัยทัต
25
22
โครงการอบรมฟื้นฟูเครือข่ายตำบลควบคุมโรคเข็มแข็งแบบยั่งยืน ปี2561
รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018แก้ไขชัยทัต
26
23โครงการตรวจสุุขภาพประชาชนตำบลดอกจิก ปี2561รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ30,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018แก้ไขรัตนาภรณ์
27
24โครงการชุมชนก้าวไกลไปกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี2561รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018แก้ไขสมพร
28
25โครงการส่่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก ปี2561รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018แก้ไขสมปอง
29
26
โครงการวัยรุ่นวัยใส อดเปรี่ยวไว้กินหวาน รักกันให้พอดี ปี2561
รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ11,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018แก้ไขสมปอง
30
27โครงการสตรีดอนจิกต้านภัยมะเร็ง ปี2561รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ5,000นายแพทย์ สสจ.20/02/2018แก้ไขรัตนาภรณ์
31
28โครงการอบรมฟื้ื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2561รพ.สต.ดอนจิกกองทุนฯ15,500นายแพทย์ สสจ.20/02/2018แก้ไขสมเกียรติ
32
29
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ
รพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ35,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมเกียรติ27/02/2018
33
30โครงการพัฒนางานแพทย์แผนไทยตำบลทรายมูลรพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมพร27/02/2018
34
31โครงการรณรงค์์ป้องกันโรคติดต่อตำบลทรายมูล ปี2561รพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ17,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบชัยทัต27/02/2018
35
32
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและแก้ไขภาวะโภชนาการเด็ฏแรกเกิด-5ปี
รพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมปอง27/02/2018
36
33
โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย(ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ)
รพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ33,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบรัตนาภรณ์27/02/2018
37
34โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนย้ำเตือนเรื่องสุขภาพรพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ60,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบรัตนาภรณ์27/02/2018
38
35โครงการอาหารปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยตำบลทรายมูล ปี2561รพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมพร27/02/2018
39
36
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน)
รพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ30,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบรัตนาภรณ์27/02/2018
40
37โครงการตรวจสุขภาพประชาชนตำบลทรายมูล ปี2561รพ.สต.ทรายมูลกองทุนฯ40,000นายแพทย์ สสจ.27/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบรัตนาภรณ์27/02/2018
41
38โครงากรพัฒนาสักยภาพ อสม./อสค. รพ.สต.บ้านแขมรพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ8,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมเกียรติ
42
39โครงการโรคเรื้อรังต้านภาวะแทรกซ้อนปี 2561รพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ5,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบรัตนาภรณ์
43
40โครงการฉลาดสมวัย ใส่ใจเกือไอโอดีนรพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ8,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมพร
44
41โครงการดููแลสุขภาพเด็กด้วยอาหารหลักห้าหมู่ 2561รพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ6,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมปอง
45
42โครงการชุุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อรพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ10,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบชัยทัต
46
43
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยปิงปองเจ็ดสีลงส่ชุมชน
รพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ10,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบรัตนาภรณ์
47
44โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 2561รพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ8,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมปอง
48
45โครงการส่งเริมสุขภาพกายและใจในกลุ่มผู้สูงอายุรพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ10,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมปอง
49
46
โครงการสนับสนุนการตรวจสุขภาพประชาชนและผู้ป่วยโรคเรื้อรังปีะจำปี 2561
รพ.สต.บา้นแขมกองทุนฯ20,000นายกฯ09/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบรัตนาภรณ์
50
47โครงการวัยใส ยิ้มสวย เด็กไทยฟันดีไม่มีผุ ปี 2561สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ20,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบณัฐพงศ์
51
48
โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตร ปี2561
สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบณัฐพงศ์
52
49
โครงการนาฬิกาชีวิต พิชิต เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี2561
สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบรัตนาภรณ์
53
50
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฌรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 2561
สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ20,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบรัตนาภรณ์
54
51โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรใน สอน.ไร่ใต้ ปี 2561สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ25,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมพร
55
52โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ปี 2561สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ15,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมพร
56
53โครงการรณณงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2561สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ55,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบชัยทัต
57
54โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีวิถีไทย ปี2561สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ45,000นายแพทย์ สสจ.13/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมเกียรติ
58
55โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนสอน.ไร่ใต้กองทุนฯ5,000นายแพทย์ สสจ.16/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมพร
59
56โครงการเด็กไทยพัฒนาการสมวัย ปี25561สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.16/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมปอง
60
57โครงการเด็กไร่ใต้ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วนสอน.ไร่ใต้กองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.16/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมปอง
61
58โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ปี2561สอน.ไร่ใต้กองทุนฯ10,000นายแพทย์ สสจ.16/02/2018ถูกต้องเสนอ สสอ.เห็นชอบสมปอง
62
59
63
60
64
61
65
62
66
63
67
64
68
65
69
66
70
67
71
68
72
69
73
70
74
71
75
72
76
73
77
74
78
75
79
76
80
77
81
78
82
79
83
80
84
81
85
82
86
83
87
84
88
85
89
86
90
87
91
88
92
89
93
90
94
91
95
92
96
93
97
94
98
95
99
96
100
97
Loading...
 
 
 
แผนงาน61
สรุปปี61
แผนงาน60
ตาราง Pivot 1
สรุป
แผ่น3
 
 
Main menu