5_1 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.5/1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1 นายชวนากร คงแจ๋ว1 5 8 2544 4 6 2561 83 175
15
2
นายชัยภัทรพล ดีเรือก
1 9 2 2545 4 6 2561 70 178
16
3 นายธนพล ภักตรนรา1 15 1 2544 4 6 2561 50 170
17
4
นายวรดล สุวรรณาลัย
1 18 2 2545 4 6 2561 74 174
18
5
นางสาวกัญญาณัฐ อัครมณี
1 4 10 2544 4 6 2561 60 156
19
6
นางสาวเพชรสินี วงศ์เมืองแก่น
1 9 3 2545 4 6 2561 53 163
20
7
นางสาวสุชาดา ศรีสุภานนท์
1 5 1 2544 4 6 2561 37 150
21
8
นางสาวกชกร นันทปิยะวรรณ
2 13 9 2544 4 6 2561 43 154
22
9
นางสาวกัลยากร ขุนขำ
2 27 6 2545 4 6 2561 47 167
23
10
นางสาวจิรพัฒน์ วัฒนรัตน์
2 9 4 2545 4 6 2561 47 159
24
11
นางสาวฐิติชญา แดนบุญจันทร์
2 22 4 2544 4 6 2561 55 163
25
12
นางสาวณัฐรัตน์ รักษ์บุญ
2 21 10 2544 4 6 2561 55 160
26
13
นางสาวธนวรรณ จิตรเอื้อตระกูล
2 5 8 2544 4 6 2561 48 156
27
14
นางสาวธัญชนก แสงสว่าง
2 26 3 2544 4 6 2561 45 158
28
15
นางสาวธัญญารัตน์ อินทรโชติ
2 28 1 2544 4 6 2561 68 165
29
16
นางสาวนวียา สุขชื่น
2 2 2 2545 4 6 2561 47 158
30
17
นางสาวนิรัชพร บัวพันธ์
2 9 9 2544 4 6 2561 53 159
31
18
นางสาวปรีชญา ธัญญเจริญ
2 18 5 2545 4 6 2561 51 151
32
19
นางสาวปิลันธ์พร จุ้ยอ่วม
2 26 3 2545 4 6 2561 62 160
33
20
นางสาวพรรณภา บุญหล้า
2 10 5 2544 4 6 2561 45 160
34
21
นางสาวรัตนาวดี รุ่งโชติ
2 21 8 2544 4 6 2561 54 158
35
22
นางสาววรพิชชา โพธิ์ตุ่น
2 3 7 2544 4 6 2561 53 165
36
23
นางสาววริศรา เพ็งคล้าย
2 14 2 2544 4 6 2561 65 171
37
24
นางสาววีนัสสรา แจ่มรัศมี
2 30 8 2544 4 6 2561 46 162
38
25
นางสาวสุดารัตน์ มาเรือง
2 8 2 2544 4 6 2561 48 156
39
26
นางสาวสุภัตชา มูลสิงห์
2 18 6 2544 4 6 2561 63 161
40
27
นางสาวอภิชญา ศรีไพศาล
2 20 9 2544 4 6 2561 49 159
41
28
นางสาวชลธิชา มากล้น
2 21 6 2544 4 6 2561 90 158
42
29
นางสาวศศิธร คงการุณ
2 26 1 2545 4 6 2561 68 168
43
30
นางสาวอัจฉราวดี บุญมา
2 11 1 2545 4 6 2561 58 165
44
31
นางสาวพรเพ็ญ ภูสุวรรณ์
2 31 7 2544 4 6 2561 60 165
45
32
นางสาวพัณณิตา เส็งขำ
2 20 3 2544 4 6 2561 72 169
46
33
นางสาวโมไนย สุขพิทักษ์
2 30 5 2544 4 6 2561 60 170
47
34
นางสาวสิมิตา มหัคคะประทีป
2 2 6 2544 4 6 2561 43 160
48
35
นางสาวสุภัสสรา บางนิ่มน้อย
2 19 2 2545 4 6 2561 61 160
49
36
นางสาวธันวาพร ศรีจันทร์รัศมี
2 5 12 2544 4 6 2561 46 155
50
37
นางสาวปภัสสร นิติสาพร
2 12 11 2544 4 6 2561 41 162
51
38
นางสาวศรันย์พร อนุศาสนนันท์
2 18 6 2544 4 6 2561 46 155
52
39 นางสาวอริสา หงษา2 6 12 2544 4 6 2561 51 165
53
40
นางสาวอภิสรา พวกคง
2 17 4 2545 4 6 2561 76 156
54
41
นางสาวอรพรรณ ทับทอง
2 1 5 2545 4 6 2561 42 161
55
42
นางสาวพัทรนันท์ คงบุรี
2 9 10 2544 4 6 2561 49 157
56
43
นางสาววิรัญชนา อยู่วงษ์
2 29 11 2544 4 6 2561 44 155
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu