ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับหลักสูตรชื่อโครงการวิจัยประเภทสัญญารับทุนหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัย
ระยะเวลาดำเนินงานโครงการวิจัย
เลขที่สัญญาหมายเหตุ
2
1ภาษาไทยการวิเคราะห์การซ้อนคำในพระปฐมสมโพธิกถาและร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกสถาบันวิจัยฯรศ.อนันต์ อารีย์พงษ์อ.อัญมาศ ภู่เพชรก.ค.62 - มิ.ย.63WU62240รอบทความตีพิมพ์
3
2เอเชียตะวันออกตะวันเฉียงใต้พลวัตของชุมชนไทยเชื้อสายจีนในนครศรีธรรมราช ในช่วงสงครามเย็น (พ.ศ. 2500-2530)สถาบันวิจัยฯ
อ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
-ก.ค.62 - มิ.ย.63WU62238รอบทความตีพิมพ์
4
3ภาษาไทยการพัฒนามัคคุเทศก์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยฯอ.ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส
อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
ก.ค.62 - มิ.ย.63รอบทความตีพิมพ์
5
4ภาษาอังกฤษพิชิตทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
(เขียนตำรา)
ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร-1 พ.ค.62 - 30 ม.ค. 64WU62-002กำลังดำเนินการ
6
5ภาษาอังกฤษไขมิติปริศนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยสถาบันวิจัยฯ
ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
-15 ก.พ. 62 - 14 ก.พ.63WU62223ปิดโครงการแล้ว
(ส่งรายงานเมื่อ 26 มิ.ย. 63)
7
6ภาษาอังกฤษการใช้ Thai Food Terms Mobile Application เพื่อเขียนแนะนำอาหารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวและบริการวิจัยในชั้นเรียน (ส่วนแผนงาน)อ.ทัศณีย์ ทัศระเบียบ-1 ก.ย. 62 - 28 ก.พ. 63
WUDPL62016
ปิดโครงการแล้ว
8
7ภาษาอังกฤษการประยุกต์ใช้ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนวนิยายในการพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์วิจัยในชั้นเรียน (ส่วนแผนงาน)อ.ภูมิ ชาญป้อม-1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63
WUDPL62015
ปิดโครงการแล้ว
9
8ภาษาอังกฤษการศึกษาอิทธิพลของภาษาอังกฤษต่อการปนภาษาในการสื่อสารร่วมสมัยของเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลาสถาบันวิจัยฯดร.วรรัตน์ หวานจิตต์-27 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 63WU62253กำลังดำเนินการ
10
9ภาษาจีนการศึกษาลักษณะข้อผิดพลาดการเขียนอักษรจีนของนักศึกษาชั้นปีที่สอง สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิจัยในชั้นเรียน (ส่วนแผนงาน)อ.ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์-1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
WUDPL62014
ปิดโครงการแล้ว
11
10ภาษาจีน“การประยุกต์ใช้แผนผังมโนทัศน์ในการเรียนการสอนวิชาปริทัศน์วรรณกรรมจีน”วิจัยในชั้นเรียน (ส่วนแผนงาน)อ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร-1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63
WUDPL62012
ปิดโครงการแล้ว
(ส่งรายงานเมื่อ 31 มี.ค.63)
12
11ภาษาไทยกลวิธีการทวงงานในภาษาไทย : กรณีศึกษาผู้ฟังที่มีสถานภาพต่างกันสถาบันวิจัยฯอ.ทัดดาว รักมาก-1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63WU62255รอบทความตีพิมพ์
13
12ภาษาไทยวาทกรรมการเมืองบนแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2562)สถาบันวิจัยฯอ.พัชรพร สาลี
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
27 ก.ย 62 - 26 ก.ย. 63WU62254รอบทความตีพิมพ์
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100