6_6 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.6/6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1 นายกร หรั่งบุรี1 24 8 2543 30 5 2561 50 167
15
2
นายธนบรรณ จิตรสุนทร
1 11 6 2544 30 5 2561 95 175
16
3
นายสงกรานต์ เฮงวินิต
1 13 4 2544 30 5 2561 60 167
17
4
นายณัฐวุฒิ กลับหอม
1 2 8 2543 30 5 2561 55 170
18
5
นายศุภิศร พรหมอยู่
1 23 12 2543 30 5 2561 73 170
19
6
นายพงศธร ทองขวัญ
1 12 9 2543 30 5 2561 60 180
20
7
นายจิรกฤต บูระณา
1 7 1 2544 30 5 2561 41 170
21
8
นายเจษฎา พัฒนพูพัฒน์
1 4 8 2543 30 5 2561 54 175
22
9
นายณัฐสิทธิ์ บุญเสริม
1 5 9 2543 30 5 2561 60 170
23
10
นายธรรมนูญ เฉลิมนนท์
1 7 1 2544 30 5 2561 58 177
24
11
นายธนภัทร มณีรอด
1 29 5 2542 30 5 2561 57 162
25
12
นายปกรณ์ ต้านชัง
1 19 3 2543 30 5 2561 84 180
26
13
นายวรุตน์ แดงศรี
1 24 6 2543 30 5 2561 53 165
27
14
นายนพรัตน์ สิงห์เรือง
1 19 6 2543 30 5 2561 46 165
28
15
นายทัศน์พล จากโพช
1 4 12 2543 30 5 2561 55 176
29
16
นางสาวณัฐนันท์ คำทา
2 31 7 2543 30 5 2561 57 160
30
17
นางสาวนภัสสร สงใย
2 16 4 2544 30 5 2561 65 165
31
18
นางสาวกนกวรรณ เกษมวิโรจน์
2 18 9 2543 30 5 2561 39 159
32
19
นางสาวชุติมา กลิ่นจันทร์
2 19 8 2543 30 5 2561 49 160
33
20
นางสาวณวรรณ เชี่ยวสุวรรณ
2 23 3 2543 30 5 2561 51 166
34
21
นางสาวณิชกานต์ จันทา
2 12 7 2543 30 5 2561 45 162
35
22
นางสาวนนทชา แจ่มเที่ยงตรง
2 17 1 2543 30 5 2561 62 158
36
23
นางสาวปราณปริยา ลิลา
2 22 2 2543 30 5 2561 70 165
37
24
นางสาวศรพฤษา อ่วมนุสนธิ
2 15 9 2543 30 5 2561 68 158
38
25
นางสาวศศิภาภรณ์ ขันธลักษณา
2 19 1 2544 30 5 2561 50 155
39
26
นางสาวทัตพิชา สุดดี
2 29 1 2543 30 5 2561 47 155
40
27
นางสาวปิ่นมาตุ อินทร์ธรรม
2 28 12 2543 30 5 2561 49 160
41
28
นางสาวพัชยา อ่ำบุญ
2 13 7 2543 30 5 2561 47 170
42
29
นางสาววริษา น้อยสุข
2 27 4 2544 30 5 2561 53 163
43
30
นางสาวนวพร สอนอินทร์ตะ
2 21 1 2544 30 5 2561 47 160
44
31
นางสาวพชรวรรณ ชัยประสิทธิ์
2 10 7 2543 30 5 2561 48 158
45
32
นางสาวพิมานมาศ มาเนียม
2 6 7 2544 30 5 2561 50 170
46
33
นางสาวลลิตา ขวัญศรี
2 20 2 2544 30 5 2561 43 156
47
34
นางสาวอนัญพร พรหมมา
2 23 4 2544 30 5 2561 53 162
48
35
นางสาวศิรดา ศรีสด
2 1 7 2543 30 5 2561 78 161
49
36
นางสาวอลิสสา หะเต๊ะ
2 18 10 2543 30 5 2561 75 152
50
37
นางสาวปุณยาพร นาคบัว
2 27 6 2543 30 5 2561 44 157
51
38
นางสาวสปัน วัฒนรัตน์
2 6 10 2543 30 5 2561 46 160
52
39
นางสาวสโรชินี แสงพรหม
2 2 1 2544 30 5 2561 45 157
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu